Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do zastupitelstva kraje 04/2020 - 16. 6. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zpráva o činnosti rady kraje
3 Informace o činnosti krajského úřadu
4 Žádost města Žirovnice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
5 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
6 Dotace na výstavbu požární zbrojnice - obec Hořice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
7 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
8 Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
9 Uzavření dodatků k dotačním smlouvám významných kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v roce 2020
10 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
11 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020" - návrh na provedení rozpočtového opatření
12 13. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“
13 Návrh na změnu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast zdravotnictví
14 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2020
15 Návrh na změnu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění sdílených daňových příjmů
16 Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2019
17 Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2019
18 Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023
19 Majetkoprávní vypořádání stavby „III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1“ po jejím dokončení
20 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028“ po jejím dokončení
21 Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy, okresy Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou
22 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
23 Majetkoprávní příprava stavby II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
24 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
25 Prodej pozemku v k. ú. Lípa u Havlíčkov Brodu a obci Lípa
26 Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Putimov
27 Bezúplatné nabytí pozemků od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci
28 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Stránecká Zhoř - průtah“ po jejím dokončení
29 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Pelhřimov, obec Pelhřimov
30 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
31 Darování pozemku v k.ú. Antonínův Důl
32 Směna pozemků v k.ú. Štoky a v k.ú. Petrovice u Štoků
33 Přijetí daru pozemku od městyse Štěpánov nad Svratkou v k. ú. Borovec
34 Smlouva o budoucí darovací smlouvě k. ú. Radešín nad Bobrůvkou, obec Radešín
35 Darování pozemku a části pozemní komunikace do vlastnictví obce Leškovice
36 Majetkoprávní vypořádání po stavbě „III/01945 Rantířov – most ev. č. 01945-2“ a koupě pozemků v k. ú. Horní Kosov
37 Změna usnesení 0203/03/2020/ZK
38 Návrh na zrušení usnesení 0209/03/2020/ZK, prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
39 Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/347 Humpolec - obchvat“
40 Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Doprava na financování neinvestičních akcí pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
41 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu BEZPEČNÁ SILNICE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
42 FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
43 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „Infrastruktura cestovního ruchu 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
44 FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0048
45 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí šesté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
46 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí druhé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
47 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“
49 Projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, do programu Technologické agentury ČR
50 Dodatek č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava
51 Změna Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
52 Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – aktualizace pro rok 2021
53 Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
54 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
55 FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
56 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02942.0002 - Mistrovství Evropy 24 MTB pro rok 2020
57 Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2019 a Roční specifikace aktivit pro rok 2020
58 Projekt nadaní studenti 2020/2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
59 Převod části vzdělávací činnosti Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 - pracoviště Humpolec, Husova 391 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
60 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT
61 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
62 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Ledeč nad Sázavou
63 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace pobočnému spolku Orel jednota Nové Město na Moravě
64 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
65 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku Třebíč Nuclears z.s.
66 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku TJ Slavoj Pacov, z.s.
67 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s.
68 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Nové Město na Moravě
69 Podpůrná opatření Kraje Vysočina na obnovu cestovního ruchu v Kraji Vysočina v souvislosti s dopadem onemocnění COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření
70 Krajská příloha Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Krajská příloha RIS3 strategie) za Kraj Vysočina na období 2021+
71 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci akce „Zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV pro roky 2018 - 2021"
72 Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2019
73 Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
74 FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2019
75 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
76 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu NAŠE ŠKOLA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
77 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
78 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
79 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020
80 Projekt „Lůžkový hospic Mezi stromy“ - žádost o aktualizaci usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina ve věci spolufinancování lůžkového hospice
81 Návrh na poskytnutí dotace na realizaci akce „Pumptrack Český mlýn, Jihlava“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz