Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do zastupitelstva kraje 06/2019 - 5. 11. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zpráva o činnosti rady kraje
3 Informace o činnosti krajského úřadu
4 Stanovení důležitých termínů na rok 2020
5 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
6 FOND VYSOČINY – žádost Města Pelhřimov o úpravu znění smlouvy o poskytnutí dotace
7 Protialkoholní záchytná služba pro území Kraje Vysočina - návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
8 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2019
9 Majetkoprávní vypořádání po stavbě III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1
10 Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.
11 Výmaz předkupního práva v k. ú. Bohdalec
12 Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
13 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pikárec
14 Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov
15 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
16 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Štěpánov nad Svratkou
17 Majetkoprávní vypořádání stavby "Přestavba křižovatky silnic I/34 a III/11252 - Pelhřimov" po jejím dokončení
18 Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na převod úseků pozemních komunikací a pozemků se statutárním městem Jihlava
19 Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci po stavbě „II/392 Velké Meziříčí - Tasov“
20 Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.
21 Nabytí pozemku po stavbě „II/406 Telč - hr. kraje“
22 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Jihlava
23 Uzavření smlouvy o zřízení práva stavby - k.ú. Doupě
24 Darování pozemků v k. ú. Jihlávka, obec Jihlávka
25 Darování pozemku v k. ú. Horní Heřmanice, obec Horní Heřmanice
26 Návrh na změnu usnesení č. 0740/08/2018/ZK ze dne 11.12.2018
27 Prodej pozemku v k.ú. a obci Větrný Jeníkov
28 Darování pozemku v k.ú. a obci Kuklík
29 Darování pozemků v k.ú. a obci Hamry nad Sázavou
30 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
31 Změna usnesení 0556/07/2017/ZK - k. ú. Přímělkov
32 Návrh na zrušení usnesení č. 0513/06/2015/ZK
33 Změna usnesení 0272/04/2013/ZK ve znění usnesení 0430/05/2015/ZK
34 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Úsobí a k. ú. Počítky od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci
35 Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
36 Uzavření kupních smluv pro stavby s Lesy České republiky, s. p.
37 Darování pozemku v k.ú. a obci Písečné
38 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. Golčův Jeníkov
39 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice a pozemků silnicí zastavěných - k.ú. Dukovany, k.ú. Cejle
40 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
41 Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a BERGER BOHEMIA a. s.
42 Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihočeským krajem
43 Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Pardubickým krajem
44 Smlouva o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky se Středočeským krajem
45 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
46 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura - ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“
47 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí čtvrté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
48 Poskytnutí dotace na realizaci akce „Singletrailový areál Telč - Lipky“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
49 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“
50 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
51 Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
52 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
53 Rozhodnutí o žádostech o zařazení nové sociální služby a navýšení kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina – rozšíření Krajské sítě sociálních služeb v rámci spolupráce Statutárního města Jihlava s Agenturou pro sociální začleňování
54 Účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství
55 Dotace na realizaci rozvojového programu Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019
56 Dotace na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)
57 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Jednorázové akce 2019“
58 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu
59 Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019
60 Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji
61 FOND VYSOČINY – žádost o změnu projektu obce Vlachovice
62 FOND VYSOČINY - Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny
63 Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2020
64 Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0014
65 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
66 Dofinancování domácí hospicové péče a geriatrického komunitního dohledu – rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví
67 Změna usnesení 0389/05/2019/ZK
70upr1 Stanovení důležitých termínů na rok 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz