Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání ZK-07-2018

Určeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2018, které se bude konat dne 6.11.2018 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2018
 2. Prodej hmotných nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
  (M. Kukla, ZK-07-2018-02)
 3. Zpráva o činnosti rady kraje
  (J. Běhounek, ZK-07-2018-03)
 4. Informace o činnosti krajského úřadu
  (Z. Kadlec, ZK-07-2018-04)
 5. Stanovení důležitých termínů na rok 2019
  (J. Běhounek, ZK-07-2018-05)
 6. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě – prodloužení termínu
  (J. Běhounek, ZK-07-2018-06)
 7. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
  (J. Běhounek, ZK-07-2018-07)
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
  (V. Novotný, ZK-07-2018-08)
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
  (V. Novotný, ZK-07-2018-09)
 10. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
  (V. Novotný, ZK-07-2018-10)
 11. Prodloužení termínu trvání smlouvy o zápůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
  (V. Novotný, ZK-07-2018-11)
 12. Návrh na změnu Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
  (V. Novotný, ZK-07-2018-12)
 13. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
  (M. Kukla, ZK-07-2018-13)
 14. Výkup pozemku v k. ú. Ćerná
  (M. Kukla, ZK-07-2018-14)
 15. Nabytí pozemků po stavbě „II/351 Macourov – most ev. č. 351-004“
  (M. Kukla, ZK-07-2018-15)
 16. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, nabytí pozemků
  (M. Kukla, ZK-07-2018-16)
 17. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Polná
  (M. Kukla, ZK-07-2018-17)
 18. Majetkoprávní příprava stavby „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť - Revoluční)“
  (M. Kukla, ZK-07-2018-18)
 19. Majetkoprávní příprava stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
  (P. Kolář, ZK-07-2018-19)
 20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Koberovice
  (M. Kukla, ZK-07-2018-20)
 21. Darování nemovitých věcí - k.ú. Ptáčov, k.ú. Slavice
  (M. Kukla, ZK-07-2018-21)
 22. Darování pozemků v k.ú. Helenín do vlastnictví statutárního města Jihlavy
  (M. Kukla, ZK-07-2018-22)
 23. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a obci Humpolec
  (M. Kukla, ZK-07-2018-23)
 24. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Nové Město na Moravě, k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě
  (M. Kukla, ZK-07-2018-24)
 25. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Těchobuz
  (M. Kukla, ZK-07-2018-25)
 26. Majetkoprávní příprava stavby "III/11244 Radňov statické zajištění silnice"
  (M. Kukla, ZK-07-2018-26)
 27. Darování a přijetí daru pozemků v k. ú. Valeč u Hrotovic
  (M. Kukla, ZK-07-2018-27)
 28. Prodej nemovité věci v k. ú. Jihlava
  (M. Kukla, ZK-07-2018-28)
 29. Majetkoprávní příprava stavby „II/357 Strachujov – Jimramov“
  (M. Kukla, ZK-07-2018-29)
 30. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
  (M. Kukla, ZK-07-2018-30)
 31. Majetkoprávní vypořádání stavby „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“
  (M. Kukla, ZK-07-2018-31)
 32. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
  (M. Kukla, ZK-07-2018-32)
 33. Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, I. stavba“
  (M. Kukla, ZK-07-2018-33)
 34. Transformace Domova Kamélie Křižanov II - koupě pozemku v k. ú. Zámek Žďár
  (M. Kukla, P. Franěk, ZK-07-2018-34)
 35. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)
  (J. Hyliš, ZK-07-2018-35)
 36. Smlouva mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu
  (J. Hyliš, ZK-07-2018-36)
 37. Smlouva mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu
  (J. Hyliš, ZK-07-2018-37)
 38. Změna Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
  (J. Fischerová, ZK-07-2018-38)
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
  (J. Fischerová, ZK-07-2018-39)
 40. Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)
  (J. Fialová, ZK-07-2018-40)
 41. Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
  (J. Fialová, ZK-07-2018-41)
 42. Změny ve zřizovacích listinách
  (J. Fialová, ZK-07-2018-42)
 43. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001 - Stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu
  (J. Fialová, ZK-07-2018-43)
 44. Uzavření dodatku k partnerské smlouvě v rámci projektu "Učíme se ze života pro život"
  (J. Fialová, ZK-07-2018-44)
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky od Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
  (J. Fialová, ZK-07-2018-45)
 46. Předfinancování projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“
  (J. Fialová, ZK-07-2018-46)
 47. Dofinancování domácí hospicové péče a souvisejících služeb charitní ošetřovatelské péče - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví
  (P. Franěk, ZK-07-2018-47)
 48. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
  (P. Franěk, ZK-07-2018-48)
 49. Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI a zásady pro financování sociálních služeb v projektu
  (P. Franěk, ZK-07-2018-49)
 50. Zajištění finančních prostředků na realizaci projektů zateplení objektů Nemocnice Nové Město na Moravě (OPŽP)
  (P. Pacal, ZK-07-2018-50)
 51. Převod finančních prostředků na zvláštní účet projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“
  (P. Pacal, ZK-07-2018-51)
 52. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2019
  (M. Hyský, ZK-07-2018-52)
 53. Dotace na hospodaření v lesích dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
  (M. Hyský, ZK-07-2018-53)
 54. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz