Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do zastupitelstva kraje 04/2018 - 19. 6. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zpráva o činnosti rady kraje
3 Informace o činnosti krajského úřadu
4 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
5 Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
6 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
7 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
8 Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
9 FOND VYSOČINY - Informační a komunikační technologie ICT 2018 - schválení navržených podpor
10 FOND VYSOČINY - Infrastruktura ICT 2018 - schválení navržených podpor
11 CEF TELECOM – NIX-ZD.CZ II – Zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví v České republice – ePreskripce a eDispenzace
12 Protialkoholní záchytná služba
13 11. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“
14 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2018
15 Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2017
16 Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2017
17 Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021
18 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602“ - s obcí Kozlov
19 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Koroužné – dar pozemku obci Koroužné
20 Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě „III/3452 Klášter – most ev. č. 3452-1“
21 Majetkoprávní příprava akce „II/360 Oslavička - Rudíkov“ – uzavření kupní smlouvy
22 Darování pozemku v k. ú. a obci Lavičky
23 Darování pozemku v k. ú. Utín
24 Darování pozemků v k. ú. Střížov u Chotěboře a obci Chotěboř
25 Prodej pozemku v k. ú. a obci Kostelní Myslová
26 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků v k. ú. Polná
27 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Přibyslav
28 Darování pozemků v k.ú. a obci Golčův Jeníkov
29 Změna usnesení 0476/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017
30 Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“ - změna usnesení 0588/08/2016/ZK
31 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Jihlava - Dvorce“
32 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Olešná – průtah“ po jejím dokončení - II.
33 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Brtnice“
34 Majetkoprávní příprava akce „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“
35 Majetkoprávní příprava pro akci „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
36 Darování pozemku obci Sedletín
37 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hybrálec, Kletečná u Humpolce a Rybné
38 Uzavření dohody o parcelaci
39 Darování pozemku v k. ú. Podklášteří
40 Přijetí daru v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
41 Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách - k.ú. Dolní Lažany, k.ú. Horní Lažany u Lesonic, k.ú. Lesonice
42 Vzájemné darování pozemků v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda
43 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Střížov u Chotěboře
44 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Jaroměřice nad Rokytnou
45 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
46 Předání majetku k hospodaření Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč a Gymnáziu Třebíč
47 Majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ - trvalý zábor
48 Předání majetku k hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
49 Předání majetku k hospodaření Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
50 Nabytí pozemků v k.ú. Kámen
51 Prodej pozemku v k.ú. a obci Ježená
52 Darování pozemku v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice
53 Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice „III/12917 Útěchovičky - průjezdní úsek“
54 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018
55 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
56 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí finančního daru statutárnímu městu Jihlava
57 Revize seznamu projektů z oblasti dopravy s předpokládaným financováním ze zdrojů EU
58 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0009
59 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0016
60 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2018“
61 Dodatek ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“
62 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/406 Dvorce - Telč, PD
63 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Nové Veselí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/353 Nové Veselí - obchvat
64 Smlouva o společném zadání veřejných zadavatelů mezi statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce "Stavební preference na komunikaci Hradební – Brněnská, Jihlava"
65 Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava
66 Žádost o finanční prostředky na nákup movitého majetku pro vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod a stravovacího provozu Nemocnice Havlíčkův Brod – návrh na provedení rozpočtového opatření
67 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
68 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2018“
69 Návrh na vydání nového pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro zřízení centra duševního zdraví v Havlíčkově Brodě
70 Prodloužení platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina
71 Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina
72 Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
73 Finanční dar pro Statutární město Jihlava
74 Schválení Plánu rozvoje sportu v Kraji Vysočina na období 2018 - 2025
75 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001 - Stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu
76 Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2017 a Roční specifikace aktivit pro rok 2018
77 Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina – změna usnesení
78 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
79 Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
80 Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
81 Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
82 Územní energetická koncepce Kraje Vysočina – aktualizace 2017 - 2042
83 Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2017
84 FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2017
85 Dotační politika Kraje Vysočina od roku 2019 – schválení Statutu Fondu Vysočiny a Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny
86 FOND VYSOČINY: „Odpady 2018“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace
87 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích
88 Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
89 Návrh na vyjmutí nepotřebného movitého majetku ze správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace změnou zřizovací listiny a jeho převedení do vlastnictví Dobročinného fondu ViZa
90 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2018
91 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2018
92 Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz