Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do zastupitelstva kraje 05/2019 - 10. 9. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2019
3 Informace o činnosti krajského úřadu
4 Žádost městyse Štoky o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
5 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek ke stávající smlouvě – prodloužení termínu
6 Smlouva o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille, organizace soutěže Trophée Mille Česká republika
7 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“
8 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu rostoucích provozních nákladů pro zřizované nemocnice
9 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
10 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na financování generální opravy planární gamakamery oddělení nukleární medicíny
11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vrácení zápůjček poskytnutých na realizaci projektů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
12 Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
13 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2019
14 Majetkoprávní vypořádání stavby "II/150 Pavlíkov – Leštinka“
15 Majetkoprávní příprava stavby II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
16 Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice „III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886“
17 Prodej pozemku v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou
18 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Osová Bítýška, obec Osová Bítýška
19 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Budišov, obec Budišov
20 Darování nemovité věci v k. ú. Jihlava a obci Jihlava
21 Návrh na změnu usnesení 0504/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018 ve znění usnesení 0033/01/2019/ZK ze dne 29.1.2019
22 Majetkoprávní vypořádání akce „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“
23 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Náměšť nad Oslavou, obec Náměšť nad Oslavou
24 Nabytí pozemku v k.ú. a obci Humpolec
25 Předání kabelového vedení v k.ú. Ledeč nad Sázavou do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
26 Darování nemovité věci v k. ú. Golčův Jeníkov, obec Golčův Jeníkov
27 Darování nemovitých věcí v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové a obci Křižanov
28 Nabytí pozemku pro akci „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
29 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Cerekvička
30 Výkup pozemku v k.ú. Kámen u Pacova a obci Kámen
31 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí
32 Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Cetoraz
33 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Opatov u Jihlavy
34 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Studnice u Rokytna
35 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Kladeruby nad Oslavou
36 Darování pozemků v k.ú. Ždírec nad Doubravou
37 Prodej pozemku v k.ú. Jeclov
38 Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci po stavbě „II/388 Bobrová - Zvole“
39 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
40 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina a pro potřebu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
41 Nabytí spoluvlastnického podílu pozemku par. č. 582/5 v k. ú. Zhoř u Jihlavy
42 Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
43 Předání pozemků v k.ú. Třebíč do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
44 Prodej pozemku v k.ú. Jeřišno
45 Předání pozemků v k.ú. Jamné u Jihlavy a v k.ú. Rytířsko do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
46 Předání nemovité věci do hospodaření Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
47 Předání majetku do hospodaření Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou
48 Předání majetku do hospodaření Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
49 Prodej pozemků pod stavbami hrází vodních děl při současném uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Čáslavice, Meziříčko u Moravských Budějovic, Řídelov, Horní Cerekev
50 Budoucí kupní smlouva a o právu provést stavbu - III/36051 Křižanov - Vídeň
51 Prodej pozemků pod stavbami hrází vodních děl při současném uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Telč, k.ú. Olší u Telče
52 „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.“ - uzavření smlouvy kupní v k. ú. a obci Měřín
53 Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
54 Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
55 FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
56 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
57 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
58 Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2020 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2020“
59 Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
60 Dotace na rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol - 2. etapa
61 Dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
62 Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu a v Třebíči – zajištění financování projektů
63 Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2020
64 Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019
65 Změna ve zřizovací listině
66 Dodatek ke smlouvě o zápůjčce určené ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Laboratoř elektrotechnických měření“ Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou
67 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Světlá nad Sázavou na stavbu sportovní haly
68 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátky poskytnutých zápůjček od Gymnázia Třebíč a Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí
69 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
70 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
71 Zajištění finančních prostředků na realizaci projektů na obnovu krátkostébelných trávníků v lokalitách PP Na skaličce, PP Pahorek u Vržanova a PP Prosenka - 130. výzva OPŽP
72 Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
73 Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
74 Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – PR Velká a Malá olšina z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
75 Fond Vysočiny – grantový program „Čistá voda 2018“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
76 Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010
77 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
78 Rezignace člena zastupitelstva kraje
79 Volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz