Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání ZK 05/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2020 konaného dne 8. 9. 2020 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 04/2020

Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 40 členů zastupitelstva kraje. 

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Kalina, B. Kobrlová, M. Mrkos, J. Veleba, M. Hyský.

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.

J. Tecl přednesl návrh vyřazení bodu 68. (Uznání vlastnické hranice - k.ú. Dobronín) z programu jednání.

Návrh vyřazení nebyl schválen: pro 21 hlasy, proti 5, zdrželo se 14.

Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh zařazení bodů:

138. Podpora Kraje Vysočina připravovanému investičnímu záměru výstavby Horácké multifunkční arény v Jihlavě

139. Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a podpora mobilní specializované paliativní péče - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci

140. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro čtvrté kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI

do programu jednání. 

Zastupitelstvo kraje návrh zařazení akceptovalo a hlasovalo o upraveném programu jednání.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: J. Pařík, M. Plodík.

Zastupitelstvo kraje návrh na ověřovatele akceptovalo a hlasovalo o návrhu usnesení. 

Upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 04/2020
02.  Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2020
03.  Informace o činnosti krajského úřadu
04.  Prodloužení „Koncepce prevence kriminality na léta 2017 až 2020 Kraje“ do roku 2022
05.  Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2019
06.  Darování záchranářských stanů HZS Kraje Vysočina
07.  Žádost městyse Větrný Jeníkov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
08.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
09.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina
10.  Odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina a Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
11.  Memorandum o spolupráci univerzit v rámci zahraniční spolupráce
12.  Digitální technická mapa Kraje Vysočina - spolupráce krajů
13.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
14.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
15.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
16.  Projekt x-eHealth - Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu
138.  Podpora Kraje Vysočina připravovanému investičnímu záměru výstavby Horácké multifunkční arény v Jihlavě
17.  Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
18.  Zpráva projektu Paliatr Vysočina v roce 2020
19.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
20.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového SPECT/CT přístroje pro Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
21.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
22.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2020
23.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2019
24.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
25.  Směna pozemků s Lesy ČR s. p.
26.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Branišov nad Pernštejnem, obec Zvole
27.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Radonín
28.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Nevcehle
29.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
30.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Chotěboř, obec Chotěboř
31.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Žižkovo Pole, obec Žižkovo Pole
32.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou, obec Světlá nad Sázavou
33.  Vzájemné darování pozemků v k.ú. Pacov
34.  Darování pozemků v k. ú. Svinný, obec Chotěboř
35.  Darování pozemků v k. ú. Dobronín, obec Dobronín
36.  Darování pozemků v k. ú. Nové Syrovice, obec Nové Syrovice
37.  Darování pozemků v k. ú. Horní Rápotice, obec Horní Rápotice
38.  Darování pozemků v k. ú. Kaliště, obec Kaliště
39.  Darování pozemku v k.ú. Větrný Jeníkov
40.  Darování pozemků v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
41.  Darování pozemků v k.ú. Třebíč do vlastnictví města Třebíč
42.  Darování pozemní komunikace - silnice III/34737 a pozemku silnicí zastavěného - k.ú. Kochánov u Lipničky
43.  Darování části pozemní komunikace - silnice III/35421 a pozemků silnicí zastavěných - k.ú. Město Žďár
44.  Prodej pozemku v k. ú. Eš
45.  Prodej pozemků v k. ú. Třebelovice
46.  Prodej pozemku v k.ú. Příseka a obci Brtnice
47.  Prodej pozemků pod stavbami hrází vodních děl při současném uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Kaliště u Horních Dubenek, k.ú. Lesonice
48.  Prodej a darování pozemků v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi
49.  Nabytí pozemku v k.ú. a obci Humpolec
50.  Nabytí pozemku v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“
51.  Nabytí pozemků v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399, 2.část“
52.  Koupě pozemku v k. ú. a obci Věž, projekt "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2"
53.  Koupě spoluvlastnického podílu pozemků v k.ú. Vír
54.  Zánik předkupního práva v k. ú. Pacov
55.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
56.  Přijetí daru pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina - k.ú. Svinný a obec Chotěboř
57.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a k.ú. Zahájí u Hněvkovic
58.  Výkup pozemků pod silnicí III. třídy
59.  Majetkoprávní příprava stavby "II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba"
60.  Majetkoprávní příprava pro akci „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“, návrh na změnu usnesení 0492/04/2018/ZK
61.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy + prodej pozemku v k. ú. Opatov u Jihlavy a pozemků v k. ú. Smrčná na Moravě
62.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
63.  Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy a po realizovaných stavbách KSÚSV, okresy Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou
64.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina, k.ú. Březské, Kralice nad Oslavou, Třebelovice, Dobrohostov, Dalečín, Horní Ves
65.  Změna usnesení 0586/05/2018/ZK
66.  Návrh na změnu usnesení 0108/02/2020/ZK ze dne 17.3.2020
67.  Zrušení usnesení 0114/02/2017/ZK a darování pozemků v k. ú. a obci Světnov
69.  Dodatky ke Zřizovacím listinám - Gymnázium Jihlava, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
70.  Dodatek ke Zřizovací listině - Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace
71.  Dodatek ke Zřizovací listině - Domov Háj, příspěvková organizace
72.  Dodatek Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
73.  Darování pozemků a silnic v k. ú. Trnava u Třebíče
74.  Vzájemné darování pozemků a částí pozemních komunikací v k. ú. Kožlí
75.  Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1" - výkupy
76.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
77.  Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1" - přijetí daru
78.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
68.  Uznání vlastnické hranice - k.ú. Dobronín
79.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Čejov pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/347 Čejov - průtah
80.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská
81.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Nové Město na Moravě a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka
84.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na služby III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
87.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Jemnice a společností Vodovody a kanalizace pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Jemnice - průtah
88.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Světlá nad Sázavou a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU
82.  Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV s městem Třebíč
83.  Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy, darovací smlouva
85.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0016
86.  Projektový záměr EDUBIM II
89.  Uzavření smlouvy a převzetí ručitelského závazku za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci ze smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020
90.  Informace o přípravě zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou od prosince 2021
91.  Poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina
92.  FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
93.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci
94.  FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0054
95.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí sedmé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
96.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce na krytí výdajů na realizaci projektu "Památky žijí" - prodloužení termínu vrácení zápůjčky pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
97.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce na krytí výdajů na realizaci projektu "Kultura a příroda na Zeleném pásu" - prodloužení termínu vrácení zápůjčky pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
98.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu FV02740.0011
99.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
100.  Změna Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
101.  FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu EDICE VYSOČINY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
102.  Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
103.  FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace
104.  Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2021
105.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02942.0006 - Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
106.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace Městu Chotěboř
107.  Uzavření dodatků k partnerským smlouvám v rámci projektu Učíme se ze života pro život
108.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro příspěvkovou organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
109.  Změny ve zřizovacích listinách
110.  Dodatky k partnerským smlouvám projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě)
111.  Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II – projekt „Učíme se ze života pro život 2“
112.  Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě - dar obci na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání 2020
113.  Sloučení příspěvkových organizací Domov Kopretina Černovice a Domov Lidmaň
114.  Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2021 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2021“
115.  Prodloužení platnosti „Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina“ do roku 2022
116.  Schválení závazku financování projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev"
117.  Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
118.  Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvková organizace a Domova Háj Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace
119.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“ od Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace a rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení příspěvku na provoz pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci.
120.  Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - zamítnutí žádosti
121.  Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
122.  Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
139.  Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a podpora mobilní specializované paliativní péče - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
140.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro čtvrté kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI
123.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
124.  Fond Vysočiny – program „Čistá voda 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
125.  Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
126.  Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „EVL V Lisovech – II. fáze revitalizačních opatření“ (31. výzva OPŽP) – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
127.  Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „EVL Údolí Jihlavy – obnova stepních a lesostepních biotopů v PR Dukovanský mlýn“ (31. výzva OPŽP) – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
128.  FOND VYSOČINY - návrh na navýšení finanční alokace programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
129.  FOND VYSOČINY – alokace pro rok 2021
130.  Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina
131.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
132.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
133.  Finanční opravy za porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace
134.  Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory – 146. výzva
135.  Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
136.  Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
137.  Stanovisko Zastupitelstva Kraje Vysočina k výběru umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (HÚRAO) a vyhořelého jaderného paliva (VJP) na území Kraje Vysočina
141.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0337/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení 0338/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Mgr. Jaromíra Paříka a Milana Plodíka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2020.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.


02. Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2020

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje č. 18/2020 až 24/2020, Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2020 a otevřel rozpravu. 

M. Houška požádal o upřesnění k bodu:

 • Návrh na zařazení akce „Společný depozitář v Pelhřimově a edukační centrum v Muzeu Vysočiny Jihlava“ (RK-24-2020-19)  

K vznesenému dotazu se vyjádřili J. Fischerová a P. Kolář, vedoucí majetkového odboru. 

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0339/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

 • Zprávu o činnosti rady kraje;
 • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2020 dle materiálu ZK-05-2020-02, př. 1;

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2020-02, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-02, ZK-05-2020-02pr01.pdf, ZK-05-2020-02pr02.pdf, ZK-05-2020-02pr03.pdf, ZK-05-2020-02pr04.pdf, ZK-05-2020-02pr05.pdf, ZK-05-2020-02pr06.pdf, ZK-05-2020-02pr07.pdf, ZK-05-2020-02pr08.pdf


03. Informace o činnosti krajského úřadu

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval zastupitelstvo kraje o činnosti krajského úřadu v uplynulém období. Předloženou zprávu doplnil o informaci týkající se bezpečnostních opatření přijatých v rámci krajského úřadu a celého kraje proti šíření onemocnění COVID-19. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0340/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu. 

odpovědnost: Grémium ředitele (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-03, ZK-05-2020-03pr01.xls, ZK-05-2020-03pr02.xls, ZK-05-2020-03pr03.doc


04. Prodloužení „Koncepce prevence kriminality na léta 2017 až 2020 Kraje“ do roku 2022

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem prodloužení platnosti Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina do konce roku 2022. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0341/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

prodloužit platnost Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina do konce roku 2022  dle materiálu ZK-05-2020-04, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (11. 8. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-04, ZK-05-2020-04pr01.pdf, ZK-05-2020-04pr02.docx


05. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2019

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí výše uvedený dokument. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0342/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2019 dle materiálu ZK-05-2020-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-05, ZK-05-2020-05pr01.pdf


06. Darování záchranářských stanů HZS Kraje Vysočina

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh darování záchranářských stanů HZS Kraje Vysočina s využitím v rámci činnosti složek IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0343/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout dar dle materiálu ZK-05-2020-06, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (15. 9. 2020)

termín: 15. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-06, ZK-05-2020-06pr01.doc


07. Žádost městyse Větrný Jeníkov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotace Městysu Větrný Jeníkov na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0344/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Městysu Větrný Jeníkov, IČO 00286842 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-05-2020-07, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2020-07, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (28. 2. 2022)

termín: 28. 2. 2022

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-07, ZK-05-2020-07pr01.pdf, ZK-05-2020-07pr02.pdf


08. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0345/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 4 800 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-05-2020-08, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2020-08, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 4 800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 4 800 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-08, ZK-05-2020-08pr01.pdf, ZK-05-2020-08pr02.pdf


09. Návrh na provedení rozpočtového opatření - finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina

J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina.

M. Houška seznámil přítomné zastupitele se stanoviskem finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0346/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO 72052147 dle materiálu ZK-05-2020-09, př. 2;
 • zařadit druhou polovinu požadované částky 10 000 000 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč na poskytnutí finančního daru.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-09, ZK-05-2020-09pr01.pdf, ZK-05-2020-09pr02.doc


10. Odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina a Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje k 3. 10. 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0347/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
odvolává

předsedy, místopředsedy a členy: 

 • Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina; 

s účinností k 3. 10. 2020;

ruší

 • Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina; 

s účinností k 3. 10. 2020.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (3. 10. 2020)

termín: 3. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-10


11. Memorandum o spolupráci univerzit v rámci zahraniční spolupráce

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí dohodu o rozvoji a propojení univerzitních institucí v Telči a ve městě Krems, uzavřenou mezi Krajem Vysočina, spolkovou zemí Dolní Rakousko, Masarykovou univerzitou a Donau-universität Krems. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0348/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2020-11, př. 1.

schvaluje

mezinárodní spolupráci dle materiálu ZK-05-2020-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-11, ZK-05-2020-11pr01.pdf


12. Digitální technická mapa Kraje Vysočina - spolupráce krajů

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení smlouvu o provedení centralizovaného zadávání a smlouvu o společném postupu krajů po pořízení a při provozu IS Digitální technické mapy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0349/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání dle materiálu ZK-05-2020-12, př. 1;
 • Dohodu o spolupráci krajů při pořízení a provozu IS Digitální technické mapy dle materiálu ZK-05-2020-12, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor informatiky (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-12, ZK-05-2020-12pr01.pdf, ZK-05-2020-12pr02.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválení bodů 13 - 15 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


13. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Usnesení 0350/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2020-13, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor informatiky (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-13, ZK-05-2020-13pr01.pdf, ZK-05-2020-13pr02.doc, ZK-05-2020-13pr03.pdf


14. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Usnesení 0351/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2020-14, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor informatiky (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-14, ZK-05-2020-14pr01.pdf, ZK-05-2020-14pr02.doc, ZK-05-2020-14pr03.pdf


15. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Usnesení 0352/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2020-15, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor informatiky (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-15, ZK-05-2020-15pr01.pdf, ZK-05-2020-15pr02.doc, ZK-05-2020-15pr03.pdf


16. Projekt x-eHealth - Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu

J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0353/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
pověřuje

hejtmana kraje k podpisu grantové smlouvy dle materiálu ZK-05-2020-16, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor informatiky (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-16, ZK-05-2020-16pr01.docx, ZK-05-2020-16pr02.docx


138. Podpora Kraje Vysočina připravovanému investičnímu záměru výstavby Horácké multifunkční arény v Jihlavě

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh podpory investičního záměru výstavby Horácké multifunkční arény v Jihlavě.

M. Houška a V. Kaňkovský vyjádřili za politický klub KDU-ČSL podporu připravovanému záměru.

M. Vystrčil tlumočil kladné stanovisko klubu ODS.

Z. Geist zdůvodnil svůj negativní postoj k navrhované podpoře.

P. Hodáč přednesl stanovisko politického klubu KSČM.

V. Novotný připojil kladné stanovisko klubu ČSSD.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0354/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

podpořit investiční záměr  na výstavbu Horácké multifunkční arény v Jihlavě s celokrajským dopadem včetně přiměřeného podílu kraje na případném financování;

žádá

statutární město Jihlava o pravidelné informování o jednáních o vícezdrojovém financování Horácké multifunkční arény v Jihlavě a o podmínkách jejího následného provozování tak, aby byl v dostatečné míře respektován požadavek na využívání pro celokrajsky významné aktivity.

odpovědnost: Rada Kraje Vysočina, Zastupitelstvo Kraje Vysočina (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-138, ZK-05-2020-138pr01.pdf, ZK-05-2020-138pr02.docx, ZK-05-2020-138pr03.pdf, ZK-05-2020-138pr04.pdf, ZK-05-2020-138pr05.pdf, ZK-05-2020-138pr06.PDF, ZK-05-2020-138pr07.pdf, ZK-05-2020-138pr08.docx


17. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem vyřazení nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0355/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

poskytnutí věcného daru Dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-05-2020-17, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor zdravotnictví (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-17, ZK-05-2020-17pr01.doc


18. Zpráva projektu Paliatr Vysočina v roce 2020

V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o předložené zprávě v rámci plnění Strategie paliativní péče Kraje Vysočina do roku 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0356/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu projektu Paliatr Vysočina v roce 2020 dle materiálu ZK-05-2020-18, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-18, ZK-05-2020-18pr01.docx, ZK-05-2020-18pr02.pdf, ZK-05-2020-18pr03.docx


19. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0357/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 30 % z celkových výdajů spojených s pořízením nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci ve výši 599 700 Kč dle materiálu ZK-05-2020-19, př. 2;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 599 700 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 599 700 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s pořízením nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor zdravotnictví (8. 9. 2020), Odbor ekonomický (8. 9. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-19, ZK-05-2020-19pr01.pdf, ZK-05-2020-19pr02.docx, ZK-05-2020-19pr03.pdf


20. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového SPECT/CT přístroje pro Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

V. Kaňkovský vyjádřil podporu předloženému materiálu.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0358/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s pořízením nového přístroje SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny v maximální výši 10 000 000 Kč dle materiálu ZK-05-2020-20, př. 2;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 10 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 10 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s pořízením nového přístroje SPECT/CT na Oddělení nukleární medicíny.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor zdravotnictví (11. 12. 2020), Odbor ekonomický (11. 12. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (11. 12. 2020)

termín: 11. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-20, ZK-05-2020-20pr01.pdf, ZK-05-2020-20pr02.docx, ZK-05-2020-20pr03.pdf


21. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotace z výše uvedeného programu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0359/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2020-21, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-05-2020-21, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-21, ZK-05-2020-21pr01.pdf, ZK-05-2020-21pr02.pdf


22. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2020

M. Kukla předložil zastupitelstvu kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0360/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2020 dle materiálu ZK-05-2020-22, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor ekonomický (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-22, ZK-05-2020-22pr01.xls


23. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2019

M. Kukla podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0361/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 1123 - Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajů (kapitola Ostatní finanční operace, §  6399 - Ostatní finanční operace) rozpočtu kraje o částku 3 813 350 Kč.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-23

 

Předsedající přednesl návrh schválení bodů 24 – 67, 69 - 78 v bloku. M. Kukla okomentoval předložení upravené přílohy č. 3 bodu 32 a úpravu materiálu 53. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


24. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci

Usnesení 0362/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2020-24, př. 1 od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 16300 Praha 6, do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv uvedených v materiálech ZK-05-2020-24, př. 2 a ZK-05-2020-24, př. 3;

schvaluje

 • Dodatek č. 2049 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-24, př. 4;
 • Dodatek č. 2050 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-24, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-24, ZK-05-2020-24pr01.xlsx, ZK-05-2020-24pr02.docx, ZK-05-2020-24pr03.docx, ZK-05-2020-24pr04.doc, ZK-05-2020-24pr05.doc


25. Směna pozemků s Lesy ČR s. p.

Usnesení 0363/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • směnit pozemky v k. ú. Dobrá Voda u Jedlé, Kamenice u Herálce a Souboř, uvedené v materiálu ZK-05-2020-25, př. 1 v celkové výměře 6775 m2 ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemek par. č. 3102/2 o výměře 2979 m2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové s tím, že cenový rozdíl směňovaných pozemků podle znaleckého posudku č. 3098/418/2019 vyhotoveného znalcem Milošem Šimkem ve výši 71 149 Kč uhradí Česká republika, Lesy ČR, s. p., Kraji Vysočina v souladu se Směnnou smlouvou č. S 546/18/155 uvedenou v materiálu ZK-05-2020-25, př. 2;
 • uzavřít Dohodu o úhradě nákladů souvisejících s realizací směnné smlouvy dle materiálu ZK-05-2020-25, př. 3;

schvaluje

 • Dodatek č. 2051 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-25, př. 4;
 • Dodatek č. 2052 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-25, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2021)

termín: 31. 5. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-25, ZK-05-2020-25pr01.xlsx, ZK-05-2020-25pr02.doc, ZK-05-2020-25pr03.doc, ZK-05-2020-25pr04.doc, ZK-05-2020-25pr05.doc


26. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Branišov nad Pernštejnem, obec Zvole

Usnesení 0364/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-26, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 243-97/2019  z pozemku  par. č. 340/20 v k. ú. Branišov nad Pernštejnem, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole;
 • nabýt darem pozemek par. č. 340/6 a část pozemku par. č. 340/3, odděleného geometrickým plánem číslo 244-32/2020 z pozemku par. č. 340/3, v k. ú. Branišov nad Pernštejnem v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-26, př. 2, z vlastnictví obce Zvole do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 2053 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-26, př. 5;
 • Dodatek č. 2054 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-26, př. 6.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-26, ZK-05-2020-26pr01.xls, ZK-05-2020-26pr02.xls, ZK-05-2020-26pr03.pdf, ZK-05-2020-26pr04.pdf, ZK-05-2020-26pr05.doc, ZK-05-2020-26pr06.doc


27. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Radonín

Usnesení 0365/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemek par. č. 470/8 o výměře 44 m2, oddělený geometrickým plánem č. 145-1077/2018 z pozemku par. č. 470/5 v k. ú. a obci Radonín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Radonín;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Radonín zaměřené geometrickým plánem č. 145/1077/2018 dle materiálu ZK-05-2020-27, př. 1 z vlastnictví obce Radonín do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 2055 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-27, př. 2;
 • Dodatek č. 2056 Zřizovací listiny Krajské  správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-27, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-27, ZK-05-2020-27pr01.xlsx, ZK-05-2020-27pr02.doc, ZK-05-2020-27pr03.doc, ZK-05-2020-27pr04.pdf


28. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Nevcehle

Usnesení 0366/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-28, př. 1;
 • nabýt darem pozemky z vlastnictví obce Nevcehle do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-28, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-28, ZK-05-2020-28pr01.xls, ZK-05-2020-28pr02.xls, ZK-05-2020-28pr03.pdf


29. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0367/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2020-29, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-29, ZK-05-2020-29pr01.xls


30. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Chotěboř, obec Chotěboř

Usnesení 0368/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v k. ú. Chotěboř, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-30, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Chotěboř, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-30, př. 2 z vlastnictví města Chotěboř  do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 2057 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-30, př. 5;
 • Dodatek č. 2058 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-30, př. 6.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-30, ZK-05-2020-30pr01.xls, ZK-05-2020-30pr02.xls, ZK-05-2020-30pr03.pdf, ZK-05-2020-30pr04.pdf, ZK-05-2020-30pr05.doc, ZK-05-2020-30pr06.doc


31. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Žižkovo Pole, obec Žižkovo Pole

Usnesení 0369/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v k. ú. Žižkovo Pole, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-31, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Žižkovo Pole;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Žižkovo Pole, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-31, př. 2, z vlastnictví obce Žižkovo Pole do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 2059 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-31, př. 3;
 • Dodatek č. 2060 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-31, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-31, ZK-05-2020-31pr01.xls, ZK-05-2020-31pr02.xls, ZK-05-2020-31pr03.doc, ZK-05-2020-31pr04.doc


32. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou, obec Světlá nad Sázavou

Usnesení 0370/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v k. ú. Světlá nad Sázavou, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-32, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Světlá nad Sázavou, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-32, př. 2, z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 2061 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-32, př. 3upr1;
 • Dodatek č. 2062 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-32, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (26. 2. 2021)

termín: 26. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-32, ZK-05-2020-32pr01.xls, ZK-05-2020-32pr02.xls, ZK-05-2020-32pr03.doc, ZK-05-2020-32pr04.doc


33. Vzájemné darování pozemků v k.ú. Pacov

Usnesení 0371/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2020-33, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov;
 • nabýt darem pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2020-33, př. 2 z vlastnictví města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 2063 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-33, př. 3;
 • Dodatek č. 2064 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-33, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-33, ZK-05-2020-33pr01.xlsx, ZK-05-2020-33pr02.xlsx, ZK-05-2020-33pr03.doc, ZK-05-2020-33pr04.doc


34. Darování pozemků v k. ú. Svinný, obec Chotěboř

Usnesení 0372/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-34, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 327-178/2019 z pozemku KN par. č. 746/1 v k. ú. Svinný z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;

schvaluje

Dodatek č. 2065 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-34, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-34, ZK-05-2020-34pr01.xls, ZK-05-2020-34pr02.pdf, ZK-05-2020-34pr03.doc


35. Darování pozemků v k. ú. Dobronín, obec Dobronín

Usnesení 0373/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v katastrálním území Dobronín, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-35, př. 1, oddělené na základě geometrického plánu č. 902-49/2019 z pozemků KN par. č. 190/44, par. č. 190/48, par. č. 1818/3 v k. ú. Dobronín, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobronín;

schvaluje

Dodatek č. 2066 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-35, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (26. 2. 2021)

termín: 26. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-35, ZK-05-2020-35pr01.xls, ZK-05-2020-35pr02.pdf, ZK-05-2020-35pr03.doc


36. Darování pozemků v k. ú. Nové Syrovice, obec Nové Syrovice

Usnesení 0374/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v katastrálním území Nové Syrovice, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-36, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Syrovice;

schvaluje

Dodatek č. 2067 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-36, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (26. 2. 2021)

termín: 26. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-36, ZK-05-2020-36pr01.xls, ZK-05-2020-36pr02.pdf, ZK-05-2020-36pr03.doc


37. Darování pozemků v k. ú. Horní Rápotice, obec Horní Rápotice

Usnesení 0375/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v katastrálním území Horní Rápotice, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-37, př. 1, oddělené z pozemků KN par. č. 884/44, 884/68, 884/92, 884/109, 884/112, 884/119 v k. ú. Horní Rápotice na základě geometrického plánu č. 233-466/2019, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Rápotice;

schvaluje

Dodatek č. 2068 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-37, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-37, ZK-05-2020-37pr01.xls, ZK-05-2020-37pr02.pdf, ZK-05-2020-37pr03.doc


38. Darování pozemků v k. ú. Kaliště, obec Kaliště

Usnesení 0376/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v katastrálním území Kaliště, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-38, př. 1, oddělené z pozemků KN par. č. 1029, 1048/1, 1215 v k. ú. Kaliště na základě geometrického plánu č. 403-45/2020, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kaliště;

schvaluje

Dodatek č. 2069 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-38, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-38, ZK-05-2020-38pr01.xls, ZK-05-2020-38pr02.pdf, ZK-05-2020-38pr03.doc


39. Darování pozemku v k.ú. Větrný Jeníkov

Usnesení 0377/05/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-39, ZK-05-2020-39pr01.doc, ZK-05-2020-39pr02.pdf


40. Darování pozemků v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí

Usnesení 0378/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 1099/4 zahrada o výměře 4 m2 a  par. č. 1099/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

schvaluje

Dodatek č. 2071 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-40, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-40, ZK-05-2020-40pr01.pdf, ZK-05-2020-40pr02.doc


41. Darování pozemků v k.ú. Třebíč do vlastnictví města Třebíč

Usnesení 0379/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 2389 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 m2 a par. č. 2576 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 133 m2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;

schvaluje

Dodatek č. 2072 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-41, ZK-05-2020-41pr01.doc, ZK-05-2020-41pr02.pdf


42. Darování pozemní komunikace - silnice III/34737 a pozemku silnicí zastavěného - k.ú. Kochánov u Lipničky

Usnesení 0380/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - silnice III/34737 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Světlá nad Sázavou na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace - silnice III/34737 v rozsahu km 0,000 - 0,612 včetně součástí a  příslušenství a pozemku par. č. 461 - ost. plocha, silnice o výměře 4 429 m2 v k.ú. Kochánov u Lipničky.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-42, ZK-05-2020-42pr01.pdf


43. Darování části pozemní komunikace - silnice III/35421 a pozemků silnicí zastavěných - k.ú. Město Žďár

Usnesení 0381/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - části silnice III/35421 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žďár nad Sázavou;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Žďár nad Sázavou na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace -  části silnice III/35421 v rozsahu km 0,000 - 1,578 včetně součástí a  příslušenství a pozemků par. č. 5041/1 - ost. plocha, silnice o výměře 14 451 m2 a par. č. 8602/1- ost. plocha, silnice o výměře 11 m2 oba v k.ú. Město Žďár.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-43, ZK-05-2020-43pr01.pdf


44. Prodej pozemku v k. ú. Eš

Usnesení 0382/05/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-44, ZK-05-2020-44pr01.doc, ZK-05-2020-44pr02.pdf


45. Prodej pozemků v k. ú. Třebelovice

Usnesení 0383/05/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-45, ZK-05-2020-45pr01.doc, ZK-05-2020-45pr02.pdf


46. Prodej pozemku v k.ú. Příseka a obci Brtnice

Usnesení 0384/05/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-46, ZK-05-2020-46pr01.pdf, ZK-05-2020-46pr02.doc


47. Prodej pozemků pod stavbami hrází vodních děl při současném uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Kaliště u Horních Dubenek, k.ú. Lesonice

Usnesení 0385/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést pozemek par. č. 571/5 - ost. plocha, silnice o výměře 1 143 m2, oddělený GP č. 370-45788/2019 z pozemku par. č. 571/1 v k.ú. Lesonice a dále pozemek par. č. 1202/5 - ost. plocha, silnice o výměře 971 m2, oddělný z pozemku par. č. 1202/2 a par. č. 1227/2 - ost. plocha, silnice o výměře 107 m2 oddělný z pozemku par. č. 1227, a to dle GP č. 183-337/2019 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek a dále pozemek par. č. 1212/38 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 77 m2 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice, a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2;

schvaluje

Dodatek č. 2076 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-47, př. 1;

si vyhrazuje

ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemku par. č. 571/5 - ost. plocha, silnice o výměře 1 143 m2, odděleného GP č. 370-45788/2019 z pozemku par. č. 571/1 v k.ú. Lesonice a dále pozemku par. č. 1202/5 - ost. plocha, silnice o výměře 971 m2, oddělného z pozemku par. č. 1202/2 a par. č. 1227/2 - ost. plocha, silnice o výměře 107 m2 oddělného z pozemku par. č. 1227, a to dle GP č. 183-337/2019 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek a dále pozemku par. č 1212/38 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 77 m2 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek;

rozhoduje

uzavřít mezi Rybářstvím Lipnice, a s., na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti; smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemku par. č. 571/5 - ost. plocha, silnice o výměře 1 143 m2, odděleného GP č. 370-45788/2019 z pozemku par. č. 571/1 v k.ú. Lesonice a dále na pozemku par. č. 1202/5 - ost. plocha, silnice o výměře 971 m2, oddělného z pozemku par. č. 1202/2 a par. č. 1227/2 - ost. plocha, silnice o výměře 107 m2 oddělného z  pozemku par. č. 1227, a to dle GP č. 183-337/2019 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek a dále na pozemku par. č 1212/38 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 77 m2 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek za jednorázovou náhradu ve výši 25,- Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-47, ZK-05-2020-47pr01.doc, ZK-05-2020-47pr02.pdf


48. Prodej a darování pozemků v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi

Usnesení 0386/05/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-48, ZK-05-2020-48pr01.doc, ZK-05-2020-48pr02.doc, ZK-05-2020-48pr03.doc, ZK-05-2020-48pr04.pdf


49. Nabytí pozemku v k.ú. a obci Humpolec

Usnesení 0387/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt úplatně pozemek par. č. 1578/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 860 m2 v k. ú. Humpolec z vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem s tím, že před uzavřením převodní smlouvy budou Státnímu pozemkovému úřadu uhrazeny náklady, které vynaložil na ocenění pozemku.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-49, ZK-05-2020-49pr01.pdf


50. Nabytí pozemku v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“

Usnesení 0388/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy stavby "II/405 Brtnice obchvat“ pozemek par. č. 2379/8 o výměře 4024 m2 v katastrálním území Brtnice za cenu stanovenou dohodou ve výši 200 Kč/m2 od vlastníka aktuálně vedeného v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-50


51. Nabytí pozemků v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399, 2.část“

Usnesení 0389/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399, 2. stavba“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-05-2020-51, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-51, ZK-05-2020-51pr01.xls


52. Koupě pozemku v k. ú. a obci Věž, projekt "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2"

Usnesení 0390/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt pozemek par. č. 872/5 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 319 m2 v k. ú. Věž za kupní cenu ve výši 395 700,- Kč + 83 097 Kč DPH, tj. celkem 478 797,- Kč z vlastnictví obce Věž se sídlem Věž č. p. 17, 582 56 Věž, IČ 00268453, do vlastnictví Kraje Vysočina, pro realizaci projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2".

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-52, ZK-05-2020-52pr01.pdf


53. Koupě spoluvlastnického podílu pozemků v k.ú. Vír

Usnesení 0391/05/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-53, ZK-05-2020-53pr01.pdf, ZK-05-2020-53pr02.pdf, ZK-05-2020-53pr03.pdf


54. Zánik předkupního práva v k. ú. Pacov

Usnesení 0392/05/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-54, ZK-05-2020-54pr01.pdf


55. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 0393/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 2080 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-55, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 9. 2020)

termín: 18. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-55, ZK-05-2020-55pr01.doc


56. Přijetí daru pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina - k.ú. Svinný a obec Chotěboř

Usnesení 0394/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 662/18 trvalý travní porost o výměře 287 m2 v k.ú. Svinný a obci Chotěboř z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 2081 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-56, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-56, ZK-05-2020-56pr01.pdf, ZK-05-2020-56pr02.doc


57. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a k.ú. Zahájí u Hněvkovic

Usnesení 0395/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - silnice III/01825 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hněvkovice;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Hněvkovice na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace - silnice III/01825 v rozsahu km 0,000 - 1,315 včetně součástí a  příslušenství a pozemků par. č. 800 - ost. plocha, silnice o výměře 6270 m2, par. č. 799 - ost. plocha, silnice o výměře 500 m2, oba v k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a pozemku par. č. 835 - ost. plocha, silnice o výměře 4012 m2 v  k.ú. Zahájí u Hněvkovic.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-57, ZK-05-2020-57pr01.pdf


58. Výkup pozemků pod silnicí III. třídy

Usnesení 0396/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2020-58, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-58, ZK-05-2020-58pr01.xls


59. Majetkoprávní příprava stavby "II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba"

Usnesení 0397/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • uzavřít s vlastníkem aktuálně evidovaným v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy smlouvu o budoucí kupní smlouvě na pozemky zahrnuté do trvalého záboru, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-59, př. 1, ve které se vlastník pozemků zaváže po vyhotovení geometrického plánu a po zúžení předmětu zástavního práva, uzavřít kupní smlouvu na pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-59, př. 1, za kupní cenu dle znaleckého posudku a Kraj Vysočina se zaváže tyto pozemky za tuto kupní cenu odkoupit;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Telč smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Telč zaváže po realizaci stavby darovat části pozemků v k. ú. Telč, zahrnuté do trvalého záboru, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-59, př. 2, do vlastnictví Kraje Vysočina. Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-59, ZK-05-2020-59pr01.xls, ZK-05-2020-59pr02.xls


60. Majetkoprávní příprava pro akci „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“, návrh na změnu usnesení 0492/04/2018/ZK

Usnesení 0398/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0492/04/2018/ZK tak, že do materiálu ZK-04-2018-35, př. 2 se vkládá text: "Pozemky par. č. 2046/9, par. č. 2046/10 a par. č. 2046/88 v k. ú. Čáslavsko ve vlastnictví České republiky - Lesy ČR, s.p. budou vykoupeny za kupní cenu 57 500 Kč plus daň z přidané hodnoty v sazbě dle předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy."

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-60


61. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy + prodej pozemku v k. ú. Opatov u Jihlavy a pozemků v k. ú. Smrčná na Moravě

Usnesení 0399/05/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-61, ZK-05-2020-61pr01.xls, ZK-05-2020-61pr02.doc, ZK-05-2020-61pr03.doc, ZK-05-2020-61pr04.pdf, ZK-05-2020-61pr05.pdf


62. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava

Usnesení 0400/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt darem pozemky v rozsahu materiálu ZK-05-2020-62, př. 1 z vlastnictví obce Trnava do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky v rozsahu materiálu ZK-05-2020-62, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Trnava;

schvaluje

 • Dodatek č. 2084 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-62, př. 3;
 • Dodatek č. 2085 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-62, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-62, ZK-05-2020-62pr01.xls, ZK-05-2020-62pr02.xls, ZK-05-2020-62pr03.doc, ZK-05-2020-62pr04.doc, ZK-05-2020-62pr05.pdf


63. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy a po realizovaných stavbách KSÚSV, okresy Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou

Usnesení 0401/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout zřídit ve prospěch kraje bezúplatné věcné břemeno ve znění dle Článku V. Smlouvy dle materiálu ZK-05-2020-63, př. 4;
 • zřídit ve prospěch Kraje Vysočina bezúplatné věcné břemeno ve znění dle Článku V. Smlouvy dle materiálu ZK-05-2020-63, př. 4, přičemž Kraj Vysočina bude oprávněným z věcného břemene;

 • úplatně nabýt do vlastnictví kraje pozemky v rozsahu dle materiálů ZK-05-2020-63, př. 1ZK-05-2020-63, př. 2 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy a to za kupní cenu ve výši 125 Kč/m2;

 • nabýt darem do vlastnictví kraje pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-63, př. 3 z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou;

 • úplatně nabýt do vlastnictví kraje pozemky par. č. 332/12 a 332/13 v k. ú. Ledeč nad Sázavou za kupní cenu ve výši 125 Kč/m2 dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-05-2020-63, př. 4;

 • souhlasit se sjednáním Závazku ze smlouvy dle Článku VI. Smlouvy dle materiálu ZK-05-2020-63, př. 4;

schvaluje

Dodatek č. 2086 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-63, př. 8.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor majetkový (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-63, ZK-05-2020-63pr01.xlsx, ZK-05-2020-63pr02.xlsx, ZK-05-2020-63pr03.xlsx, ZK-05-2020-63pr04.docx, ZK-05-2020-63pr05.pdf, ZK-05-2020-63pr06.pdf, ZK-05-2020-63pr07.pdf, ZK-05-2020-63pr08.doc


64. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina, k.ú. Březské, Kralice nad Oslavou, Třebelovice, Dobrohostov, Dalečín, Horní Ves

Usnesení 0402/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt pozemky včetně součástí a příslušenství od vlastníků aktuálně evidovaných v  katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu ZK-05-2020-64, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-64, ZK-05-2020-64pr01.xlsx


65. Změna usnesení 0586/05/2018/ZK

Usnesení 0403/05/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-65


66. Návrh na změnu usnesení 0108/02/2020/ZK ze dne 17.3.2020

Usnesení 0404/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0108/02/2020/ZK ze dne 17.3.2020 tak, že text: 

„Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po vyhotovení geometrického plánu převést darem část pozemku KN par.   č. 1528/1 v k. ú. Okrouhlička, v rozsahu dle materiálu ZK-02-2020-33, př. 1, do vlastnictví obce Okrouhlička a obec Okrouhlička se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví“ 

se nahrazuje textem: 

„Zastupitelstvo kraje rozhoduje neuzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě s obcí Okrouhlička, na část pozemku KN par. č. 1528/1 v k. ú. Okrouhlička, dle geometrického plánu číslo 429-50/2020 nově označenou jako pozemek par. č. 1528/3 – ostatní plocha o výměře 179 mv k. ú. Okrouhlička".

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-66


67. Zrušení usnesení 0114/02/2017/ZK a darování pozemků v k. ú. a obci Světnov

Usnesení 0405/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • zrušit usnesení 0114/012/2017/ZK ze dne 28. 3. 2017;
 • převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2020-67, př. 1, oddělené geometrickým plánem č.  678-93/2019 z pozemku par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Světnov;

schvaluje

Dodatek č. 2087 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-67, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-67, ZK-05-2020-67pr01.xlsx, ZK-05-2020-67pr02.doc, ZK-05-2020-67pr03.pdf


69. Dodatky ke Zřizovacím listinám - Gymnázium Jihlava, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina

Usnesení 0406/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít: 

 • Dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Jihlava, dle materiálu ZK-05-2020-69, př. 1;
 • Dodatek č. 10 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Vysočina, dle materiálu ZK-05-2020-69, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-69, ZK-05-2020-69pr01.doc, ZK-05-2020-69pr02.doc


70. Dodatek ke Zřizovací listině - Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace

Usnesení 0407/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 22 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-70, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-70, ZK-05-2020-70pr01.doc


71. Dodatek ke Zřizovací listině - Domov Háj, příspěvková organizace

Usnesení 0408/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-71, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-71, ZK-05-2020-71pr01.doc


72. Dodatek Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny

Usnesení 0409/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 10 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská knihovna Vysočiny dle materiálu ZK-05-2020-72, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-72, ZK-05-2020-72pr01.doc


73. Darování pozemků a silnic v k. ú. Trnava u Třebíče

Usnesení 0410/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Trnava: 

 • stavbu účelové komunikace na pozemcích par. č. 6260 a par. č. 4868/37 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava, a to včetně pozemků par. č. 6260 - ostatní plocha, silnice o výměře 10 380 m2 a par. č. 4868/37 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 716 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;
 • stavbu účelové komunikace na pozemku par. č. 5415/1 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava, a to včetně pozemku par. č. 5415/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 948 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;
 • stavbu přeložky účelové komunikace na pozemku par. č. 4950/3 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava, a to včetně  pozemku par. č. 4950/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 908 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;
 • pozemky par. č. 4868/46 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 108 m2 a par. č. 4868/47 - ostatní plocha, zeleň o výměře 157 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;

schvaluje

Dodatek č. 2088 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-73, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-73, ZK-05-2020-73pr01.doc, ZK-05-2020-73pr02.pdf


74. Vzájemné darování pozemků a částí pozemních komunikací v k. ú. Kožlí

Usnesení 0411/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhrazuje si

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout: 

 • nabýt darem nový úsek silnice III/13018 v délce 0,209 km, jehož začátek je v km 1,871 provozního staničení silnice III/13018 a konec v km 2,080 nového provozního staničení včetně součástí a příslušenství, zařazený pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 19. 6. 2020, čj. KUJI 57481/2020 z vlastnictví obce Kožlí do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem část pozemní komunikace - vyřazené silnice III/13018 v délce 0,148 km, jehož začátek je v km 1,871 provozního staničení a konec v km 2,019 původního provozního staničení, vyřazenou pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 19. 6. 2020, čj. KUJI 57481/2020 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožlí;

rozhoduje

 • nabýt darem nový úsek silnice III/13018 v délce 0,209 km, jehož začátek je v km 1,871 provozního staničení silnice III/13018 a konec v km 2,080 nového provozního staničení včetně součástí a příslušenství, zařazený pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 19. 6. 2020, čj. KUJI 57481/2020 z vlastnictví obce Kožlí do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt darem pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 560-537/2019 v k. ú. a obci Kožlí dle materiálu ZK-05-2020-74, př. 1 z vlastnictví obce Kožlí do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem část pozemní komunikace vyřazené silnice III/13018 v délce 0,148 km, jehož začátek je v km 1,871 provozního staničení a konec v km 2,019 původního provozního staničení, vyřazenou pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 19. 6. 2020, čj. KUJI 57481/2020 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožlí;
 • převést darem pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 560-537/2019 v k. ú. a obci Kožlí dle materiálu ZK-05-2020-74, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožlí;

schvaluje

 • Dodatek č. 2089 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-74, př. 3;
 • Dodatek č. 2090 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-74, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-74, ZK-05-2020-74pr01.xlsx, ZK-05-2020-74pr02.xlsx, ZK-05-2020-74pr03.doc, ZK-05-2020-74pr04.doc, ZK-05-2020-74pr05.pdf, ZK-05-2020-74pr06.pdf


75. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1" - výkupy

Usnesení 0412/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2020-75, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-75, ZK-05-2020-75pr01.xls, ZK-05-2020-75pr02.xls, ZK-05-2020-75pr03.pdf


76. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 0413/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2020-76, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-76, ZK-05-2020-76pr01.xls


77. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1" - přijetí daru

Usnesení 0414/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-05-2020-77, př. 1 z vlastnictví města Pacov, se sídlem  nám. Svobody 320, 395 01 Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-77, ZK-05-2020-77pr01.xls, ZK-05-2020-77pr02.pdf


78. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0415/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2020-78, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-78, ZK-05-2020-78pr01.xls


68. Uznání vlastnické hranice - k.ú. Dobronín

M. Kukla podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozhodnutí.

J. Tecl, J. Fischerová a L. Vlček vyjádřili negativní stanovisko k navrhovanému řešení.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0416/05/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 2, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-68, ZK-05-2020-68pr01.pdf, ZK-05-2020-68pr02.pdf


79. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Čejov pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/347 Čejov - průtah

Ze zasedání se omluvil M. Vystrčil. J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Čejov. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0417/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Čejov dle materiálu ZK-05-2020-79, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-79, ZK-05-2020-79pr01.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 80, 81, 84, 87, 88 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


80. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská

Usnesení 0418/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko dle materiálu ZK-05-2020-80, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-80, ZK-05-2020-80pr01.docx


81. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Nové Město na Moravě a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka

Usnesení 0419/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Nové Město na Moravě a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko dle materiálu ZK-05-2020-81, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-81, ZK-05-2020-81pr01.doc


84. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na služby III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD

Usnesení 0420/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč dle materiálu ZK-05-2020-84, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-84, ZK-05-2020-84pr01.docx


87. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Jemnice a společností Vodovody a kanalizace pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Jemnice - průtah

Usnesení 0421/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Jemnice a společností Vodovody a kanalizace dle materiálu ZK-05-2020-87, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-87, ZK-05-2020-87pr01.docx


88. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Světlá nad Sázavou a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU

Usnesení 0422/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Světlá nad Sázavou a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. dle materiálu ZK-05-2020-88, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-88, ZK-05-2020-88pr01.docx


82. Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV s městem Třebíč

J. Hyliš informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavřít s městem Třebíč "Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV". Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0423/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít "Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV" s městem Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, Vnitřní město, 674 01 Třebíč 1, IČO: 00290629, dle materiálu ZK-05-2020-82, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-82, ZK-05-2020-82pr01.pdf


83. Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy, darovací smlouva

J. Hyliš seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavřít darovací smlouvu se statutárním městem Jihlava na předání projektové dokumentace na dostavbu zpevněné dráhy pro akci "Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy". Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0424/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít darovací smlouvu dle materiálu ZK-05-2020-83, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-83, ZK-05-2020-83pr01.docx


85. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0016

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o žádosti o prodloužení termínu realizace projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0425/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • neprodloužit termín realizace projektu č. FV01987.0016;
 • neuzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace projektu č. FV01987.0016.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-85, ZK-05-2020-85pr01.pdf, ZK-05-2020-85pr02.pdf, ZK-05-2020-85pr03.pdf


86. Projektový záměr EDUBIM II

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na financování projektu „EDUBIM II“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0426/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 650 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „EDUBIM II“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (24. 9. 2020)

termín: 24. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-86, ZK-05-2020-86pr01.pdf


89. Uzavření smlouvy a převzetí ručitelského závazku za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci ze smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje o návrhu rozhodnout o uzavření smlouvy a převzetí ručitelského závazku za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0427/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převzít ručitelský závazek Kraje Vysočina za závazky příjemce, jak je uvedeno ve Smlouvě č. 566S/2020, která je přílohou ZK-05-2020-89, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (25. 8. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-89, ZK-05-2020-89pr01.pdf, ZK-05-2020-89pr02.pdf, ZK-05-2020-89pr03.pdf


90. Informace o přípravě zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou od prosince 2021

J. Hyliš seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem vzít na vědomí informace o přípravě zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou od prosince 2021. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0428/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informaci odboru dopravy a silničního hospodářství o zpracování podkladů pro dokumentaci zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od prosince roku 2021"

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství v lednu 2021 předložit materiál radě kraje k rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od prosince roku 2021".

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-90


91. Poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh řešení situace v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0429/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
ruší

usnesení zastupitelstva kraje č. 0612/05/2018/ZK ze dne 11. 9. 2018 a nepožadovat po obcích Kraje Vysočina příspěvek na financování veřejné dopravy v rámci Veřejné dopravy Vysočiny;

rozhoduje

převzít od obcí jejich objednávku regionální linkové dopravy v pracovních dnech a o víkendech a to vybrané spoje o sobotách a nedělích sloužící převážně k dopravě za turistickými cíli, do zaměstnání a  do školských zařízení. Současně v systému Veřejná doprava Vysočiny navýšit finanční prostředky ze strany Kraje Vysočina na financování dopravní obslužnosti. 

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-91, ZK-05-2020-91pr01.pdf, ZK-05-2020-91pr02.pdf, ZK-05-2020-91pr03.pdf


92. FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

J. Fischerová informovala zastupitelstvo kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí dotací z uvedeného programu na podporu pořádání kulturních akcí v Kraji Vysočina žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0430/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2020-92, př. 1;
 • uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-05-2020-92, př. 3;
 • neposkytnout dotace z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2020-92, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-92, ZK-05-2020-92pr01.pdf, ZK-05-2020-92pr02.pdf, ZK-05-2020-92pr03.pdf, ZK-05-2020-92pr04.pdf, ZK-05-2020-92pr05.pdf


93. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci

J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s žádostí Zoologické zahrady žádost o poskytnutí dotace na výměnu rákosové krytiny na objektu v Africké vesnici Matongo.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0431/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454, dotaci ve výši 500 000 Kč dle materiálu ZK-05-2020-93, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2020-93, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-93, ZK-05-2020-93pr01.pdf, ZK-05-2020-93pr02.pdf, ZK-05-2020-93pr03.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 94 - 101 v bloku. M. Houška přednesl k bodům 95 a 99 doporučující stanovisko finančního výboru. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.

 


94. FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0054

Usnesení 0432/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02734.0054 dle materiálu ZK-05-2020-94, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-94, ZK-05-2020-94pr01.pdf, ZK-05-2020-94pr02.pdf, ZK-05-2020-94pr03.doc


95. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí sedmé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

Usnesení 0433/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 47 394,94 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel" a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-95, ZK-05-2020-95pr01.xls


96. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce na krytí výdajů na realizaci projektu "Památky žijí" - prodloužení termínu vrácení zápůjčky pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0434/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce dle materiálu ZK-05-2020-96, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Vysočina Tourism, příspěvková organizace (31. 12. 2021), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-96, ZK-05-2020-96pr01.pdf, ZK-05-2020-96pr02.doc


97. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce na krytí výdajů na realizaci projektu "Kultura a příroda na Zeleném pásu" - prodloužení termínu vrácení zápůjčky pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0435/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce dle materiálu ZK-05-2020-97, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Vysočina Tourism, příspěvková organizace (31. 12. 2021), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-97, ZK-05-2020-97pr01.pdf, ZK-05-2020-97pr02.doc


98. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu FV02740.0011

Usnesení 0436/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02740.0011 dle materiálu ZK-05-2020-98, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-98, ZK-05-2020-98pr01.pdf, ZK-05-2020-98pr02.pdf, ZK-05-2020-98pr03.doc


99. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

Usnesení 0437/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 671 462,21 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnutou Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-99, ZK-05-2020-99pr01.xls


100. Změna Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace

Usnesení 0438/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu ZK-05-2020-100, př. 1;
 • Dodatek č. 14 Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2020-100, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 9. 2020), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-100, ZK-05-2020-100pr01.doc, ZK-05-2020-100pr02.doc


101. FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu EDICE VYSOČINY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0439/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-101, ZK-05-2020-101pr01.pdf, ZK-05-2020-101pr02.pdf, ZK-05-2020-101pr03.pdf, ZK-05-2020-101pr04.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 102 - 112 v bloku. M. Houška přednesl k bodům 106 a 108 doporučující stanovisko finančního výboru. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


102. Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020

Usnesení 0440/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-05-2020-102, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-05-2020-102, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-102, ZK-05-2020-102pr01.xls, ZK-05-2020-102pr02.xls, ZK-05-2020-102pr03.doc


103. FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace

Usnesení 0441/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2020-103, př. 5.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-103, ZK-05-2020-103pr01.pdf, ZK-05-2020-103pr02.pdf, ZK-05-2020-103pr03.pdf, ZK-05-2020-103pr04.pdf, ZK-05-2020-103pr05.doc


104. Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2021

Usnesení 0442/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-104, ZK-05-2020-104pr01.pdf, ZK-05-2020-104pr02.pdf, ZK-05-2020-104pr03.doc


105. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02942.0006 - Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.

Usnesení 0443/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02942.0006 dle materiálu ZK-05-2020-105, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-105, ZK-05-2020-105pr01.pdf, ZK-05-2020-105pr02.doc, ZK-05-2020-105pr03.pdf


106. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace Městu Chotěboř

Usnesení 0444/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 2 012 250 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 012 250 Kč;

rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci Městu Chotěboř, se sídlem Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, IČO: 00267538 ve výši 3 402 984 Kč na dostavbu zázemí zimního stadionu pod tribunou;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2020-106, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor ekonomický (30. 9. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-106, ZK-05-2020-106pr01.pdf


107. Uzavření dodatků k partnerským smlouvám v rámci projektu Učíme se ze života pro život

Usnesení 0445/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky k partnerským smlouvám dle materiálů ZK-05-2020-107, př. 1 a ZK-05-2020-107, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-107, ZK-05-2020-107pr01.docx, ZK-05-2020-107pr02.docx


108. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro příspěvkovou organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365

Usnesení 0446/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Učíme se venku příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 dle materiálu ZK-05-2020-108, př. 1;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 300 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 300 000 Kč s určením pro příspěvkovou organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 na předfinancování projektu Učíme se venku.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2020), Odbor ekonomický (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-108, ZK-05-2020-108pr01.docx, ZK-05-2020-108pr02.pdf, ZK-05-2020-108pr03.pdf, ZK-05-2020-108pr04.xlsx, ZK-05-2020-108pr05.pdf, ZK-05-2020-108pr06.pdf


109. Změny ve zřizovacích listinách

Usnesení 0447/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 19 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2020-109, př. 1;
 • Dodatek č. 10 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina dle materiálu ZK-05-2020-109, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-109, ZK-05-2020-109pr01.docx, ZK-05-2020-109pr02.doc


110. Dodatky k partnerským smlouvám projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě)

Usnesení 0448/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky k partnerským smlouvám s Tampeeren kaupunki (město Tampere), Rectorat de l'académie de Reims (remešský rektorát), Lycée Stéphane Hessel (lyceum v Éperney), Lycée Hugues Libergier (lyceum v Remeši), Amt der NÖ Landesregierung Abteilung Wissenschaft und Forschung (oddělení vědy a výzkumu zemského úřadu spolkové země Dolní Rakousko) a Vysočinou Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizací dle materiálu ZK-05-2020-110, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-110, ZK-05-2020-110pr01.pdf, ZK-05-2020-110pr02.pdf


111. Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II – projekt „Učíme se ze života pro život 2“

Usnesení 0449/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

projektový záměr projektu „Učíme se ze života pro život 2“ dle materiálů ZK-05-2020-111, př. 3ZK-05-2020-111, př. 4;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2020-111, př. 5;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu zajistit předložení žádosti projektu „Učíme se ze života pro život 2“ dle materiálu ZK-05-2020-111, př. 3 a ZK-05-2020-111, př. 4 poskytovateli dotace MŠMT ČR a zapracovat do projektové žádosti projektu případné připomínky poskytovatele dotace;

schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování aktivit projektu „Učíme se ze života pro život 2“ ve výši max. 11 000 000 Kč. Finanční prostředky budou převáděny dle potřeby.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-111, ZK-05-2020-111pr01.doc, ZK-05-2020-111pr02.pdf, ZK-05-2020-111pr03.docx, ZK-05-2020-111pr04.pdf, ZK-05-2020-111pr05.docx


112. Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě - dar obci na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání 2020

Usnesení 0450/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 s Obcí Nová Ves u Chotěboře k Darovací smlouvě na finanční dar ve výši 10 900 Kč dle materiálu ZK-05-2020-112, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-112, ZK-05-2020-112pr01.doc

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 113 - 122 v bloku. M. Houška přednesl k bodu 119 doporučující stanovisko finančního výboru. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


113. Sloučení příspěvkových organizací Domov Kopretina Černovice a Domov Lidmaň

Usnesení 0451/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vydává

rozhodnutí o sloučení Domova Lidmaň, příspěvkové organizace s Domovem Kopretina Černovice, příspěvkovou organizací, dle materiálu ZK-05-2020-113, př. 1;

bere na vědomí

předpokládaný harmonogram procesu sloučení obou organizací dle materiálu ZK-05-2020-113, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Domov Lidmaň, příspěvková organizace (31. 12. 2020), Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-113, ZK-05-2020-113pr01.doc, ZK-05-2020-113pr02.doc


114. Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2021 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2021“

Usnesení 0452/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dokument „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2021“ dle materiálu ZK-05-2020-114, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-114, ZK-05-2020-114pr01.pdf, ZK-05-2020-114pr02.doc


115. Prodloužení platnosti „Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina“ do roku 2022

Usnesení 0453/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

prodloužení platnosti Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina do roku 2022.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor sociálních věcí (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-115


116. Schválení závazku financování projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev"

Usnesení 0454/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • závazek financovat realizaci projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev", id. č. EDS 013D313006901;
 • zahrnutí nákladů na realizaci projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev" do přípravy rozpočtu na rok 2021, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci (stavební práce) a do kapitoly Sociální věci (vybavení objektu a zahradní úpravy).

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2021), Odbor majetkový (31. 12. 2021), Odbor ekonomický (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-116


117. Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

Usnesení 0455/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného předfinancování projektů transformace sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2020-117, př. 1 ve výši max. 20 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2022), Odbor ekonomický (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-117, ZK-05-2020-117pr01.pdf


118. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvková organizace a Domova Háj Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace

Usnesení 0456/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 23 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-118, př. 1;
 • Dodatek č. 16 Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-118, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor sociálních věcí (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-118, ZK-05-2020-118pr01.doc, ZK-05-2020-118pr02.doc


119. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“ od Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace a rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení příspěvku na provoz pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci.

Usnesení 0457/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 056 777 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor sociálních věcí (30. 9. 2020), Odbor ekonomický (30. 9. 2020), Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-119, ZK-05-2020-119pr01.xls, ZK-05-2020-119pr02.pdf


120. Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - zamítnutí žádosti

Usnesení 0458/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

zamítnout žádost o poskytnutí dotace na vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 města Ždírec nad Doubravou ve výši 19 710,- Kč.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-120, ZK-05-2020-120pr01.pdf


121. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

Usnesení 0459/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • zařadit nové a navýšené kapacity sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2020-121, př. 1;
 • nezařadit návrhy na nové služby a navýšení kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2020-121, př. 2;

schvaluje

stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu ZK-05-2020-121, př. 1 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a pro informování žadatelů.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-121, ZK-05-2020-121pr01.xls, ZK-05-2020-121pr02.xls, ZK-05-2020-121pr03.pdf


122. Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“

Usnesení 0460/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, ve výši 13 876 234 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu ZK-05-2020-122, př. 1;
 • uzavřít Dodatky č. I ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) dle materiálů ZK-05-2020-122, př. 2 a ZK-05-2020-122, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-122, ZK-05-2020-122pr01.xls, ZK-05-2020-122pr02.pdf, ZK-05-2020-122pr03.pdf


139. Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a podpora mobilní specializované paliativní péče - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci

P. Franěk seznámil zastupitelstvo kraje se shora uvedeným návrhem rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0461/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 13 718  000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 13 718 000 Kč;

rozhoduje

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-139, ZK-05-2020-139pr01.xlsx, ZK-05-2020-139pr02.xlsx, ZK-05-2020-139pr03.pdf


140. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro čtvrté kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI

P. Franěk sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu zásad zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0462/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro čtvrté kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI dle materiálu ZK-05-2020-140, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-140, ZK-05-2020-140pr01.doc


123. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace z programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020 žadatelům.

V souvislosti s projednávaným materiálem J. Pokorný a M. Houška oznámili ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0463/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • o převodu finančních prostředků ve výši 32 931 620 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ dle materiálu ZK-05-2020-123, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2020-123, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-123, ZK-05-2020-123pr01.pdf, ZK-05-2020-123pr02.pdf


124. Fond Vysočiny – program „Čistá voda 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0464/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID FV02742.0034 dle materiálu ZK-05-2020-124, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-124, ZK-05-2020-124pr01.pdf, ZK-05-2020-124pr02.pdf, ZK-05-2020-124pr03.doc


125. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0465/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2020-125, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (8. 9. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-125, ZK-05-2020-125pr01.docx, ZK-05-2020-125pr02.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 126, 127 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo oba návrhy usnesení současně.


126. Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „EVL V Lisovech – II. fáze revitalizačních opatření“ (31. výzva OPŽP) – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

Usnesení 0466/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 1,691 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu a pokud nebude převod schválen, projekt nebude realizován.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (8. 9. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-126


127. Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „EVL Údolí Jihlavy – obnova stepních a lesostepních biotopů v PR Dukovanský mlýn“ (31. výzva OPŽP) – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

Usnesení 0467/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 680 tis. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu a pokud nebude převod schválen, projekt nebude realizován.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (8. 9. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-127

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 128 - 134 v bloku. L. Vlček přednesl k uvedeným bodům doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje, MA 21. M. Houška přednesl k bodu 128 doporučující stanovisko finančního výboru. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


128. FOND VYSOČINY - návrh na navýšení finanční alokace programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0468/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci Fondu Vysočiny spočívající ve zvýšení § 2510 - Podpora podnikání o částku 13 323 195 Kč při současném snížení § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 13 323 195 Kč na realizaci programu „Rozvoj podnikatelů 2020“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (8. 9. 2020), Odbor ekonomický (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-128


129. FOND VYSOČINY – alokace pro rok 2021

Usnesení 0469/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu ZK-05-2020-129.

odpovědnost: P. Pacal (8. 9. 2020), Odbor regionálního rozvoje (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-129, ZK-05-2020-129pr01.xls


130. Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina

Usnesení 0470/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Strategii rozvoje Kraje Vysočina na období 2021 až 2027 dle materiálů ZK-05-2020-130, př. 1ZK-05-2020-130, př. 2;

bere na vědomí

návrh prioritních opatření Strategie rozvoje Kraje Vysočina na období 2021 až 2027 dle materiálu ZK-05-2020-130, př. 3;

ukládá

Radě Kraje Vysočina předložení aktualizace Profilu Kraje Vysočina do 31. 12. 2021.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-130, ZK-05-2020-130pr01.pdf, ZK-05-2020-130pr02.pdf, ZK-05-2020-130pr03.pdf, ZK-05-2020-130pr04.pdf


131. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0471/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2020-131, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-05-2020-131, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-131, ZK-05-2020-131pr01.pdf, ZK-05-2020-131pr02.pdf


132. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0472/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-132, ZK-05-2020-132pr01.pdf, ZK-05-2020-132pr02.pdf, ZK-05-2020-132pr03.pdf


133. Finanční opravy za porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace

Usnesení 0473/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dokument uvedený v materiálu ZK-05-2020-133, př. 1;

rozhoduje

o jeho aplikaci od 1. 1. 2021.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-133, ZK-05-2020-133pr01.docx


134. Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory – 146. výzva

Usnesení 0474/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 6 mil Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (2. 3. 2021), Odbor majetkový (2. 3. 2021)

termín: 2. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-134, ZK-05-2020-134pr01.xls

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 135, 136 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo oba návrhy usnesení současně.


135. Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Usnesení 0475/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozhoduje

o řešení námitek dle materiálu ZK-05-2020-135, př. 3;

vydává

Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a podle ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy, dle materiálu ZK-05-2020-135, př. 2;

ukládá

odboru ÚPSŘ zajištění vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po provedené aktualizaci.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (9. 11. 2020)

termín: 9. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-135, ZK-05-2020-135pr01.docx, ZK-05-2020-135pr02.doc, ZK-05-2020-135pr03.doc


136. Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Usnesení 0476/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

výběr varianty B – Leskovice jako nejvhodnější varianty řešení návrhu Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Návrh Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina je přiložen v materiálu ZK-05-2020-136, př. 1.

ukládá

odboru ÚPSŘ zajistit vyhotovení návrhu Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro veřejné projednání.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (1. 2. 2021)

termín: 1. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-136, ZK-05-2020-136pr01.pdf, ZK-05-2020-136pr02.doc, ZK-05-2020-136pr03.pdf, ZK-05-2020-136pr04.pdf


137. Stanovisko Zastupitelstva Kraje Vysočina k výběru umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (HÚRAO) a vyhořelého jaderného paliva (VJP) na území Kraje Vysočina

V. Kaňkovský podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu.

Z. Geist, J. Zahradníček vyjádřili svůj postoj a stanovisko k výběru umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva na území Kraje Vysočina a poté zastupitelstvo kraje hlasovalo o předloženém návrhu usnesení.

Usnesení XXXX/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Výzvy obcí Budišov, Rudíkov, Rohy, Vlčatín, Oslavička, Hodov, Nárameč, Oslavice a Osové (tzv. lokalita Horka) a obcí Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná (tzv. lokalita Hrádek) adresovanou zastupitelstvu Kraje Vysočina ze dne 15. 6. 2020 (lokalita Horka) a  ze dne 22. 7. 2020 (lokalita Hrádek) k: 

 • vyjádření nesouhlasu Kraje Vysočina s umístěním trvalého úložiště radioaktívních odpadů (HÚRAO) a vyhořelého jaderného paliva (VJP) na území Kraje Vysočina;
 • apelu na ministerstvo průmyslu a obchodu potažmo na vládu ČR, aby zastavilo veškeré kroky směřující k rozhodnutí o zúžení počtu lokalit a to nejméně do doby přijetí zákona o zapojení dotčených obcí a jejich občanů do řízení směřujících k výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech a k povolení provozování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, kterým bude zajištěno důstojné postavení obcí;
 • podpoře změny státní koncepce pro nakládání s radioaktivním odpadem a snahy o alternatívní využití VJP jako suroviny;

nesouhlasí

s umístěním hlubinného úložiště radioaktivních odpadů na území Kraje Vysočina;

žádá

 • Vládu České republiky, aby připravila změnu státní koncepce pro nakládání s radioaktivním odpadem s cílem hledat alternativní možnosti využití vyhořelého jaderného paliva ve spolupráci s mezinárodními autoritami;
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, aby zastavilo veškeré kroky směřující k rozhodnutí o zúžení počtu lokalit a prosadilo takové legislativní úpravy, které by zajištovaly obcím i krajům právo stát se plnohodnotnými a rovnoprávnými účastníky řízení směřujících k výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech a k povolení provozování hlubinného úložiště;

ukládá

hejtmanovi Kraje Vysočina MUDr. Jiřímu Běhounkovi, aby o přijatém usnesení neprodleně informoval Vládu ČR a ministra průmyslu a obchodu ČR.

odpovědnost: rada kraje (15. 9. 2020), zastupitelstvo kraje (15. 9. 2020)

termín: 15. 9. 2020

Usnesení nebylo přijato. Pro 8 hlasů, proti 0, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-05-2020-137


141. Rozprava členů zastupitelstva

J. Pavlík ve svém vystoupení přednesl vyjádření a nesouhlas s cestou krajského zastupitele Kraje Vysočina a předsedy Senátu M. Vystrčila na Tchaj-wan.

V rámci rozpravy předsedové a zástupci jednotlivých politických klubů poděkovali přítomným zastupitelům za spolupráci v uplynulém volebním období a J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2020.

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Mgr. Jaromír Pařík  ……...……………………………………

 

Milan Plodík  …..………………………………….……

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2020.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2020 dne 8. 9. 2020.

Zapsaly: P. Pospíchalová, M. Jakoubková dne 11. 9. 2020 (zápis pořízen na základě záznamu).


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz