Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání ZK 04/2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2019 konaného dne 18. 6. 2019 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2019

Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 43 členů zastupitelstva kraje.  

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: M. Mrkos, J. Kalina. 

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová. 

Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh zařazení následujícího bodu do programu jednání: 

77. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro druhé kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI

Zastupitelstvo návrh akceptovalo a hlasovalo o upraveném programu jednání. 

Ověřovateli zápisu byli navrženi: J. Herbrych, P. Hodáč. 

Zastupitelstvo kraje návrh na ověřovatele akceptovalo a hlasovalo o návrhu usnesení. 

Upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2019
02.  Zpráva o činnosti rady kraje
03.  Informace o činnosti KrÚ
04.  Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
05.  Darování zařízení „Automobily účelové – vozidla pro kontrolu silniční dopravy“ Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina
06.  Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2018
07.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
08.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
09.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019" - návrh na provedení rozpočtového opatření
10.  12. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“
11.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – obnova skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
12.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na dokončení akce technologie datového centra Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
13.  Návrh rozpočtového opatření – vrácení zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
14.  Změna termínu vrácení zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
15.  Žádost o finanční spoluúčast při výstavbě lůžkového hospice - Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s.
16.  Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2018
17.  Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2018
18.  Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022
19.  Prodej pozemků v k. ú. Šlapanov
20.  Prodej pozemku v k. ú. a obci Dobronín
22.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“
24.  Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě „III/1327 Žirovnice - průtah
25.  Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě „II/406 Telč - hr. kraje
26.  Majetkoprávní vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129 008" a silnice II/129
27.  Majetkoprávní vypořádání stavby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba - Okružní křižovatka VM východ" v k. ú. Velké Meziříčí
28.  Majetkoprávní vypořádání stavby "OK Hornoměstská, Třebíčská" v k. ú. Velké Meziříčí
29.  Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“
30.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina, návrh na změnu usnesení 0562/08/2012/ZK
31.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka“
32.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina a pro potřebu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
33.  Darování pozemku v k. ú. a obci Humpolec
34.  Darování pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod a obci Havlíčkův Brod
35.  Darování pozemní komunikace a pozemků v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou
36.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Studenec u Třebíče a obci Studenec
37.  Výkup pozemku v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov
38.  Koupě pozemků, změna majetkového správce v k. ú. a obci Humpolec
39.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na změnu usnesení č. 0408/03/2018/ZK
40.  Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
41.  Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Červená Lhota, Útěchovičky a Velká Ves
42.  Předání pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina do správy KSÚSV v rámci majetkoprávního vypořádání akce „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“
43.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
44.  Výmaz předkupního práva v k. ú. a obci Čáslavsko
45.  Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí
46.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Pejškov
47.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k.ú. Dolní Cerekev, v k.ú. Spělov a v k.ú. Batelov
48.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Malý Beranov
49.  Uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby a předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
50.  Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.
51.  Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Vysoké Studnice
21.  Prodej nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
76.  Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
23.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“ – pozemky trvalého záboru
52.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu BEZPEČNÁ SILNICE 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
53.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV02433.0013
54.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0016
55.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Doprava na financování nově zařazených akcí přílohy D1A – Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů a D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
56.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“
57.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
58.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2019 - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina
59.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci
60.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátky poskytnutých zápůjček od Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice a od Střední průmyslové školy Třebíč
61.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
62.  Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2018 a Roční specifikace aktivit pro rok 2019
63.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
77.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro druhé kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI
64.  Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
65.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
66.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
67.  Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
68.  Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
69.  Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2018
70.  Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
71.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
72.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu NAŠE ŠKOLA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
73.  FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2018
74.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019
75.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.
78.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0245/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0246/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Josefa Herbrycha a Pavla Hodáče ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2019.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.


02. Zpráva o činnosti rady kraje

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženou zprávou o činnosti rady kraje. 

H. Vrzalová požádala o doplňující informace k materiálům: 

 • Poskytnutí dotace organizaci Nové Česko, nadační fond na projekt REVOLUTION TRAIN - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci (RK-15-2019-43)
 • Zrušení veřejné zakázky na stavební práce II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční) (RK-17-2019-25

V. Kaňkovský se připojil s žádostí o stanovisko a další postup rady kraje při řešení problematiky dofinancování sociálních služeb v kraji. 

K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek, P. Franěk a H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství. 

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0247/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.

odpovědnost: rada kraje (18. 6. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-02, ZK-04-2019-02pr01.pdf, ZK-04-2019-02pr02.pdf, ZK-04-2019-02pr03.pdf, ZK-04-2019-02pr04.pdf


03. Informace o činnosti KrÚ

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil zastupitelstvu kraje pravidelnou zprávu o činnosti krajského úřadu v uplynulém období.

M. Houška požádal o stanovisko kraje ve věci úhrady záloh pro zajištění provozu jindřichohradeckých místních drah na území kraje. Dále se zajímal o dopad poskytování státní podpory školám provozujícím svářečské kurzy na doplňkovou činnost těchto škol.

H. Vrzalová vznesla dotaz ke způsobu rozhodování o umístění dítěte do náhradní rodinné péče.

O. Benc požádal o informace k aktuálnímu postupu kalamitního štábu při řešení kůrovcové kalamity v kraji.

K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek, M. Hyský, J. Fialová, J. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb. M. Hyský ve svém vystoupení přislíbil rozeslání zápisu z jednání kalamitního štábu při řešení kůrovcové kalamity všem zastupitelům.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0248/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: Grémium ředitele (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-03, ZK-04-2019-03pr01.xls, ZK-04-2019-03pr02.xls, ZK-04-2019-03pr03.doc


04. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina

J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0249/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2018 – 31. 5. 2019 dle materiálu ZK-04-2019-04, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2018 – 31. 5. 2019 dle materiálu ZK-04-2019-04, př. 2;

bere na vědomí

 • vzdání se odměny Ing. Miloše Štěpanovského za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu ZK-04-2019-04, př. 3;
 • vzdání se odměny Ing. Martina Uhlíře, MBA, za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu ZK-04-2019-04, př. 4;
 • vzdání se odměny Milana Vojty, MBA, M.A., za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu ZK-04-2019-04, př. 5.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (18. 6. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-04, ZK-04-2019-04pr01.xls, ZK-04-2019-04pr02.xls, ZK-04-2019-04pr03.pdf, ZK-04-2019-04pr04.pdf, ZK-04-2019-04pr05.pdf


05. Darování zařízení „Automobily účelové – vozidla pro kontrolu silniční dopravy“ Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem poskytnutí daru Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0250/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout dar dle matriálu ZK-04-2019-05, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (18. 6. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-05, ZK-04-2019-05pr01.doc


06. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2018

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0251/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2018 dle materiálu ZK-04-2019-06, př. 1;

odpovědnost: rada kraje (18. 6. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-06, ZK-04-2019-06pr01.pdf


07. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotace obcím kraje na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0252/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 1 800  000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-04-2019-07, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2019-07, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1  800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 800 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: rada kraje (18. 6. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-07, ZK-04-2019-07pr01.pdf, ZK-04-2019-07pr02.pdf


08. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0253/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ obcím na nákup elektrocentrál v celkové výši  1 286 780 Kč dle materiálu ZK-04-2019-08, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jednotlivými žadateli dle materiálu ZK-04-2019-08, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ obcím na nákup elektrocentrál v celkové výši 222 999 Kč dle materiálu ZK-04-2019-08, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (18. 6. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-08, ZK-04-2019-08pr01.pdf, ZK-04-2019-08pr02.pdf, ZK-04-2019-08pr03.pdf


09. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019" - návrh na provedení rozpočtového opatření

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotací v rámci výše uvedeného Programu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0254/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2019-09, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2019-09, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2019-09, př. 3.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-09, ZK-04-2019-09pr01.pdf, ZK-04-2019-09pr02.pdf, ZK-04-2019-09pr03.pdf


10. 12. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“

V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh vyhlášení 12. ročníku celostátní soutěže "Bezpečná nemocnice". Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0255/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

dvanáctý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem „Bezpečná nemocnice“;

bere na vědomí

text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu ZK-04-2019-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-10, ZK-04-2019-10pr01.doc


11. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – obnova skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce

V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0256/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 50 % z předpokládaných výdajů spojených s pořízením nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení ve výši 5 566 000 Kč dle materiálu ZK-04-2019-11, př. 2;

schvaluje

 • převod finančních prostředků ve výši 5 566 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 566 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s pořízením nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 566 000 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 5 566 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 5 566 000 Kč za účelem úhrady maximálně 50 % předpokládaných výdajů spojených s pořízením nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení.

odpovědnost: rada kraje (18. 6. 2019), Odbor zdravotnictví (18. 6. 2019), Odbor ekonomický (18. 6. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-11, ZK-04-2019-11pr01.pdf, ZK-04-2019-11pr02.docx, ZK-04-2019-11pr03.pdf, ZK-04-2019-11pr04.pdf


12. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na dokončení akce technologie datového centra Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce

V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o žádosti Nemocnice Třebíč o financování úhrady výdajů spojených s dokončením akce technologie datového centra.

Ze zasedání se omluvil M. Vystrčil.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru. 

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0257/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 8 820 190 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 8 820 190 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 8 820 190 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s dokončením akce technologie datového centra.

odpovědnost: rada kraje (18. 6. 2019), Odbor zdravotnictví (18. 6. 2019), Odbor ekonomický (18. 6. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-12, ZK-04-2019-12pr01.pdf, ZK-04-2019-12pr02.pdf, ZK-04-2019-12pr03.pdf


13. Návrh rozpočtového opatření – vrácení zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0258/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352220) o částku 17 395 697,70 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (18. 6. 2019), Odbor zdravotnictví (18. 6. 2019), Odbor ekonomický (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-13


14. Změna termínu vrácení zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o uzavření dodatku Smlouvy o zápůjčce k předfinancování výdajů projektu financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0259/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce k předfinancování výdajů projektu financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu pod názvem “Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ dle materiálu ZK-04-2019-14, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (18. 6. 2019), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-14, ZK-04-2019-14pr01.pdf, ZK-04-2019-14pr02.doc


15. Žádost o finanční spoluúčast při výstavbě lůžkového hospice - Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s.

V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje informace o záměru výstavby lůžkového hospice v Havlíčkově Brodě.

M. Houška za klub KDU-ČSL vyjádřil podporu předloženému materiálu.

V. Kaňkovský se zajímal o stanovisko rady kraje k nasmlouvání zdravotní péče v lůžkovém hospici.

M. Plodík a H. Vrzalová vyjádřili ve svém vystoupení negativní stanovisko klubu KSČM.

K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek a V. Novotný. 

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0260/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
deklaruje

v návaznosti na Strategii paliativní péče v Kraji Vysočina finanční podporu části investičních nákladů spojených s výstavbou lůžkového hospice odpovídající maximálně 30 % projektovaných investičních nákladů a části nákladů na projektovou dokumentaci dle materiálu ZK-04-2019-15, př. 1, za předpokladu, že bude projekt ze strany Ministerstva zdravotnictví podpořen rozhodnutím o přidělení dotace, maximálně však do výše 20 150 tis. Kč uvolňovaných dle skutečné realizace projektu.

odpovědnost: rada kraje (18. 6. 2019), Odbor zdravotnictví (18. 6. 2019), Odbor sociálních věcí (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 2, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-15, ZK-04-2019-15pr01.pdf, ZK-04-2019-15pr02.pdf, ZK-04-2019-15pr03.pdf, ZK-04-2019-15pr04.pdf, ZK-04-2019-15pr05.pdf, ZK-04-2019-15pr06.pdf, ZK-04-2019-15pr07.pdf


16. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2018

M. Kukla seznámil zastupitelstvo kraje s přehledem hospodaření Kraje Vysočina v roce 2018.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0261/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyjadřuje souhlas

s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2018 bez výhrad;

schvaluje

Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2018 dle materiálu ZK-04-2019-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-16, ZK-04-2019-16pr01.pdf


17. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2018

M. Kukla informoval zastupitelstvo kraje o předložené účetní závěrce Kraje Vysočina sestavené k 31. 12. 2018. Současně požádal o výměnu upravených příloh č. 2, 5, 6, 7 a 8, odpovídajících schvalovanému účetnímu období.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0262/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2018.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-17, ZK-04-2019-17pr01.pdf, ZK-04-2019-17pr02.pdf, ZK-04-2019-17pr03.pdf, ZK-04-2019-17pr04.pdf, ZK-04-2019-17pr05.pdf, ZK-04-2019-17pr06.pdf, ZK-04-2019-17pr07.pdf, ZK-04-2019-17pr08.pdf, ZK-04-2019-17pr09.doc


18. Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022

M. Kukla předložil zastupitelstvu kraje Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0263/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022 dle materiálu ZK-04-2019-18, př. 1;

bere na vědomí

 • rozpis střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022 dle materiálu ZK-04-2019-18, př. 2;
 • přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, v které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2019-18, př. 3.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-18, ZK-04-2019-18pr01.pdf, ZK-04-2019-18pr02.pdf, ZK-04-2019-18pr03.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválení bodů 19, 20, 22, 24 – 51 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


19. Prodej pozemků v k. ú. Šlapanov

Usnesení 0264/04/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-19, ZK-04-2019-19pr01.pdf, ZK-04-2019-19pr02.pdf, ZK-04-2019-19pr03.doc


20. Prodej pozemku v k. ú. a obci Dobronín

Usnesení 0265/04/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-20, ZK-04-2019-20pr01.doc, ZK-04-2019-20pr02.pdf, ZK-04-2019-20pr03.pdf


22. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“

Usnesení 0266/04/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-22


24. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě „III/1327 Žirovnice - průtah

Usnesení 0267/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2019-24, př. 1 v k. ú. Žirovnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žirovnice;
 • nabýt darem pozemek par. č. 3650/14, ostatní plocha silnice o výměře 2 m2 v k. ú. Žirovnice z vlastnictví města Žirovnice do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 1864 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-24, př. 2;
 • dodatek č. 1865 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-24, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-24, ZK-04-2019-24pr01.xls, ZK-04-2019-24pr02.doc, ZK-04-2019-24pr03.doc


25. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě „II/406 Telč - hr. kraje

Usnesení 0268/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2019-25, př. 1 v k. ú. Myslůvka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Černíč;

schvaluje

dodatek č. 1866 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-25, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-25, ZK-04-2019-25pr01.xls, ZK-04-2019-25pr02.doc


26. Majetkoprávní vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129 008" a silnice II/129

Usnesení 0269/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129-008" a části přilehlé silnice II/129 v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-04-2019-26, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-26, ZK-04-2019-26pr01.xls


27. Majetkoprávní vypořádání stavby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba - Okružní křižovatka VM východ" v k. ú. Velké Meziříčí

Usnesení 0270/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2019-27, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
 • nabýt darem pozemek par. č. 5220/8 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 1867 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2019-27, př. 2;
 • dodatek č. 1868 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2019-27, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-27, ZK-04-2019-27pr01.xls, ZK-04-2019-27pr02.doc, ZK-04-2019-27pr03.doc, ZK-04-2019-27pr04.pdf


28. Majetkoprávní vypořádání stavby "OK Hornoměstská, Třebíčská" v k. ú. Velké Meziříčí

Usnesení 0271/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt darem dle GP č. 4691-40648/2016 nově oddělené pozemky par. č. 5621/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 185 m2 a par. č. 5621/3 - ostatní plocha, zeleň o výměře 17 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2019-28, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

schvaluje

 • dodatek č. 1869 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-28, př. 2;
 • dodatek č. 1870 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-28, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-28, ZK-04-2019-28pr01.xls, ZK-04-2019-28pr02.doc, ZK-04-2019-28pr03.doc, ZK-04-2019-28pr04.pdf


29. Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“

Usnesení 0272/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • úplatně nabýt pozemky par. č. 1588/16 o výměře 869 m2 a par. č. 1588/17 o výměře 204 m2 v k. ú. Kostelec u Jihlavy z vlastnictví společnosti Kostelecké uzeniny a. s., se sídlem Kostelec 60, 588 61, IČ 469 00 411 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní  cenu 100 Kč/m2 v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků po realizované akci „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“;
 • uzavřít Dohodu o ukončení smluvního vztahu - budoucí kupní smlouvy - uzavřené s vlastníkem – Družstvo vlastníků Batelov, se sídlem Příčná 551, 588 51 Batelov, IČ 469 78 941, uzavřené v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/406 Kostelec – křiž. s II/639 a evidované v evidenci smluv krajského úřadu pod ID 118 325, ve znění materiálu ZK-04-2019-29, př. 3;

schvaluje

dodatek č. 1871 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-29, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-29, ZK-04-2019-29pr01.pdf, ZK-04-2019-29pr02.pdf, ZK-04-2019-29pr03.doc, ZK-04-2019-29pr04.doc


30. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina, návrh na změnu usnesení 0562/08/2012/ZK

Usnesení 0273/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0562/08/2012/ZK tak, že materiál ZK-08-2012-26, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-04-2019-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-30, ZK-04-2019-30pr01.xls


31. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka“

Usnesení 0274/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2019-31, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2019-31, př. 2 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 1872 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-31, př. 3;
 • dodatek č. 1873 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-31, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-31, ZK-04-2019-31pr01.xls, ZK-04-2019-31pr02.xls, ZK-04-2019-31pr03.doc, ZK-04-2019-31pr04.doc, ZK-04-2019-31pr05.pdf


32. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina a pro potřebu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny

Usnesení 0275/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky: 

 • dle materiálu ZK-04-2019-32, př. 1 od vlastníků  vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2;
 • dle materiálu ZK-04-2019-32, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu obvyklou v celkové výši 498 000 Kč, tj. 240 Kč/m2, stanovenou znaleckým posudkem.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-32, ZK-04-2019-32pr01.xlsx, ZK-04-2019-32pr02.xlsx


33. Darování pozemku v k. ú. a obci Humpolec

Usnesení 0276/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • úplatně nepřevést pozemek par. č. 584/31 o výměře 184 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví í CTP Invest, spol. s r. o. se sídlem Central Trade Park D1, 396 01 Humpolec;
 • převést darem pozemek par. č. 584/31 o  výměře 184 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;

schvaluje

dodatek č. 1874 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-33, ZK-04-2019-33pr01.doc, ZK-04-2019-33pr02.pdf


34. Darování pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod a obci Havlíčkův Brod

Usnesení 0277/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 2293/22 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 850 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 7971-1336/2018 PGP-1784/2018-601  z pozemku KN par. č. 2293/2  ostatní plocha, silnice v katastrálním území Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;

schvaluje

dodatek č. 1875 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-34, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-34, ZK-04-2019-34pr01.pdf, ZK-04-2019-34pr02.doc


35. Darování pozemní komunikace a pozemků v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou

Usnesení 0278/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - ze silniční sítě vyřazený úsek silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou;

rozhoduje

převést darem pozemní komunikaci - ze silniční sítě vyřazený úsek silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 včetně součástí a příslušenství a pozemky par. č. 202/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 915 m2 a  par. č. 3227/95 ostatní plocha, silnice o výměře 3501 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1662-43636/2018 z pozemku par. č. 3227/1 v k.ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou;

schvaluje

dodatek č. 1876 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-35, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-35, ZK-04-2019-35pr01.pdf, ZK-04-2019-35pr02.pdf, ZK-04-2019-35pr03.doc


36. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Studenec u Třebíče a obci Studenec

Usnesení 0279/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2019-36, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 565-13/2018,  PGP-238/2019-710  z pozemků KN par. č. 672 a par. č. 681/24 v katastrálním území Studenec u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Studenec;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2019-36, př. 2, oddělené geometrickým plánem číslo 565-13/2018,  PGP-238/2019-710 z pozemků KN par. č. 52/12, 692/2 v k. ú. Studenec u Třebíče z vlastnictví obce Studenec do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 1877 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-36, př. 4;
 • dodatek č. 1878 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-36, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-36, ZK-04-2019-36pr01.xls, ZK-04-2019-36pr02.xls, ZK-04-2019-36pr03.pdf, ZK-04-2019-36pr04.doc, ZK-04-2019-36pr05.doc


37. Výkup pozemku v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov

Usnesení 0280/04/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-37, ZK-04-2019-37pr01.doc, ZK-04-2019-37pr02.pdf, ZK-04-2019-37pr03.pdf


38. Koupě pozemků, změna majetkového správce v k. ú. a obci Humpolec

Usnesení 0281/04/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-38, ZK-04-2019-38pr01.doc, ZK-04-2019-38pr02.doc, ZK-04-2019-38pr03.pdf


39. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na změnu usnesení č. 0408/03/2018/ZK

Usnesení 0282/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • bezúplatně nabýt pozemky par. č. 311/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 35 134 m2 v k. ú. Rokytno na Moravě a par. č. 21/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 16 m2 v k. ú. Horní Rožínka z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • změnit usnesení č. 0408/03/2018/ZK tak, že materiál ZK-03-2018-33, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-04-2019-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-39, ZK-04-2019-39pr01.xls


40. Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0283/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2019-40, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-40, ZK-04-2019-40pr01.xls


41. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Červená Lhota, Útěchovičky a Velká Ves

Usnesení 0284/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem pozemky: 

 • par. č. 2180 o výměře 130 m2 v k. ú. a obci Červená Lhota
 • par. č. 524/4 o výměře 290 m2, par. č. 524/8 o výměře 213 m2 a par. č. 524/12 o výměře 1234 m2 v k. ú. a obci Útěchovičky
 • par. č. 1212/65 o výměře 318 m2 v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec 

od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6 do vlastnictví  Kraje Vysočina dle smluv dle materiálů ZK-04-2019-41, př. 1 a ZK-04-2019-41, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-41, ZK-04-2019-41pr01.docx, ZK-04-2019-41pr02.docx


42. Předání pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina do správy KSÚSV v rámci majetkoprávního vypořádání akce „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“

Usnesení 0285/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1881 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-42, ZK-04-2019-42pr01.doc


43. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 0286/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1882 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-43, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-43, ZK-04-2019-43pr01.doc


44. Výmaz předkupního práva v k. ú. a obci Čáslavsko

Usnesení 0287/04/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-44


45. Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí

Usnesení 0288/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Ústí smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Oprava chodníku na par. č. 1088/10, 1099/1 v k. ú. Ústí u  Humpolce“  darovat části pozemků KN par. 1088/10 a par. č. 1099/1 v k. ú. Ústí u Humpolce, zastavěných chodníky, do vlastnictví obce Ústí a obec Ústí se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-45


46. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Pejškov

Usnesení 0289/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - části silnice III/01931 z vlastnictví Kraje Vysořina do vlastnictví města Pelhřimov;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a  městem Pelhřimov na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace - části silnice III/01931 v rozsahu km 0,692 - 1,031 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 452/1 - ost. plocha, silnice o  výměře 1 236 m2 vzniklého dle GP č. 68-257/2017 z pozemku par. č. 452 v k.ú. Pejškov.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-46, ZK-04-2019-46pr01.pdf


47. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k.ú. Dolní Cerekev, v k.ú. Spělov a v k.ú. Batelov

Usnesení 0290/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - silnice III/0394 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Dolní Cerekev;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městysem Dolní Cerekev na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace - silnice III/0394 v rozsahu km 0,000 - 3,946 a pozemků  par. č.  2800/14 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře  793 m2, par. č.  2800/1 5– ost. plocha, ost. komunikace o výměře  86 m2, par. č. 2800/16– ost. plocha, ost. komunikace o výměře 66 m2, par. č.  3724/1 - orná půda o výměře 921 m2,, par. č.  3724/2 - ost. plocha, ost. komunikace  o výměře 27 m2, všechny v k.ú. Dolní Cerekev, par. č.  710/1 - ost. plocha, ost. komunikace  o výměře 9 587 m2, par. č. 710/3 - ost. plocha ost. komunikace o výměře 408 m2, par. č.  722/1 - ost. plocha, silnice  o výměře 2 862 m2, par. č.  722/2 - ost. plocha, silnice  o výměře 16 954 m2, všechny v k.ú. Spělov a par. č. 2216/3 - trvalý travní porost o výměře 755 m2 v k.ú. Batelov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Dolní Cerekev.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-47, ZK-04-2019-47pr01.pdf


48. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Malý Beranov

Usnesení 0291/04/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-48, ZK-04-2019-48pr01.doc, ZK-04-2019-48pr02.doc, ZK-04-2019-48pr03.pdf, ZK-04-2019-48pr04.pdf


49. Uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby a předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

Usnesení 0292/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • dodatek č. 18 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2019-49, př. 3, kterým se vyjímá část pozemků z hospodaření školy dle GP na vyznačení budovy v KN;
 • dodatek č. 27 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-49, př. 4, kterým se předává do hospodaření nově pořízená stavba „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-49, ZK-04-2019-49pr01.pdf, ZK-04-2019-49pr02.doc, ZK-04-2019-49pr03.doc, ZK-04-2019-49pr04.doc


50. Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.

Usnesení 0293/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky v rozsahu dle ZK-04-2019-50, př. 1 z vlastnictví České republiky, s  právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů ZK-04-2019-50, př. 2, ZK-04-2019-50, př. 3, ZK-04-2019-50, př. 4, ZK-04-2019-50, př. 5;

schvaluje

 • dodatek č. 1885 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-50, př. 6;
 • dodatek č. 1886 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-50, př. 7;
 • dodatek č. 1887 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-50, př. 8;
 • dodatek č. 1888 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-50, př. 9.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-50, ZK-04-2019-50pr01.xlsx, ZK-04-2019-50pr02.docx, ZK-04-2019-50pr03.docx, ZK-04-2019-50pr04.docx, ZK-04-2019-50pr05.docx, ZK-04-2019-50pr06.doc, ZK-04-2019-50pr07.doc, ZK-04-2019-50pr08.doc, ZK-04-2019-50pr09.doc


51. Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Vysoké Studnice

Usnesení 0294/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem  nemovité věci - pozemky  v k.ú. a obci Vysoké Studnice  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vysoké Studnice  v rozsahu dle materiálu ZK-04-2019-51, př. 1;
 • nabýt darem nemovité věci - pozemky v k.ú. a obci  Vysoké Studnice z vlastnictví obce Vysoké Studnice do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-04-2019-51, př. 2;

schvaluje

 • dodatek č. 1889  Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2019-51, př. 3;
 • dodatek č. 1890  Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2019-51, př. 4

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-51, ZK-04-2019-51pr01.doc, ZK-04-2019-51pr02.doc, ZK-04-2019-51pr03.doc, ZK-04-2019-51pr04.doc


21. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Třebíč

M. Kukla podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu prodeje nemovitých věcí v k. ú. Třebíč. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0295/04/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-21, ZK-04-2019-21pr01.pdf, ZK-04-2019-21pr02.pdf, ZK-04-2019-21pr03.pdf, ZK-04-2019-21pr04.doc


76. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě

M. Kukla seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem prodeje nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě.

Ze zasedání se omluvil V. Kaňkovský.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0296/04/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo nespravedlivě způsobit podstatnou újmu (ekonomickou i neekonomickou) jiné osobě (právnické i fyzické) a ohrozit její oprávněné zájmy.

termín: 25. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 1, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-76, ZK-04-2019-76pr01.pdf, ZK-04-2019-76pr02.pdf, ZK-04-2019-76pr03.pdf, ZK-04-2019-76pr04.pdf, ZK-04-2019-76pr05.doc


23. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“ – pozemky trvalého záboru

M. Kukla předložil zastupitelstvu kraje návrh  nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“ v katastrálním území Rudíkov a Trnava u Třebíče. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0297/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-04-2019-23, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-23, ZK-04-2019-23pr01.xls


52. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu BEZPEČNÁ SILNICE 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

J. Hyliš seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotace z programu „Bezpečná silnice 2019“ žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0298/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Bezpečná silnice 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2019-52, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2019-52, př. 3;
 • neposkytnout dotaci z programu „Bezpečná silnice 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2019-52, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-52, ZK-04-2019-52pr01.pdf, ZK-04-2019-52pr02.pdf, ZK-04-2019-52pr03.pdf


53. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV02433.0013

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0299/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace projektu č. FV02433.0013 dle materiálu ZK-04-2019-53, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-53, ZK-04-2019-53pr01.pdf, ZK-04-2019-53pr02.pdf, ZK-04-2019-53pr03.pdf


54. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0016

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0300/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace projektu č. FV01987.0016 dle materiálu ZK-04-2019-54, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-54, ZK-04-2019-54pr01.pdf, ZK-04-2019-54pr02.pdf, ZK-04-2019-54pr03.pdf


55. Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Doprava na financování nově zařazených akcí přílohy D1A – Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů a D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0301/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • převod finančních prostředků v celkové výši 100 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Doprava, § 2212 – Silnice, určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na financování nově zařazených oprav silnic II. a III. tříd a oprav mostů do přílohy D1A rozpočtu kraje (částka 75 000 000 Kč) dle materiálu ZK-04-2019-55, př. 2 a investic k realizaci z přílohy D1B rozpočtu kraje (částka 25 000 000 Kč) dle materiálu ZK-04-2019-55, př. 3;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2019 o celkovou částku 75 000 000 Kč na nově zařazené akce do přílohy D1A dle seznamu ZK-04-2019-55, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 25 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí z přílohy D1B dle materiálu ZK-04-2019-55, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (18. 6. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-55, ZK-04-2019-55pr01.pdf, ZK-04-2019-55pr02.pdf, ZK-04-2019-55pr03.pdf, ZK-04-2019-55pr04.pdf


56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“

J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0302/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce s  Muzeem Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizací, na financování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“ dle materiálu ZK-04-2019-56, př. 3;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 600 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 600 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“ dle materiálu ZK-04-2019-56, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (18. 6. 2019), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-56, ZK-04-2019-56pr01.doc, ZK-04-2019-56pr02.pdf, ZK-04-2019-56pr03.doc


57. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“

J. Fischerová informovala zastupitelstvo kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0303/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 510,80 Kč v souvislosti s druhou splátkou zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace poskytnuté na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (18. 6. 2019), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-57, ZK-04-2019-57pr01.xls


58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2019 - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina

J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotace na podporu činnosti Centra dokumentárního filmu v Jihlavě v roce 2019. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0304/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií společnosti DOC.DREAM services s.r.o., IČO: 05386551, ve výši 350 000 Kč dle materiálu ZK-04-2019-58, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2019-58, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (18. 6. 2019), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 7, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-58, ZK-04-2019-58pr01.pdf, ZK-04-2019-58pr02.doc, ZK-04-2019-58pr03.pdf


59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci

J. Fischerová upřesnila zastupitelstvu kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. 

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0305/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454, dotaci ve výši 500 000 Kč dle materiálu ZK-04-2019-59, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2019-59, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o  částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-59, ZK-04-2019-59pr01.pdf, ZK-04-2019-59pr02.doc, ZK-04-2019-59pr03.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 60 - 62 v bloku. M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru k bodu 60 a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


60. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátky poskytnutých zápůjček od Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice a od Střední průmyslové školy Třebíč

Usnesení 0306/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) celkem o částku 4 236 779 Kč v souvislosti s vrácením zápůjček poskytnutých Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069, na předfinancování a spolufinancování projektu "Modernizace výuky technických oborů" (ve výši 2 200 779 Kč) a Střední průmyslové škole Třebíč, IČO 66610702, na předfinancování projektu "Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů" (ve výši 2 036 000 Kč) a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (18. 6. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2019), Odbor ekonomický (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-60


61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina

Usnesení 0307/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 1 700 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava IČO: 04417909 dle materiálu ZK-04-2019-61, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2019-61, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (18. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 8. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 8. 2019)

termín: 30. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-61, ZK-04-2019-61pr01.pdf


62. Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2018 a Roční specifikace aktivit pro rok 2019

Usnesení 0308/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Výroční monitorovací zprávu za rok 2018 dle materiálu ZK-04-2019-62, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ dle materiálu ZK-04-2019-62, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (18. 6. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-62, ZK-04-2019-62pr01.pdf, ZK-04-2019-62pr02.doc


63. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

P. Franěk předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace z programu „Investujeme v  sociálních službách 2019" žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0309/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2019-63, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2019-63, př. 3;
 • neposkytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2019“ subjektům uvedeným v materiálu ZK-04-2019-63, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-63, ZK-04-2019-63pr01.pdf, ZK-04-2019-63pr02.pdf, ZK-04-2019-63pr03.pdf


77. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro druhé kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI

P. Franěk zdůvodnil zastupitelstvu kraje úpravu předložených zásad zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0310/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI dle materiálu ZK-04-2019-77, př. 1upr1.

odpovědnost: rada kraje (18. 6. 2019), Odbor sociálních věcí (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-77, ZK-04-2019-77pr01.doc


64. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

M. Hyský sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k návrhu schválit změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0311/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2019-64, př. 1;
 • Průvodní zprávu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2019-64, př. 3;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2019-64, př. 5.

odpovědnost: rada kraje (18. 6. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-64, ZK-04-2019-64pr01.docx, ZK-04-2019-64pr02.docx, ZK-04-2019-64pr03.docx, ZK-04-2019-64pr04.pdf, ZK-04-2019-64pr05.doc, ZK-04-2019-64pr06.pdf


65. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace z programu "Hospodaření v lesích 2019" žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0312/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • o převodu finančních prostředků ve výši 18 366 460 Kč z Fondu strategických rezerv do Fondu Vysočiny na finanční posílení programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotací, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ dle materiálu ZK-04-2019-65, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2019-65, př. 3;
 • neposkytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ dle materiálu ZK-04-2019-65, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (18. 6. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 12. 2019)

termín: 30. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-65, ZK-04-2019-65pr01.pdf, ZK-04-2019-65pr02.pdf, ZK-04-2019-65pr03.pdf


66. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace na podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje žadatelům.

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0313/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2019-66, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2019-66, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-66, ZK-04-2019-66pr01.pdf, ZK-04-2019-66pr02.pdf, ZK-04-2019-66pr03.pdf


67. Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

P. Pacal seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0314/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

pořídit návrh Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na základě návrhu oprávněného investora ČEPS, a.s. Navrhovaný obsah Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina je uveden v materiálu ZK-04-2019-67, př. 1;

ukládá

odboru ÚPSŘ zajistit uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-67, ZK-04-2019-67pr01.pdf, ZK-04-2019-67pr02.pdf, ZK-04-2019-67pr03.pdf


68. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí Zprávu o programovacím období EU 2014 - 2020.

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0315/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech ZK-04-2019-68, př. 1 a ZK-04-2019-68, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-68, ZK-04-2019-68pr01.docx, ZK-04-2019-68pr02.docx


69. Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2018

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2018.

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0316/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2018 dle materiálů ZK-04-2019-69, př. 1, ZK-04-2019-69, př. 2, ZK-04-2019-69, př. 3 a ZK-04-2019-69, př. 4;

ukládá

radě kraje předložit Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoj Kraje Vysočina za rok 2019 do 30. června 2020.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-69, ZK-04-2019-69pr01.doc, ZK-04-2019-69pr02.doc, ZK-04-2019-69pr03.xlsx, ZK-04-2019-69pr04.doc


70. Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj

P. Pacal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem udělit cenu vítězi krajského kola soutěže Vesnice roku 2019. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0317/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Sobíňov, se sídlem, Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov, IČO: 00268275;
 • poskytnout dar obci Sobíňov, se sídlem, Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov, IČO: 00268275, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu ZK-04-2019-70, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-70, ZK-04-2019-70pr01.pdf, ZK-04-2019-70pr02.doc


71. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace z programu "Obnova venkova Vysočiny 2019" jednotlivým žadatelům.

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0318/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2019-71, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2019-71, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-71, ZK-04-2019-71pr01.pdf, ZK-04-2019-71pr02.pdf


72. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu NAŠE ŠKOLA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace z programu "Naše škola 2019" žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0319/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-72, ZK-04-2019-72pr01.pdf, ZK-04-2019-72pr02.pdf, ZK-04-2019-72pr03.pdf, ZK-04-2019-72pr04.pdf, ZK-04-2019-72pr05.pdf


73. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2018

P. Pacal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu schválit Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2018.

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0320/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2018 dle materiálu ZK-04-2019-73, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-73, ZK-04-2019-73pr01.pdf


74. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019

Předsedající přednesl zastupitelstvu kraje návrh na jmenování členů řídicího výboru uvedeného programu. K návrhu programu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo návrh usnesení.

Usnesení 0321/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019“ dle materiálu ZK-04-2019-74, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019“ ve složení:

ČSSD - Jana Nováková Hotařová (JI);

KDU-ČSL - Pavla Krejzlová (ZR); Čeněk Jůzl (HB);

ODS - Martina Bártová (TR); Alena Kukrechtová (PE);

KSČM - Jaroslav Píša (JI); Milan Plodík (HB);

SPV – Eva Požárová (JI); Zdeněk Souček (TR);

ANO 2011 - Pavel Nejedlý (JI); Vlastimil Forst (ZR);

SPD + SPO - Iva Švehlíková (JI); Milan Mokrý (ZR);

 • Milana Stránského (HB, ČSSD) předsedou řídicího výboru Programu „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019“;
 • garantem Programu „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Bc. Janu Čermákovou s právem hlasovacím a Ing. Karolinu Smetanovou s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (18. 6. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-74, ZK-04-2019-74pr01.pdf


75. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.

M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu vyhlásit program na podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0322/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II. dle materiálu ZK-04-2019-75, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (18. 6. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2019-75, ZK-04-2019-75pr01.pdf


78. Rozprava členů zastupitelstva

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek poděkoval zastupitelům za konstruktivní a racionální přístup a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 10. 9. 2019.

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Josef Herbrych      ……...……………………………………

 

 

 

Pavel Hodáč         …..………………………………….……

 

 

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2019.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2019 dne 18. 6. 2019. 

Zapsaly: P. Pospíchalová, M. Jakoubková dne 20. 6. 2019 (zápis pořízen na základě záznamu).

 


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz