Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání ZK 04/2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2018 konaného dne 19. 6. 2018 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:

- 43 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 19. 6. 2018;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2018

Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 43 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Veleba, P. Švec.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.

Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů programu jednání:
89. Návrh na vyjmutí nepotřebného movitého majetku ze správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace změnou zřizovací listiny a jeho převedení do vlastnictví Dobročinného fondu ViZa;
90. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2018;
91. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2018;
92. Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj.

Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a hlasovalo o upraveném programu jednání.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Milan Plodík, Mgr. Ludmila Řezníčková.

Zastupitelstvo kraje návrh na ověřovatele akceptovalo a hlasovalo o návrhu usnesení.

Upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2018
02.  Zpráva o činnosti rady kraje
03.  Informace o činnosti krajského úřadu
04.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
05.  Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
06.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
07.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
08.  Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
09.  FOND VYSOČINY - Informační a komunikační technologie ICT 2018 - schválení navržených podpor
10.  FOND VYSOČINY - Infrastruktura ICT 2018 - schválení navržených podpor
11.  CEF TELECOM – NIX-ZD.CZ II – Zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví v České republice – ePreskripce a eDispenzace
12.  Protialkoholní záchytná služba
13.  11. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“
14.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2018
15.  Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2017
16.  Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2017
17.  Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021
18.  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602“ - s obcí Kozlov
19.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Koroužné – dar pozemku obci Koroužné
20.  Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě „III/3452 Klášter – most ev. č. 3452-1“
21.  Majetkoprávní příprava akce „II/360 Oslavička - Rudíkov“ – uzavření kupní smlouvy
22.  Darování pozemku v k. ú. a obci Lavičky
23.  Darování pozemku v k. ú. Utín
24.  Darování pozemků v k. ú. Střížov u Chotěboře a obci Chotěboř
25.  Prodej pozemku v k. ú. a obci Kostelní Myslová
26.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků v k. ú. Polná
27.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Přibyslav
28.  Darování pozemků v k.ú. a obci Golčův Jeníkov
29.  Změna usnesení 0476/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017
30.  Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“ - změna usnesení 0588/08/2016/ZK
31.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Jihlava - Dvorce“
32.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Olešná – průtah“ po jejím dokončení - II.
33.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Brtnice“
34.  Majetkoprávní příprava akce „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“
35.  Majetkoprávní příprava pro akci „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
36.  Darování pozemku obci Sedletín
37.  Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hybrálec, Kletečná u Humpolce a Rybné
38.  Uzavření dohody o parcelaci
39.  Darování pozemku v k. ú. Podklášteří
40.  Přijetí daru v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
41.  Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách - k.ú. Dolní Lažany, k.ú. Horní Lažany u Lesonic, k.ú. Lesonice
42.  Vzájemné darování pozemků v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda
43.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Střížov u Chotěboře
44.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Jaroměřice nad Rokytnou
45.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
46.  Předání majetku k hospodaření Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč a Gymnáziu Třebíč
47.  Majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ - trvalý zábor
48.  Předání majetku k hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
49.  Předání majetku k hospodaření Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
50.  Nabytí pozemků v k.ú. Kámen
51.  Prodej pozemku v k.ú. a obci Ježená
52.  Darování pozemku v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice
53.  Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice „III/12917 Útěchovičky - průjezdní úsek“
54.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018
55.  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
56.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí finančního daru statutárnímu městu Jihlava
57.  Revize seznamu projektů z oblasti dopravy s předpokládaným financováním ze zdrojů EU
58.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0009
59.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0016
60.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2018“
61.  Dodatek ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“
62.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/406 Dvorce - Telč, PD
63.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Nové Veselí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/353 Nové Veselí - obchvat
64.  Smlouva o společném zadání veřejných zadavatelů mezi statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce "Stavební preference na komunikaci Hradební – Brněnská, Jihlava"
65.  Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava
89.  Návrh na vyjmutí nepotřebného movitého majetku ze správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace změnou zřizovací listiny a jeho převedení do vlastnictví Dobročinného fondu ViZa
66.  Žádost o finanční prostředky na nákup movitého majetku pro vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod a stravovacího provozu Nemocnice Havlíčkův Brod – návrh na provedení rozpočtového opatření
67.  Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
68.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2018“
69.  Návrh na vydání nového pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro zřízení centra duševního zdraví v Havlíčkově Brodě
70.  Prodloužení platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina
90.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2018
91.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2018
71.  Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina
72.  Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
73.  Finanční dar pro Statutární město Jihlava
75.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001 - Stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu
76.  Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2017 a Roční specifikace aktivit pro rok 2018
77.  Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina – změna usnesení
78.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
79.  Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
74.  Schválení Plánu rozvoje sportu v Kraji Vysočina na období 2018 - 2025
80.  Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
81.  Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
83.  Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2017
84.  FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2017
82.  Územní energetická koncepce Kraje Vysočina – aktualizace 2017 - 2042
85.  Dotační politika Kraje Vysočina od roku 2019 – schválení Statutu Fondu Vysočiny a Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny
92.  Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
86.  FOND VYSOČINY: „Odpady 2018“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace
87.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích
88.  Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
93.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0457/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0458/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Milana Plodíka a Mgr. Ludmilu Řezníčkovou ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2018.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.


Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.


02. Zpráva o činnosti rady kraje

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje č. 14/2018 až 16/2018 a otevřel rozpravu.

M. Houška se zajímal o doplňující informace k materiálům:

 • Stavební záměr přístavba budovy ředitelství Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (RK-14-2018-20);
 • Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV (RK-15-2018-50);
 • Potvrzení změn ve jmenování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství (RK-16-2018-37);
J. Kalina vznesl dotazy k bodům:
 • Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018 (RK-15-2018-23);
 • Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace tvůrcům filmu Čertí brko (RK-16-2018-06);
 • Návrh na schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2017 (RK-16-2018-10);

H. Vrzalová požádala o informace k bodu:

 • Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti (RK-15-2018-29).

K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek, J. Fischerová, J. Fialová, V. Novotný, P. Franěk.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0459/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.

odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-02, ZK-04-2018-02pr01.pdf, ZK-04-2018-02pr02.pdf, ZK-04-2018-02pr03.pdf


03. Informace o činnosti krajského úřadu

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informaci o činnosti krajského úřadu za příslušné období a otevřel rozpravu.

L. Vlček, M. Vystrčil, V. Kaňkovský se zajímali o problematiku ohledně ochrany lesů proti kůrovcům.

J. Kalina požádal o bližší informace k záležitosti týkající se instalace pachových ohradníků na silnicích Kraje Vysočina.

J. Běhounek, M. Hyský podali zastupitelům kraje doplňující komentář k této problematice a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0460/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: Grémium ředitele (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-03, ZK-04-2018-03pr01.xls, ZK-04-2018-03pr02.xls, ZK-04-2018-03pr03.doc


04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0461/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 5 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 000 000 Kč na zajištění nákupu speciálních vozidel pro dohled nad bezpečností silničního provozu a řešení mimořádných situací v tomto provozu.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-04, ZK-04-2018-04pr01.pdf


05. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotace na ochranu obecního nemovitého majetku obcím v roce 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0462/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018 dle materiálu ZK-04-2018-05, př. 1;

rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 447 557,50 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018 dle materiálu ZK-04-2018-05, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2018-05, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (29. 12. 2018)

termín: 29. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-05, ZK-04-2018-05pr01.xls, ZK-04-2018-05pr02.xls, ZK-04-2018-05pr03.pdf


06. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek upřesnil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice obcím.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0463/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 2 600 266,31 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice dle materiálu ZK-04-2018-06, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2018-06, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 600 266,31 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 600 266,31 Kč.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-06, ZK-04-2018-06pr01.pdf, ZK-04-2018-06pr02.pdf


07. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout věcný dar subjektu Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblast. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0464/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) subjektu Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti, adresa: 88000, Zakarpatská oblast, m. Užhorod, ul. Bulharská 2, dle materiálu ZK-04-2018-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-07, ZK-04-2018-07pr01.doc


08. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit odměny pro předsedy, místopředsedy, členy výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0465/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018 dle materiálu ZK-04-2018-08, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018 dle materiálu ZK-04-2018-08, př. 2;
bere na vědomí
 • vzdání se odměny Ing. Miloše Štěpanovského za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu ZK-04-2018-08, př. 3;
 • vzdání se odměny Ing. Martina Uhlíře, MBA, za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu ZK-04-2018-08, př. 4.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (19. 6. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-08, ZK-04-2018-08pr01.xls, ZK-04-2018-08pr02.xls, ZK-04-2018-08pr03.pdf, ZK-04-2018-08pr04.pdf


09. FOND VYSOČINY - Informační a komunikační technologie ICT 2018 - schválení navržených podpor

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2018 žadatelům na projekt. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0466/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2018“ žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2018-09, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu ZK-04-2018-09, př. 2;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2018“ žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2018-09, př. 3.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-09, ZK-04-2018-09pr01.pdf, ZK-04-2018-09pr02.pdf, ZK-04-2018-09pr03.pdf


10. FOND VYSOČINY - Infrastruktura ICT 2018 - schválení navržených podpor

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2018 žadatelům na projekt. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0467/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2018 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2018-10, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-04-2018-10, př. 2;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2018 žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2018-10, př. 3.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-10, ZK-04-2018-10pr01.pdf, ZK-04-2018-10pr02.pdf, ZK-04-2018-10pr03.pdf


11. CEF TELECOM – NIX-ZD.CZ II – Zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví v České republice – ePreskripce a eDispenzace

J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu schválit projektovou smlouvu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0468/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • projektovou smlouvu dle materiálu ZK-04-2018-11, př. 1;
 • spolufinancování projektu ze zdrojů kraje a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 9 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu NIX-ZD.CZ II. s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.

odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), Odbor informatiky (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-11, ZK-04-2018-11pr01.pdf


12. Protialkoholní záchytná služba

V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0469/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 21 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (1. 11. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (1. 11. 2018)

termín: 1. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-12, ZK-04-2018-12pr01.doc


13. 11. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“

V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh vyhlásit jedenáctý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0470/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

jedenáctý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem „Bezpečná nemocnice“;

bere na vědomí

text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu ZK-04-2018-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-13, ZK-04-2018-13pr01.doc


14. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2018

M. Kukla informoval zastupitelstvo kraje o návrhu vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0471/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2018 dle materiálu ZK-04-2018-14, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), Odbor ekonomický (20. 6. 2018)

termín: 20. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-14, ZK-04-2018-14pr01.xls


15. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2017

M. Kukla předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2017.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0472/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyjadřuje souhlas

s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2017 bez výhrad;

schvaluje

Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2017 dle materiálu ZK-04-2018-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-15, ZK-04-2018-15pr01.pdf


16. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2017

M. Kukla předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2017.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0473/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2017.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-16, ZK-04-2018-16pr01.pdf, ZK-04-2018-16pr02.pdf, ZK-04-2018-16pr03.pdf, ZK-04-2018-16pr04.pdf, ZK-04-2018-16pr05.pdf, ZK-04-2018-16pr06.pdf, ZK-04-2018-16pr07.pdf, ZK-04-2018-16pr08.pdf, ZK-04-2018-16pr09.doc


17. Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021

M. Kukla sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k návrhu schválit střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0474/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021 dle materiálu ZK-04-2018-17, př. 1;

bere na vědomí
 • rozpis střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021 dle materiálu ZK-04-2018-17, př. 2;
 • přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2018-17, př. 3.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-17, ZK-04-2018-17pr01.pdf, ZK-04-2018-17pr02.pdf, ZK-04-2018-17pr03.pdf


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 18 – 53 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602“ - s obcí Kozlov

Usnesení 0475/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Kozlov, se sídlem Kozlov 68, 588 21, IČ 008 39 591, smlouvu o budoucí směnné smlouvě v rozsahu a znění dle materiálu ZK-04-2018-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-18, ZK-04-2018-18pr01.doc, ZK-04-2018-18pr02.pdf, ZK-04-2018-18pr03.pdf, ZK-04-2018-18pr04.pdf


19. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Koroužné – dar pozemku obci Koroužné

Usnesení 0476/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek dle GP č. 168-83/2013 par. č. 441/6 díl „g+h“ o výměře 223 m2 v k. ú. a obci Koroužné z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Koroužné, se sídlem Koroužné 33, 593 01, IČ 005 45 686;

schvaluje

Dodatek č. 1722 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-19, ZK-04-2018-19pr01.doc, ZK-04-2018-19pr02.doc, ZK-04-2018-19pr03.pdf, ZK-04-2018-19pr04.pdf


20. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě „III/3452 Klášter – most ev. č. 3452-1“

Usnesení 0477/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • úplatně nabýt pozemky v k. ú. Klášter u Vilémova v rozsahu dle materiálu ZK-04-2018-20, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 100 Kč/m2;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Klášter u Vilémova v rozsahu dle materiálu ZK-04-2018-20, př. 2 z vlastnictví městyse Vilémov se sídlem Vilémov č. 1, 582 83, IČ 002 68 470 do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky v k. ú. Klášter u Vilémova v rozsahu dle materiálu ZK-04-2018-20, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov se sídlem Vilémov č. 1, 582 83, IČ 002 68 470;
schvaluje
 • Dodatek č. 1723 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-20, př. 4;
 • Dodatek č. 1724 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-20, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-20, ZK-04-2018-20pr01.xls, ZK-04-2018-20pr02.xls, ZK-04-2018-20pr03.xls, ZK-04-2018-20pr04.doc, ZK-04-2018-20pr05.doc


21. Majetkoprávní příprava akce „II/360 Oslavička - Rudíkov“ – uzavření kupní smlouvy

Usnesení 0478/04/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-21, ZK-04-2018-21pr01.doc, ZK-04-2018-21pr02.pdf


22. Darování pozemku v k. ú. a obci Lavičky

Usnesení 0479/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 268 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 237 m2 v k. ú. a obci Lavičky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lavičky;

schvaluje

Dodatek č. 1725 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-22, ZK-04-2018-22pr01.doc, ZK-04-2018-22pr02.pdf


23. Darování pozemku v k. ú. Utín

Usnesení 0480/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 332/6 o výměře 199 m2, oddělený geometrickým plánem č. 127-107/2016 z pozemku par. č. 332/1 v k. ú. Utín a obci Přibyslav  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;

schvaluje

Dodatek č. 1726 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-04-2018-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-23, ZK-04-2018-23pr01.doc, ZK-04-2018-23pr02.pdf, ZK-04-2018-23pr03.pdf


24. Darování pozemků v k. ú. Střížov u Chotěboře a obci Chotěboř

Usnesení 0481/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-04-2018-24, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;

schvaluje

Dodatek č. 1727 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-24, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-24, ZK-04-2018-24pr01.xls, ZK-04-2018-24pr02.doc, ZK-04-2018-24pr03.pdf, ZK-04-2018-24pr04.pdf, ZK-04-2018-24pr05.pdf


25. Prodej pozemku v k. ú. a obci Kostelní Myslová

Usnesení 0482/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • úplatně převést pozemek par. č. 858/2 o výměře 2236 m2, oddělený geometrickým plánem č. 72-8051/2017 z pozemku par. č. 858 v k. ú. a obci Kostelní Myslová z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice a. s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec za kupní cenu 100 Kč/m2;
 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti mezi Rybářstvím Lipnice a. s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného spočívající v provozování stavby silnice III/40611  včetně údržby, stavebních úprav a oprav na pozemku par. č. 858/2, odděleného geometrickým plánem č. 72-8051/2017 z pozemku par. č. 858 v k. ú. a obci Kostelní Myslová za jednorázovou úhradu ve výši 20 Kč/m2;
schvaluje

Dodatek č. 1728 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-25, př. 1.

si vyhrazuje

ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích  v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy budoucí o smlouvě na zřízení služebnosti spočívající v provozování stavby silnice III/40611  včetně údržby, stavebních úprav a oprav na pozemku par. č. 858/2, odděleného geometrickým plánem č. 72-8051/2017 z pozemku par. č. 858 v k. ú. a obci Kostelní Myslová;

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-25, ZK-04-2018-25pr01.doc, ZK-04-2018-25pr02.pdf


26. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků v k. ú. Polná

Usnesení 0483/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a investorem Swoboda CZ s.r.o., Hruškové Dvory 60, 586 01 Jihlava smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se investor Swoboda CZ s.r.o. zaváže po realizaci stavby „Swoboda CZ – nový závod v Polné“ darovat části pozemků KN  par. č. 2111/130 (cca 51 m2), par. č. 2111/131 (cca 42 m2), par. č. 2111/132 (cca 35 m2 ), par. č. 2111/133 (cca 43 m2), par. č. 2111/137 (cca 24 m2) v k. ú. Polná, zastavěných rozšířenou silnicí, včetně součástí a příslušenství, do vlastnictví Kraje Vysočina a  Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-26, ZK-04-2018-26pr01.pdf


27. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Přibyslav

Usnesení 0484/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a investorem ACO Industries k. s., smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se investor ACO Industries k. s., Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav, zaváže po realizaci stavby „Nová skladová hala, ACO Přibyslav - dopravní napojení“ darovat části pozemků KN par. č. 536/39 (rozsah cca 99 m2), par. č. 536/40 (cca 460 m2) par. č. 701/1 (cca 17 m2), par. č. 694/14 (cca 223 m2), par. č. 694/7 (část pozemku mimo vlastní komunikační napojení), par. č. 694/34 (cca 268 m2) v k. ú. Přibyslav, zastavěných rozšířenou silnicí, včetně součástí a příslušenství, do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků v k. ú. Přibyslav přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-27, ZK-04-2018-27pr01.pdf


28. Darování pozemků v k.ú. a obci Golčův Jeníkov

Usnesení 0485/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 2201/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6781 m2 a par. č. 2226/9 ostatní plocha, silnice o výměře 198  m2 v k.ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Golčův Jeníkov;

schvaluje

Dodatek č. 1729 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-28, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-28, ZK-04-2018-28pr01.pdf, ZK-04-2018-28pr02.doc


29. Změna usnesení 0476/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017

Usnesení 0486/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0476/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017 tak, že text:

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 138/15 o výměře 94 m2, oddělený geometrickým plánem 577-23/2015 z pozemku par. č. 138/1, v katastru nemovitostí bude pozemek par. č. 138/15 oddělen z pozemků par. č. 138/20 a par. č. 138/12 a pozemek par. č. 1093/30 o výměře 3 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví městyse Sněžné do vlastnictví Kraje Vysočina"

se nahrazuje textem:

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem

 • pozemek par. č. 1093/30 o výměře 3 m2 
 • pozemek par. č. 138/20 o výměře 92 m2, oddělený ze stávajícího pozemku par. č. 138/20 dle geometrického plánu č. 629-13/2018
 • pozemek par. č. 138/21 o výměře 6 m2, oddělený z pozemku par. č. 138/12 dle geometrického plánu č. 629-13/2018

v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví městyse Sněžné do vlastnictví Kraje Vysočina";

schvaluje

Dodatek č. 1730 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-29, př. 1

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-29, ZK-04-2018-29pr01.doc, ZK-04-2018-29pr02.pdf


30. Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“ - změna usnesení 0588/08/2016/ZK

Usnesení 0487/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0588/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016 tak, že materiál ZK-08-2016-28, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-04-2018-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-30, ZK-04-2018-30pr01.xls, ZK-04-2018-30pr02.pdf


31. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Jihlava - Dvorce“

Usnesení 0488/04/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-31, ZK-04-2018-31pr01.pdf


32. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Olešná – průtah“ po jejím dokončení - II.

Usnesení 0489/04/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrany zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-32, ZK-04-2018-32pr01.pdf


33. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Brtnice“

Usnesení 0490/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/405 Brtnice“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-04-2018-33, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-33, ZK-04-2018-33pr01.xls


34. Majetkoprávní příprava akce „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“

Usnesení 0491/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Krajem Vysočina jako budoucím kupujícím a společností Kostelecké uzeniny a. s., se sídlem Kostelec 60, 588 61, IČ 469 00 411 jako budoucím prodávajícím ve znění dle materiálů ZK-04-2018-34, př. 1, ZK-04-2018-34, př. 3, ZK-04-2018-34, př. 4, ZK-04-2018-34, př. 5 a ZK-04-2018-34, př. 6 za kupní  cenu 100 Kč/m2 v rámci akce „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“;
 • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Krajem Vysočina jako budoucím kupujícím a společností Družstvo vlastníků Batelov, se sídlem Příčná 551/2, 588 51 Batelov, IČ 469 78 94 jako budoucím prodávajícím ve znění dle materiálu ZK-04-2018-34, př. 2 za kupní  cenu 100 Kč/m2 v rámci akce „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-34, ZK-04-2018-34pr01.doc, ZK-04-2018-34pr02.doc, ZK-04-2018-34pr03.pdf, ZK-04-2018-34pr04.pdf, ZK-04-2018-34pr05.pdf, ZK-04-2018-34pr06.pdf, ZK-04-2018-34pr07.pdf


35. Majetkoprávní příprava pro akci „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“

Usnesení 0492/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálů ZK-04-2018-35, př. 1 a ZK-04-2018-35, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv;
 • v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálů ZK-04-2018-35, př. 1 a ZK-04-2018-35, př. 2 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“ dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-35, ZK-04-2018-35pr01.xls, ZK-04-2018-35pr02.xls, ZK-04-2018-35pr03.pdf


36. Darování pozemku obci Sedletín

Usnesení 0493/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č.  739/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2, oddělený geometrickým plánem č. 121-18/2018 z pozemku par. č. 739/1 v k. ú. Veselá u Sedletína a obci Sedletín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Sedletín;

schvaluje

Dodatek č. 1731 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-36, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-36, ZK-04-2018-36pr01.pdf, ZK-04-2018-36pr02.doc


37. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hybrálec, Kletečná u Humpolce a Rybné

Usnesení 0494/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2018-37, př. 1 z vlastnictví České republiky, právo hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů ZK-04-2018-37, př. 2ZK-04-2018-37, př. 3;

schvaluje
 • Dodatek č. 1732 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-37, př. 4;
 • Dodatek č. 1733 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-37, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-37, ZK-04-2018-37pr01.xls, ZK-04-2018-37pr02.docx, ZK-04-2018-37pr03.pdf, ZK-04-2018-37pr04.doc, ZK-04-2018-37pr05.doc


38. Uzavření dohody o parcelaci

Usnesení 0495/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi vlastníky dotčených pozemků v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a v k. ú. Jihlava dohodu o parcelaci dle materiálu ZK-04-2018-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-38, ZK-04-2018-38pr01.pdf


39. Darování pozemku v k. ú. Podklášteří

Usnesení 0496/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek dle GP 2138-42051/2017 par.č. 572/16 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 228 m2 v k.ú. Podklášteří z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;

schvaluje

Dodatek č.  1734 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-04-2018-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-39, ZK-04-2018-39pr01.doc, ZK-04-2018-39pr02.pdf


40. Přijetí daru v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou

Usnesení 0497/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 2175/34 o výměře 493 m2 v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou z vlastnictví obce Radostín nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 1735 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-40, ZK-04-2018-40pr01.doc, ZK-04-2018-40pr02.pdf


41. Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách - k.ú. Dolní Lažany, k.ú. Horní Lažany u Lesonic, k.ú. Lesonice

Usnesení 0498/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucích darovacích smlouvách mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a:

 • obcí Dolní Lažany, na straně budoucího obdarovaného na převod části silnice  III/36078 v rozsahu 5,430 - 8,167 km  včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 483/8 - ost. plocha, silnice, par. č. 499 - ost. plocha, silnice  v k. ú. Dolní Lažany;
 • obcí Lesonice, na straně budoucího obdarovaného na převod části silnice III/36078 v  rozsahu 8,167 - 9,072 km včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 88 - ost. plocha, silnice v k. ú. Horní Lažany u Lesonic a par. č. 559 - ost. plocha, silnice v  k. ú. Lesonice.
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákon ač. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na převod části silnice III/36078 v úseku 5,430 km - 9,072 km;

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-41, ZK-04-2018-41pr01.pdf


42. Vzájemné darování pozemků v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda

Usnesení 0499/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem nově oddělené pozemky dle GP č. 444-414/2017 a 442-414/2017 a to par. č. 1824/6 o výměře 459 m 2, par. č. 1824/7 o výměře 41 m, par. č. 1824/4 o výměře 215  m2 - oddělené z pozemku par. č. 1824/1 a nově oddělený pozemek par. č.  1824/5 o  výměře 119 m 2 - oddělený z pozemků par. č. 1824/2 a par. č. 363/6 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda   z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ruda;
 • nabýt darem  nově oddělený pozemek par. č. 600/3 o výměře 2 m2 - oddělený geometrickým plánem č. 444-414/2017 z pozemku par. č. 600/1 z vlastnictví obce Ruda do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje

Dodatky č. 1736 a č. 1737 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálů ZK-04-2018-42, př. 2, ZK-04-2018-42, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-42, ZK-04-2018-42pr01.pdf, ZK-04-2018-42pr02.doc, ZK-04-2018-42pr03.doc


43. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Střížov u Chotěboře

Usnesení 0500/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Chotěboř na straně budoucího obdarovaného na převod silnice III/34531 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 673/11 - ost. plocha, silnice o  výměře 12 105 m2 v k. ú. Střížov u Chotěboře.

si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákon ač. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod  silnice III/34531;

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-43, ZK-04-2018-43pr01.pdf


44. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Jaroměřice nad Rokytnou

Usnesení 0501/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Jaroměřice nad Rokytnou na straně budoucího obdarovaného na převod části silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 včetně součástí a příslušenství a částí pozemků touto silnicí zastavěných  par. č. 202/8 a par. č. 3227/1 v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-44, ZK-04-2018-44pr01.pdf


45. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 0502/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 1738 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-45, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-45, ZK-04-2018-45pr01.doc


46. Předání majetku k hospodaření Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč a Gymnáziu Třebíč

Usnesení 0503/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 17 Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu ZK-04-2018-46, př. 1, kterým je předáván k hospodaření pozemek par. č. 173/2 a pozemek par. č. 175/2, v k.ú. a obci Třebíč;
 • Dodatek č. 6 Zřizovací listiny GymnáziaTřebíč dle materiálu ZK-04-2018-46, př. 2, kterým je předáván k hospodaření pozemek par. č. 175/3 v k.ú. a obci Třebíč.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-46, ZK-04-2018-46pr01.doc, ZK-04-2018-46pr02.doc


47. Majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ - trvalý zábor

Usnesení 0504/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-04-2018-47, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv pro stavbu „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-47, ZK-04-2018-47pr01.XLS, ZK-04-2018-47pr02.pdf


48. Předání majetku k hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou

Usnesení 0505/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 16 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2018-48, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nemovitost - nově pořízená stavba garáže.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-48, ZK-04-2018-48pr01.doc, ZK-04-2018-48pr02.pdf


49. Předání majetku k hospodaření Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč

Usnesení 0506/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč dle materiálu ZK-04-2018-49, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nemovitost - nově pořízená stavba kioskové trafostanice.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-49, ZK-04-2018-49pr01.doc, ZK-04-2018-49pr02.pdf


50. Nabytí pozemků v k.ú. Kámen

Usnesení 0507/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 21/2 o výměře 1125 m2 oddělený z pozemku par. č. 21 a pozemek par. č. 954/2 o výměře 1236 m2 oddělený z pozemku par. č. 954, dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. plánu 238-25/2018, vše v k. ú. Kámen u Pacova,  z vlastnictví obce Kámen do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 12 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-50, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-50, ZK-04-2018-50pr01.pdf, ZK-04-2018-50pr02.doc


51. Prodej pozemku v k.ú. a obci Ježená

Usnesení 0508/04/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-51, ZK-04-2018-51pr01.pdf, ZK-04-2018-51pr02.doc


52. Darování pozemku v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice

Usnesení 0509/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 778/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 191 m2, oddělený dle geometrického plánu č. 170-781/2012 z pozemku par. č.  778/1 v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kundratice;

schvaluje

Dodatek č. 1740 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-52, ZK-04-2018-52pr01.doc, ZK-04-2018-52pr02.pdf


53. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice „III/12917 Útěchovičky - průjezdní úsek“

Usnesení 0510/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2018-53, př. 1 v k. ú. Útěchovičky od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-53, ZK-04-2018-53pr01.xls, ZK-04-2018-53pr02.pdf


54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018

J. Hyliš seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením na kapitole Doprava týkající se instalace a provozu zařízení WIFI pro cestující využívající služeb Českých drah.
M. Houška přednesl nedoporučující stanovisko finančního výboru.
O. Benc a R. Chloupek podpořili svým vyjádřením předložený návrh.
J. Kalina požádal o doplňující informace týkající se technického zajištění zmíněné instalace.
J. Hyliš doplnil předložený materiál o požadované informace.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0511/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2292 – Dopravní obslužnost veřejnými službami o částku 1 560 000 Kč určenou na dofinancování základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 560 000 Kč;

ruší

usnesení č. 0328/02/2018/ZK ze dne 27. 3. 2018;

stanoví

rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2018:

- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 364 065 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 17,2 mil. počtu ujetých km;

- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 314 463 649 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,26 mil. počtu ujetých vlkm.

odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 2, zdrželo se 12.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-54, ZK-04-2018-54pr01.pdf


55. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh dodatku ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0512/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít „Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou“ uzavřené s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu ZK-04-2018-55, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-55, ZK-04-2018-55pr01.pdf


56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí finančního daru statutárnímu městu Jihlava

J. Hyliš informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnutí finančního daru statutárnímu městu Jihlava na realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na křižovatce silnic II/602 a III/01945.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0513/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar statutárnímu městu Jihlava ve výši 1 541 821,08 Kč dle materiálu ZK-04-2018-56, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve snížení § 2212 – Silnice, přílohy D2 – Investice v dopravě o částku 1 541 821,08 Kč při současném zvýšení § 2212 – Silnice o  částku 1 541 821,08 Kč na poskytnutí finančního daru.

odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-56, ZK-04-2018-56pr01.doc


57. Revize seznamu projektů z oblasti dopravy s předpokládaným financováním ze zdrojů EU

J. Hyliš seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovanou změnou usnesení č. 0315/04/2017/ZK. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0514/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0315/04/2017/ZK tak, že materiál ZK-04-2017-79, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-04-2018-57, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-57, ZK-04-2018-57pr01.xls, ZK-04-2018-57pr02.pdf, ZK-04-2018-57pr03.pdf, ZK-04-2018-57pr04.xls


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 58, 59 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


58. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0009

Usnesení 0515/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01987.0009 dle materiálu ZK-04-2018-58, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-58, ZK-04-2018-58pr01.pdf, ZK-04-2018-58pr02.doc, ZK-04-2018-58pr03.pdf


59. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0016

Usnesení 0516/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01987.0016 dle materiálu ZK-04-2018-59, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-59, ZK-04-2018-59pr01.pdf, ZK-04-2018-59pr02.doc, ZK-04-2018-59pr03.pdf


60. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2018“

J. Hyliš seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0517/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2018“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2018-60, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2018-60, př. 3;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2018“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2018-60, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-60, ZK-04-2018-60pr01.pdf, ZK-04-2018-60pr02.pdf, ZK-04-2018-60pr03.pdf


61. Dodatek ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavření dodatku k výše uvedené Smlouvě o společném postupu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0518/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat dle materiálu ZK-04-2018-61, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-61, ZK-04-2018-61pr01.doc


62. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/406 Dvorce - Telč, PD

J. Hyliš seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0519/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a městem Telč dle materiálu ZK-04-2018-62, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 9. 2018)

termín: 28. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-62, ZK-04-2018-62pr01.docx


63. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Nové Veselí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/353 Nové Veselí - obchvat

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Nové Veselí.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0520/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a městysem Nové Veselí dle materiálu ZK-04-2018-63, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 9. 2018)

termín: 28. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-63, ZK-04-2018-63pr01.docx


64. Smlouva o společném zadání veřejných zadavatelů mezi statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce "Stavební preference na komunikaci Hradební – Brněnská, Jihlava"

J. Hyliš podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0521/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít "Smlouvu o společném zadání veřejných zadavatelů" mezi statutárním městem Jihlava a  Krajem Vysočina dle materiálu ZK-04-2018-64, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-64, ZK-04-2018-64pr01.doc


65. Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava

J. Hyliš seznámil zastupitelstvo kraje s předloženými návrhy smluvních dokumentů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0522/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít "Smlouvu darovací a o převodu licence k užití autorského díla" dle materiálu ZK-04-2018-65, př. 1;
 • uzavřít "Smlouvu o společném zadání veřejných zadavatelů" dle materiálu ZK-04-2018-65, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-65, ZK-04-2018-65pr01.pdf, ZK-04-2018-65pr02.pdf


89. Návrh na vyjmutí nepotřebného movitého majetku ze správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace změnou zřizovací listiny a jeho převedení do vlastnictví Dobročinného fondu ViZa

J. Hyliš informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu vyjmutí nepotřebného majetku. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0523/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1741 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-89, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi Krajem Vysočina a  Dobročinným fondem ViZa dle materiálu ZK-04-2018-89, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-89, ZK-04-2018-89pr01.pdf, ZK-04-2018-89pr02.doc


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 66 – 70, 90, 91 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


66. Žádost o finanční prostředky na nákup movitého majetku pro vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod a stravovacího provozu Nemocnice Havlíčkův Brod – návrh na provedení rozpočtového opatření

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Usnesení 0524/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4350 – Domovy pro seniory o částku 23 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 23 000 000 Kč na vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 000 000 Kč a položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o  částku 6 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o 5 000 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, s určením na dovybavení a obnovu části varny stravovacího zařízení;

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o 1 000 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, s určením na dovybavení a obnovu části varny stravovacího zařízení.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor zdravotnictví (14. 12. 2018), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (14. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-66, ZK-04-2018-66pr01.xlsx, ZK-04-2018-66pr02.pdf


67. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku

Usnesení 0525/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 11 Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-67, př. 1;
 • Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-67, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (30. 6. 2018), Odbor sociálních věcí (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-67, ZK-04-2018-67pr01.doc, ZK-04-2018-67pr02.doc


68. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2018“

Usnesení 0526/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2018“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2018-68, př. 1;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-04-2018-68, př. 3;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2018“ subjektům uvedeným v materiálu ZK-04-2018-68, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-68, ZK-04-2018-68pr01.pdf, ZK-04-2018-68pr02.pdf, ZK-04-2018-68pr03.pdf


69. Návrh na vydání nového pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro zřízení centra duševního zdraví v Havlíčkově Brodě

Usnesení 0527/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu povinen pro službu Komunitní tým – sociální rehabilitace Havlíčkův Brod FOKUSu Vysočina, z. ú. dle materiálu ZK-04-2018-69, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), Odbor sociálních věcí (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-69, ZK-04-2018-69pr01.doc


70. Prodloužení platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina

Usnesení 0528/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

prodloužit platnost Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina do 31. 12. 2020;

schvaluje

aktualizovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 - 2020 dle materiálu ZK-04-2018-70, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-70, ZK-04-2018-70pr01.doc


90. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2018

Usnesení 0529/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-90, ZK-04-2018-90pr01.doc, ZK-04-2018-90pr02.doc, ZK-04-2018-90pr03.doc, ZK-04-2018-90pr04.doc


91. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2018

Usnesení 0530/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-91, ZK-04-2018-91pr01.doc, ZK-04-2018-91pr02.doc, ZK-04-2018-91pr03.doc, ZK-04-2018-91pr04.doc


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 71, 72 v bloku. K uvedeným bodům vyjádřila H. Vrzalová negativní stanovisko politického klubu KSČM. Poté byly předneseny návrhy usnesení ke schválení.


71. Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina

Usnesení 0531/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z.s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč na realizaci projetu „Malé granty 2018, mimořádná podpora projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina“ dle materiálu dle materiálu ZK-04-2018-71, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2018-71, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 3, zdrželo se 5.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-71, ZK-04-2018-71pr01.pdf, ZK-04-2018-71pr02.pdf


72. Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

Usnesení 0532/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z.s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 350 000 Kč na realizaci projektu „Krajské koordinační a  servisní středisko pro NNO v Kraji Vysočina“ dle materiálu ZK-04-2018-72, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2018-72, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 3, zdrželo se 5.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-72, ZK-04-2018-72pr01.pdf, ZK-04-2018-72pr02.pdf


73. Finanční dar pro Statutární město Jihlava

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí finančního daru na podporu a všeobecný rozvoj jihlavského sportu Statutárnímu městu Jihlava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0533/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 5 000 000 Kč Statutárnímu městu Jihlava, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava, IČO: 00286010 dle materiálu ZK-04-2018-73, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-73, ZK-04-2018-73pr01.doc


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 75 – 79 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

 


75. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001 - Stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu

Usnesení 0534/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001 dle materiálu ZK-04-2018-75, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-75, ZK-04-2018-75pr01.pdf, ZK-04-2018-75pr02.pdf, ZK-04-2018-75pr03.pdf


76. Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2017 a Roční specifikace aktivit pro rok 2018

Usnesení 0535/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Výroční monitorovací zprávu za rok 2017 dle materiálu ZK-04-2018-76, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 10 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ dle materiálu ZK-04-2018-76, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-76, ZK-04-2018-76pr01.pdf, ZK-04-2018-76pr02.doc


77. Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina – změna usnesení

Usnesení 0536/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
ruší

usnesení č. 0220/03/2017/ZK ze dne 9. 5. 2017 ve znění „Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši max. 39 mil. Kč, (z  toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 21 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby“;

schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši max. 57,4 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 39,4 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby. Z uspořených prostředků na spolufinancování lze hradit nezbytné neuznatelné náklady projektu.

odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (19. 6. 2018), Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-77


78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina

Usnesení 0537/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 1 700 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava IČO: 04417909 dle materiálu ZK-04-2018-78, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2018-78, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018), Odbor ekonomický (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-78, ZK-04-2018-78pr01.pdf


79. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina

Usnesení 0538/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2018 v celkové výši 3 625 043 Kč dle tabulky č. 1 materiálu ZK-04-2018-79, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2018-79, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-79, ZK-04-2018-79pr01.pdf, ZK-04-2018-79pr02.pdf, ZK-04-2018-79pr03.pdf, ZK-04-2018-79pr04.xls


74. Schválení Plánu rozvoje sportu v Kraji Vysočina na období 2018 - 2025

J. Fialová předložila zastupitelstvu kraje ke schválení Plán rozvoje sportu v Kraji Vysočina na období 2018 – 2025.
O. Benc vyjádřil své stanovisko k předloženému materiálu.
Ze zasedání se omluvil M. Vystrčil.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0539/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

pravomoc schvalovat Plán rozvoje sportu Kraje Vysočina na období 2018 - 2025;

schvaluje

Plán rozvoje sportu Kraje Vysočina na období 2018 - 2025 dle materiálu ZK-04-2018-74, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-74, ZK-04-2018-74pr01.pdf


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 80, 81, 83, 84 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


80. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Usnesení 0540/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace týkající se programovacího období EU 2014-2020 uvedené v materiálu ZK-04-2018-80, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-80, ZK-04-2018-80pr01.docx


81. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Usnesení 0541/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2018-81, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-04-2018-81, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2018-81, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-81, ZK-04-2018-81pr01.pdf, ZK-04-2018-81pr02.pdf


83. Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2017

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Usnesení 0542/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2017 dle materiálů ZK-04-2018-83, př. 1, ZK-04-2018-83, př. 2, ZK-04-2018-83, př. 3 a ZK-04-2018-83, př. 4;

ukládá

radě kraje předložit Vyhodnocení naplňování Programu rozvoj Kraje Vysočina za rok 2018 do 30. června 2019.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-83, ZK-04-2018-83pr01.doc, ZK-04-2018-83pr02.doc, ZK-04-2018-83pr03.xls, ZK-04-2018-83pr04.doc


84. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2017

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
M. Houška připojil doporučující stanovisko finančního výboru.

Usnesení 0543/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2017 dle materiálu ZK-04-2018-84, př. 1.

odpovědnost: Mgr. Pavel Pacal (19. 6. 2018), Odbor regionálního rozvoje (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-84, ZK-04-2018-84pr01.pdf


82. Územní energetická koncepce Kraje Vysočina – aktualizace 2017 - 2042

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navržené znění Územní energetické koncepce Kraje Vysočina – aktualizace 2017 – 2042.
L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0544/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina – aktualizace 2017 - 2042 při zohlednění podmínek uvedených v souhlasném stanovisku SEA dle materiálu ZK-04-2018-82, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-82, ZK-04-2018-82pr01.pdf, ZK-04-2018-82pr02.pdf, ZK-04-2018-82pr03.pdf


85. Dotační politika Kraje Vysočina od roku 2019 – schválení Statutu Fondu Vysočiny a Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje ke schválení výše uvedené dokumenty Fondu Vysočiny.
L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
M. Houška připojil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0545/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Statut účelového Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-04-2018-85, př. 1 a Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-04-2018-85, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-85, ZK-04-2018-85pr01.doc, ZK-04-2018-85pr02.pdf


92. Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj

P. Pacal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu udělení Ceny Vesnice Kraje Vysočina a finančního daru vítězné obci Vepříkov.
J. Zahradníček vznesl protinávrh na zvýšení poskytované částky.
Protinávrh nebyl přijat pro 9 hlasů, proti 3, zdrželo se 26.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0546/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Vepříkov, se sídlem Vepříkov 53, 583 01 Vepříkov, IČO: 00268437;
 • poskytnout dar obci Vepříkov, se sídlem Vepříkov 53, 583 01 Vepříkov, IČO: 00268437, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu ZK-04-2018-92, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-92, ZK-04-2018-92pr01.pdf, ZK-04-2018-92pr02.doc


86. FOND VYSOČINY: „Odpady 2018“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace

M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci grantového programu Odpady 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0547/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje bere na vědomí

přehled poskytnutých dotací subjektům na projekt a ve výši schválené radou kraje v materiálu ZK-04-2018-86, př. 4;

odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-86, ZK-04-2018-86pr01.pdf, ZK-04-2018-86pr02.pdf, ZK-04-2018-86pr03.pdf, ZK-04-2018-86pr04.pdf


87. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích

M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0548/04/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu ZK-04-2018-87, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-87, ZK-04-2018-87pr01.doc


88. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM

M. Plodík informoval zastupitelstvo kraje o rezignaci člena finančního výboru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0549/04/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2018-88, ZK-04-2018-88pr01.pdf, ZK-04-2018-88pr02.pdf


93. Rozprava členů zastupitelstva

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

J. Běhounek poděkoval zastupitelům za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 11. 9. 2018. 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Milan Plodík                                      ……...……………………………………


Mgr. Ludmila Řezníčková                 ……...……………………………………

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2018.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2018 dne 19. 6. 2018.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 22. 6. 2018 (zápis pořízen na základě záznamu).


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz