Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do zastupitelstva kraje 05/2020 - 8. 9. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2020
3 Informace o činnosti krajského úřadu
4 Prodloužení „Koncepce prevence kriminality na léta 2017 až 2020 Kraje“ do roku 2022
5 Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2019
6 Darování záchranářských stanů HZS Kraje Vysočina
7 Žádost městyse Větrný Jeníkov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
8 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
9 Návrh na provedení rozpočtového opatření - finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina
10 Odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina a Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
11 Memorandum o spolupráci univerzit v rámci zahraniční spolupráce
12 Digitální technická mapa Kraje Vysočina - spolupráce krajů
13 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
14 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
15 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
16 Projekt x-eHealth - Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu
17 Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
18 Zpráva projektu Paliatr Vysočina v roce 2020
19 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
20 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového SPECT/CT přístroje pro Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
21 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
22 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2020
23 Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2019
24 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
25 Směna pozemků s Lesy ČR s. p.
26 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Branišov nad Pernštejnem, obec Zvole
27 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Radonín
28 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Nevcehle
29 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
30 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Chotěboř, obec Chotěboř
31 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Žižkovo Pole, obec Žižkovo Pole
32 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou, obec Světlá nad Sázavou
33 Vzájemné darování pozemků v k.ú. Pacov
34 Darování pozemků v k. ú. Svinný, obec Chotěboř
35 Darování pozemků v k. ú. Dobronín, obec Dobronín
36 Darování pozemků v k. ú. Nové Syrovice, obec Nové Syrovice
37 Darování pozemků v k. ú. Horní Rápotice, obec Horní Rápotice
38 Darování pozemků v k. ú. Kaliště, obec Kaliště
39 Darování pozemku v k.ú. Větrný Jeníkov
40 Darování pozemků v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
41 Darování pozemků v k.ú. Třebíč do vlastnictví města Třebíč
42 Darování pozemní komunikace - silnice III/34737 a pozemku silnicí zastavěného - k.ú. Kochánov u Lipničky
43 Darování části pozemní komunikace - silnice III/35421 a pozemků silnicí zastavěných - k.ú. Město Žďár
44 Prodej pozemku v k. ú. Eš
45 Prodej pozemků v k. ú. Třebelovice
46 Prodej pozemku v k.ú. Příseka a obci Brtnice
47 Prodej pozemků pod stavbami hrází vodních děl při současném uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Kaliště u Horních Dubenek, k.ú. Lesonice
48 Prodej a darování pozemků v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi
49 Nabytí pozemku v k.ú. a obci Humpolec
50 Nabytí pozemku v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“
51 Nabytí pozemků v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399, 2.část“
52 Koupě pozemku v k. ú. a obci Věž, projekt "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2"
53 Koupě spoluvlastnického podílu pozemků v k.ú. Vír
54 Zánik předkupního práva v k. ú. Pacov
55 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
56 Přijetí daru pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina - k.ú. Svinný a obec Chotěboř
57 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a k.ú. Zahájí u Hněvkovic
58 Výkup pozemků pod silnicí III. třídy
59 Majetkoprávní příprava stavby "II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba"
60 Majetkoprávní příprava pro akci „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“, návrh na změnu usnesení 0492/04/2018/ZK
61 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy + prodej pozemku v k. ú. Opatov u Jihlavy a pozemků v k. ú. Smrčná na Moravě
62 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
63 Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy a po realizovaných stavbách KSÚSV, okresy Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou
64 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina, k.ú. Březské, Kralice nad Oslavou, Třebelovice, Dobrohostov, Dalečín, Horní Ves
65 Změna usnesení 0586/05/2018/ZK
66 Návrh na změnu usnesení 0108/02/2020/ZK ze dne 17.3.2020
67 Zrušení usnesení 0114/02/2017/ZK a darování pozemků v k. ú. a obci Světnov
68 Uznání vlastnické hranice - k.ú. Dobronín
69 Dodatky ke Zřizovacím listinám - Gymnázium Jihlava, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
70 Dodatek ke Zřizovací listině - Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace
71 Dodatek ke Zřizovací listině - Domov Háj, příspěvková organizace
72 Dodatek Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
73 Darování pozemků a silnic v k. ú. Trnava u Třebíče
74 Vzájemné darování pozemků a částí pozemních komunikací v k. ú. Kožlí
75 Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1" - výkupy
76 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
77 Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1" - přijetí daru
78 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
79 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Čejov pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/347 Čejov - průtah
80 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská
81 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Nové Město na Moravě a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka
82 Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV s městem Třebíč
83 Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy, darovací smlouva
84 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na služby III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
85 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0016
86 Projektový záměr EDUBIM II
87 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Jemnice a společností Vodovody a kanalizace pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Jemnice - průtah
88 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Světlá nad Sázavou a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU
89 Uzavření smlouvy a převzetí ručitelského závazku za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci ze smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020
90 Informace o přípravě zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou od prosince 2021
91 Poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina
92 FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
93 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci
94 FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0054
95 Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí sedmé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
96 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce na krytí výdajů na realizaci projektu "Památky žijí" - prodloužení termínu vrácení zápůjčky pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
97 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce na krytí výdajů na realizaci projektu "Kultura a příroda na Zeleném pásu" - prodloužení termínu vrácení zápůjčky pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
98 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu FV02740.0011
99 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
100 Změna Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
101 FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu EDICE VYSOČINY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
102 Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
103 FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace
104 Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2021
105 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02942.0006 - Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
106 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace Městu Chotěboř
107 Uzavření dodatků k partnerským smlouvám v rámci projektu Učíme se ze života pro život
108 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro příspěvkovou organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
109 Změny ve zřizovacích listinách
110 Dodatky k partnerským smlouvám projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě)
111 Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II – projekt „Učíme se ze života pro život 2“
112 Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě - dar obci na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání 2020
113 Sloučení příspěvkových organizací Domov Kopretina Černovice a Domov Lidmaň
114 Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2021 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2021“
115 Prodloužení platnosti „Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina“ do roku 2022
116 Schválení závazku financování projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev"
117 Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
118 Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvková organizace a Domova Háj Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace
119 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“ od Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace a rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení příspěvku na provoz pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci.
120 Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - zamítnutí žádosti
121 Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
122 Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
123 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
124 Fond Vysočiny – program „Čistá voda 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
125 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
126 Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „EVL V Lisovech – II. fáze revitalizačních opatření“ (31. výzva OPŽP) – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
127 Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „EVL Údolí Jihlavy – obnova stepních a lesostepních biotopů v PR Dukovanský mlýn“ (31. výzva OPŽP) – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
128 FOND VYSOČINY - návrh na navýšení finanční alokace programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
129 FOND VYSOČINY – alokace pro rok 2021
130 Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina
131 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
132 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
133 Finanční opravy za porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace
134 Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory – 146. výzva
135 Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
136 Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
137 Stanovisko Zastupitelstva Kraje Vysočina k výběru umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (HÚRAO) a vyhořelého jaderného paliva (VJP) na území Kraje Vysočina
138 Podpora Kraje Vysočina připravovanému investičnímu záměru výstavby Horácké multifunkční arény v Jihlavě
139 Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a podpora mobilní specializované paliativní péče - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
140 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro čtvrté kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz