Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do zastupitelstva kraje 05/2018 - 11. 9. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2018
3 Informace o činnosti krajského úřadu
4 Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
5 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
6 Žádosti města Svratka a městyse Bohdalov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
7 Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2017
8 FOND VYSOČINY – grantový program Prevence kriminality 2018 – návrh na poskytnutí dotací
9 Metropolitní síť Třebíč - smlouva o společném postupu zadavatelů
10 Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnutí věcného daru Dobročinnému fondu ViZa
11 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2018
12 Návrh na rozhodnutí o změně usnesení zastupitelstva kraje v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
13 Darování pozemku v k. ú. Rybné
14 Výkup pozemků v k. ú Tunochody a obci Číhošť
15 Přijetí daru v k. ú. Skřinářov
16 Přijetí daru v k. ú. Chlumětín
17 Darování pozemku v k. ú. a obci Nová Buková
18 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Košetice
19 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Brtnice“ – darování pozemků městu Brtnice
20 Majetkoprávní vypořádání stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
21 Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, II. stavba“
22 Darování pozemků v k. ú. Příštpo a obci Příštpo
23 Darování pozemků v k. ú. Slavětice a obci Slavětice
24 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
25 Vzájemné darování v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek
26 Přijetí daru v k. ú. a obci Polnička
27 Zrušení usnesení 0486/06/2011/ZK a 0029/01/2012/ZK, prodej a darování pozemků v k. ú. Polnička
28 Vzájemné darování, prodej a výkup pozemků v k. ú. Mirošov u Bobrové a obci Mirošov
29 Majetkoprávní vypořádání stavby silnice „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“
30 Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, I. stavba“
31 Návrh na změnu usnesení 0290/04/2014/ZK
32 Vyjmutí nemovitosti z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
33 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/353 Stáj - Zhoř“ 1. stavba - pozemky v k.ú. Zhoř u Jihlavy
34 Prodej pozemků v k. ú. a obci Želetava
35 Směna, výkup a prodej pozemků v k. ú. Chotěboř
36 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Příseka obchvat“
37 Darování pozemku v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova
38 Prodej pozemku v k.ú. Čejkov a obci Nový Rychnov
39 Přijetí daru v k. ú. a obci Přibyslav
40 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chvojnov a Vintířov
41 Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou
42 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
43 Darování pozemků v k.ú. Víska u Chotěboře a obci Víska
44 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“
45 Nabytí pozemků pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
46 Darování pozemku v k. ú. Vysoké Popovice
47 Darování pozemku v k.ú. Kostelec u Jihlavy
48 Přijetí daru pozemků v k.ú. a obci Vladislav zastavěných silnicí III/39014
49 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Nová Ves u Třešti a obci Batelov
50 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Velká Losenice
51 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Mrákotín u Telče
52 Darování pozemku v k. ú. a obci Třebíč
53 Uzavření smlouvy o vzájemném finančním vypořádání v souvislosti s realizací akce Krajská Knihovna Vysočiny - budova KKV
54 Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
55 Darování pozemní komunikace - vyřazené silnice III/4103 a pozemků zastavěných - k.ú. Stařeč, k.ú. Kracovice
56 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
57 Majetkoprávní příprava stavby "II/360 Třebíč - Štěpánovice"
58 Uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby a předání majetku k hospodaření Střední průmyslové škole Třebíč
59 „Transformace Domova Háj III.“ - koupě hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Chotěboř
60 Žádost města Brtnice
61 Začlenění objednávky dopravní obslužnosti obcí pod objednávku Kraje Vysočina
62 Dopravní značení označující zastávky linkové osobní dopravy – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
63 Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
64 Integrační smlouva Kraje Vysočina se statutárním městem Jihlava v tarifu VDV
65 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
66 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“
67 Poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
68 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2018"
69 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
70 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“
71 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“
72 Změna Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
73 Koncepce podpory státní památkové péče v Kraji Vysočina na období 2018-2023
74 Poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky „Cikháj, vodní mlýn“
75 FOND VYSOČINY - dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace
76 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.
77 Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
78 Dotace na realizaci rozvojového programu Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018
79 Dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
80 Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2019
81 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčky na projekt „C4PE“
82 Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě) - společný projekt regionů Kraj Vysočina, Grand Est, Dolní Rakousko a Tampere
83 Uzavření dodatků k partnerské smlouvě v rámci projektu Učíme se ze života pro život
84 Spolupráce Kraje Vysočina a města Havlíčkův Brod při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města - rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
85 Spolupráce Kraje Vysočina a města Žďár nad Sázavou při výstavbě tělocvičny pro potřeby školství a sportu na území města
86 Dofinancování mobilní specializované paliativní péče a souvisejících služeb domácí ošetřovatelské péče a odborného sociálního poradenství - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví
87 Žádost o investiční dotaci na realizaci akce Rekonstrukce ČOV Háj - Ledeč, návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
88 Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2019 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2019“
89 Zrušení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ
90 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“(dále jen „Smlouva“)
91 Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
92 Dodatky ke smlouvám z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.“
93 Dofinancování neuznatelných nákladů z projektu pro služby s klientelou nad 65 let zapojených do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. včetně navýšení osobních nákladů
94 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018“
95 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2018
96 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu ROZVOJ VESNICE 2018
97 Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
98 Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt „Revitalizace Hodíškovského rybníka“ z Operačního programu Životní prostředí
99 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
100 Fond Vysočiny – grantový program „Čistá voda 2017“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
101 Prodloužení termínů vrácení zápůjček pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz