Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do zastupitelstva kraje 04/2019 - 18. 6. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zpráva o činnosti rady kraje
3 Informace o činnosti KrÚ
4 Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
5 Darování zařízení „Automobily účelové – vozidla pro kontrolu silniční dopravy“ Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina
6 Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2018
7 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
8 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
9 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019" - návrh na provedení rozpočtového opatření
10 12. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“
11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – obnova skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
12 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na dokončení akce technologie datového centra Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
13 Návrh rozpočtového opatření – vrácení zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
14 Změna termínu vrácení zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
15 Žádost o finanční spoluúčast při výstavbě lůžkového hospice - Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s.
16 Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2018
17 Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2018
18 Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022
19 Prodej pozemků v k. ú. Šlapanov
20 Prodej pozemku v k. ú. a obci Dobronín
21 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
22 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“
23 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“ – pozemky trvalého záboru
24 Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě „III/1327 Žirovnice - průtah
25 Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě „II/406 Telč - hr. kraje
26 Majetkoprávní vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129 008" a silnice II/129
27 Majetkoprávní vypořádání stavby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba - Okružní křižovatka VM východ" v k. ú. Velké Meziříčí
28 Majetkoprávní vypořádání stavby "OK Hornoměstská, Třebíčská" v k. ú. Velké Meziříčí
29 Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“
30 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina, návrh na změnu usnesení 0562/08/2012/ZK
31 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka“
32 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina a pro potřebu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
33 Darování pozemku v k. ú. a obci Humpolec
34 Darování pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod a obci Havlíčkův Brod
35 Darování pozemní komunikace a pozemků v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou
36 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Studenec u Třebíče a obci Studenec
37 Výkup pozemku v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov
38 Koupě pozemků, změna majetkového správce v k. ú. a obci Humpolec
39 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na změnu usnesení č. 0408/03/2018/ZK
40 Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
41 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Červená Lhota, Útěchovičky a Velká Ves
42 Předání pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina do správy KSÚSV v rámci majetkoprávního vypořádání akce „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“
43 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
44 Výmaz předkupního práva v k. ú. a obci Čáslavsko
45 Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí
46 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Pejškov
47 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k.ú. Dolní Cerekev, v k.ú. Spělov a v k.ú. Batelov
48 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Malý Beranov
49 Uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby a předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
50 Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.
51 Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Vysoké Studnice
52 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu BEZPEČNÁ SILNICE 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
53 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV02433.0013
54 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0016
55 Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Doprava na financování nově zařazených akcí přílohy D1A – Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů a D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
56 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“
57 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
58 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2019 - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina
59 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci
60 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátky poskytnutých zápůjček od Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice a od Střední průmyslové školy Třebíč
61 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
62 Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2018 a Roční specifikace aktivit pro rok 2019
63 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
64 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
65 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
66 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
67 Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
68 Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
69 Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2018
70 Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
71 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
72 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu NAŠE ŠKOLA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
73 FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2018
74 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019
75 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.
76 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
77 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro druhé kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI
77upr1 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro druhé kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz