Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do zastupitelstva kraje 07/2018 - 6. 11. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Prodej hmotných nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
3 Zpráva o činnosti rady kraje
4 Informace o činnosti krajského úřadu
5 Stanovení důležitých termínů na rok 2019
6 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě – prodloužení termínu
7 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
8 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
9 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
10 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
11 Prodloužení termínu trvání smlouvy o zápůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
12 Návrh na změnu Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
13 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
14 Výkup pozemku v k. ú. Ćerná
15 Nabytí pozemků po stavbě „II/351 Macourov – most ev. č. 351-004“
16 Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, nabytí pozemků
17 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Polná
18 Majetkoprávní příprava stavby „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť - Revoluční)“
19 Majetkoprávní příprava stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
20 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Koberovice
21 Darování nemovitých věcí - k.ú. Ptáčov, k.ú. Slavice
22 Darování pozemků v k.ú. Helenín do vlastnictví statutárního města Jihlavy
23 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a obci Humpolec
24 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Nové Město na Moravě, k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě
25 Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Těchobuz
26 Majetkoprávní příprava stavby "III/11244 Radňov statické zajištění silnice"
27 Darování a přijetí daru pozemků v k. ú. Valeč u Hrotovic
28 Prodej nemovité věci v k. ú. Jihlava
29 Majetkoprávní příprava stavby „II/357 Strachujov – Jimramov“
30 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
31 Majetkoprávní vypořádání stavby „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“
32 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
33 Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, I. stavba“
34 Transformace Domova Kamélie Křižanov II - koupě pozemku v k. ú. Zámek Žďár
35 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)
36 Smlouva mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu
37 Smlouva mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu
38 Změna Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
40 Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)
41 Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
42 Změny ve zřizovacích listinách
43 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001 - Stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu
44 Uzavření dodatku k partnerské smlouvě v rámci projektu "Učíme se ze života pro život"
45 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky od Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
46 Předfinancování projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“
47 Dofinancování domácí hospicové péče a souvisejících služeb charitní ošetřovatelské péče - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví
48 Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
49 Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI a zásady pro financování sociálních služeb v projektu
50 Zajištění finančních prostředků na realizaci projektů zateplení objektů Nemocnice Nové Město na Moravě (OPŽP)
51 Převod finančních prostředků na zvláštní účet projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“
52 Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2019
53 Dotace na hospodaření v lesích dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
54 Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
55 Stanovisko k problematice výstavby nových jaderných zdrojů v Jaderné elektrárně Dukovany

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz