Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání ZK 06/2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2019 konaného dne 5. 11. 2019 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 05/2019

Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje.  

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: C. Čepička, Č. Jůzl, V. Kaňkovský, M. Kružíková.

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová. 

Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh zařazení následujících bodů do programu jednání: 

66. Dofinancování domácí hospicové péče a geriatrického komunitního dohledu – rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví

67. Změna usnesení 0389/05/2019/ZK

Zastupitelstvo návrh akceptovalo a hlasovalo o upraveném programu jednání. 

Ověřovateli zápisu byli navrženi: P. Janoušek, B. Kobrlová. 

Zastupitelstvo kraje návrh na ověřovatele akceptovalo a hlasovalo o návrhu usnesení. 

Upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 05/2019
02.  Zpráva o činnosti rady kraje
03.  Informace o činnosti krajského úřadu
04.  Stanovení důležitých termínů na rok 2020
05.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
06.  FOND VYSOČINY – žádost Města Pelhřimov o úpravu znění smlouvy o poskytnutí dotace
07.  Protialkoholní záchytná služba pro území Kraje Vysočina - návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
08.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2019
09.  Majetkoprávní vypořádání po stavbě III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1
10.  Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.
11.  Výmaz předkupního práva v k. ú. Bohdalec
12.  Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
13.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pikárec
14.  Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov
15.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
16.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Štěpánov nad Svratkou
17.  Majetkoprávní vypořádání stavby "Přestavba křižovatky silnic I/34 a III/11252 - Pelhřimov" po jejím dokončení
19.  Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci po stavbě „II/392 Velké Meziříčí - Tasov“
20.  Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.
21.  Nabytí pozemku po stavbě „II/406 Telč - hr. kraje“
23.  Uzavření smlouvy o zřízení práva stavby - k.ú. Doupě
24.  Darování pozemků v k. ú. Jihlávka, obec Jihlávka
25.  Darování pozemku v k. ú. Horní Heřmanice, obec Horní Heřmanice
26.  Návrh na změnu usnesení č. 0740/08/2018/ZK ze dne 11.12.2018
27.  Prodej pozemku v k.ú. a obci Větrný Jeníkov
28.  Darování pozemku v k.ú. a obci Kuklík
29.  Darování pozemků v k.ú. a obci Hamry nad Sázavou
30.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
31.  Změna usnesení 0556/07/2017/ZK - k. ú. Přímělkov
32.  Návrh na zrušení usnesení č. 0513/06/2015/ZK
33.  Změna usnesení 0272/04/2013/ZK ve znění usnesení 0430/05/2015/ZK
34.  Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Úsobí a k. ú. Počítky od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci
35.  Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
36.  Uzavření kupních smluv pro stavby s Lesy České republiky, s. p.
37.  Darování pozemku v k.ú. a obci Písečné
38.  Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. Golčův Jeníkov
39.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice a pozemků silnicí zastavěných - k.ú. Dukovany, k.ú. Cejle
18.  Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na převod úseků pozemních komunikací a pozemků se statutárním městem Jihlava
22.  Prodej nemovitých věcí v k. ú. Jihlava
40.  Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
41.  Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a BERGER BOHEMIA a. s.
42.  Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihočeským krajem
43.  Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Pardubickým krajem
44.  Smlouva o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky se Středočeským krajem
45.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
46.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura - ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“
47.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí čtvrté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
49.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“
50.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
48.  Poskytnutí dotace na realizaci akce „Singletrailový areál Telč - Lipky“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
51.  Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
52.  Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
53.  Rozhodnutí o žádostech o zařazení nové sociální služby a navýšení kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina – rozšíření Krajské sítě sociálních služeb v rámci spolupráce Statutárního města Jihlava s Agenturou pro sociální začleňování
66.  Dofinancování domácí hospicové péče a geriatrického komunitního dohledu – rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví
54.  Účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství
55.  Dotace na realizaci rozvojového programu Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019
56.  Dotace na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)
57.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Jednorázové akce 2019“
58.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu
59.  Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019
60.  Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji
67.  Změna usnesení 0389/05/2019/ZK
61.  FOND VYSOČINY – žádost o změnu projektu obce Vlachovice
62.  FOND VYSOČINY - Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny
63.  Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2020
64.  Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0014
65.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
68.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0403/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0404/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Ing. Pavla Janouška a Mgr. et Mgr. Bohumilu Kobrlovou ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2019.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.


02. Zpráva o činnosti rady kraje

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženou zprávou o činnosti rady kraje.  

M. Houška požádal o doplňující informace k materiálům: 

 • Informace o náhradním projektu předloženém do IROP (RK-26-2019-14)
 • Návrh změny seznamů jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A a D1B Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 (RK-27-2019-20)
 • Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na období 2020–2022 a návrh na schválení zařazení akcí nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (RK-28-2019-04) - požádal o zaslání seznamu budoucích investic
 • Úhrada náhrady za bezdůvodné obohacení (RK-30-2019-28)  

H. Vrzalová vznesla dotaz k bodu: 

 • Využívání cloudových služeb společnosti Microsoft v Nemocnici Jihlava (RK-29-2019-06)  

K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek, V. Novotný, H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky. 

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0405/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.

odpovědnost: rada kraje (5. 11. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-02, ZK-06-2019-02pr01.pdf, ZK-06-2019-02pr02.pdf, ZK-06-2019-02pr03.pdf, ZK-06-2019-02pr04.pdf, ZK-06-2019-02pr05.pdf, ZK-06-2019-02pr06.pdf, ZK-06-2019-02pr07.pdf


03. Informace o činnosti krajského úřadu

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil zastupitelstvu kraje pravidelnou zprávu o činnosti krajského úřadu v uplynulém období.

M. Houška se v souvislosti se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky na Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina zajímal o rozsah nového zadávacího řízení a podání nové výzvy na dotaci.

H. Vrzalová požádala o zaslání písemné informace týkající aktivit a spolupráce kraje s pěstounskými rodinami.

K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek, V. Novotný, V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0406/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: Grémium ředitele (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-03, ZK-06-2019-03pr01.xls, ZK-06-2019-03pr02.xls, ZK-06-2019-03pr03.doc


04. Stanovení důležitých termínů na rok 2020

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí přehled termínů významných setkání a akcí plánovaných na rok 2020 a upozornil na změnu termínu setkání Rady Kraje Vysočina se starosty všech obcí Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0407/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

stanovení důležitých termínů na rok 2020 dle materiálu ZK-06-2019-04upr1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-04


05. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace obcím kraje na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0408/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 1 794 635 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-06-2019-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2019-05, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1 794 635 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 794 635 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-05, ZK-06-2019-05pr01.pdf, ZK-06-2019-05pr02.pdf


06. FOND VYSOČINY – žádost Města Pelhřimov o úpravu znění smlouvy o poskytnutí dotace

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené s Městem Pelhřimov. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0409/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2019-06, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (5. 11. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (22. 10. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-06, ZK-06-2019-06pr01.pdf, ZK-06-2019-06pr02.pdf, ZK-06-2019-06pr03.doc


07. Protialkoholní záchytná služba pro území Kraje Vysočina - návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví

V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0410/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví o částku 2 422 561 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 422 561 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 2 422 561 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s provozováním protialkoholní záchytné služby pro území Kraje Vysočina.

odpovědnost: rada kraje (5. 11. 2019), Odbor zdravotnictví (5. 11. 2019), Odbor ekonomický (5. 11. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-07, ZK-06-2019-07pr01.pdf


08. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2019

M. Kukla předložil zastupitelstvu kraje na vědomí pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0411/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2019 dle materiálu ZK-06-2019-08, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (5. 11. 2019), Odbor ekonomický (6. 11. 2019)

termín: 6. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-08, ZK-06-2019-08pr01.xls

 

Předsedající přednesl návrh schválení bodů 09 – 17, 19 - 21, 23 - 39 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


09. Majetkoprávní vypořádání po stavbě III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1

Usnesení 0412/06/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-09, ZK-06-2019-09pr01.docx, ZK-06-2019-09pr02.doc, ZK-06-2019-09pr03.pdf, ZK-06-2019-09pr04.pdf


10. Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.

Usnesení 0413/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2019-10, př. 1 z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů ZK-06-2019-10, př. 2 a ZK-06-2019-10, př. 3;

schvaluje

 • dodatek č. 1917 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-10, př. 4;
 • dodatek č. 1918 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-10, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-10, ZK-06-2019-10pr01.xlsx, ZK-06-2019-10pr02.pdf, ZK-06-2019-10pr03.pdf, ZK-06-2019-10pr04.doc, ZK-06-2019-10pr05.doc


11. Výmaz předkupního práva v k. ú. Bohdalec

Usnesení 0414/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

požádat o výmaz předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina na pozemku par. č. 1275/1 v k. ú. a obci Bohdalec.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-11, ZK-06-2019-11pr01.pdf


12. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov

Usnesení 0415/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně převést pozemek par. č. 1667/14 o výměře 33 m2, oddělený geometrickým plánem č. 4995-501/2019 z pozemku par. č. 1667/3 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za kupní cenu 49 500 (1 500 Kč/m2) + DPH v sazbě platné při uzavírání smlouvy.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-12, ZK-06-2019-12pr01.pdf, ZK-06-2019-12pr02.pdf


13. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pikárec

Usnesení 0416/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky par. č. 842/45 o výměře 147 m2 a par. č. 842/46 o výměře 68 m2 v k. ú. a obci Pikárec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pikárec;
 • nabýt darem pozemky par. č. 842/23 o výměře 20 m2, par. č. 842/37 o výměře 34 m2, par. č. 854/36 o výměře 130 m2  a par. č. 842/29 o výměře 55 m2 z vlastnictví obce Pikárec do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 1919 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-13, př. 1;
 • dodatek č. 1920 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-13, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-13, ZK-06-2019-13pr01.doc, ZK-06-2019-13pr02.doc, ZK-06-2019-13pr03.pdf, ZK-06-2019-13pr04.pdf, ZK-06-2019-13pr05.pdf, ZK-06-2019-13pr06.pdf


14. Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov

Usnesení 0417/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky oddělené geometrickým plánem č. 1919-193/2018 z pozemku par. č. 2596 v k. ú. a obci Pacov dle materiálu ZK-06-2019-14, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov;

schvaluje

dodatek č. 1921 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-14, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-14, ZK-06-2019-14pr01.xlsx, ZK-06-2019-14pr02.doc, ZK-06-2019-14pr03.pdf


15. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice

Usnesení 0418/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky par. č.  par. č. 5969/8 o výměře 100 m2 a par. č. 5969/9 o výměře 81 m2,  oddělené geometrickým plánem č. 1272-19703/2019 z pozemku par. č. 5969/5 a pozemek par. č. 6021/2 o výměře 79 m2 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví  Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice;
 • nabýt darem pozemek par. č. 5986/91 o výměře 190 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1272-19703/2019 z pozemku par. č.  5986/3 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví městyse Kamenice do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 1922 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-15, př. 1;
 • dodatek č. 1923 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-15, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-15, ZK-06-2019-15pr01.doc, ZK-06-2019-15pr02.doc, ZK-06-2019-15pr03.pdf, ZK-06-2019-15pr04.pdf


16. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Štěpánov nad Svratkou

Usnesení 0419/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemek par. č. 1089/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Štěpánov nad Svratkou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou;
 • nabýt darem části pozemků par. č. 30/3 a par. č. 1102 (v GP veden jako par. č. st. 13/1) dle GP č. 316-10/2012 nově oddělené jako pozemky par. č. 30/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2 a par. č. 1099 - ostatní plocha, silnice o výměře 173 m2 v k. ú. a obci Štěpánov nad Svratkou  z vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 1924 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-16, př. 1;
 • dodatek č. 1925 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-16, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-16, ZK-06-2019-16pr01.doc, ZK-06-2019-16pr02.doc, ZK-06-2019-16pr03.pdf


17. Majetkoprávní vypořádání stavby "Přestavba křižovatky silnic I/34 a III/11252 - Pelhřimov" po jejím dokončení

Usnesení 0420/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt darem pozemky par. č. 2433/27 – ostatní plocha, silnice o výměře 537 m2 a par. č. 3433/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 77 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-06-2019-17, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;

schvaluje

 • dodatek č. 1926 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-17, př. 2;
 • dodatek č. 1927 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-17, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-17, ZK-06-2019-17pr01.xls, ZK-06-2019-17pr02.doc, ZK-06-2019-17pr03.doc, ZK-06-2019-17pr04.pdf


19. Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci po stavbě „II/392 Velké Meziříčí - Tasov“

Usnesení 0421/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1928 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-19, ZK-06-2019-19pr01.doc


20. Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.

Usnesení 0422/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2019-20, př. 1 z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů ZK-06-2019-20, př. 2 a ZK-06-2019-20, př. 3;

schvaluje

 • dodatek č. 1929 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-20, př. 4;
 • dodatek č. 1930 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-20, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-20, ZK-06-2019-20pr01.xlsx, ZK-06-2019-20pr02.pdf, ZK-06-2019-20pr03.pdf, ZK-06-2019-20pr04.doc, ZK-06-2019-20pr05.doc


21. Nabytí pozemku po stavbě „II/406 Telč - hr. kraje“

Usnesení 0423/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 2616/4 v k. ú. Telč z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-21, ZK-06-2019-21pr01.pdf


23. Uzavření smlouvy o zřízení práva stavby - k.ú. Doupě

Usnesení 0424/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451 na straně zatíženého z práva stavby a Krajem Vysočina, IČO: 708 907 49, na straně stavebníka smlouvu o zřízení práva stavby dle materiálu ZK-06-2019-23, př. 2;

schvaluje

dodatek č. 14 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-06-2019-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-23, ZK-06-2019-23pr01.DOC, ZK-06-2019-23pr02.pdf


24. Darování pozemků v k. ú. Jihlávka, obec Jihlávka

Usnesení 0425/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2019-24, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 288-19505/2018, PGP-406/2019-707 z pozemku KN par. č. 1597/1 v katastrálním území Jihlávka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jihlávka;

schvaluje

dodatek č. 1931 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-24, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-24, ZK-06-2019-24pr01.xls, ZK-06-2019-24pr02.pdf, ZK-06-2019-24pr03.doc


25. Darování pozemku v k. ú. Horní Heřmanice, obec Horní Heřmanice

Usnesení 0426/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 1551/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 351 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 167-200/2018 z pozemku KN par. č. 1551 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Horní Heřmanice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Heřmanice;

schvaluje

dodatek č. 1932 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-25, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-25, ZK-06-2019-25pr01.pdf, ZK-06-2019-25pr02.doc


26. Návrh na změnu usnesení č. 0740/08/2018/ZK ze dne 11.12.2018

Usnesení 0427/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0740/08/2018/ZK ze dne 11.12.2018 tak,  že text:  

Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky v k. ú. Želiv  rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-28, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 720-968/2018, PGP-688/2018-304 a  geometrickým plánem č. 721-968/2018, PGP-710/2018-304 z pozemků KN par. č. 1276, 1386/1, 1352/15, 1351/1 v k. ú. Želiv  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv, 

se nahrazuje textem:  

Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky v k. ú. Želiv  rozsahu dle materiálu ZK-06-2019-26, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 720-968/2018 a geometrickým plánem číslo 753-1299/2019 z pozemků KN par. č. 1276, par. č. 1386/1 a par. č. 1352/15 v k. ú. Želiv  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;

schvaluje

dodatek č. 1933 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-26, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-26, ZK-06-2019-26pr01.xls, ZK-06-2019-26pr02.pdf, ZK-06-2019-26pr03.doc


27. Prodej pozemku v k.ú. a obci Větrný Jeníkov

Usnesení 0428/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně převést pozemek par. č. 965/2 zastavěná plocha o výměře 1 m2, oddělený dle GP č. 773-84/2019 z pozemku par. č. 965 v k.ú. Větrný Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví firmy ZEVAR, s. r. o., Větrný Jeníkov 147, PSČ 558 42, IČO 255 44 101 za kupní cenu 100 Kč plus DPH;

schvaluje

dodatek č. 1934 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-27, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-27, ZK-06-2019-27pr01.pdf, ZK-06-2019-27pr02.doc


28. Darování pozemku v k.ú. a obci Kuklík

Usnesení 0429/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 856/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 804 m2, oddělený geometrickým plánem č. 256-4/2019 z pozemku par. č. 856/1 v k.ú. a obci Kuklík z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kuklík;

schvaluje

dodatek č. 1935 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-28, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-28, ZK-06-2019-28pr01.pdf, ZK-06-2019-28pr02.doc


29. Darování pozemků v k.ú. a obci Hamry nad Sázavou

Usnesení 0430/06/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-29, ZK-06-2019-29pr01.pdf, ZK-06-2019-29pr02.doc


30. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 0431/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1937 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-30, ZK-06-2019-30pr01.doc


31. Změna usnesení 0556/07/2017/ZK - k. ú. Přímělkov

Usnesení 0432/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0556/07/2017-ZK tak, že materiál ZK-07-2017-28, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-06-2019-31, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-31, ZK-06-2019-31pr01.xls, ZK-06-2019-31pr02.xls


32. Návrh na zrušení usnesení č. 0513/06/2015/ZK

Usnesení 0433/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0513/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-32


33. Změna usnesení 0272/04/2013/ZK ve znění usnesení 0430/05/2015/ZK

Usnesení 0434/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0272/04/2013/ZK ve znění usnesení 0430/05/2015/ZK tak, že materiál ZK-05-2015-69, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-06-2019-33, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-33, ZK-06-2019-33pr01.xls, ZK-06-2019-33pr02.xls


34. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Úsobí a k. ú. Počítky od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci

Usnesení 0435/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem pozemky dle materiálu ZK-06-2019-34, př. 1 od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy v materiálu ZK-06-2019-34, př. 2;

schvaluje

dodatek č. 1938 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-34, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-34, ZK-06-2019-34pr01.xlsx, ZK-06-2019-34pr02.pdf, ZK-06-2019-34pr03.doc


35. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 0436/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu ZK-06-2019-35, př. 1 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-35, ZK-06-2019-35pr01.xlsx


36. Uzavření kupních smluv pro stavby s Lesy České republiky, s. p.

Usnesení 0437/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • uzavřít kupní smlouvu mezi Krajem Vysočina a Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, na část opevnění koryt vodních toků v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-06-2019-36, př. 1;
 • uzavřít kupní smlouvu mezi Krajem Vysočina a Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, na zatrubnění koryta vodního toku v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-06-2019-36, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-36, ZK-06-2019-36pr01.doc, ZK-06-2019-36pr02.doc


37. Darování pozemku v k.ú. a obci Písečné

Usnesení 0438/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. st. 146 o výměře 5 m2 v k.ú.  a obci Písečné, oddělený geometrickým plánem č. 206-36/2019 z pozemku par. č. 620 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velké Janovice;

schvaluje

dodatek č. 1939 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-37, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-37, ZK-06-2019-37pr01.pdf, ZK-06-2019-37pr02.doc


38. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. Golčův Jeníkov

Usnesení 0439/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi městem Golčův Jeníkov, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na geometrickým plánem č. 1406-52/2018 nově vzniklé pozemky par. č. 98 - zahrada o výměře 2 186 m2 a par. č. 2654/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Golčův Jeníkov za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 647 240 Kč dle materiálu ZK-06-2019-38, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-38, ZK-06-2019-38pr01.pdf, ZK-06-2019-38pr02.docx


39. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice a pozemků silnicí zastavěných - k.ú. Dukovany, k.ú. Cejle

Usnesení 0440/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na převod pozemní komunikace - silnice III/15248 v k.ú. Dukovany a  pozemní komunikace - části silnice III/0395 v délce 580 m v k.ú. Cejle;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a: 

 • obcí Dukovany, na straně budoucího obdarovaného, na převod pozemní komunikace - silnice III/15248, včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 659/6 - ost. plocha, ost. komunikace  a  par. č. 659/12 - orná půda v k.ú. Dukovany;
 • obcí Cejle, na straně budoucího obdarovaného,  na převod pozemní komunikace - části silnice III/0395 v rozsahu 580 m ( uzel 2323A095 - uzel 2323A094) a části pozemku par. č. 1422/1 - ost. plocha, silnice v k.ú. Cejle.              

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 3. 2020)

termín: 30. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-39, ZK-06-2019-39pr01.pdf


18. Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na převod úseků pozemních komunikací a pozemků se statutárním městem Jihlava

M. Kukla informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na převod úseků silnic II/602, II/523 v souvislosti s připravovanou stavbou II/602 - Jihlava jihovýchodní obchvat a dále úseku silnice III/03824 - ul. Romana Havelky a ul. Pražská.

J. Kalina vyjádřil své stanovisko k navrhovanému převodu silnic II. a III. třídy na město.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0441/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na převod úseků silnic II/602, II/523 a III/03824;

rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucích darovacích smlouvách dle materiálů ZK-06-2019-18, př. 1ZK-06-2019-18, př. 2 a jejich příloh dle materiálů ZK-06-2019-18, př. 3 a ZK-06-2019-18, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-18, ZK-06-2019-18pr01.doc, ZK-06-2019-18pr02.doc, ZK-06-2019-18pr03.pdf, ZK-06-2019-18pr04.pdf


22. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Jihlava

M. Kukla podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu prodeje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0442/06/2019/ZK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-22, ZK-06-2019-22pr01.pdf, ZK-06-2019-22pr02.pdf, ZK-06-2019-22pr03.pdf, ZK-06-2019-22pr04.pdf, ZK-06-2019-22pr05.pdf, ZK-06-2019-22pr06.doc


40. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0443/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít „Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou“ uzavřené s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu ZK-06-2019-40, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (5. 11. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-40, ZK-06-2019-40pr01.pdf


41. Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a BERGER BOHEMIA a. s.

J. Hyliš upřesnil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Dohodu o narovnání. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0444/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o narovnání mezi Krajem Vysočina a BERGER BOHEMIA a. s. dle materiálu ZK-06-2019-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 12. 2019)

termín: 30. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-41, ZK-06-2019-41pr01.pdf, ZK-06-2019-41pr02.pdf


42. Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihočeským krajem

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihočeským krajem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0445/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650, dle materiálu ZK-06-2019-42, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (5. 11. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-42, ZK-06-2019-42pr01.pdf


43. Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Pardubickým krajem

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Pardubickým krajem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0446/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO:  70892822, dle materiálu ZK-06-2019-43, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (5. 11. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-43, ZK-06-2019-43pr01.pdf


44. Smlouva o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky se Středočeským krajem

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít "Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" se Středočeským krajem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0447/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít „Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“ se Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095, dle materiálu ZK-06-2019-44, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (5. 11. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-44, ZK-06-2019-44pr01.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 45 - 47, 49, 50 v bloku.

K uvedeným bodům M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


45. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

Usnesení 0448/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 267 021,25 Kč v souvislosti s třetí splátkou  části zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (5. 11. 2019), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-45, ZK-06-2019-45pr01.xls


46. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura - ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“

Usnesení 0449/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 769 938 Kč v souvislosti se  splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (5. 11. 2019), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Vysočina Tourism, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-46, ZK-06-2019-46pr01.doc, ZK-06-2019-46pr02.xls, ZK-06-2019-46pr03.xls


47. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí čtvrté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

Usnesení 0450/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 16 214,93 Kč v souvislosti se čtvrtou splátkou části zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (5. 11. 2019), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-47, ZK-06-2019-47pr01.xls


49. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“

Usnesení 0451/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 17 395,53 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace poskytnuté na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (5. 11. 2019), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (5. 11. 2019), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (5. 11. 2019), Odbor ekonomický (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-49, ZK-06-2019-49pr01.xls


50. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“

Usnesení 0452/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451– Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 12 755,02 Kč v souvislosti se čtvrtou splátkou zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace poskytnuté na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (5. 11. 2019), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (5. 11. 2019), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (5. 11. 2019), Odbor ekonomický (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-50, ZK-06-2019-50pr01.xls


48. Poskytnutí dotace na realizaci akce „Singletrailový areál Telč - Lipky“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotace na realizaci akce „Singletrailový areál Telč - Lipky“ Městu Telč.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0453/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Městu Telč, IČO: 00286745, se sídlem nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč ve výši 1 629 826 Kč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-06-2019-48, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, o částku 1 629 826 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 629 826 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: rada kraje (5. 11. 2019), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-48, ZK-06-2019-48pr01.pdf, ZK-06-2019-48pr02.pdf


51. Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci

P. Franěk seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0454/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;

schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 6 541 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 541 000 Kč dle materiálů ZK-06-2019-51, př. 1 a ZK-06-2019-51, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci v souvislosti se změnami ve výši příspěvku na vyrovnávací platbu (dotace) pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-06-2019-51, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci v souvislosti s vratkami dotací z důvodu zapojení vybraných sociálních služeb od 1. 10. 2019 do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI. dle materiálu ZK-06-2019-51, př. 4;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením o částku 25 000 000 Kč, § 4350 - Domovy pro seniory o částku 12 820 000 Kč a § 4358 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče o částku 180 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 38 000 000 Kč na dokrytí chybějících finančních prostředků pro příspěvkové organizace zřizované krajem poskytující sociální služby;

rozhoduje

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 12. 2019)

termín: 30. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-51, ZK-06-2019-51pr01.xls, ZK-06-2019-51pr02.xls, ZK-06-2019-51pr03.xls, ZK-06-2019-51pr04.xls, ZK-06-2019-51pr05.pdf


52. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku

P. Franěk předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatky zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0455/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 21 Zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-52, př. 1;
 • Dodatek č. 18 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-52, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (5. 11. 2019), Odbor sociálních věcí (5. 11. 2019), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-52, ZK-06-2019-52pr01.doc, ZK-06-2019-52pr02.doc


53. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nové sociální služby a navýšení kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina – rozšíření Krajské sítě sociálních služeb v rámci spolupráce Statutárního města Jihlava s Agenturou pro sociální začleňování

P. Franěk informoval zastupitelstvo kraje o návrhu rozhodnout o žádostech o zařazení nové sociální služby a navýšení kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0456/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

o zařazení sociální služby a navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2019-53, př. 1 po dobu realizace projektů, nejdéle do 30. 6. 2022;

schvaluje

stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu ZK-06-2019-53, př. 1 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a pro informování žadatelů;

ukládá

odboru sociálních věcí aktualizaci přílohy č. 1 – Krajská síť sociálních služeb Kraje Vysočina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 – 2020 dle materiálu ZK-06-2019-53, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (5. 11. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-53, ZK-06-2019-53pr01.xlsx


66. Dofinancování domácí hospicové péče a geriatrického komunitního dohledu – rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví

P. Franěk sdělil zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0457/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359  - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 2 300 000 Kč  při současném snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3599 – Ostatní činnost  ve zdravotnictví o částku 2 300 000 Kč;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče v celkové výši 3 340 000 Kč na dofinancování domácí hospicové péče a geriatrického komunitního dohledu dle materiálu ZK-06-2019-66, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2019-66, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (5. 11. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-66, ZK-06-2019-66pr01.pdf, ZK-06-2019-66pr02.xlsx, ZK-06-2019-66pr03.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 54 – 60, 67 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


54. Účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství

Usnesení 0458/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-06-2019-54, př. 1 a dle tabulky 2 materiálu ZK-06-2019-54, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle tabulky 1 materiálu ZK-06-2019-54, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-54, ZK-06-2019-54pr01.xls, ZK-06-2019-54pr02.xls


55. Dotace na realizaci rozvojového programu Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019

Usnesení 0459/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-06-2019-55, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-55, ZK-06-2019-55pr01.xls


56. Dotace na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)

Usnesení 0460/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-06-2019-56, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-56, ZK-06-2019-56pr01.xlsx


57. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Jednorázové akce 2019“

Usnesení 0461/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-06-2019-57, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-06-2019, př. 3;
 • neposkytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-06-2019-57, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (5. 11. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-57, ZK-06-2019-57pr01.pdf, ZK-06-2019-57pr02.pdf, ZK-06-2019-57pr03.pdf, ZK-06-2019-57pr04.pdf, ZK-06-2019-57pr05.pdf


58. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Usnesení 0462/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2019-58, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-58, ZK-06-2019-58pr01.pdf, ZK-06-2019-58pr02.doc, ZK-06-2019-58pr03.pdf


59. Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019

Usnesení 0463/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-06-2019-59, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-06-2019-59, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-59, ZK-06-2019-59pr01.xls, ZK-06-2019-59pr02.xls, ZK-06-2019-59pr03.doc


60. Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji

Usnesení 0464/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji dle materiálu ZK-06-2019-60, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (24. 1. 2020)

termín: 24. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-60, ZK-06-2019-60pr01.pdf


67. Změna usnesení 0389/05/2019/ZK

Usnesení 0465/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0389/05/2019/ZK tak, že materiál ZK-05-2019-63, př. 2 se nahrazuje materiálem ZK-06-2019-67, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (5. 11. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-67, ZK-06-2019-67pr01.pdf, ZK-06-2019-67pr02.doc


61. FOND VYSOČINY – žádost o změnu projektu obce Vlachovice

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0466/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02714.0628 dle materiálu ZK-06-2019-61, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-61, ZK-06-2019-61pr01.pdf, ZK-06-2019-61pr02.doc, ZK-06-2019-61pr03.pdf


62. FOND VYSOČINY - Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny

P. Pacal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit aktualizaci předložených zásad zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0467/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-06-2019-62, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-62, ZK-06-2019-62pr01.pdf, ZK-06-2019-62pr02.pdf


63. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2020

M. Hyský upřesnil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace Stanici Pavlov, o. p. s. na rok 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0468/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice Pavlov, o. p. s. v roce 2020;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2019-63, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-63, ZK-06-2019-63pr01.pdf, ZK-06-2019-63pr02.pdf


64. Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0014

M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0469/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0014 dle materiálu ZK-06-2019-64, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (5. 11. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-64, ZK-06-2019-64pr01.pdf, ZK-06-2019-64pr02.pdf, ZK-06-2019-64pr03.doc


65. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0470/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • o převodu finančních prostředků ve výši 10 708 010 Kč z Fondu strategických rezerv do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II“ dle materiálu ZK-06-2019-65, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2019-65, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (5. 11. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2019-65, ZK-06-2019-65pr01.pdf, ZK-06-2019-65pr02.pdf


68. Rozprava členů zastupitelstva

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 10. 12. 2019.

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Pavel Janoušek                      ……...……………………………………

 

 

Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová    …..………………………………….……

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2019.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2019 dne 5. 11. 2019.

Zapsaly: P. Pospíchalová, M. Jakoubková dne 6. 11. 2019 (zápis pořízen na základě záznamu).


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz