Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání ZK-06-2019

Určeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2019, které se bude konat dne 5.11.2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 05/2019
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
  (J. Běhounek, ZK-06-2019-02)
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
  (Z. Kadlec, ZK-06-2019-03)
 4. Stanovení důležitých termínů na rok 2020
  (J. Běhounek, ZK-06-2019-04)
 5. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (J. Běhounek, ZK-06-2019-05)
 6. FOND VYSOČINY – žádost Města Pelhřimov o úpravu znění smlouvy o poskytnutí dotace
  (J. Běhounek, ZK-06-2019-06)
 7. Protialkoholní záchytná služba pro území Kraje Vysočina - návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
  (V. Novotný, ZK-06-2019-07)
 8. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2019
  (M. Kukla, ZK-06-2019-08)
 9. Majetkoprávní vypořádání po stavbě III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1
  (M. Kukla, ZK-06-2019-09)
 10. Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.
  (M. Kukla, ZK-06-2019-10)
 11. Výmaz předkupního práva v k. ú. Bohdalec
  (M. Kukla, ZK-06-2019-11)
 12. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
  (M. Kukla, ZK-06-2019-12)
 13. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pikárec
  (M. Kukla, ZK-06-2019-13)
 14. Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov
  (M. Kukla, ZK-06-2019-14)
 15. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
  (M. Kukla, ZK-06-2019-15)
 16. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Štěpánov nad Svratkou
  (M. Kukla, ZK-06-2019-16)
 17. Majetkoprávní vypořádání stavby "Přestavba křižovatky silnic I/34 a III/11252 - Pelhřimov" po jejím dokončení
  (M. Kukla, ZK-06-2019-17)
 18. Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na převod úseků pozemních komunikací a pozemků se statutárním městem Jihlava
  (M. Kukla, ZK-06-2019-18)
 19. Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci po stavbě „II/392 Velké Meziříčí - Tasov“
  (M. Kukla, ZK-06-2019-19)
 20. Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.
  (M. Kukla, ZK-06-2019-20)
 21. Nabytí pozemku po stavbě „II/406 Telč - hr. kraje“
  (M. Kukla, ZK-06-2019-21)
 22. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Jihlava
  (M. Kukla, ZK-06-2019-22)
 23. Uzavření smlouvy o zřízení práva stavby - k.ú. Doupě
  (M. Kukla, ZK-06-2019-23)
 24. Darování pozemků v k. ú. Jihlávka, obec Jihlávka
  (M. Kukla, ZK-06-2019-24)
 25. Darování pozemku v k. ú. Horní Heřmanice, obec Horní Heřmanice
  (M. Kukla, ZK-06-2019-25)
 26. Návrh na změnu usnesení č. 0740/08/2018/ZK ze dne 11.12.2018
  (M. Kukla, ZK-06-2019-26)
 27. Prodej pozemku v k.ú. a obci Větrný Jeníkov
  (M. Kukla, ZK-06-2019-27)
 28. Darování pozemku v k.ú. a obci Kuklík
  (M. Kukla, ZK-06-2019-28)
 29. Darování pozemků v k.ú. a obci Hamry nad Sázavou
  (M. Kukla, ZK-06-2019-29)
 30. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
  (M. Kukla, ZK-06-2019-30)
 31. Změna usnesení 0556/07/2017/ZK - k. ú. Přímělkov
  (M. Kukla, ZK-06-2019-31)
 32. Návrh na zrušení usnesení č. 0513/06/2015/ZK
  (M. Kukla, ZK-06-2019-32)
 33. Změna usnesení 0272/04/2013/ZK ve znění usnesení 0430/05/2015/ZK
  (M. Kukla, ZK-06-2019-33)
 34. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Úsobí a k. ú. Počítky od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci
  (M. Kukla, ZK-06-2019-34)
 35. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
  (M. Kukla, ZK-06-2019-35)
 36. Uzavření kupních smluv pro stavby s Lesy České republiky, s. p.
  (M. Kukla, ZK-06-2019-36)
 37. Darování pozemku v k.ú. a obci Písečné
  (M. Kukla, ZK-06-2019-37)
 38. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. Golčův Jeníkov
  (M. Kukla, ZK-06-2019-38)
 39. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice a pozemků silnicí zastavěných - k.ú. Dukovany, k.ú. Cejle
  (M. Kukla, ZK-06-2019-39)
 40. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
  (J. Hyliš, ZK-06-2019-40)
 41. Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a BERGER BOHEMIA a. s.
  (J. Hyliš, ZK-06-2019-41)
 42. Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihočeským krajem
  (J. Hyliš, ZK-06-2019-42)
 43. Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Pardubickým krajem
  (J. Hyliš, ZK-06-2019-43)
 44. Smlouva o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky se Středočeským krajem
  (J. Hyliš, ZK-06-2019-44)
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
  (J. Fischerová, ZK-06-2019-45)
 46. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura - ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“
  (J. Fischerová, ZK-06-2019-46)
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí čtvrté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
  (J. Fischerová, ZK-06-2019-47)
 48. Poskytnutí dotace na realizaci akce „Singletrailový areál Telč - Lipky“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
  (J. Fischerová, ZK-06-2019-48)
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“
  (J. Fischerová, ZK-06-2019-49)
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
  (J. Fischerová, ZK-06-2019-50)
 51. Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
  (P. Franěk, ZK-06-2019-51)
 52. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
  (P. Franěk, ZK-06-2019-52)
 53. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nové sociální služby a navýšení kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina – rozšíření Krajské sítě sociálních služeb v rámci spolupráce Statutárního města Jihlava s Agenturou pro sociální začleňování
  (P. Franěk, ZK-06-2019-53)
 54. Účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství
  (J. Fialová, ZK-06-2019-54)
 55. Dotace na realizaci rozvojového programu Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019
  (J. Fialová, ZK-06-2019-55)
 56. Dotace na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)
  (J. Fialová, ZK-06-2019-56)
 57. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Jednorázové akce 2019“
  (J. Fialová, ZK-06-2019-57)
 58. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu
  (J. Fialová, ZK-06-2019-58)
 59. Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019
  (J. Fialová, ZK-06-2019-59)
 60. Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji
  (J. Fialová, ZK-06-2019-60)
 61. FOND VYSOČINY – žádost o změnu projektu obce Vlachovice
  (P. Pacal, ZK-06-2019-61)
 62. FOND VYSOČINY - Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny
  (P. Pacal, ZK-06-2019-62)
 63. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2020
  (M. Hyský, ZK-06-2019-63)
 64. Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0014
  (M. Hyský, ZK-06-2019-64)
 65. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (M. Hyský, ZK-06-2019-65)
 66. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz