Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání ZK 06/2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2018 konaného dne 9. 10. 2018 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:

- 40 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 9. 10. 2018;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 05/2018

Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a informoval zastupitelstvo kraje o rezignaci pana Hynka Blaško na funkci člena zastupitelstva kraje ke dni 23. 9. 2018. Jeho náhradníkem za SPD + SPO se stal pan Michal Suchý, kterého hejtman kraje požádal, aby složil slib člena zastupitelstva.
Po složení slibu M. Suchého hejtman konstatoval, že Zastupitelstvo Kraje Vysočina má opět 45 členů.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: R. Chloupek, M. Mrkos, P.  Pacal, H.  Vrzalová, V. Kaňkovský.

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a zastupitelstvo kraje přijalo navržený program jednání.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Jan Tecl, MBA a Kamil Vejvoda.

Zastupitelstvo kraje návrh ověřovatelů akceptovalo a hlasovalo o návrhu usnesení.

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 05/2018
02.  Rezignace člena zastupitelstva kraje
03.  Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
04.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0652/06/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 9. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0653/06/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Mgr. Jana Tecla, MBA a Kamila Vejvodu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2018.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 9. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.


02. Rezignace člena zastupitelstva kraje

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí rezignaci pana Hynka Blaško na funkci člena zastupitelstva kraje a stanovit odměnu panu Michalovi Suchému, neuvolněnému členu zastupitelstva. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0654/06/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 9. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2018-02, ZK-06-2018-02pr01.doc


03. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě

M. Kukla seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem prodeje nemovitých věcí areálu bývalého Sanatoria Buchtův kopec v k. ú. Daňkovice a v k. ú. Sněžné na Moravě. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0655/06/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

zrušit výběrové řízení na prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě vyhlášené usnesením č. 1330/20/2018/RK;

deklaruje

že o předložených nabídkách rozhodne 6. 11. 2018.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2018-03, ZK-06-2018-03pr01.pdf, ZK-06-2018-03pr02.pdf, ZK-06-2018-03pr03.xls, ZK-06-2018-03pr04.pdf, ZK-06-2018-03pr05.pdf, ZK-06-2018-03pr06.pdf, ZK-06-2018-03pr07.pdf, ZK-06-2018-03pr08.pdf, ZK-06-2018-03pr09.pdf, ZK-06-2018-03pr10.pdf, ZK-06-2018-03pr11.pdf, ZK-06-2018-03pr12.doc, ZK-06-2018-03pr13.doc, ZK-06-2018-03pr14.doc


04. Rozprava členů zastupitelstva

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek poděkoval zastupitelům za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 6. 11. 2018.

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Mgr. Jan Tecl, MBA                                  ……...……………………………………

 

 

 

Kamil Vejvoda                                          ……...……………………………………

 

 

 


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2018.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2018 dne 9. 10. 2018.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová, dne 9. 10. 2018 (zápis pořízen na základě záznamu).


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz