Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání ZK 05/2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2018, které se konalo dne 11. 9. 2018 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2018

Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: P. Janoušek, H. Vrzalová, J. Kalina a pozdější příchod M. Mrkose.

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.

Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:

101. Prodloužení termínů vrácení zápůjček pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o upraveném programu jednání.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Tomáš Škaryd a Ing. Pavel Švec.

Zastupitelstvo kraje návrh ověřovatelů akceptovalo a hlasovalo o návrhu usnesení.

Upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2018
02.  Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2018
03.  Informace o činnosti krajského úřadu
04.  Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
05.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
06.  Žádosti města Svratka a městyse Bohdalov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
07.  Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2017
08.  FOND VYSOČINY – grantový program Prevence kriminality 2018 – návrh na poskytnutí dotací
09.  Metropolitní síť Třebíč - smlouva o společném postupu zadavatelů
10.  Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnutí věcného daru Dobročinnému fondu ViZa
101.  Prodloužení termínů vrácení zápůjček pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
11.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2018
12.  Návrh na rozhodnutí o změně usnesení zastupitelstva kraje v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
13.  Darování pozemku v k. ú. Rybné
14.  Výkup pozemků v k. ú Tunochody a obci Číhošť
15.  Přijetí daru v k. ú. Skřinářov
16.  Přijetí daru v k. ú. Chlumětín
17.  Darování pozemku v k. ú. a obci Nová Buková
18.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Košetice
19.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Brtnice“ – darování pozemků městu Brtnice
20.  Majetkoprávní vypořádání stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
21.  Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, II. stavba“
22.  Darování pozemků v k. ú. Příštpo a obci Příštpo
23.  Darování pozemků v k. ú. Slavětice a obci Slavětice
24.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
25.  Vzájemné darování v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek
26.  Přijetí daru v k. ú. a obci Polnička
27.  Zrušení usnesení 0486/06/2011/ZK a 0029/01/2012/ZK, prodej a darování pozemků v k. ú. Polnička
28.  Vzájemné darování, prodej a výkup pozemků v k. ú. Mirošov u Bobrové a obci Mirošov
29.  Majetkoprávní vypořádání stavby silnice „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“
30.  Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, I. stavba“
31.  Návrh na změnu usnesení 0290/04/2014/ZK
32.  Vyjmutí nemovitosti z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
33.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/353 Stáj - Zhoř“ 1. stavba - pozemky v k.ú. Zhoř u Jihlavy
34.  Prodej pozemků v k. ú. a obci Želetava
35.  Směna, výkup a prodej pozemků v k. ú. Chotěboř
36.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Příseka obchvat“
37.  Darování pozemku v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova
38.  Prodej pozemku v k.ú. Čejkov a obci Nový Rychnov
39.  Přijetí daru v k. ú. a obci Přibyslav
40.  Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chvojnov a Vintířov
41.  Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou
42.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
43.  Darování pozemků v k.ú. Víska u Chotěboře a obci Víska
44.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“
45.  Nabytí pozemků pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
46.  Darování pozemku v k. ú. Vysoké Popovice
47.  Darování pozemku v k.ú. Kostelec u Jihlavy
48.  Přijetí daru pozemků v k.ú. a obci Vladislav zastavěných silnicí III/39014
49.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Nová Ves u Třešti a obci Batelov
50.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Velká Losenice
51.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Mrákotín u Telče
52.  Darování pozemku v k. ú. a obci Třebíč
54.  Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
55.  Darování pozemní komunikace - vyřazené silnice III/4103 a pozemků zastavěných - k.ú. Stařeč, k.ú. Kracovice
56.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
57.  Majetkoprávní příprava stavby "II/360 Třebíč - Štěpánovice"
58.  Uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby a předání majetku k hospodaření Střední průmyslové škole Třebíč
53.  Uzavření smlouvy o vzájemném finančním vypořádání v souvislosti s realizací akce Krajská Knihovna Vysočiny - budova KKV
59.  „Transformace Domova Háj III.“ - koupě hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Chotěboř
60.  Žádost města Brtnice
61.  Začlenění objednávky dopravní obslužnosti obcí pod objednávku Kraje Vysočina
62.  Dopravní značení označující zastávky linkové osobní dopravy – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
63.  Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
64.  Integrační smlouva Kraje Vysočina se statutárním městem Jihlava v tarifu VDV
65.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
66.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“
67.  Poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
68.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2018"
69.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
70.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“
71.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“
72.  Změna Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
73.  Koncepce podpory státní památkové péče v Kraji Vysočina na období 2018-2023
74.  Poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky „Cikháj, vodní mlýn“
75.  FOND VYSOČINY - dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace
76.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.
77.  Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
78.  Dotace na realizaci rozvojového programu Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018
79.  Dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
80.  Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2019
81.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčky na projekt „C4PE“
82.  Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě) - společný projekt regionů Kraj Vysočina, Grand Est, Dolní Rakousko a Tampere
83.  Uzavření dodatků k partnerské smlouvě v rámci projektu Učíme se ze života pro život
84.  Spolupráce Kraje Vysočina a města Havlíčkův Brod při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města - rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
85.  Spolupráce Kraje Vysočina a města Žďár nad Sázavou při výstavbě tělocvičny pro potřeby školství a sportu na území města
86.  Dofinancování mobilní specializované paliativní péče a souvisejících služeb domácí ošetřovatelské péče a odborného sociálního poradenství - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví
87.  Žádost o investiční dotaci na realizaci akce Rekonstrukce ČOV Háj - Ledeč, návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
88.  Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2019 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2019“
89.  Zrušení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ
90.  Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“(dále jen „Smlouva“)
91.  Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
92.  Dodatky ke smlouvám z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.“
93.  Dofinancování neuznatelných nákladů z projektu pro služby s klientelou nad 65 let zapojených do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. včetně navýšení osobních nákladů
94.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018“
95.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2018
96.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu ROZVOJ VESNICE 2018
97.  Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
98.  Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt „Revitalizace Hodíškovského rybníka“ z Operačního programu Životní prostředí
99.  Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
100.  Fond Vysočiny – grantový program „Čistá voda 2017“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
102.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0550/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0551/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Ing. Tomáše Škaryda a Ing. Pavla Švece ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2018.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.


02. Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2018

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí Zprávu o činnosti rady kraje, Zprávu o plnění usnesení za 1. pololetí 2018 a otevřel rozpravu.

M. Houška požádal o poskytnutí informací a písemných podkladů k následujícím bodům:

 • Výběr nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky "Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina" (RK-17-2018-23)
 • Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 3“ (RK-21-2018-83)
 • Zrušení a opakované zahájení veřejné zakázky na služby: „II/405 Brtnice - obchvat, PD“ (RK-21-2018-17)
 • Informace o průběhu investičních akcích zajišťovaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací (RK-21-2018-21)

V. Kaňkovský se zajímal o stanovisko kraje k plánované opravě hráze Velkopařezitého rybníku, upozornil na nezbytnost koordinace prací při opravách komunikací II. a III. tříd v kraji a apeloval na protiopatření k řešení následků kůrovcové kalamity.
K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek, V. Novotný, M. Hyský a M. Vystrčil.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0552/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2018 dle materiálu ZK-05-2018-02, př. 1;
schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2018-02, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-02, ZK-05-2018-02pr01.xlsx, ZK-05-2018-02pr02.pdf, ZK-05-2018-02pr03.pdf, ZK-05-2018-02pr04.pdf, ZK-05-2018-02pr05.pdf, ZK-05-2018-02pr06.pdf, ZK-05-2018-02pr07.pdf


03. Informace o činnosti krajského úřadu

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil zastupitelstvo kraje s materiálem obsahujícím informace o činnosti krajského úřadu v uplynulém období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0553/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: Grémium ředitele (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-03, ZK-05-2018-03pr01.xls, ZK-05-2018-03pr02.xls, ZK-05-2018-03pr03.doc


04. Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace obcím na pořízení technického zařízení do vybavení JPO. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0554/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci obcím v celkové výši 2 128 883 Kč na pořízení technického zařízení do vybavení JPO obcí dle materiálu ZK-05-2018-04, př. 1;
 • zamítnout žádosti obcí o dotaci na pořízení technického zařízení do vybavení JPO obcí dle materiálu ZK-05-2018-04, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2018-04, př. 4;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část o částku 128 883 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 128 883 Kč.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-04, ZK-05-2018-04pr01.pdf, ZK-05-2018-04pr02.pdf, ZK-05-2018-04pr03.pdf, ZK-05-2018-04pr04.pdf


05. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice obcím.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0555/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 7 800 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice dle materiálu ZK-05-2018-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2018-05, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 7 800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o  částku 7 800 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-05, ZK-05-2018-05pr01.pdf, ZK-05-2018-05pr02.pdf


06. Žádosti města Svratka a městyse Bohdalov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s žádostmi města Svratka a městyse Bohdalov o poskytnutí dotace na pořízení nových hasičských vozidel v roce 2018.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0556/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Městu Svratka, IČO 00295531 ve výši 500 000 Kč a Městysi Bohdalov, IČO 00294004 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-05-2018-06, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-05-2018-06, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-06, ZK-05-2018-06pr01.pdf, ZK-05-2018-06pr02.pdf, ZK-05-2018-06pr03.pdf


07. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2017

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0557/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2017 dle materiálu ZK-05-2018-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-07, ZK-05-2018-07pr01.pdf


08. FOND VYSOČINY – grantový program Prevence kriminality 2018 – návrh na poskytnutí dotací

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0558/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2018-08, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018 dle materiálu ZK-05-2018-08, př. 3;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2018-08, př. 5.

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 12. 2019)

termín: 30. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-08, ZK-05-2018-08pr01.pdf, ZK-05-2018-08pr02.pdf, ZK-05-2018-08pr03.pdf, ZK-05-2018-08pr04.pdf, ZK-05-2018-08pr05.pdf


09. Metropolitní síť Třebíč - smlouva o společném postupu zadavatelů

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení smlouvu o společném postupu zadavatelů, uzavíranou mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0559/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-05-2018-09, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor informatiky (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-09, ZK-05-2018-09pr01.doc


10. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnutí věcného daru Dobročinnému fondu ViZa

V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnutí vyřazeného majetku Nemocnice Třebíč jako věcný dar Dobročinnému fondu ViZa. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0560/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar Dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-05-2018-10, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor zdravotnictví (11. 9. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-10, ZK-05-2018-10pr01.doc


101. Prodloužení termínů vrácení zápůjček pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o žádosti Nemocnice Pelhřimov o prodloužení termínu pro vrácení zápůjček. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0561/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce ke krytí výdajů na pořízení vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení dle materiálu ZK-05-2018-101, př. 2;
 • uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce ke krytí výdajů na opravu CT přístroje a  pořízení nových kogeneračních jednotek dle materiálu ZK-05-2018-101, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2023), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2023)

termín: 31. 12. 2023

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-101, ZK-05-2018-101pr01.pdf, ZK-05-2018-101pr02.doc, ZK-05-2018-101pr03.doc


11. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2018

M. Kukla předložil zastupitelstvu kraje na vědomí pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů kraje za uplynulé období.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0562/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2018 dle materiálu ZK-05-2018-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (15. 9. 2018)

termín: 15. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-11, ZK-05-2018-11pr01.xls


12. Návrh na rozhodnutí o změně usnesení zastupitelstva kraje v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“

M. Kukla seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem změny usnesení.
M. Houška požádal o zaslání aktuální verze předpokládané trasy JV obchvatu města.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0563/05/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-12


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 13 – 52, 54 - 58 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


13. Darování pozemku v k. ú. Rybné

Usnesení 0564/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 235/30 o výměře 8 m2 oddělený geometrickým plánem č. 163-31/2018 z pozemku par. č. 235/13 v k. ú. a obci Rybné z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rybné;

schvaluje

dodatek č. 1742 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-13, ZK-05-2018-13pr01.doc, ZK-05-2018-13pr02.pdf


14. Výkup pozemků v k. ú Tunochody a obci Číhošť

Usnesení 0565/05/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-14, ZK-05-2018-14pr01.doc, ZK-05-2018-14pr02.pdf


15. Přijetí daru v k. ú. Skřinářov

Usnesení 0566/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 935/62 o výměře 2367 m2 v k. ú. a obci Skřinářov z vlastnictví obce Skřinářov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 1744 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-15, ZK-05-2018-15pr01.doc, ZK-05-2018-15pr02.pdf


16. Přijetí daru v k. ú. Chlumětín

Usnesení 0567/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 703/2 o výměře 2043 m2 v k. ú. a obci Chlumětín z vlastnictví obce Chlumětín do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 1745 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,  dle materiálu ZK-05-2018-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-16, ZK-05-2018-16pr01.doc, ZK-05-2018-16pr02.pdf


17. Darování pozemku v k. ú. a obci Nová Buková

Usnesení 0568/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 433/17 o  výměře 11 m2, oddělený geometrickým plánem č. 160-36/2018 z pozemku par. č. 433/8 v k. ú. a obci Nová Buková z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Buková;

schvaluje

dodatek č. 1746 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-17, ZK-05-2018-17pr01.doc, ZK-05-2018-17pr02.pdf, ZK-05-2018-17pr03.pdf


18. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Košetice

Usnesení 0569/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2018-18, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Košetice;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-05-2018-18, př. 2 z vlastnictví obce Košetice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1747 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-18, př. 4;
 • dodatek č. 1748 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-18, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-18, ZK-05-2018-18pr01.xls, ZK-05-2018-18pr02.xls, ZK-05-2018-18pr03.pdf, ZK-05-2018-18pr04.doc, ZK-05-2018-18pr05.doc


19. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Brtnice“ – darování pozemků městu Brtnice

Usnesení 0570/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 2094/13 o výměře 104 m2 oddělený dle geometrického plánu č.  1286-63/2017 z par. č. 2094/1, pozemek par. č. 2094/14 o výměře 551 m2 oddělený  dle geometrického plánu č. 1286-63/2017 z par. č. 2094/1, pozemek par. č. 2094/15 o výměře 155 m2 oddělený  dle geometrického plánu č. 1286-63/2017 z par. č. 2094/1, pozemek par. č.  2094/16 o  výměře 4 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 1286-63/2017 z par. č. 2094/1 a  pozemek par. č. 678/18 o výměře 567 m2 oddělený  dle geometrického plánu č. 1286-63/2017 z par. č. 678/16  v katastrálním území Brtnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice;

schvaluje

dodatek č. 1749 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-19, ZK-05-2018-19pr01.doc


20. Majetkoprávní vypořádání stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792

Usnesení 0571/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina darem pozemky z vlastnictví obce Křoví se sídlem Křoví 32, PSČ 594 54, IČO 00545406 a města Velká Bíteš se sídlem Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, PSČ 595 01, IČO 00295647 v rozsahu materiálu ZK-05-2018-20, př. 1.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje (11. 9. 2018), Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-20, ZK-05-2018-20pr01.doc, ZK-05-2018-20pr02.pdf


21. Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, II. stavba“

Usnesení 0572/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemky par. č. 5635/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 5 010 m2, par. č. 5635/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 334 m2 a par. č. 5636/44 - ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2 v k. ú. Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-21, ZK-05-2018-21pr01.pdf


22. Darování pozemků v k. ú. Příštpo a obci Příštpo

Usnesení 0573/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 1100/8 o výměře 53 m2, par. č. 1100/9 o výměře 11  m2, par. č.  1100/10 o výměře 173 m2, par. č. 1100/11 o výměře 134 m2, par. č. 1100/12 o výměře 3 m2, par. č. 1100/13 o výměře 185 m2, par. č. 1100/18 o výměře 207 m2, par. č. 1100/19 o výměře 38  m2, par. č. 1100/20 o výměře 67 m2 a par. č. 1100/21 o výměře 628 m2 v k. ú. a  obci Příštpo z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Příštpo;

schvaluje

dodatek č. 1750 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 3. 2019)

termín: 30. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-22, ZK-05-2018-22pr01.doc


23. Darování pozemků v k. ú. Slavětice a obci Slavětice

Usnesení 0574/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 620/8 o výměře 106 m2, par. č.  620/9 o výměře 145 m2, par. č.  620/10 o výměře 41 m2, par. č. 620/11 o výměře 2 m2, par. č.  620/12 o výměře 5 m2, par. č.  620/15 o výměře 13 m2, par. č. 620/16 o výměře 133 m2, par. č.  620/17 o výměře 85 m2, par. č. 620/18 o výměře 95 m2, par. č. 621/2 o výměře 48 m2, par. č.  621/12 o výměře 5 m2, par. č.  621/13 o výměře 13 m2, par. č. 621/14 o výměře 38 m2, par. č.  621/16 o výměře 177 m2, par. č. 621/21 o výměře 235 m2 a par. č. 699/4 o výměře 50 m2 v k.  ú. a obci Slavětice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Slavětice;

schvaluje

dodatek č. 1751 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 3. 2019)

termín: 30. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-23, ZK-05-2018-23pr01.doc


24. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0575/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2018-24, př. 1 z vlastnictví České republiky a  příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-24, ZK-05-2018-24pr01.xls


25. Vzájemné darování v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek

Usnesení 0576/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2018-25, př. 1 v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kaliště;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-05-2018-25, př. 2 v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek  z vlastnictví obce Kaliště do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1752 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-25, př. 3;
 • dodatek č. 1753 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-25, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-25, ZK-05-2018-25pr01.xls, ZK-05-2018-25pr02.xls, ZK-05-2018-25pr03.doc, ZK-05-2018-25pr04.doc, ZK-05-2018-25pr05.pdf, ZK-05-2018-25pr06.pdf


26. Přijetí daru v k. ú. a obci Polnička

Usnesení 0577/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemky par. č. 44/1 o výměře 315 m2, par. č. 663/4 o výměře 615 m2, par. č.  1010/7 o výměře 446 m2, par. č. 273/15 o výměře 6 m2 a par. č.  302/3 o  výměře 6 m2 v k. ú. a  obci Polnička z vlastnictví obce Polnička do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 1754 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-26, ZK-05-2018-26pr01.doc


27. Zrušení usnesení 0486/06/2011/ZK a 0029/01/2012/ZK, prodej a darování pozemků v k. ú. Polnička

Usnesení 0578/05/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-27, ZK-05-2018-27pr01.pdf


28. Vzájemné darování, prodej a výkup pozemků v k. ú. Mirošov u Bobrové a obci Mirošov

Usnesení 0579/05/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-28, ZK-05-2018-28pr01.doc, ZK-05-2018-28pr02.doc, ZK-05-2018-28pr03.doc, ZK-05-2018-28pr04.doc, ZK-05-2018-28pr05.pdf, ZK-05-2018-28pr06.pdf


29. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“

Usnesení 0580/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 2578 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 815 m2, par. č. 2580/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 907 m2, par. č. 2581/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 609 m2, par. č. 2587 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 474 m2 a par. č. 2593 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 69 m2 v k. ú. Dolní Bobrová a obci Bobrová z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Bobrová.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-29, ZK-05-2018-29pr01.pdf


30. Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, I. stavba“

Usnesení 0581/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatně pozemek par. č. 5636/22 - ostatní plocha, silnice o výměře 760 m2 v k. ú. Velké Meziříčí a dále pozemky par. č.  1136/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 424 m2 a par. č.  1136/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 59 m2 v k. ú. Dolní Heřmanice z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-30


31. Návrh na změnu usnesení 0290/04/2014/ZK

Usnesení 0582/05/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-31


32. Vyjmutí nemovitosti z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 0583/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1759 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-32, ZK-05-2018-32pr01.doc


33. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/353 Stáj - Zhoř“ 1. stavba - pozemky v k.ú. Zhoř u Jihlavy

Usnesení 0584/05/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-33


34. Prodej pozemků v k. ú. a obci Želetava

Usnesení 0585/05/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-34, ZK-05-2018-34pr01.doc, ZK-05-2018-34pr02.pdf


35. Směna, výkup a prodej pozemků v k. ú. Chotěboř

Usnesení 0586/05/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-35, ZK-05-2018-35pr01.doc, ZK-05-2018-35pr02.doc, ZK-05-2018-35pr03.doc, ZK-05-2018-35pr04.doc, ZK-05-2018-35pr05.pdf


36. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Příseka obchvat“

Usnesení 0587/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice:

  • pozemky par. č. 695/37, par. č. 695/38, par. č. 695/39, par. č. 695/40, par. č. 695/41, par. č. 695/42, par. č. 695/43, par. č. 695/44, par. č. 695/45, par. č. 1248/18, par. č.  1248/19, par. č. 1407/3, par. č. 1407/4, par. č. 1408/4, par. č. 1408/5, par. č.  1408/6, par. č. 1410/4, par. č. 1410/5, par. č. 1411/3, par. č. 1413/3, par. č.  1414/3, par. č. 1415/92, par. č. 1415/93, par. č. 1415/94, par. č. 1415/95, par. č.  1415/96, par. č. 1419/3, par. č. 1427/2, par. č. 1502/2, par. č. 2061/29, par. č.  2061/31, par. č. 2061/34, par. č. 2061/63, par. č. 2083, par. č. 2084, par. č.  1417/3, podíl 7/8 pozemku par. č. 1418/3, pozemek par. č. 2007/1 oddělený dle GP č. 326-86/2018 z par. č. 2007/1, všechny v katastrálním území Příseka;
  • pozemky par. č. 143/4, par. č. 143/6, par. č. 636/2, všechny v katastrálním území Uhřínovice u Jihlavy;
  • pozemní komunikaci - vyřazený úsek silnice II/405 od křižovatky se silnicí III/4053 (uzlový bod 2341A035) po křižovatku s přeložkou silnice II/405 (uzlový bod 2341A088) tj. km 1,077 až 2,833 provozního staničení silnice II/405H k  1. 1. 2018 včetně všech součástí a příslušenství, zejména mostu ev. č. 405-002;
  • nově vybudované stavební objekty v rámci stavby „II/405 Příseka obchvat“ SO 105 Přeložka polní cesty km 5,620, SO 106 Souběžná polní cesta, SO 107 Přeložka polní cesty km 6,154, SO 108.1 Připojení Příseky km 6,825, SO 108.2 Přeložka polní cesty km 6,825;
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o převodu  pozemní komunikace - vyřazeného úseku silnice II/405 a  stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby "II/405 Příseka obchvat";

schvaluje

dodatek č. 1765 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-36, ZK-05-2018-36pr01.doc, ZK-05-2018-36pr02.pdf


37. Darování pozemku v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova

Usnesení 0588/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č.  st.  143 zastavěná plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Dobrá Voda u  Pelhřimova oddělený geometrickým plánem č. 156-136/2017 z pozemku par. č. 421/1 z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobrá Voda;

schvaluje

dodatek č. 1766 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-37, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-37, ZK-05-2018-37pr01.pdf, ZK-05-2018-37pr02.doc


38. Prodej pozemku v k.ú. Čejkov a obci Nový Rychnov

Usnesení 0589/05/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-38, ZK-05-2018-38pr01.pdf, ZK-05-2018-38pr02.pdf, ZK-05-2018-38pr03.doc


39. Přijetí daru v k. ú. a obci Přibyslav

Usnesení 0590/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 951/4 o výměře 98 m2 v k. ú. a obci Přibyslav z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 1768 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-39, ZK-05-2018-39pr01.doc, ZK-05-2018-39pr02.pdf


40. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chvojnov a Vintířov

Usnesení 0591/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky par. č. 837/20 o výměře 263 m2 a par. č. 837/22 o  výměře 74 m2 v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov a pozemek par. č. 1730/9 o výměře 30 m2 v  k.  ú. Vintířov a  obci Obrataň z  vlastnictví České republiky, právo hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ  500  08 do vlastnictví  Kraje Vysočina dle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálu ZK-05-2018-40, př. 1;

schvaluje

dodatek č. 1769 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-40, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-40, ZK-05-2018-40pr01.docx, ZK-05-2018-40pr02.doc


41. Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou

Usnesení 0592/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemek par. č. 410/13 o výměře 525 m2 v k. ú. Leštinka u  Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví České republiky, právo hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy o  bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálu ZK-05-2018-41, př. 1;

schvaluje

dodatek č. 1770 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-41, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-41, ZK-05-2018-41pr01.pdf, ZK-05-2018-41pr02.doc


42. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 0593/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1771 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-42, ZK-05-2018-42pr01.doc


43. Darování pozemků v k.ú. Víska u Chotěboře a obci Víska

Usnesení 0594/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 840/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 65 m2 a par. č. 840/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2, oddělené geometrickým plánem č. 199-49/2014 z  pozemku par. č. 840/1 v k. ú. Víska u Chotěboře a obci Víska z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Víska;

schvaluje

dodatek 1772 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-43, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-43, ZK-05-2018-43pr01.pdf, ZK-05-2018-43pr02.doc


44. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“

Usnesení 0595/05/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-44


45. Nabytí pozemků pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“

Usnesení 0596/05/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-45, ZK-05-2018-45pr01.xls, ZK-05-2018-45pr02.xls


46. Darování pozemku v k. ú. Vysoké Popovice

Usnesení 0597/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par.č. 2423 - ost. plocha, silnice o výměře 6 474 m2 v k. ú. Vysoké Popovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR;

schvaluje

dodatek č. 1773 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-46, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-46, ZK-05-2018-46pr01.doc, ZK-05-2018-46pr02.pdf


47. Darování pozemku v k.ú. Kostelec u Jihlavy

Usnesení 0598/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 1810/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 55 m2 v k.ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kostelec;

schvaluje

dodatek 1774 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-47, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-47, ZK-05-2018-47pr01.pdf, ZK-05-2018-47pr02.doc


48. Přijetí daru pozemků v k.ú. a obci Vladislav zastavěných silnicí III/39014

Usnesení 0599/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemky par. č. 1547/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4648 m2 a par. č. 1547/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 330  m2 v k.ú. a obci Vladislav z vlastnictví městyse Vladislav do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 1775 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-48, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-48, ZK-05-2018-48pr01.pdf, ZK-05-2018-48pr02.doc


49. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Nová Ves u Třešti a obci Batelov

Usnesení 0600/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v k.ú. Nová Ves u Třešti a obci Batelov dle materiálu ZK-05-2018-49, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Nová Ves u Třešti a obci Batelov dle materiálu ZK-05-2018-49, př. 1 z vlastnictví městyse Batelov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1776 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-49, př. 4;
 • dodatek č. 1777 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-49, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-49, ZK-05-2018-49pr01.xls, ZK-05-2018-49pr02.xls, ZK-05-2018-49pr03.pdf, ZK-05-2018-49pr04.doc, ZK-05-2018-49pr05.doc


50. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Velká Losenice

Usnesení 0601/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákon ač. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod  silnice III/35018 v úseku km 0,000 - 1,418;

rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Velká Losenice na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/35018 v  úseku km 0,000 - 1,418 včetně součástí a příslušenství a pozemku par.č. 4226 - ost. plocha, silnice o výměře 14 758 m2 v k. ú. Velká Losenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velká Losenice.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-50, ZK-05-2018-50pr01.pdf


51. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Mrákotín u Telče

Usnesení 0602/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a Městysem Mrákotín smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci staveb „Chodník k zahrádkám Mrákotín“ a “Chodník směr k Částkovicím Mrákotín“ darovat části pozemků KN par. č. 2550, par. č. 2554/1 v  k. ú. Mrákotín u Telče, zastavěných chodníky, do vlastnictví Městyse Mrákotín a Městys Mrákotín se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 12. 2018)

termín: 14. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-51, ZK-05-2018-51pr01.pdf


52. Darování pozemku v k. ú. a obci Třebíč

Usnesení 0603/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 1498/1 - ost. plocha, silnice o výměře 1 895 m2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;

schvaluje

dodatek č. 1778 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-52, ZK-05-2018-52pr01.doc


54. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat

Usnesení 0604/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt úplatně z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu, za podmínek a za cenu dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-05-2018-54, př.  1;
 • nabýt darem z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek v rozsahu a za podmínek dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-05-2018-54, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-54, ZK-05-2018-54pr01.doc, ZK-05-2018-54pr02.doc, ZK-05-2018-54pr03.pdf


55. Darování pozemní komunikace - vyřazené silnice III/4103 a pozemků zastavěných - k.ú. Stařeč, k.ú. Kracovice

Usnesení 0605/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemní komunikaci - vyřazenou silnici III/4103 v délce 1, 515 km včetně součástí a příslušenství, zejména mostu ev. č. 4103-1 a pozemky par. č. 3900/15 - ost. plocha, silnice o výměře 3 373 m2 v k. ú. Stařeč, par. č. 443 - ost. plocha, silnice o výměře 9 213 m2 a par. č. 450/2 - ost. plocha, silnice o výměře 2 527 m2, oba v k. ú. Kracovice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Stařeč;

schvaluje

dodatek č 1779 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-55, př. 1.

si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - vyřazenou silnici III/4103 včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Stařeč;

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-55, ZK-05-2018-55pr01.doc, ZK-05-2018-55pr02.pdf


56. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina

Usnesení 0606/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2018-56, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v  době uzavírání kupních smluv do vlastnictví  Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-56, ZK-05-2018-56pr01.xls


57. Majetkoprávní příprava stavby "II/360 Třebíč - Štěpánovice"

Usnesení 0607/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-05-2018-57, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni podpisu kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2018-57, př. 2 z vlastnictví obcí do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a vlastníkem  ZD Výčapy, družstvo smlouvu o budoucí kupní smlouvě, ve které se ZD Výčapy, družstvo zaváže po zúžení předmětu zástavního práva na pozemku KN par. č. 295/5 uzavřít kupní smlouvu na část pozemku KN par. č. 295/5, dle GP označenou jako  par. č. 295/26 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 a Kraj Vysočina se zaváže tento pozemek za tuto kupní cenu odkoupit;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obcí Střítež smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Obec Střítež zaváže po realizaci stavby darovat část pozemku KN par. č. 1168/1 v k. ú. Střítež u Třebíče  v rozsahu cca 20 m2, zastavěného silnicí II/360, do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-57, ZK-05-2018-57pr01.XLS, ZK-05-2018-57pr02.XLS, ZK-05-2018-57pr03.pdf, ZK-05-2018-57pr04.pdf


58. Uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby a předání majetku k hospodaření Střední průmyslové škole Třebíč

Usnesení 0608/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 15 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu ZK-05-2018-58, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nově pořízená stavba „Pavilonu B“.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-58, ZK-05-2018-58pr01.doc, ZK-05-2018-58pr02.pdf


53. Uzavření smlouvy o vzájemném finančním vypořádání v souvislosti s realizací akce Krajská Knihovna Vysočiny - budova KKV

M. Kukla předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o uzavření Smlouvy o vzájemném finančním vypořádání mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0609/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít  mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod Smlouvu o vzájemném finančním vypořádání v souvislosti s realizací akce Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV dle materiálu ZK-05-2018-53, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-53, ZK-05-2018-53pr01.pdf, ZK-05-2018-53pr02.doc


59. „Transformace Domova Háj III.“ - koupě hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Chotěboř

Na zasedání se dostavil M. Mrkos. M. Kukla informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu odkupu nemovitostí v k. ú. Chotěboř za účelem realizace projektu „Transformace Domova Háj III.“ Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0610/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt hmotné nemovité věci - pozemky par. č. 358 o výměře 109 m2, par. č. 359 o výměře 109  m2, par. č. 360 o výměře 118 m2, jehož součástí je rodinný dům č. p. 502, par. č. 361 o  výměře 202 m2 a par. č. 362 o výměře 143 m2, jehož součástí je rodinný dům č. p. 474, v k. ú. a obci Chotěboř z vlastnictví města Chotěboř, se sídlem Trčků z Lípy, 69, 583 01 Chotěboř, IČ  002 67 538 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 760 000 Kč + 21% DPH, celkem 919 600  Kč dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-05-2018-59, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-59, ZK-05-2018-59pr01.docx, ZK-05-2018-59pr02.pdf, ZK-05-2018-59pr03.pdf


60. Žádost města Brtnice

J. Hyliš seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí města Brtnice o spolufinancování dešťové kanalizace v rámci stavby „II/405 Brtnice“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0611/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nepožadovat od města Brtnice spolufinancování dešťové kanalizace vybudované v rámci stavby „II/405 Brtnice“.

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-60, ZK-05-2018-60pr01.pdf, ZK-05-2018-60pr02.pdf


61. Začlenění objednávky dopravní obslužnosti obcí pod objednávku Kraje Vysočina

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh požadovat po obcích příspěvek na financování veřejné dopravy v rámci navržených jízdních řádů dle projektu Veřejná doprava Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0612/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

požadovat po obcích příspěvek na financování veřejné dopravy v rámci navržených jízdních řádů dle projektu Veřejná doprava Vysočina, a to ve výši 70 Kč za občana obce/rok.

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-61, ZK-05-2018-61pr01.xls


62. Dopravní značení označující zastávky linkové osobní dopravy – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Doprava.
M. Houška seznámil zastupitele kraje se stanoviskem finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0613/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice o  částku 5 000 000 Kč s určením pro KSÚSV na obnovu a doplnění dopravního značení v  roce 2018 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u KSÚSV pro rok 2018 o  celkovou částku 5 000 000 Kč na obnovu a doplnění dopravního značení.

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-62, ZK-05-2018-62pr01.pdf, ZK-05-2018-62pr02.pdf, ZK-05-2018-62pr03.pdf


63. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh udělit cenu krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2018 základním školám. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0614/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit cenu krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. – 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2018 dle materiálu ZK-05-2018-63, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-05-2018-63, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-63, ZK-05-2018-63pr01.pdf, ZK-05-2018-63pr02.doc


64. Integrační smlouva Kraje Vysočina se statutárním městem Jihlava v tarifu VDV

J. Hyliš informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavřít Rámcovou smlouvu o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV.
R. Chloupek vyjádřil kladné stanovisko k předloženému materiálu.
V rámci rozpravy vystoupil P. Piáček, člen dopravní komise, a přednesl zastupitelům kraje stanovisko k danému tématu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0615/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít „Rámcovou smlouvu o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV" se statutárním městem Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, IČO: 00286010, dle materiálu ZK-05-2018-64, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-64, ZK-05-2018-64pr01.pdf


65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0616/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice o částku 20 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na opravy převáděných komunikací v roce 2018 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 20 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2018 o celkovou částku 20 000 000 Kč na zajištění oprav komunikací, následně předávaných obcím, uvedených v materiálu ZK-05-2018-65, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-65, ZK-05-2018-65pr01.pdf, ZK-05-2018-65pr02.pdf


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 66 – 68 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


66. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“

Usnesení 0617/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2018-66, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-05-2018-66, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2018-66, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-66, ZK-05-2018-66pr01.pdf, ZK-05-2018-66pr02.pdf, ZK-05-2018-66pr03.pdf, ZK-05-2018-66pr04.pdf, ZK-05-2018-66pr05.pdf


67. Poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

Usnesení 0618/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci příjemci DOC.DREAM services s.r.o., se sídlem Jana Masaryka 1662/16, 586 01 Jihlava, IČO: 05386551, ve výši 350 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kniha a shromažďování audiovizuálních archiválií, na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v Jihlavě v roce 2018 dle materiálu ZK-05-2018-67, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2018-67, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 5. 2019), Odbor ekonomický (30. 5. 2019)

termín: 30. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-67, ZK-05-2018-67pr01.pdf, ZK-05-2018-67pr02.pdf


68. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2018"

Usnesení 0619/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2018-68, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-05-2018-68, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2018-68, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-68, ZK-05-2018-68pr01.pdf, ZK-05-2018-68pr02.pdf, ZK-05-2018-68pr03.pdf, ZK-05-2018-68pr04.pdf, ZK-05-2018-68pr05.pdf


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 69 – 71 v bloku. K uvedeným bodům M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“

 

Usnesení 0620/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout zápůjčku v celkové výši 14 000 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČO 00091766, za účelem realizace projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ dle materiálu ZK-05-2018-69, př. 3;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 14 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 14 000 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ dle materiálu ZK-05-2018-69, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-69, ZK-05-2018-69pr01.doc, ZK-05-2018-69pr02.xls, ZK-05-2018-69pr03.doc


70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“

Usnesení 0621/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout zápůjčku v celkové výši 16 965 980 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČO 00091766, za účelem realizace projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“ dle materiálu ZK-05-2018-70, př. 3;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 16 965 980 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 16 965 980 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“ dle materiálu ZK-05-2018-70, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-70, ZK-05-2018-70pr01.doc, ZK-05-2018-70pr02.xlsx, ZK-05-2018-70pr03.doc


71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“

 

Usnesení 0622/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
mění

text usnesení č. 0397/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 tak, že text: 

Zastupitelstvo kraje schvaluje závazek kraje na:

 • předfinancování akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ do výše 33 905 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů akce poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů akce „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“, tj. max. do výše 3 390 500 Kč z rozpočtu kraje“

  se nahrazuje textem:

Zastupitelstvo kraje schvaluje závazek kraje na:

 • předfinancování akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ do výše 34 256 588 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů akce poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů akce „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“, tj. max. do výše 3 425 659 Kč z rozpočtu kraje“;
rozhoduje

poskytnout zápůjčku v celkové výši 34 256 588 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO 00090735, za účelem realizace projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ dle materiálu ZK-05-2018-71, př. 3;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 34 256 588 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 34 256 588 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ dle materiálu ZK-05-2018-71, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2024)

termín: 30. 6. 2024

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-71, ZK-05-2018-71pr01.doc, ZK-05-2018-71pr02.xlsx, ZK-05-2018-71pr03.doc


72. Změna Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje návrh schválit dodatek Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0623/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-72, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-72, ZK-05-2018-72pr01.doc


73. Koncepce podpory státní památkové péče v Kraji Vysočina na období 2018-2023

J. Fischerová informovala zastupitelstvo kraje o návrhu schválit Koncepci podpory státní památkové péče v Kraji Vysočina na období 2018-2023. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0624/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Koncepci podpory státní památkové péče v Kraji Vysočina na období 2018-2023 dle materiálu ZK-05-2018-73, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (12. 9. 2018)

termín: 12. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-73, ZK-05-2018-73pr01.pdf


74. Poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky „Cikháj, vodní mlýn“

J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s žádostí firmy ODDYVY, a.s., Kobylnice o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky „Cikháj, vodní mlýn“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0625/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 350 000 Kč firmě ODDYVY, a.s., IČ 05620554, se sídlem Táborská 266, 664 51 Kobylnice na obnovu kulturní památky „Cikháj, vodní mlýn“;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2018-74, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-74, ZK-05-2018-74pr01.pdf, ZK-05-2018-74pr02.pdf, ZK-05-2018-74pr03.pdf


75. FOND VYSOČINY - dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace

J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0626/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0002 dle materiálu ZK-05-2018-75, př. 3;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0023 dle materiálu ZK-05-2018-75, př. 4;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0025 dle materiálu ZK-05-2018-75, př. 5.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-75, ZK-05-2018-75pr01.pdf, ZK-05-2018-75pr02.pdf, ZK-05-2018-75pr03.doc, ZK-05-2018-75pr04.doc, ZK-05-2018-75pr05.doc

 

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 76 – 85 v bloku. 
K bodu 84. Spolupráce Kraje Vysočina a města Havlíčkův Brod při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města - rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu I. Mojžyšková oznámila ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
K bodům 81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčky na projekt „C4PE“ a 84. Spolupráce Kraje Vysočina a města Havlíčkův Brod při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města - rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru a zastupitelstvo kraje schválilo návrhy usnesení všech uvedených bodů v bloku.


76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.

Usnesení 0627/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč Házené Vysočina s.r.o., Žďárská 158, 59214 Nové Veselí, IČO: 06374204 dle materiálu ZK-05-2018-76, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2018-76, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2019), Odbor ekonomický (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-76, ZK-05-2018-76pr01.pdf


77. Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018

Usnesení 0628/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-05-2018-77, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-05-2018-77, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-77, ZK-05-2018-77pr01.xls, ZK-05-2018-77pr02.xls, ZK-05-2018-77pr03.doc


78. Dotace na realizaci rozvojového programu Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018

Usnesení 0629/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2018-78, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-78, ZK-05-2018-78pr01.xls


79. Dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Usnesení 0630/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2018-79, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-79, ZK-05-2018-79pr01.xls


80. Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2019

Usnesení 0631/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-80, ZK-05-2018-80pr01.pdf, ZK-05-2018-80pr02.doc, ZK-05-2018-80pr03.doc


81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčky na projekt „C4PE“

Usnesení 0632/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „C4PE“ Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu ZK-05-2018-81, př. 1;
 • uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „C4PE“ organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu ZK-05-2018-81, př. 2;
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve výši 3 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 3 200 000 Kč s určením pro Střední průmyslovou školu Třebíč na předfinancování projektu „C4PE“;
 • převod finančních prostředků ve výši 5 050 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 050 000 Kč s určením pro organizaci Vysočina Education na předfinancování projektu „C4PE“;
 • závazek kraje na krytí finanční spoluúčasti organizace Vysočina Education, ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu „C4PE“ maximálně ve výši 945 544 Kč z rozpočtu kraje, po vyúčtování projektu.

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-81, ZK-05-2018-81pr01.pdf, ZK-05-2018-81pr02.pdf, ZK-05-2018-81pr03.pdf, ZK-05-2018-81pr04.pdf, ZK-05-2018-81pr05.pdf, ZK-05-2018-81pr06.pdf, ZK-05-2018-81pr07.pdf


82. Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě) - společný projekt regionů Kraj Vysočina, Grand Est, Dolní Rakousko a Tampere

Usnesení 0633/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvy o partnerství s níže uvedenými partnery za účelem realizace projektu s názvem „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“ dle materiálů ZK-05-2018-82, př. 2 a ZK-05-2018-82, př. 3:

 • Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Žižkova 1939/20, 58601 Jihlava, IČO 75140349, PIC 947694851;
 • TAMPERE, ALEKSIS KIVEN KATU 14-16, 33100 TAMPERE, Finland, National ID 02116752, PIC 998829080;
 • LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE HUGUES LIBERGIER, 55 Rue Libergier, 51100, Reims, France, National ID 195100359, PIC 949023169;
 • Lycée Polyvalent Stéphane Hessel, 8 rue Godart Roger, Post code 51331, France, National; ID 195100680, PIC 949554923;
 • Rectorat de l'académie de Reims, 1 rue navier, 51082 Reims, France, National ID 175 104 306, PIC 933425957;
 • Land Niederösterreich, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten,  representing Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Wissenschaft und Forschung, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten, Austria, National ID DVR: 0059986, PIC 907064364;

schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet určený na financování projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“ ve výši max. 1 mil. Kč (z toho předpokládané spolufinancování kraje činí 63 tis. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby.

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-82, ZK-05-2018-82pr01.doc, ZK-05-2018-82pr02.pdf, ZK-05-2018-82pr03.pdf


83. Uzavření dodatků k partnerské smlouvě v rámci projektu Učíme se ze života pro život

Usnesení 0634/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky k partnerským smlouvám dle materiálů ZK-05-2018-83, př. 1 a ZK-05-2018-83, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-83, ZK-05-2018-83pr01.docx, ZK-05-2018-83pr02.docx


84. Spolupráce Kraje Vysočina a města Havlíčkův Brod při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města - rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

Usnesení 0635/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o spolupráci a darovací dle materiálu ZK-05-2018-84, př. 1;
 • poskytnout finanční dar ve výši 8 000 000 Kč městu Havlíčkův Brod, se sídlem Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2, IČO: 00267449 dle materiálu ZK-05-2018-84, př. 1;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku 8 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 8 000 000 Kč na poskytnutí finančního daru.

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2018), Odbor ekonomický (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-84, ZK-05-2018-84pr01.doc, ZK-05-2018-84pr02.pdf


85. Spolupráce Kraje Vysočina a města Žďár nad Sázavou při výstavbě tělocvičny pro potřeby školství a sportu na území města

Usnesení 0636/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o vzájemné spolupráci dle materiálu ZK-05-2018-85, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-85, ZK-05-2018-85pr01.doc


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 86 – 93 v bloku. K bodu 87. Žádost o investiční dotaci na realizaci akce Rekonstrukce ČOV Háj - Ledeč, návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


86. Dofinancování mobilní specializované paliativní péče a souvisejících služeb domácí ošetřovatelské péče a odborného sociálního poradenství - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví

Usnesení 0637/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 500 tis. Kč při současném snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví o částku 500 tis. Kč určenou na dofinancování mobilní specializované paliativní péče;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče:
 • Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260 ve výši 2 320 000 Kč na dofinancování služeb Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč a domácí péče s vazbou na mobilní specializovanou paliativní péči dle materiálu ZK-05-2018-86, př. 4;
 • Domácímu hospici Vysočina, o. p. s., IČO: 70803978 ve výši 600 000 Kč na dofinancování služby Středisko hospicové péče Nové Město na Moravě dle materiálu ZK-05-2018-86, př. 5;

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 10. 2018), Odbor zdravotnictví (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-86, ZK-05-2018-86pr01.pdf, ZK-05-2018-86pr02.pdf, ZK-05-2018-86pr03.pdf, ZK-05-2018-86pr04.doc, ZK-05-2018-86pr05.doc


87. Žádost o investiční dotaci na realizaci akce Rekonstrukce ČOV Háj - Ledeč, návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

Usnesení 0638/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 1 567 812 Kč Městu Ledeč nad Sázavou, IČ 00267759, na úhradu nákladů v rámci rekonstrukce čističky odpadních vod Háj - Ledeč, dle materiálu ZK-05-2018-87, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2018-87, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 1 567 812 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 567 812 Kč.

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-87, ZK-05-2018-87pr01.pdf, ZK-05-2018-87pr02.doc


88. Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2019 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2019“

Usnesení 0639/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

„Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2019“ dle materiálu ZK-05-2018-88, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor sociálních věcí (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-88, ZK-05-2018-88pr01.doc, ZK-05-2018-88pr02.doc


89. Zrušení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ

Usnesení 0640/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
ruší

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině č. 06/16 ze dne 13. 9. 2016.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-89


90. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“(dále jen „Smlouva“)

Usnesení 0641/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_17_007 dle materiálu ZK-05-2018-90, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor sociálních věcí (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-90, ZK-05-2018-90pr01.xlsx, ZK-05-2018-90pr02.doc


91. Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci

Usnesení 0642/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-05-2018-91, př. 1 a ZK-05-2018-91, př. 2;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 7 539 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-05-2018-91, př. 1 a ZK-05-2018-91, př. 2;
 • uzavřít dodatky k veřejnoprávním smlouvám a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2018-91, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-91, ZK-05-2018-91pr01.xls, ZK-05-2018-91pr02.xls, ZK-05-2018-91pr03.pdf


92. Dodatky ke smlouvám z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.“

Usnesení 0643/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. V ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu ZK-05-2018-92, př. 1;
 • Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu ZK-05-2018-92, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-92, ZK-05-2018-92pr01.doc, ZK-05-2018-92pr02.doc


93. Dofinancování neuznatelných nákladů z projektu pro služby s klientelou nad 65 let zapojených do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. včetně navýšení osobních nákladů

Usnesení 0644/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 6 721 637 Kč ze zvláštního účtu projektu dle materiálu ZK-05-2018-93, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2018-93, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-93, ZK-05-2018-93pr01.xls, ZK-05-2018-93pr02.pdf


94. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018“

Ze zasedání se omluvil R. Fabeš. P. Franěk informoval zastupitelstvo kraje o návrhu vyhlásit grantový program na podporu prorodinných a proseniorských aktivit v obcích a městech na území Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje jmenovalo zástupce do řídicího výboru daného grantového programu a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0645/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

grantový program „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018“ dle materiálu ZK-05-2018-94, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018“ ve složení:

ČSSD - Petr Krčál (ZR); Ivana Mojžyšková (HB);

KDU-ČSL - Karel Křivánek (JI); Pavel Pípal (PE);

ODS - Helena Hinková (JI); Marta Stolínová (HB);

KSČM - Milan Plodík (HB); Kamil Vejvoda (ZR);

SPV - Zdena Marková (ZR); Eva Požárová (JI);

ANO 2011 - Pavel Franěk (TR); Pavel Švec (ZR);

SPD + SPO - Iva Švehlíková (JI);

 • Jana Velebu (ZR, SPD + SPO) předsedou řídicího výboru grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018“;
 • garantem grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018“ odbor sociálních věcí a zástupce garanta JUDr. Věru Švarcovou s právem hlasovacím a Mgr. Stanislavu Holbovou s právem poradním;

vyslovuje

souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-94, ZK-05-2018-94pr01.doc


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 95 – 97 v bloku. K uvedeným bodům L. Vlček přednesl doporučující stanovisko  výboru regionálního rozvoje a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


95. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2018

Usnesení 0646/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-95, ZK-05-2018-95pr01.pdf, ZK-05-2018-95pr02.pdf, ZK-05-2018-95pr03.pdf


96. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu ROZVOJ VESNICE 2018

Usnesení 0647/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-96, ZK-05-2018-96pr01.pdf, ZK-05-2018-96pr02.pdf, ZK-05-2018-96pr03.pdf


97. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

Usnesení 0648/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2018-97, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-05-2018-97, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-05-2018-97, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-97, ZK-05-2018-97pr01.pdf, ZK-05-2018-97pr02.pdf


98. Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt „Revitalizace Hodíškovského rybníka“ z Operačního programu Životní prostředí

M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu rozhodnout o uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Revitalizace Hodíškovského rybníka“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0649/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smluv o spolupráci a veřejnoprávních smluv při realizaci projektu „Revitalizace Hodíškovského rybníka“ dle materiálu ZK-05-2018-98, př. 1;

rozhoduje

o uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Revitalizace Hodíškovského rybníka“ dle materiálu ZK-05-2018-98, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 10. 2018)

termín: 30. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-98, ZK-05-2018-98pr01.pdf


99. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit žádosti městyse a obcí Kraje Vysočina o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0650/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2018-99, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-99, ZK-05-2018-99pr01.doc, ZK-05-2018-99pr02.pdf


100. Fond Vysočiny – grantový program „Čistá voda 2017“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace

M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0651/05/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky č. 1 Smluv o poskytnutí dotace FV01959.0033 a FV01959.0061 dle materiálů  ZK-05-2018-100, př. 3  a  ZK-05-2018-100, př. 6.

odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2018-100, ZK-05-2018-100pr01.pdf, ZK-05-2018-100pr02.pdf, ZK-05-2018-100pr03.doc, ZK-05-2018-100pr04.pdf, ZK-05-2018-100pr05.pdf, ZK-05-2018-100pr06.doc


102. Rozprava členů zastupitelstva

Bez rozsáhlejší diskuze.

J. Běhounek poděkoval zastupitelům za konstruktivní a racionální přístup a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 6. 11. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:Ing. Tomáš Škaryd                    ……...……………………………………Ing. Pavel Švec                          ……...……………………………………Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2018.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2018 dne 11. 9. 2018.

Zapsaly: P. Pospíchalová,  M. Jakoubková, dne 14. 9. 2018 (zápis pořízen na základě záznamu).


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz