Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání ZK-04-2019

Určeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2019, které se bude konat dne 18.6.2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 03/2019
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
  (J. Běhounek, ZK-04-2019-02)
 3. Informace o činnosti KrÚ
  (Z. Kadlec, ZK-04-2019-03)
 4. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
  (J. Běhounek, ZK-04-2019-04)
 5. Darování zařízení „Automobily účelové – vozidla pro kontrolu silniční dopravy“ Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina
  (J. Běhounek, ZK-04-2019-05)
 6. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2018
  (J. Běhounek, ZK-04-2019-06)
 7. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (J. Běhounek, ZK-04-2019-07)
 8. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (J. Běhounek, ZK-04-2019-08)
 9. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019" - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (J. Běhounek, ZK-04-2019-09)
 10. 12. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“
  (V. Novotný, ZK-04-2019-10)
 11. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – obnova skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
  (V. Novotný, ZK-04-2019-11)
 12. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na dokončení akce technologie datového centra Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
  (V. Novotný, ZK-04-2019-12)
 13. Návrh rozpočtového opatření – vrácení zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
  (V. Novotný, ZK-04-2019-13)
 14. Změna termínu vrácení zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
  (V. Novotný, ZK-04-2019-14)
 15. Žádost o finanční spoluúčast při výstavbě lůžkového hospice - Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s.
  (V. Novotný, P. Franěk, ZK-04-2019-15)
 16. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2018
  (M. Kukla, ZK-04-2019-16)
 17. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2018
  (M. Kukla, ZK-04-2019-17)
 18. Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022
  (M. Kukla, ZK-04-2019-18)
 19. Prodej pozemků v k. ú. Šlapanov
  (M. Kukla, ZK-04-2019-19)
 20. Prodej pozemku v k. ú. a obci Dobronín
  (M. Kukla, ZK-04-2019-20)
 21. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
  (M. Kukla, ZK-04-2019-21)
 22. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“
  (M. Kukla, ZK-04-2019-22)
 23. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“ – pozemky trvalého záboru
  (M. Kukla, ZK-04-2019-23)
 24. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě „III/1327 Žirovnice - průtah
  (M. Kukla, ZK-04-2019-24)
 25. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě „II/406 Telč - hr. kraje
  (M. Kukla, ZK-04-2019-25)
 26. Majetkoprávní vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129 008" a silnice II/129
  (M. Kukla, ZK-04-2019-26)
 27. Majetkoprávní vypořádání stavby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba - Okružní křižovatka VM východ" v k. ú. Velké Meziříčí
  (M. Kukla, ZK-04-2019-27)
 28. Majetkoprávní vypořádání stavby "OK Hornoměstská, Třebíčská" v k. ú. Velké Meziříčí
  (M. Kukla, ZK-04-2019-28)
 29. Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“
  (M. Kukla, ZK-04-2019-29)
 30. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina, návrh na změnu usnesení 0562/08/2012/ZK
  (M. Kukla, ZK-04-2019-30)
 31. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka“
  (M. Kukla, ZK-04-2019-31)
 32. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina a pro potřebu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
  (M. Kukla, ZK-04-2019-32)
 33. Darování pozemku v k. ú. a obci Humpolec
  (M. Kukla, ZK-04-2019-33)
 34. Darování pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod a obci Havlíčkův Brod
  (M. Kukla, ZK-04-2019-34)
 35. Darování pozemní komunikace a pozemků v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou
  (M. Kukla, ZK-04-2019-35)
 36. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Studenec u Třebíče a obci Studenec
  (M. Kukla, ZK-04-2019-36)
 37. Výkup pozemku v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov
  (M. Kukla, ZK-04-2019-37)
 38. Koupě pozemků, změna majetkového správce v k. ú. a obci Humpolec
  (M. Kukla, ZK-04-2019-38)
 39. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na změnu usnesení č. 0408/03/2018/ZK
  (M. Kukla, ZK-04-2019-39)
 40. Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
  (M. Kukla, ZK-04-2019-40)
 41. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Červená Lhota, Útěchovičky a Velká Ves
  (M. Kukla, ZK-04-2019-41)
 42. Předání pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina do správy KSÚSV v rámci majetkoprávního vypořádání akce „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“
  (M. Kukla, ZK-04-2019-42)
 43. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
  (M. Kukla, ZK-04-2019-43)
 44. Výmaz předkupního práva v k. ú. a obci Čáslavsko
  (M. Kukla, ZK-04-2019-44)
 45. Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí
  (M. Kukla, ZK-04-2019-45)
 46. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Pejškov
  (M. Kukla, ZK-04-2019-46)
 47. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k.ú. Dolní Cerekev, v k.ú. Spělov a v k.ú. Batelov
  (M. Kukla, ZK-04-2019-47)
 48. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Malý Beranov
  (M. Kukla, ZK-04-2019-48)
 49. Uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby a předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
  (M. Kukla, ZK-04-2019-49)
 50. Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.
  (M. Kukla, ZK-04-2019-50)
 51. Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Vysoké Studnice
  (M. Kukla, ZK-04-2019-51)
 52. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu BEZPEČNÁ SILNICE 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (J. Hyliš, ZK-04-2019-52)
 53. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV02433.0013
  (J. Hyliš, ZK-04-2019-53)
 54. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0016
  (J. Hyliš, ZK-04-2019-54)
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Doprava na financování nově zařazených akcí přílohy D1A – Souvislé opravy silnic II. a II. tříd a opravy mostů a D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
  (J. Hyliš, ZK-04-2019-55)
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“
  (J. Fischerová, ZK-04-2019-56)
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
  (J. Fischerová, ZK-04-2019-57)
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2019 - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina
  (J. Fischerová, ZK-04-2019-58)
 59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci
  (J. Fischerová, ZK-04-2019-59)
 60. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátky poskytnutých zápůjček od Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice a od Střední průmyslové školy Třebíč
  (J. Fialová, ZK-04-2019-60)
 61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
  (J. Fialová, ZK-04-2019-61)
 62. Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2018 a Roční specifikace aktivit pro rok 2019
  (J. Fialová, ZK-04-2019-62)
 63. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (P. Franěk, ZK-04-2019-63)
 64. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
  (M. Hyský, ZK-04-2019-64)
 65. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (M. Hyský, ZK-04-2019-65)
 66. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (M. Hyský, ZK-04-2019-66)
 67. Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
  (P. Pacal, ZK-04-2019-67)
 68. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
  (P. Pacal, ZK-04-2019-68)
 69. Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2018
  (P. Pacal, ZK-04-2019-69)
 70. Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
  (P. Pacal, ZK-04-2019-70)
 71. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (P. Pacal, ZK-04-2019-71)
 72. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu NAŠE ŠKOLA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (P. Pacal, ZK-04-2019-72)
 73. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2018
  (P. Pacal, ZK-04-2019-73)
 74. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019
  (J. Fialová, ZK-04-2019-74)
 75. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.
  (M. Hyský, ZK-04-2019-75)
 76. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
  (M. Kukla, ZK-04-2019-76)
 77. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz