Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání ZK 06/2020

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2020 konaného dne 18. 11. 2020 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:

- 45 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 18. 11. 2020;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

Program jednání:

01. Zahájení, schválení programu zasedání, zápisu ze zasedání č. 05/2020

Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 45 členů zastupitelstva kraje.

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a zastupitelstvo kraje hlasovalo o předloženém návrhu jednání.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Petr Bárta, MUDr. Jiří Běhounek.

Zastupitelstvo kraje návrh na ověřovatele akceptovalo a hlasovalo o návrhu usnesení:

01.  Zahájení, schválení programu zasedání, zápisu ze zasedání č. 05/2020
02.  Složení slibu členy zastupitelstva kraje
03.  Volba hejtmana Kraje Vysočina
04.  Volba náměstků hejtmana a dalších členů rady kraje, stanovení počtu uvolněných členů Rady Kraje Vysočina
05.  Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
06.  Zřízení výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
07.  Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
08.  Stanovení termínů zasedání zastupitelstva kraje – listopad, prosinec 2020
09.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0477/06/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 18. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0478/06/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Petra Bártu a MUDr. Jiřího Běhounka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2020.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 18. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

Ověřený zápis z minulého zasedání zastupitelstva kraje byl schválen.


02. Složení slibu členy zastupitelstva kraje

Členové zastupitelstva kraje po přečtení textu slibu jednotlivě složili slib a stvrdili jej svým podpisem. Na závěr J. Běhounek složil slib do rukou nejstaršího člena zastupitelstva, F. Smažila.


03. Volba hejtmana Kraje Vysočina

J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje, že na základě dohody politických představitelů bude o volbě hejtman rozhodováno veřejným hlasováním a vyzval jednotlivé politické kluby, aby předložily návrhy jmen na tuto funkci.

Z. Faltus navrhl M. Kuklu na funkci hejtmana za politický klub ANO 2011.

M. Kukla navrhovanou nominaci přijal.

V. Novotný konstatoval, že politický klub ČSSD nepředkládá žádný návrh na kandidáta na post hejtmana.

M. Nevoral podpořil návrh Z. Faltuse a sdělil nesouhlasné stanovisko s návrhem koaličních stran na volbu hejtmana.

M. Vystrčil seznámil zastupitele s návrhem koaličních stran (Piráti, ČSSD, KDU-ČSL, ODS + STO, STAN + SNK-ED) na pozici hejtmana, koaliční strany navrhují V. Schreka.

V. Schrek sdělil, že navrhovanou nominaci přijímá.

Zástupci koaličních stran vyjádřili podporu V. Schrekovi.

J. Pokorný podpořil návrh Z. Faltuse a přednesl protinávrh rozhodnout o volbě hejtmana tajným hlasováním.

J. Běhounek vyzval zastupitele, aby hlasovali o protinávrhu J. Pokorného a poté o protinávrhu Z. Faltuse.

Protinávrh J. Pokorného nebyl přijat. Pro 13 hlasů, proti 27, zdrželo se 5.

Protinávrh Z. Faltuse nebyl přijat. Pro 12 hlasů, proti 28, zdrželi se 4.

R. Zlesák k výsledku hlasování protinávrhu Z. Faltuse prohlásil, že hlasoval pro.

Závěrem diskuze J. Běhounek nejprve poděkoval bývalým zastupitelkám a zastupitelům, bývalým kolegyním a kolegům radním za odvedenou práci pro Vysočinu a poté vyzval zastupitele kraje, aby hlasovali o předloženém návrhu usnesení.

Usnesení 0479/06/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
volí

hejtmanem Kraje Vysočina Mgr. Vítězslava Schreka, MBA.

odpovědnost: Zastupitelstvo Kraje Vysočina (18. 11. 2020)

termín: 18. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 13, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2020-03

Po schválení předloženého návrhu usnesení pogratuloval předsedající J. Běhounek nově zvolenému hejtmanovi Kraje Vysočina V. Schrekovi k jeho zvolení a předal mu řízení zasedání.

 

V. Schrek poděkoval všem za zvolení do funkce hejtmana kraje, vyjádřil poděkování dosavadnímu hejtmanovi J. Běhounkovi a ocenil činnost a výsledky rady kraje a zastupitelstva kraje v uplynulém volebním období.


04. Volba náměstků hejtmana a dalších členů rady kraje, stanovení počtu uvolněných členů Rady Kraje Vysočina

V. Schrek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem na sloučenou volbu náměstků hejtmana a dalších členů rady kraje prostřednictvím veřejného hlasování a představil zastupitelům jednotlivé členy rady kraje.

Z. Faltus přednesl protinávrh hlasovat o navrhovaných kandidátech jednotlivě.

M. Kukla vyjádřil svůj negativní postoj k navrhovanému složení rady kraje.

J. Pokorný podpořil protinávrh Z. Faltuse, vznesl připomínku, že koaliční dohoda není součástí podkladových materiálů. Dále přednesl protinávrh rozhodnout o volbě náměstků hejtmana a dalších členů rady kraje tajným hlasováním.

M. Vystrčil sdělil, že koaliční dohoda je veřejně dostupná na internetu.

J. Zahradníček předložil návrh na vyhlášení 15 minutové přestávky z důvodu doložení koaliční dohody.

J. Běhounek uvedl, že koaliční dohodu je možné zastupitelům poslat.

V. Schrek vyzval přítomné zastupitele, aby hlasovali o návrhu J. Zahradníčka a protinávrzích J. Pokorného a Z. Faltuse.

Návrh J. Zahradníčka nebyl schválen. Pro 15 hlasů, proti 24, zdrželo se 6.

Protinávrh J. Pokorného nebyl schválen. Pro 13 hlasů, proti 26, zdrželo se 6.

Protinávrh Z. Faltuse nebyl schválen. Pro 15 hlasů, proti 19, zdrželo se 11.

V. Schrek požádal jednotlivé navrhované členy rady kraje, aby ve svém vystoupení nejprve veřejně vyslovili souhlas se svou kandidaturou a poté se zastupitelstvu kraje krátce představili.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje hlasovalo o návrhu usnesení.

Usnesení 0480/06/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
volí

 • náměstkyní hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Hanu Hajnovou;
 • náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Ing. Vladimíra Novotného;
 • náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Ing. Miroslava Houšku;
 • náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Ing. Lukáše Vlčka;
 • dalšími členy Rady Kraje Vysočina RNDr. Jana Břížďalu, Mgr. Jana Tourka, Mgr. Karla Janouška, Mgr. Romana Fabeše;

stanoví

počet uvolněných členů Rady Kraje Vysočina na 9 (devět).

stanoví

 • Mgr. Vítězslava Schreka, MBA uvolněným členem rady kraje pro funkci hejtmana s účinností od 18. 11. 2020;
 • Mgr. Hanu Hajnovou uvolněnou členkou rady kraje pro funkci náměstkyně hejtmana s účinností od 18. 11. 2020;
 • Ing. Vladimíra Novotného uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 18. 11. 2020;
 • Ing. Miroslava Houšku uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 18. 11. 2020;
 • Ing. Lukáše Vlčka uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 18. 11. 2020;
 • RNDr. Jana Břížďalu uvolněným členem rady kraje s účinností od 18. 11. 2020;
 • Mgr. Jana Tourka uvolněným členem rady kraje s účinností od 18. 11. 2020;
 • Mgr. Karla Janouška uvolněným členem rady kraje s účinností od 18. 11. 2020;
 • Mgr. Romana Fabeše uvolněným členem rady kraje s účinností od 18. 11. 2020;

určuje

v souladu s § 64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, náměstkyní hejtmana, která zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci, Mgr. Hanu Hajnovou.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje (18. 11. 2020)

termín: 18. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 12, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2020-04

Po schválení předloženého návrhu usnesení V. Schrek poblahopřál nově zvoleným členům rady kraje.


05. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

V. Schrek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0481/06/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, s účinností od 18. 11. 2020;

bere na vědomí

že v případě souběhu funkcí pobírá neuvolněný člen Zastupitelstva Kraje Vysočina pouze měsíční odměnu za výkon funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, a to ve výši nejvyšší sazby odměny dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (18. 11. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (18. 11. 2020)

termín: 18. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-06-2020-05, ZK-06-2020-05pr01.xls


06. Zřízení výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina

V. Schrek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem zřízení výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina.

M. Kukla vznesl protinávrh ve smyslu zřízení pouze Výboru regionálního rozvoje.

Protinávrh nebyl schválen poměrem hlasů: pro 12, proti 27, zdrželi se 4.

Z. Faltus, R. Zlesák a M. Nevoral vyjádřili svá stanoviska k předloženému materiálu.

J. Zahradníček vznesl protinávrh revokace a nového hlasování o složení rady kraje ve smyslu zvolení pouze jednoho náměstka a ostatních radních.

Protinávrh nebyl schválen poměrem hlasů: pro 14, proti 25, zdrželi se 3.

L. Vlček a V. Kaňkovský upozornili na chybu hlasovacího systému.

J. Běhounek doporučil prohlášení hlasování o protinávrhu J. Zahradníčka za zmatečné a vznesl návrh na nové hlasování.

Zastupitelé hlasovali o zmatečnosti protinávrhu: pro 41, proti 0, zdrželi se 4.

Následným hlasováním o protinávrhu J. Zahradníčka zastupitelé hlasovali poměrem hlasů: pro 13, proti 25, zdržel se 1. Protinávrh nebyl schválen.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0482/06/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
zřizuje

  • Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21;
  • Výbor regionálního rozvoje;
  • Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina;

volí

předsedou Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Ing. Bc. Martina Hyského;

stanoví

funkci předsedy Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 uvolněnou funkcí s účinností od 18. 11. 2020.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (18. 11. 2020)

termín: 18. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 11, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2020-06


07. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19

V. Schrek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu rozpočtového opatření na realizaci prevence proti šíření COVID-19. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0483/06/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 20 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 20 000 000 Kč určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19;

ukládá

hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2020-07, ZK-06-2020-07pr01.xlsx


08. Stanovení termínů zasedání zastupitelstva kraje – listopad, prosinec 2020

V. Schrek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí plánované termíny zasedání zastupitelstva kraje v závěru roku 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0484/06/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

stanovení termínů zasedání zastupitelstva kraje na listopad a prosinec 2020.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (18. 11. 2020)

termín: 18. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2020-08


09. Rozprava členů zastupitelstva

Přítomní zastupitelé vyjádřili poděkování bývalým členům Rady Kraje Vysočina za skvělé vedení kraje v uplynulém volebním období.

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, se ve svém vystoupení připojil s poděkováním a současně poblahopřál všem novým zastupitelům a radním k jejich zvolení.

 

V závěru ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje poděkoval hejtman všem zastupitelům a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2020 s tím, že další jednání se bude konat dne 1. 12. 2020.

 

 

 

 

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

  

Petr Bárta                           ……...……………………………………

 

 

MUDr. Jiří Běhounek          …..………………………………….…… 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2020.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2020 dne 18. 11. 2020.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová, dne 20. 11. 2020 (zápis pořízen na základě záznamu).


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz