Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání ZK 04/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2020 konaného dne 16. 6. 2020 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:

- 41 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 16. 6. 2020;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 03/2020

Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje. 

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Herbych, H. Vrzalová, V. Kaňkovský, J. Veleba. 

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová. 

Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 80. Projekt „Lůžkový hospic Mezi stromy“ - žádost o aktualizaci usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina ve věci spolufinancování lůžkového hospice do programu jednání. 

Dále Z. Geist předložil zastupitelstvu kraje návrh na zařazení bodu 81. Návrh na poskytnutí dotace na realizaci akce „Pumptrack Český mlýn, Jihlava“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura do programu jednání.

Návrh na zařazení bodu 81 byl schválen 35 hlasy, proti 3, zdrželi se 2. 

Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a hlasovalo o upraveném programu jednání.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Zdeněk Geist a Ing. Miroslav Houška. 

Zastupitelstvo kraje návrh na ověřovatele akceptovalo a hlasovalo o návrhu usnesení. 

Upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 03/2020
02.  Zpráva o činnosti rady kraje
81.  Návrh na poskytnutí dotace na realizaci akce „Pumptrack Český mlýn, Jihlava“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
03.  Informace o činnosti krajského úřadu
04.  Žádost města Žirovnice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
05.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
06.  Dotace na výstavbu požární zbrojnice - obec Hořice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
07.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
08.  Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
09.  Uzavření dodatků k dotačním smlouvám významných kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v roce 2020
10.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
11.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020" - návrh na provedení rozpočtového opatření
12.  13. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“
13.  Návrh na změnu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast zdravotnictví
80.  Projekt „Lůžkový hospic Mezi stromy“ - žádost o aktualizaci usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina ve věci spolufinancování lůžkového hospice
14.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2020
15.  Návrh na změnu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění sdílených daňových příjmů
16.  Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2019
17.  Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2019
18.  Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023
19.  Majetkoprávní vypořádání stavby „III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1“ po jejím dokončení
20.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028“ po jejím dokončení
21.  Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy, okresy Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou
22.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
23.  Majetkoprávní příprava stavby II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
24.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
25.  Prodej pozemku v k. ú. Lípa u Havlíčkov Brodu a obci Lípa
26.  Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Putimov
27.  Bezúplatné nabytí pozemků od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci
28.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Stránecká Zhoř - průtah“ po jejím dokončení
29.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Pelhřimov, obec Pelhřimov
30.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
31.  Darování pozemku v k.ú. Antonínův Důl
32.  Směna pozemků v k.ú. Štoky a v k.ú. Petrovice u Štoků
33.  Přijetí daru pozemku od městyse Štěpánov nad Svratkou v k. ú. Borovec
34.  Smlouva o budoucí darovací smlouvě k. ú. Radešín nad Bobrůvkou, obec Radešín
35.  Darování pozemku a části pozemní komunikace do vlastnictví obce Leškovice
36.  Majetkoprávní vypořádání po stavbě „III/01945 Rantířov – most ev. č. 01945-2“ a koupě pozemků v k. ú. Horní Kosov
37.  Změna usnesení 0203/03/2020/ZK
38.  Návrh na zrušení usnesení 0209/03/2020/ZK, prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
39.  Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/347 Humpolec - obchvat“
40.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Doprava na financování neinvestičních akcí pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
41.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu BEZPEČNÁ SILNICE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
42.  FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
43.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „Infrastruktura cestovního ruchu 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
44.  FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0048
45.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí šesté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
46.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí druhé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
47.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
48.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“
49.  Projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, do programu Technologické agentury ČR
50.  Dodatek č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava
51.  Změna Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
52.  Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – aktualizace pro rok 2021
53.  Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
54.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
55.  FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
56.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02942.0002 - Mistrovství Evropy 24 MTB pro rok 2020
57.  Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2019 a Roční specifikace aktivit pro rok 2020
58.  Projekt nadaní studenti 2020/2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
59.  Převod části vzdělávací činnosti Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 - pracoviště Humpolec, Husova 391 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
60.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT
61.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
62.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Ledeč nad Sázavou
63.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace pobočnému spolku Orel jednota Nové Město na Moravě
64.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
65.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku Třebíč Nuclears z.s.
66.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku TJ Slavoj Pacov, z.s.
67.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s.
68.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Nové Město na Moravě
69.  Podpůrná opatření Kraje Vysočina na obnovu cestovního ruchu v Kraji Vysočina v souvislosti s dopadem onemocnění COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření
70.  Krajská příloha Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Krajská příloha RIS3 strategie) za Kraj Vysočina na období 2021+
71.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci akce „Zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV pro roky 2018 - 2021"
72.  Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2019
73.  Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
74.  FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2019
75.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
76.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu NAŠE ŠKOLA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
77.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
78.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
79.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020
82.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0255/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0256/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Mgr. Zdeňka Geista a Ing. Miroslava Houšku ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2020.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.


02. Zpráva o činnosti rady kraje

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje č. 14/2020 až 17/2020 a otevřel rozpravu.

M. Houška požádal o doplňující informace k následujícím bodům:

 • Jmenování ředitele Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace (RK-15-2020-38);
 • Zpráva k řešení ukončení podnájemního vztahu v Želetavě pro Domov Nové Syrovice (RK-15-2020-49);
 • Zrušení veřejné zakázky na stavební práce II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044 (RK-16-2020-77).

J. Kalina se zajímal o doplňující informace k materiálu:

 • Havarijní pojištění vozidla Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (RK-16-2020-44).

K dotazům se vyjádřili J. Běhounek, P. Franěk, H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0257/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.

odpovědnost: Rada kraje (16. 6. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-02, ZK-04-2020-02pr01.pdf, ZK-04-2020-02pr02.pdf, ZK-04-2020-02pr03.pdf, ZK-04-2020-02pr04.pdf


81. Návrh na poskytnutí dotace na realizaci akce „Pumptrack Český mlýn, Jihlava“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

Z. Geist podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu poskytnutí dotace.

M. Kukla seznámil zastupitele se stanoviskem rady kraje a finančního výboru.

M. Houška vznesl protinávrh na úpravu poskytované výše dotace na 1 320 000 Kč.

M. Plodík, R. Chloupek a J. Kalina vyjádřili svá stanoviska k předloženému návrhu rozpočtového opatření.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0258/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Statutárnímu městu Jihlava, IČO: 00286010, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava ve výši 1 320 000 Kč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-81, př. 2upr1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, o částku 1 320 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 320 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-81, ZK-04-2020-81pr01.pdf, ZK-04-2020-81pr02.pdf, ZK-04-2020-81pr03.pdf


03. Informace o činnosti krajského úřadu

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informaci o činnosti o krajského úřadu za příslušné období a otevřel rozpravu. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné požadavky na interpelace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0259/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: Grémium ředitele (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-03, ZK-04-2020-03pr01.xls, ZK-04-2020-03pr02.xls, ZK-04-2020-03pr03.doc


04. Žádost města Žirovnice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky městu Žirovnice.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0260/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Městu Žirovnice, IČO 00249505 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-04-2020-04, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-04, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-04, ZK-04-2020-04pr01.pdf, ZK-04-2020-04pr02.pdf


05. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

J. Běhounek upřesnil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace z uvedeného programu na nákup elektrocentrál obcím. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0261/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020“ obcím na nákup elektrocentrál v celkové výši 626 985 Kč dle materiálu ZK-04-2020-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jednotlivými žadateli dle materiálu ZK-04-2020-05, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020“ obcím na nákup elektrocentrál v celkové výši 68 139 Kč dle materiálu ZK-04-2020-05, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-05, ZK-04-2020-05pr01.pdf, ZK-04-2020-05pr02.pdf, ZK-04-2020-05pr03.pdf


06. Dotace na výstavbu požární zbrojnice - obec Hořice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace na výstavbu požární zbrojnice obci Hořice.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0262/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci obci Hořice, IČO: 00248223, ve výši 3 000 000 Kč na stavbu nové požární zbrojnice dle materiálu ZK-04-2020-06, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2020-06, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 9. 2021)

termín: 30. 9. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-06, ZK-04-2020-06pr01.pdf, ZK-04-2020-06pr02.pdf


07. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany obcím.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0263/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 2 700 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-04-2020-07, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2020-07, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 700 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 700 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 9. 2021)

termín: 30. 9. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-07, ZK-04-2020-07pr01.pdf, ZK-04-2020-07pr02.pdf


08. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit odměny členům výborů a komisí kraje za období 1. 12. 2019 – 31. 5. 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0264/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2019 – 31. 5. 2020 dle materiálu ZK-04-2020-08, př. 1
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2019 – 31. 5. 2020 dle materiálu ZK-04-2020-08, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (16. 6. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-08, ZK-04-2020-08pr01.xls, ZK-04-2020-08pr02.xls


09. Uzavření dodatků k dotačním smlouvám významných kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v roce 2020

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace s žadateli. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0265/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-09, ZK-04-2020-09pr01.xls, ZK-04-2020-09pr02.pdf


10. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Ze zasedání se omluvil M. Vystrčil. J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o žádosti o prodloužení termínu realizace projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0266/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2020-10, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor informatiky (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-10, ZK-04-2020-10pr01.pdf, ZK-04-2020-10pr02.doc, ZK-04-2020-10pr03.pdf


11. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020" - návrh na provedení rozpočtového opatření

J. Běhounek upřesnil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace z uvedeného programu subjektům na projekt. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0267/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2020" subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-11, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2020-11, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-11, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor informatiky (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-11, ZK-04-2020-11pr01.pdf, ZK-04-2020-11pr02.pdf, ZK-04-2020-11pr03.pdf


12. 13. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“

V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit třináctý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0268/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

vyhlášení třináctého ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem „Bezpečná nemocnice“;

bere na vědomí

text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu ZK-04-2020-12, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor zdravotnictví (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-12, ZK-04-2020-12pr01.docx


13. Návrh na změnu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast zdravotnictví

V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit dodatky zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0269/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 26 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2020-13, př. 1;
 • Dodatek č. 24 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2020-13, př. 2;
 • Dodatek č.  30 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2020-13, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor zdravotnictví (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-13, ZK-04-2020-13pr01.doc, ZK-04-2020-13pr02.doc, ZK-04-2020-13pr03.doc, ZK-04-2020-13pr04.xls


80. Projekt „Lůžkový hospic Mezi stromy“ - žádost o aktualizaci usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina ve věci spolufinancování lůžkového hospice

V. Novotný sdělil zastupitelstvu kraje podrobnosti k návrhu aktualizovat usnesení č. 0260/04/2019/ZK.

J. Kalina ve svém vystoupení vyjádřil za politický klub KDU-ČSL souhlasné stanovisko s předloženým návrhem.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0270/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
podporuje

v souladu s usnesením č. 0260/04/2019/ZK  finanční spoluúčast na projektu výstavby lůžkového hospice částkou ve výši 20 209 tis. Kč, která odpovídá 30% nákladů projektu „Lůžkový hospic Mezi stromy“. Finanční prostředky budou uvolňovány dle skutečné realizace projektu. Požadavek na doložení zařazení finanční částky ve výši 20 209 tis. Kč do rozpočtu roku 2021 je v první polovině roku 2020, kdy ještě nebyla započata ani první jednání o rozpočtu na rok 2021, nereálný. Do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 bude částka zařazena.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-80, ZK-04-2020-80pr01.pdf, ZK-04-2020-80pr02.pdf, ZK-04-2020-80pr03.pdf


14. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2020

M. Kukla předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2020.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0271/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2020 dle materiálu ZK-04-2020-14, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor ekonomický (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-14, ZK-04-2020-14pr01.xls


15. Návrh na změnu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění sdílených daňových příjmů

M. Kukla zdůvodnil zastupitelstvu kraje předložený návrh na změnu rozpočtu kraje na rok 2020.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0272/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na pokrytí nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů kraje v roce 2020 dle materiálu ZK-04-2020-15, př. 1;
 • snížení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-04-2020-15, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-15, ZK-04-2020-15pr01.xlsx, ZK-04-2020-15pr02.xlsx, ZK-04-2020-15pr03.xlsx


16. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2019

M. Kukla podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2019.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0273/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyjadřuje souhlas

s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2019 bez výhrad;

schvaluje

Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2019 dle materiálu ZK-04-2020-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-16, ZK-04-2020-16pr01.pdf


17. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2019

M. Kukla upřesnil zastupitelstvu kraje návrh schválit účetní závěrku Kraje Vysočina.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0274/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2019.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-17, ZK-04-2020-17pr01.pdf, ZK-04-2020-17pr02.pdf, ZK-04-2020-17pr03.pdf, ZK-04-2020-17pr04.pdf, ZK-04-2020-17pr05.pdf, ZK-04-2020-17pr06.pdf, ZK-04-2020-17pr07.pdf, ZK-04-2020-17pr08.pdf, ZK-04-2020-17pr09.doc


18. Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023

M. Kukla sdělil zastupitelstvu kraje podrobnosti k návrhu schválit Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0275/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023 dle materiálu ZK-04-2020-18, př. 1;

bere na vědomí

 • Střednědobý výhled rozpočtu bez předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023 dle materiálu ZK-04-2020-18, př. 2;
 • přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, v které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2020-18, př. 3.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-18, ZK-04-2020-18pr01.pdf, ZK-04-2020-18pr02.pdf, ZK-04-2020-18pr03.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 19 – 38 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


19. Majetkoprávní vypořádání stavby „III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1“ po jejím dokončení

Usnesení 0276/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2020-19, př. 1 z vlastnictví městyse Stařeč, se sídlem Jakubské nám. 50, 675 22 Stařeč do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2020-19, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Stařeč, se sídlem Jakubské nám. 50, 675 22 Stařeč;

schvaluje

 • Dodatek č. 2032 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2020-19, př. 3;
 • Dodatek č. 2033 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2020-19, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-19, ZK-04-2020-19pr01.xls, ZK-04-2020-19pr02.xls, ZK-04-2020-19pr03.doc, ZK-04-2020-19pr04.doc, ZK-04-2020-19pr05.pdf


20. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028“ po jejím dokončení

Usnesení 0277/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2020-20, př. 1 z vlastnictví města Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2020-20, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí;

schvaluje

 • Dodatek č. 2034 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2020-20, př. 3;
 • Dodatek č. 2035 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2020-20, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-20, ZK-04-2020-20pr01.xls, ZK-04-2020-20pr02.xls, ZK-04-2020-20pr03.doc, ZK-04-2020-20pr04.doc, ZK-04-2020-20pr05.pdf


21. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy, okresy Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou

Usnesení 0278/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálů ZK-04-2020-21, př. 1 a ZK-04-2020-21, př. 2 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-21, ZK-04-2020-21pr01.xlsx, ZK-04-2020-21pr02.xlsx, ZK-04-2020-21pr03.pdf


22. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina

Usnesení 0279/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt pozemky včetně součástí a příslušenství od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu ZK-04-2020-22, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2 + cenu porostů na těchto pozemcích zjištěnou podle znaleckého posudku.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-22, ZK-04-2020-22pr01.xlsx


23. Majetkoprávní příprava stavby II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat

Usnesení 0280/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek oddělený dle geometrického plánu číslo 4457-30/2016 z pozemku par. č. 5496/2, nově označený jako par. č. 5496/5 o výměře 1m2 - trvalý travní porost v k.ú. Velké Meziříčí.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-23, ZK-04-2020-23pr01.pdf


24. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“

Usnesení 0281/04/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-24, ZK-04-2020-24pr01.pdf


25. Prodej pozemku v k. ú. Lípa u Havlíčkov Brodu a obci Lípa

Usnesení 0282/04/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-25, ZK-04-2020-25pr01.doc, ZK-04-2020-25pr02.pdf


26. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Putimov

Usnesení 0283/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2020-26, př. 1 z vlastnictví obce Putimov, se sídlem Putimov 47, 393 01 Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č.  2037 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2020-26, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-26, ZK-04-2020-26pr01.xls, ZK-04-2020-26pr02.doc, ZK-04-2020-26pr03.pdf


27. Bezúplatné nabytí pozemků od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci

Usnesení 0284/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem pozemky uvedené v materiálu ZK-04-2020-27, př. 1 od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 16300 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy v materiálu ZK-04-2020-27, př. 2;

schvaluje

Dodatek č. 2038 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2020-27, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-27, ZK-04-2020-27pr01.xlsx, ZK-04-2020-27pr02.docx, ZK-04-2020-27pr03.doc


28. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Stránecká Zhoř - průtah“ po jejím dokončení

Usnesení 0285/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2020-28, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stránecká Zhoř, se sídlem Stránecká Zhoř 35, 594 42 Měřín;

schvaluje

dodatek č. 2039 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2020-28, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-28, ZK-04-2020-28pr01.xls, ZK-04-2020-28pr02.doc, ZK-04-2020-28pr03.pdf


29. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Pelhřimov, obec Pelhřimov

Usnesení 0286/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2020-29, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 4811-73/2018 z pozemků KN par. č. 3388/14 a par. č. 3510/1 v k. ú. Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2020-29, př. 2, oddělené geometrickým plánem číslo 4811-73/2018 z pozemků KN par. č. 3388/3, par. č. 3510/4, par. č. 3510/2 a již existující pozemek par. č. 3510/6 v k. ú. Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 2040 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2020-29, př. 4;
 • Dodatek č. 2041 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2020-29, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-29, ZK-04-2020-29pr01.xls, ZK-04-2020-29pr02.xls, ZK-04-2020-29pr03.pdf, ZK-04-2020-29pr04.doc, ZK-04-2020-29pr05.doc


30. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 0287/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • dodatek č. 2042 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2020-30, př. 1;
 • dodatek č. 2043 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2020-30, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-30, ZK-04-2020-30pr01.doc, ZK-04-2020-30pr02.doc


31. Darování pozemku v k.ú. Antonínův Důl

Usnesení 0288/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 320/32 - orná půda o výměře 197 m2 v k.ú. Antonínův Důl z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;

schvaluje

Dodatek č. 2044 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-04-2020-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-31, ZK-04-2020-31pr01.doc, ZK-04-2020-31pr02.pdf


32. Směna pozemků v k.ú. Štoky a v k.ú. Petrovice u Štoků

Usnesení 0289/04/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-32, ZK-04-2020-32pr01.doc, ZK-04-2020-32pr02.pdf, ZK-04-2020-32pr03.pdf


33. Přijetí daru pozemku od městyse Štěpánov nad Svratkou v k. ú. Borovec

Usnesení 0290/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 61/2 o výměře 30 m2 oddělený geometrickým plánem č. 40,141-90/2013 z pozemku par. č. 61 v k. ú. Borovec a obci Štěpánov nad Svratkou z vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 2046 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2020-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-33, ZK-04-2020-33pr01.doc, ZK-04-2020-33pr02.pdf


34. Smlouva o budoucí darovací smlouvě k. ú. Radešín nad Bobrůvkou, obec Radešín

Usnesení 0291/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Radešín smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby darovat část pozemku par. č. 197 v k. ú. Radešín nad Bobrůvkou, zastavěnou chodníkem, do vlastnictví obce Radešín a obec Radešín se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-34, ZK-04-2020-34pr01.pdf


35. Darování pozemku a části pozemní komunikace do vlastnictví obce Leškovice

Usnesení 0292/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhrazuje si

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout převést darem část pozemní komunikace - bývalé silnice III/3454 v km 4,186 - 4,286 v délce 100 m včetně součástí a příslušenství, vyřazené pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 28. 4. 2020, čj. KUJI 40967/2020 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice;

rozhoduje

 • převést darem část pozemní komunikace - bývalé silnice III/3454 v km 4,186 - 4,286 v délce 100 m včetně součástí a příslušenství vyřazené pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 28. 4. 2020, čj. KUJI 40967/2020 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice;
 • převést darem pozemek par. č. 599/3 o výměře 882 m2, oddělený geometrickým plánem č. 156-12/2020 z pozemku par. č. 599/1 v k. ú. a obci Leškovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice;

schvaluje

Dodatek č. 2047 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2020-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-35, ZK-04-2020-35pr01.doc, ZK-04-2020-35pr02.pdf, ZK-04-2020-35pr03.pdf


36. Majetkoprávní vypořádání po stavbě „III/01945 Rantířov – most ev. č. 01945-2“ a koupě pozemků v k. ú. Horní Kosov

Usnesení 0293/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt pozemky v k. ú. Rantířov a pozemky v k. ú. Horní Kosov z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2 v rozsahu dle materiálu ZK-04-2020-36, př. 1;
 • nabýt darem pozemek v k. ú. Rantířov z vlastnictví obce Rantířov do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2020-36, př. 2;

schvaluje

Dodatek č. 2048 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2020-36, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-36, ZK-04-2020-36pr01.xls, ZK-04-2020-36pr02.xls, ZK-04-2020-36pr03.pdf, ZK-04-2020-36pr04.pdf, ZK-04-2020-36pr05.doc


37. Změna usnesení 0203/03/2020/ZK

Usnesení 0294/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0203/03/2020/ZK tak, že materiál ZK-03-2020-41, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-04-2020-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 8. 2020)

termín: 30. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-37, ZK-04-2020-37pr01.doc


38. Návrh na zrušení usnesení 0209/03/2020/ZK, prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

Usnesení 0295/04/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-38, ZK-04-2020-38pr01.doc, ZK-04-2020-38pr02.pdf


39. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/347 Humpolec - obchvat“

J. Hyliš informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu uzavření Smlouvy o společném postupu.

M. Houška požádal o zaslání studie realizované akce.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0296/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce "II/347 Humpolec - obchvat" dle materiálu ZK-04-2020-39, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (15. 7. 2020)

termín: 15. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-39, ZK-04-2020-39pr01.docx


40. Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Doprava na financování neinvestičních akcí pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci

J. Hyliš podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0297/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • převod finančních prostředků ve výši 180 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Doprava, § 2212 – Silnice, určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na financování neinvestičních akcí dle  materiálu ZK-04-2020-40, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro rok 2020 o částku 180 000 000 Kč na realizaci akcí dle seznamu ZK-04-2020-40, př. 2;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, zajistit finanční čerpání na akce dle seznamu v materiálu ZK-04-2020-40, př. 2 přednostně z  prostředků rozpočtu SFDI v roce 2020 a nevyčerpané prostředky poskytnuté krajem vrátit do rozpočtu Kraje Vysočina nejpozději do 30.11.2020. 

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-40, ZK-04-2020-40pr01.pdf, ZK-04-2020-40pr02.pdf


41. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu BEZPEČNÁ SILNICE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu „Bezpečná silnice 2020“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0298/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Bezpečná silnice 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-41, př. 1
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2020-41, př. 3;
 • neposkytnout dotaci z programu „Bezpečná silnice 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-41, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-41, ZK-04-2020-41pr01.pdf, ZK-04-2020-41pr02.pdf, ZK-04-2020-41pr03.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 42 – 44 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


42. FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0299/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-42, ZK-04-2020-42pr01.pdf, ZK-04-2020-42pr02.pdf, ZK-04-2020-42pr03.pdf, ZK-04-2020-42pr04.pdf, ZK-04-2020-42pr05.pdf


43. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „Infrastruktura cestovního ruchu 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0300/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Infrastruktura cestovního ruchu 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-43, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-04-2020-43, př. 4.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-43, ZK-04-2020-43pr01.pdf, ZK-04-2020-43pr02.pdf, ZK-04-2020-43pr03.pdf, ZK-04-2020-43pr04.pdf


44. FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0048

Usnesení 0301/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID  FV02734.0048 dle materiálu ZK-04-2020-44, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-44, ZK-04-2020-44pr01.pdf, ZK-04-2020-44pr02.pdf, ZK-04-2020-44pr03.doc

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 45 – 48 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


45. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí šesté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

Usnesení 0302/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 793 248,68 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-45, ZK-04-2020-45pr01.xls


46. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí druhé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

Usnesení 0303/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 222 700,94 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-46, ZK-04-2020-46pr01.xls


47. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

Usnesení 0304/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 13 465,39 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-47, ZK-04-2020-47pr01.xls


48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Usnesení 0305/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací, na financování projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“ dle materiálu ZK-04-2020-48, př. 3;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 497 058 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 2143 – Cestovní ruch za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 497 058 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“ dle materiálu ZK-04-2020-48, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-48, ZK-04-2020-48pr01.pdf, ZK-04-2020-48pr02.pdf, ZK-04-2020-48pr03.doc


49. Projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, do programu Technologické agentury ČR

J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým projektovým záměrem příspěvkové organizace Vysočina Tourism. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0306/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace o projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2020-49, př. 1;

schvaluje

závazek kraje na:

 • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace „Zmírnění dopadů krizí na cestovní ruch prostřednictvím chytrých turistických tras" do výše 500 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu „Zmírnění dopadů krizí na cestovní ruch prostřednictvím chytrých turistických tras“, tj. max. do výše 125 000 Kč z rozpočtu kraje.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (2. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-49, ZK-04-2020-49pr01.pdf


50. Dodatek č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava

J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem uzavření dodatku Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0307/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 k Memorandu dle materiálu ZK-04-2020-50, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-50, ZK-04-2020-50pr01.pdf, ZK-04-2020-50pr02.pdf


51. Změna Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny

J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje návrh dodatku Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0308/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 9 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny dle materiálu ZK-04-2020-51, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2020), Krajská knihovna Vysočiny (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-51, ZK-04-2020-51pr01.doc


52. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – aktualizace pro rok 2021

P. Franěk předložil zastupitelstvu kraje výše uvedený návrh rozhodnutí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0309/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • zařadit nové a navýšené kapacity sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2020-52, př. 1;
 • zařadit návrhy na nové služby a navýšení kapacit sociálních služeb uvedené v materiálech ZK-04-2020-52, př. 2 a ZK-04-2020-52, př. 3 do projednávání o Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina na podzim roku 2020;

schvaluje

 • stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu ZK-04-2020-52, př. 1 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a pro informování žadatelů;
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina – aktualizaci pro rok 2021 dle materiálu ZK-04-2020-52, př. 4.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-52, ZK-04-2020-52pr01.xls, ZK-04-2020-52pr02.xls, ZK-04-2020-52pr03.xls, ZK-04-2020-52pr04.doc


53. Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci

P. Franěk seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem dofinancování provozních nákladů poskytovatelům sociálních služeb.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0310/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-04-2020-53, př. 1;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 3 940 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-04-2020-53, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-04-2020-53, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-53, ZK-04-2020-53pr01.xls, ZK-04-2020-53pr02.pdf


54. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

P. Franěk informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace z programu „Investujme v sociálních službách 2020“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0311/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-54, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2020-54, př. 3;
 • neposkytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2020“ subjektům uvedeným v materiálu ZK-04-2020-54, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-54, ZK-04-2020-54pr01.pdf, ZK-04-2020-54pr02.pdf, ZK-04-2020-54pr03.pdf, ZK-04-2020-54pr04.pdf, ZK-04-2020-54pr05.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 55 – 68 v bloku. J. Kalina požádal k bodům 62 - 68 o zaslání pravidel a informaci o vyhodnocení žádostí pro přiznávání dotací obcím na sportoviště. Zastupitelstvo kraje následně schválilo uvedené návrhy usnesení v bloku.


55. FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Usnesení 0312/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID  FV02725.0077 na projekt dle materiálu ZK-04-2020-55, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-55, ZK-04-2020-55pr01.pdf, ZK-04-2020-55pr02.pdf, ZK-04-2020-55pr03.doc


56. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02942.0002 - Mistrovství Evropy 24 MTB pro rok 2020

Usnesení 0313/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č.  O02942.0002 dle materiálu ZK-04-2020-56, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-56, ZK-04-2020-56pr01.pdf, ZK-04-2020-56pr02.doc, ZK-04-2020-56pr03.pdf


57. Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2019 a Roční specifikace aktivit pro rok 2020

Usnesení 0314/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Výroční monitorovací zprávu za rok 2019 dle materiálu ZK-04-2020-57, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 12 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ dle materiálu ZK-04-2020-57, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-57, ZK-04-2020-57pr01.pdf, ZK-04-2020-57pr02.doc


58. Projekt nadaní studenti 2020/2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

Usnesení 0315/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-58, ZK-04-2020-58pr01.docx, ZK-04-2020-58pr02.pdf, ZK-04-2020-58pr03.pdf


59. Převod části vzdělávací činnosti Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 - pracoviště Humpolec, Husova 391 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

Usnesení 0316/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, dle materiálu ZK-04-2020-59, př. 2;

rozhoduje

 • uzavřít s městem Humpolec smlouvu o převzetí vzdělávací činnosti dle materiálu ZK-04-2020-59, př. 1;
 • uzavřít s městem Humpolec darovací smlouvu týkající se movitého majetku dle materiálu ZK-04-2020-59, př. 3;
 • poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání městu Humpolec ve výši 440 000 Kč a uzavřít darovací smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-59, př. 4.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (1. 9. 2020), Odbor ekonomický (1. 9. 2020)

termín: 1. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-59, ZK-04-2020-59pr01.doc, ZK-04-2020-59pr02.doc, ZK-04-2020-59pr03.doc, ZK-04-2020-59pr04.doc, ZK-04-2020-59pr05.pdf


60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT

Usnesení 0317/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže příspěvkovým organizacím, Dům dětí a mládeže Třebíč, Active - Středisko volného času Žďár nad Sázavou a AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - středisko volného času, které zřizují obce, v celkové výši 1 868 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky č. 2 materiálu ZK-04-2020-60, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2020-60, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-60, ZK-04-2020-60pr01.xlsx, ZK-04-2020-60pr02.pdf


61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina

Usnesení 0318/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 1 700 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava, IČO: 04417909 dle materiálu ZK-04-2020-61, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-61, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor ekonomický (31. 8. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-61, ZK-04-2020-61pr01.pdf


62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Ledeč nad Sázavou

Usnesení 0319/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci městu Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 ve výši 1 380 412 Kč na přístavbu šaten zimního stadionu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-62, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor ekonomický (31. 7. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-62, ZK-04-2020-62pr01.pdf


63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace pobočnému spolku Orel jednota Nové Město na Moravě

Usnesení 0320/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci pobočnému spolku Orel jednota Nové Město na Moravě, se sídlem Hájkova 403, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 48895920 ve výši 929 250 Kč na výstavbu víceúčelového sportovního areálu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-63, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor ekonomický (31. 7. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-63, ZK-04-2020-63pr01.pdf


64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.

Usnesení 0321/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč, IČO: 26615151 ve výši 2 502 192 Kč na výstavbu víceúčelové sportovní haly;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-64, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor ekonomický (31. 7. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-64, ZK-04-2020-64pr01.pdf


65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku Třebíč Nuclears z.s.

Usnesení 0322/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci spolku Třebíč Nuclears z.s., se sídlem Na Hvězdě 1388, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČO: 26596792 ve výši 954 528 Kč na výstavbu multifunkčního hřiště v areálu Na Hvězdě v Třebíči;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-65, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor ekonomický (31. 7. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-65, ZK-04-2020-65pr01.pdf


66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku TJ Slavoj Pacov, z.s.

Usnesení 0323/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci spolku TJ Slavoj Pacov, z.s.., se sídlem nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, IČO: 00477036 ve výši 3 763 555 Kč na modernizaci sportovního areálu Za Branou;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-66, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor ekonomický (31. 7. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-66, ZK-04-2020-66pr01.pdf


67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s.

Usnesení 0324/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci spolku THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. se sídlem Čeloudova 1117/56, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČO: 70816387 ve výši 2 228 188 Kč na rekonstrukci stávajícího objektu na Sportovní centrum Třebíč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-67, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor ekonomický (31. 7. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-67, ZK-04-2020-67pr01.pdf


68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Nové Město na Moravě

Usnesení 0325/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost městu Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 00294900 ve výši 6 851 141 Kč na výstavbu sportovní haly;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-68, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor ekonomický (31. 7. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-68, ZK-04-2020-68pr01.pdf


69. Podpůrná opatření Kraje Vysočina na obnovu cestovního ruchu v Kraji Vysočina v souvislosti s dopadem onemocnění COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření

J. Běhounek, P. Pacal a J. Fischerová předložili zastupitelstvu kraje návrh podpůrných opatření na obnovu cestovního ruchu v Kraji Vysočina. 

J. Kalina, Z. Geist, O. Benc vyjádřili svá stanoviska k předloženému materiálu, ovšem s požadavkem na dopracování bližší specifikace podmínek vyplácení podpory. 

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

L. Vlček připojil doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0326/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

program Fondu Vysočiny „Marketing v cestovním ruchu 2020“ dle materiálu ZK-04-2020-69, př. 1;

schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci Fondu Vysočiny spočívající ve zvýšení § 2143 – Cestovní ruch o částku 10 000 000 Kč při současném snížení § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 10 000 000 Kč na realizaci programu ve Fondu Vysočiny „Marketing v cestovním ruchu 2020“;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj,  § 2143 ‑ Cestovní ruch o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč určenou na realizaci opatření podpory regionální ekonomiky kraje prostřednictvím systému voucherů.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 10. 2020), Odbor informatiky (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-69, ZK-04-2020-69pr01.docx, ZK-04-2020-69pr02.docx


70. Krajská příloha Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Krajská příloha RIS3 strategie) za Kraj Vysočina na období 2021+

P. Pacal podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu a zdůvodnil navrhovanou úpravu přílohy č. 1.

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0327/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Krajskou přílohu RIS3 strategie Kraje Vysočina na období 2021+ dle materiálu ZK-04-2020-70, př. 1upr1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-70, ZK-04-2020-70pr01.docx


71. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci akce „Zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV pro roky 2018 - 2021"

P. Pacal seznámil zastupitelstvo kraje s ukončením Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci výše uvedené akce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0328/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2020-71, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-71, ZK-04-2020-71pr01.pdf, ZK-04-2020-71pr02.pdf, ZK-04-2020-71pr03.docx


72. Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2019

P. Pacal informoval zastupitelstvo kraje o předloženém vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2019.

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0329/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2019 dle materiálů ZK-04-2020-72, př. 1, ZK-04-2020-72, př. 2, ZK-04-2020-72, př. 3 a ZK-04-2020-72, př. 4;

ukládá

radě kraje předložit Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2020 do 30. června 2021.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-72, ZK-04-2020-72pr01.doc, ZK-04-2020-72pr02.doc, ZK-04-2020-72pr03.xlsx, ZK-04-2020-72pr04.DOC


73. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje informace o nejdůležitějších činnostech a dokumentech souvisejících s programovacím obdobím EU 2014 – 2020 a přípravou na nové programovací období EU 2021 - 2027.

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0330/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech ZK-04-2020-73, př. 1 a ZK-04-2020-73, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-73, ZK-04-2020-73pr01.docx, ZK-04-2020-73pr02.docx


74. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2019

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2019.

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

M. Houška připojil doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0331/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2019 dle materiálu ZK-04-2020-74, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (16. 6. 2020), Pavel Pacal (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-74, ZK-04-2020-74pr01.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 75, 76 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


75. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Usnesení 0332/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-75, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2020-75, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-75, ZK-04-2020-75pr01.pdf, ZK-04-2020-75pr02.pdf


76. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu NAŠE ŠKOLA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0333/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-76, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2020-76, př. 4;
 • neposkytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-76, př. 5.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-76, ZK-04-2020-76pr01.pdf, ZK-04-2020-76pr02.pdf, ZK-04-2020-76pr03.pdf, ZK-04-2020-76pr04.pdf, ZK-04-2020-76pr05.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 77, 78 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.

J. Pokorný oznámil v souvislosti s projednávaným bodem 78, ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.


77. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0334/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-77, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2020-77, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-77, ZK-04-2020-77pr01.pdf, ZK-04-2020-77pr02.pdf, ZK-04-2020-77pr03.pdf


78. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0335/04/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-78, ZK-04-2020-78pr01.pdf, ZK-04-2020-78pr02.pdf


79. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020

J. Fialová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem vyhlášení programu na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0336/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje

vyhlašuje

Program „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020“ dle materiálu ZK-04-2020-79, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020“ ve složení:

ČSSD - Silvie Tomšíková (ZR); Jana Nováková Hotařová (JI);

KDU-ČSL – Eva Krejzlová (ZR); Jana Houšková (PE);

ODS – Martina Šlosrová (HB);

KSČM – Monika Jordánová (JI); Jaroslav Píša (ZR);

SPV – Eva Požárová (JI); Jan Burda (TR);

ANO 2011 – Jaroslav Drahoš (JI); Pavel Švec (ZR);

SPD + SPO - Milan Mokrý (ZR); Iva Švehlíková (JI);

 • Josefa Nedvěda (JI, ODS) předsedou řídicího výboru Programu „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020“;
 • garantem Programu „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Bc. Janu Čermákovou s právem hlasovacím a Ing. Karolinu Smetanovou s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (17. 6. 2020)

termín: 17. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2020-79, ZK-04-2020-79pr01.pdf


82. Rozprava členů zastupitelstva

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 8. 9. 2020.   

  

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

  

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Mgr. Zdeněk Geist                              ……...……………………………………  

  

 

Ing. Miroslav Houška                          …….…..………………………………… 

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2020.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2020 dne 16. 6. 2020.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 18. 6. 2020 (zápis pořízen na základě záznamu).


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz