Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání ZK 07/2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 07/2018 konaného dne 6. 11. 2018 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:

- 43 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 6. 11. 2018;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2018

Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 43 členů zastupitelstva kraje.

V souvislosti se schváleným usnesením č. 0655/06/2018/ZK J. Běhounek oznámil, že byla ukončena lhůta, v průběhu které bylo možné podávat návrhy na prodej hmotných nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě. Vzhledem k tomu, že v rámci stanovené lhůty byly podány další nabídky na odkup nabízené nemovitosti, navrhl zkontrolovat všechny požadované náležitosti k zaslaným nabídkám a bod 02. Prodej hmotných nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě zařadit v 11:00 hod. k projednání.

Zastupitelstvo kraje navržený postup akceptovalo.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: M. Hyský, J. Pavlík.

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.

Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
54. „Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci“;
55. Stanovisko k problematice výstavby nových jaderných zdrojů v Jaderné elektrárně Dukovany.

Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a hlasovalo o upraveném programu jednání.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Michal Suchý a Ing. Lucie Vichrová.

Zastupitelstvo kraje návrh na ověřovatele akceptovalo a hlasovalo o návrhu usnesení.

Upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2018
03.  Zpráva o činnosti rady kraje
04.  Informace o činnosti krajského úřadu
55.  Stanovisko k problematice výstavby nových jaderných zdrojů v Jaderné elektrárně Dukovany
05.  Stanovení důležitých termínů na rok 2019
06.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě – prodloužení termínu
07.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
08.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
09.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
02.  Prodej hmotných nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
10.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
11.  Prodloužení termínu trvání smlouvy o zápůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
12.  Návrh na změnu Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
13.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
14.  Výkup pozemku v k. ú. Ćerná
15.  Nabytí pozemků po stavbě „II/351 Macourov – most ev. č. 351-004“
16.  Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, nabytí pozemků
17.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Polná
19.  Majetkoprávní příprava stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
20.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Koberovice
21.  Darování nemovitých věcí - k.ú. Ptáčov, k.ú. Slavice
22.  Darování pozemků v k.ú. Helenín do vlastnictví statutárního města Jihlavy
23.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a obci Humpolec
26.  Majetkoprávní příprava stavby "III/11244 Radňov statické zajištění silnice"
27.  Darování a přijetí daru pozemků v k. ú. Valeč u Hrotovic
29.  Majetkoprávní příprava stavby „II/357 Strachujov – Jimramov“
30.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
31.  Majetkoprávní vypořádání stavby „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“
32.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
33.  Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, I. stavba“
18.  Majetkoprávní příprava stavby „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť - Revoluční)“
24.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Nové Město na Moravě, k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě
25.  Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Těchobuz
28.  Prodej nemovité věci v k. ú. Jihlava
34.  Transformace Domova Kamélie Křižanov II - koupě pozemku v k. ú. Zámek Žďár
35.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)
36.  Smlouva mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu
37.  Smlouva mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu
38.  Změna Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
39.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
40.  Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)
41.  Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
42.  Změny ve zřizovacích listinách
43.  Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001 - Stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu
44.  Uzavření dodatku k partnerské smlouvě v rámci projektu "Učíme se ze života pro život"
45.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky od Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
46.  Předfinancování projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“
47.  Dofinancování domácí hospicové péče a souvisejících služeb charitní ošetřovatelské péče - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví
48.  Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
49.  Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI a zásady pro financování sociálních služeb v projektu
54.  Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
50.  Zajištění finančních prostředků na realizaci projektů zateplení objektů Nemocnice Nové Město na Moravě (OPŽP)
51.  Převod finančních prostředků na zvláštní účet projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“
52.  Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2019
53.  Dotace na hospodaření v lesích dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
56.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0656/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0657/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Michala Suchého a Ing. Lucii Vichrovou ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2018.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.


03. Zpráva o činnosti rady kraje

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje č. 23/2018 až 29/2018 a otevřel rozpravu.
M. Houška se zajímal o doplňující informace k materiálům:
 • Zrušení projektu Mobilní zařízení ve zdravotnictví pro Kraj Vysočina a návrh na využití nevyčerpaných finančních prostředků na nové projekty s tchajwanským partnerem (RK-26-2018-02);
 • Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – Private Cloud“ (RK-26-2018-03);
 • Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – metadatový editor“ (RK-26-2018-04).
H. Vrzalová vznesla dotazy k bodům:
 • Veřejná zakázka "Krajské komunitní a poradenské centrum" - rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky (RK-25-2018-46);
 • Zrušení projektu Mobilní zařízení ve zdravotnictví pro Kraj Vysočina a návrh na využití nevyčerpaných finančních prostředků na nové projekty s tchajwanským partnerem (RK-26-2018-02).
J. Kalina požádal o informace k materiálům:
 • Dohoda o ukončení smlouvy na zpracování projektové dokumentace k obnově vodní nádrže Maršovec na území EVL Maršovec a Čepička (RK-25-2018-60);
 • Návrh na řešení při dokončování akce Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu (RK-26-2018-52);
 • Odvolání ředitele Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace (RK-29-2018-40).
M. Plodík vznesl dotazy k bodům:
 • Úhrada bezdůvodného obohacení za užívání pozemků v k. ú. Habry (RK-24-2018-57);
 • Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život“ (RK-25-2018-44);
 • Návrh na zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro partnery projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ zřizované Krajem Vysočina (RK-25-2018-45).
J. Zahradníček požádal o upřesnění bodu:
 • Metropolitní síť Třebíč - smlouva o společném postupu zadavatelů (RK-23-2018-02).
K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek, V. Novotný, P. Franěk, J. Fialová.
Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0658/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.

odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-03, ZK-07-2018-03pr01.pdf, ZK-07-2018-03pr02.pdf, ZK-07-2018-03pr03.pdf, ZK-07-2018-03pr04.pdf, ZK-07-2018-03pr05.pdf, ZK-07-2018-03pr06.pdf, ZK-07-2018-03pr07.pdf


04. Informace o činnosti krajského úřadu

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informaci o činnosti krajského úřadu za příslušné období a otevřel rozpravu.

H. Vrzalová požádala o zaslání připomínek k návrhu změny zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále k návrhu změny nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správy.

M. Houška se zajímal o závěry ze společného jednání krajů, jehož tématem bylo řešení plnění povinností v odpadovém hospodářství a požádal o zaslání bližších informací.

J. Kalina vyjádřil poděkování kraji za jeho organizaci akce „Proletí 100letí“.

Dále vznesl dotazy týkající se:

 • následného auditu NCPeH a podání žádosti o vstup do ostrého provozu;
 • dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území kraje;
 • problematiky kůrovcové kalamity v kraji Vysočina.

M. Plodík požádal o bližší informace k problematice znečišťování ovzduší spol. Kronospan.
K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek, Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, P. Pavlinec, vedoucí oddělení informatiky, E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství.

J. Běhounek přislíbil zaslání požadovaných písemných podkladů.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0659/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: Grémium ředitele (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-04, ZK-07-2018-04pr01.xls, ZK-07-2018-04pr02.xls, ZK-07-2018-04pr03.doc


55. Stanovisko k problematice výstavby nových jaderných zdrojů v Jaderné elektrárně Dukovany

J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k materiálu ohledně stanoviska k problematice výstavby nových jaderných zdrojů v Jaderné elektrárně Dukovany.
M. Vystrčil, J. Zahradníček, V. Malý, J. Kalina ve svém vystoupení vyjádřili podporu předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0660/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyjadřuje souhlas

s textem vyjadřujícím stanoviska a požadavky organizací Energetické Třebíčsko, Energoregion 2020, Ekoregion 5, Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina a Občanská bezpečnostní komise při EDU, dle materiálů ZK-07-2018-55 a ZK-07-2018-55, př. 1;

vyjadřuje podporu

projektu výstavby jednoho až dvou nových jaderných bloků v Jaderné elektrárně Dukovany, a to opakovaně, s dlouhodobou kontinuitou;

požaduje

po vládě České republiky a Ministerstvu průmyslu a obchodu, aby zajistily naplňování Státní energetické koncepce České republiky v aktuálním znění tohoto strategického dokumentu (aktualizovaná verze z roku 2015) a aby zajistily řádné a včasné plnění všech úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice (z roku 2015), a to v zájmu občanů České republiky, udržení její energetické soběstačnosti a energetické bezpečnosti, dlouhodobého zajištění stability dodávek elektrické energie, v zájmu nezvyšování nežádoucí geopolitické závislosti země a zachování její konkurenceschopnosti, v zájmu ochrany životního prostředí a plnění závazků státu v oblasti opatření proti změnám klimatu, jakož i  v zájmu budování důvěry občanů ve stát a obecněji ve veřejnou moc;

ukládá

hejtmanu Kraje Vysočina MUDr. Jiřímu Běhounkovi sdělit toto stanovisko předsedovi vlády České republiky Ing. Andreji Babišovi a ministryni průmyslu a obchodu Ing. Martě Novákové.

odpovědnost: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman (16. 11. 2018)

termín: 16. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-55, ZK-07-2018-55pr01.pdf


05. Stanovení důležitých termínů na rok 2019

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí návrhy termínů zasedání zastupitelstva kraje a další důležité termíny na rok 2019. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0661/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

návrhy termínů jednání dle materiálu ZK-07-2018-05.

odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-05


06. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě – prodloužení termínu

J. Běhounek upřesnil zastupitelstvu kraje shora uvedený návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0662/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 900 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-07-2018-06, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2018-06, př. 2;
 • uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu ZK-07-2018-06, př. 4;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-06, ZK-07-2018-06pr01.pdf, ZK-07-2018-06pr02.pdf, ZK-07-2018-06pr03.pdf, ZK-07-2018-06pr04.pdf


07. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Pavlov o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 5. 2019.  Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0663/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2018-07, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), Odbor informatiky (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-07, ZK-07-2018-07pr01.pdf, ZK-07-2018-07pr02.doc, ZK-07-2018-07pr03.pdf, ZK-07-2018-07pr04.pdf, ZK-07-2018-07pr05.pdf


08. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0664/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352230) o částku 35 257 676,96 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na předfinancování druhé etapy projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 11. 2018), Odbor ekonomický (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-08


09. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

V. Novotný upřesnil zastupitelstvu kraje navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0665/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3533 – Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 4 000 000 Kč při současném snížení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 4 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 4 000 000 Kč za účelem částečné úhrady zvýšených osobních nákladů.

odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-09, ZK-07-2018-09pr01.doc, ZK-07-2018-09pr02.pdf


02. Prodej hmotných nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě

M. Kukla podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu rozhodnout o prodeji hmotných nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě.
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, sdělil zastupitelům kraje, že krajský úřad všechny později doručené nabídky posoudil a doporučuje na ně nahlížet jako na nabídky méně výhodné, protože nejsou zajištěné žádnou finanční částkou a protože zatím k nim nebyl předložen žádný závazný návrh kupní smlouvy.
Z tohoto důvodu krajský úřad doporučuje hlasovat o dvou závazných nabídkách uvedených v písemném podkladovém materiálu.
M. Plodík vyjádřil souhlas s navrhovaným pořadím hlasování o nabídkách.
J. Kalina navrhl, přerušit projednávaný bod a hlasovat o upraveném materiálu, ve kterém by byly uvedeny všechny doručené nabídky.
J. Běhounek vyzval zastupitele kraje, aby hlasovali o návrhu J. Kaliny.
Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0666/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést hmotné nemovité věci v rozsahu materiálu ZK-07-2018-02, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Bantiko s.r.o., IČO 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00  Brno za kupní cenu 30 500 000 Kč a za smluvních podmínek dle smlouvy kupní dle materiálu ZK-07-2018-02, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 1. 2020)

termín: 15. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 2, zdrželo se 11.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-02, ZK-07-2018-02pr01.xls, ZK-07-2018-02pr02.pdf, ZK-07-2018-02pr03.pdf


10. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů

Ze zasedání se omluvili M. Vystrčil, J. Tecl. V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit uvedené zásady zastupitelstva kraje.

V. Kaňkovský ve svém vystoupení vyjádřil podporu předloženému návrhu zásad.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0667/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů dle materiálu ZK-07-2018-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-10, ZK-07-2018-10pr01.doc


11. Prodloužení termínu trvání smlouvy o zápůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

V. Novotný upřesnil zastupitelstvu kraje žádost Nemocnice Jihlava o prodloužení termínu trvání smlouvy o zápůjčce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0668/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce určené ke krytí celkových (investičních) výdajů projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ dle materiálu ZK-07-2018-11, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-11, ZK-07-2018-11pr01.pdf, ZK-07-2018-11pr02.doc


12. Návrh na změnu Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrhy dodatků zřizovacích listin obou příspěvkových organizací kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0669/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 25 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-12, př. 1;
 • Dodatek č. 22 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-12, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), Odbor zdravotnictví (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-12, ZK-07-2018-12pr01.doc, ZK-07-2018-12pr02.doc, ZK-07-2018-12pr03.xls


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 13 - 17, 19 - 23, 26, 27, 29 - 33 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


13. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0670/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálů ZK-07-2018-13, př. 1 a ZK-07-2018-13, př. 2 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-13, ZK-07-2018-13pr01.xls, ZK-07-2018-13pr02.xls


14. Výkup pozemku v k. ú. Ćerná

Usnesení 0671/07/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-14, ZK-07-2018-14pr01.pdf, ZK-07-2018-14pr02.pdf


15. Nabytí pozemků po stavbě „II/351 Macourov – most ev. č. 351-004“

Usnesení 0672/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt koupí pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smlouvy v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-07-2018-15, př. 1;
 • nabýt darem pozemek od obce Žižkovo Pole dle materiálu ZK-07-2018-15, př. 1,

do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), Odbor majetkový (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-15, ZK-07-2018-15pr01.xls, ZK-07-2018-15pr02.pdf


16. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, nabytí pozemků

Usnesení 0673/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem od České republiky, Státního pozemkového úřadu, do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2018-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-16, ZK-07-2018-16pr01.doc, ZK-07-2018-16pr02.pdf


17. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Polná

Usnesení 0674/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v k. ú. Polná uvedené v materiálu ZK-07-2018-17, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Polná uvedené v materiálu ZK-07-2018-17, př. 2 z vlastnictví města Polná do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • Dodatek č. 1780 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2018-17, př. 3;
 • Dodatek č. 1781 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2018-17, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-17, ZK-07-2018-17pr01.xlsx, ZK-07-2018-17pr02.xlsx, ZK-07-2018-17pr03.doc, ZK-07-2018-17pr04.doc


19. Majetkoprávní příprava stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“

Usnesení 0675/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem od České republiky - Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č. 6259/8 o výměře 1179 m2 oddělený z par. č. 108/1 dle geometrického plánu č. 169‑98/2017 v katastrálním území Sasov, pozemek par. č. 312/12 o výměře 91 m2 oddělený z par. č. 108/8 dle geometrického plánu č. 207-114/2016 v katastrálním území Kosov u Jihlavy, pozemky par. č. 707/8 o výměře 369 m2 a par. č.  707/9 o výměře 293 m2 oddělené z par. č. 325/32 dle geometrického plánu č. 222-114/2016 v katastrálním území Studénky.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-19


20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Koberovice

Usnesení 0676/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-07-2018-20, př. 2 v k. ú. a obci Koberovice z vlastnictví obce Koberovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-07-2018-20, př. 1 v k. ú. a obci Koberovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Koberovice;
schvaluje
 • Dodatek č. 1782 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-20, př. 3;
 • Dodatek č. 1783 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-20, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-20, ZK-07-2018-20pr01.xls, ZK-07-2018-20pr02.xls, ZK-07-2018-20pr03.doc, ZK-07-2018-20pr04.doc, ZK-07-2018-20pr05.pdf


21. Darování nemovitých věcí - k.ú. Ptáčov, k.ú. Slavice

Usnesení 0677/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemních komunikací - silnic III/02325 a III/36065;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Třebíč, na straně budoucího obdarovaného na převod  silnice III/02325 a pozemků par. č. 974/6 – orná půda o výměře  110 m2, par. č. 1030/10 - lesní pozemek o výměře 39 m2, par. č. 1519/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 101 m2 a par. č. 1519/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 22 693 m2  v k. ú Ptáčov a dále silnice III/36065 a pozemku par. č. 532/42 -  ost. plocha, o výměře 11 148 m2 a část pozemku par. č. 530/34 v k. ú. Slavice.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-21, ZK-07-2018-21pr01.pdf


22. Darování pozemků v k.ú. Helenín do vlastnictví statutárního města Jihlavy

Usnesení 0678/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 324/1 o výměře 198 m 2, par. č. 324/2 o výměře 246 m2, par. č. 324/3 o výměře 936 m2 a par. č. 325 o výměře 2701 m2 v k.ú. Helenín a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;

schvaluje

Dodatek č. 12 Střední  uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2018-22, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-22, ZK-07-2018-22pr01.pdf, ZK-07-2018-22pr02.pdf, ZK-07-2018-22pr03.doc


23. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a obci Humpolec

Usnesení 0679/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v k.ú a obci Humpolec dle materiálu ZK-07-2018-23, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
 • nabýt darem pozemky v k.ú. a obci Humpolec dle materiálu ZK-07-2018-23, př. 1 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • Dodatek č. 1784 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2018-23, př. 4;
 • Dodatek č. 1785 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2018-23, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-23, ZK-07-2018-23pr01.xls, ZK-07-2018-23pr02.xls, ZK-07-2018-23pr03.pdf, ZK-07-2018-23pr04.doc, ZK-07-2018-23pr05.doc


26. Majetkoprávní příprava stavby "III/11244 Radňov statické zajištění silnice"

Usnesení 0680/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2018-26, př. 1 od vlastníků, aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni podpisu kupní smlouvy,  za cenu 100 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-26, ZK-07-2018-26pr01.XLS, ZK-07-2018-26pr02.pdf, ZK-07-2018-26pr03.pdf


27. Darování a přijetí daru pozemků v k. ú. Valeč u Hrotovic

Usnesení 0681/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem díl "a" o výměře 973 m2 oddělený z pozemku par. č. 675 v k. ú. Valeč u  Hrotovic a obci Valeč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Valeč;
 • nabýt darem díl "g" o výměře 606 m2 oddělený z pozemku par. č. 137/2, díl "j" o výměře 15 m2 oddělený z pozemku par. č. 138, díl "h" o výměře 24 m2 oddělený z pozemku par. č. 139/1, díl "f" o výměře 10 m2 oddělený z pozemku par. č. 666/7 a díl "i" o výměře 41 m2 oddělený z pozemku par. č. 669/1 v k. ú Valeč u Hrotovic a obci Valeč z vlastnictví obce Valeč do vlastnictví Kraje Vysočina,

vše dle geometrického plánu č. 624-117/2017.

schvaluje
 • Dodatek č. 1786 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2018-27, př. 1;
 • Dodatek č. 1787 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2018-27, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-27, ZK-07-2018-27pr01.doc, ZK-07-2018-27pr02.doc, ZK-07-2018-27pr03.pdf


29. Majetkoprávní příprava stavby „II/357 Strachujov – Jimramov“

Usnesení 0682/07/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-29, ZK-07-2018-29pr01.pdf


30. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 0683/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 1788 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-30, př. 1;
 • Dodatek č. 1789 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-30, př. 2;
 • Dodatek č. 1790 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-30, př. 3;
 • Dodatek č. 1791 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-30, př. 4;
 • Dodatek č. 1792 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-30, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-30, ZK-07-2018-30pr01.doc, ZK-07-2018-30pr02.doc, ZK-07-2018-30pr03.doc, ZK-07-2018-30pr04.doc, ZK-07-2018-30pr05.doc


31. Majetkoprávní vypořádání stavby „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“

Usnesení 0684/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2018-31, př. 1 z vlastnictví společnosti  České dráhy, a.s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 18 192 Kč;

schvaluje

Dodatek č. 1793 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2018-31, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-31, ZK-07-2018-31pr01.xls, ZK-07-2018-31pr02.pdf, ZK-07-2018-31pr03.doc


32. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina

Usnesení 0685/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2018-32, př. 1 od vlastníků  vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-32, ZK-07-2018-32pr01.xls


33. Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, I. stavba“

Usnesení 0686/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem podíl ve výši id. ½ pozemku par. č. 589/9 v k. ú. Petráveč z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-33, ZK-07-2018-33pr01.pdf


18. Majetkoprávní příprava stavby „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť - Revoluční)“

M. Kukla upřesnil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a Městem Třešť.

V. Kaňkovský požádal o zaslání předběžného harmonogramu prací dané stavby a informace jakým způsobem budou řešeny objízdné trasy.
J. Běhounek přislíbil zaslání požadovaných písemných podkladů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0687/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a Městem Třešť smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Město Třešť zaváže po realizaci stavby darovat části pozemků v k. ú. Třešť v rozsahu dle materiálu ZK-07-2018-18, př. 1, zastavěné silnicí II/406, do vlastnictví Kraje Vysočina. Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-18, ZK-07-2018-18pr01.XLS, ZK-07-2018-18pr02.pdf


24. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Nové Město na Moravě, k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě

M. Kukla informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a městem Nové Město na Moravě.

J. Kalina se zajímal o doplňující informace k převodu části pozemní komunikace.

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil, že v žádosti města záměr darování části silnice není specifikován.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0688/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemní komunikace - části silnice III/35315 ve staničení 1,9 - 3,9 km;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Nové Město na Moravě na straně budoucího obdarovaného na převod části silnice III/35315 v rozsahu km 1,9 - 3,9 km včetně součástí a příslušenství a pozemků touto silnicí zastavěných části par. č. 335 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě a par. č. 3909 v k.ú. Nové Město na Moravě.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-24, ZK-07-2018-24pr01.pdf


25. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Těchobuz

M. Kukla seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout o prodeji nemovitých věcí v k. ú. a obci Těchobuz. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0689/07/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-25, ZK-07-2018-25pr01.pdf, ZK-07-2018-25pr02.pdf, ZK-07-2018-25pr03.pdf, ZK-07-2018-25pr04.doc


28. Prodej nemovité věci v k. ú. Jihlava

M. Kukla podal  zastupitelstvu kraje doplňující komentář  k návrhu rozhodnout o pořadí zájemců výběrového řízení "na určení pořadí" v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí.

J. Kalina požádal o upřesnění záměru prodeje nemovité věci.

M. Kukla sdělil, že dle dostupných informací mají být v objektu startovací byty.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0690/07/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-28, ZK-07-2018-28pr01.pdf, ZK-07-2018-28pr02.pdf, ZK-07-2018-28pr03.pdf, ZK-07-2018-28pr04.pdf, ZK-07-2018-28pr05.pdf, ZK-07-2018-28pr06.doc


34. Transformace Domova Kamélie Křižanov II - koupě pozemku v k. ú. Zámek Žďár

M. Kukla informoval zastupitelstvo kraje o návrhu nabýt pozemek v k. ú. Zámek Žďár do vlastnictví Kraje Vysočina za účelem realizace projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
J. Kalina okomentoval svůj negativní postoj k výši kupní ceny za pozemek.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0691/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt nově vzniklý pozemek par. č. 774/90 - orná o výměře 1741 m2, oddělený dle GP č. 837-119/2016 z pozemku par. č. 774/3 v k. ú. Zámek Žďár za kupní cenu ve výši 2  250 Kč/m2 + DPH, t. j. celkem 4 739 872,50 Kč pro realizaci projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II z vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 2, zdrželo se 5.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-34, ZK-07-2018-34pr01.pdf


35. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů s městem Třešť. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0692/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a městem Třešť dle materiálu ZK-07-2018-35, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-35, ZK-07-2018-35pr01.docx


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 36, 37 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


36. Smlouva mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu

Usnesení 0693/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít „Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky“ s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, dle materiálu ZK-07-2018-36, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-36, ZK-07-2018-36pr01.pdf


37. Smlouva mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu

Usnesení 0694/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít „Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti území Jihomoravského kraje veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina na výběr autobusových dopravců pro oblasti Bystřicko a Velkomeziříčsko, Třebíč východ, Jihlavsko východ, Jemnicko a  Telčsko“ s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO:  70888337, dle materiálu ZK-07-2018-37, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (16. 12. 2018)

termín: 16. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-37, ZK-07-2018-37pr01.pdf


38. Změna Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s žádostí ředitele Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, o změnu zřizovací listiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0695/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 11. 2018), Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-38, ZK-07-2018-38pr01.doc


39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“

J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí zápůjčky Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, za účelem předfinancování výše uvedeného projektu.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0696/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout zápůjčku v celkové výši 8 572 853 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČO 00091766, za účelem realizace projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ dle materiálu ZK-07-2018-39, př. 3;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 8 572 853 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 8 572 853 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ dle materiálu ZK-07-2018-39, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2022), Odbor ekonomický (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-39, ZK-07-2018-39pr01.doc, ZK-07-2018-39pr02.xls, ZK-07-2018-39pr03.doc


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 40 - 46 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


40. Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)

Usnesení 0697/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-07-2018-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-40, ZK-07-2018-40pr01.xlsx


41. Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018

Usnesení 0698/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-07-2018-41, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-07-2018-41, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-41, ZK-07-2018-41pr01.xls, ZK-07-2018-41pr02.xls, ZK-07-2018-41pr03.doc


42. Změny ve zřizovacích listinách

Usnesení 0699/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748, dle materiálu ZK-07-2018-42, př. 1;
 • Dodatek č. 15 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč, dle materiálu ZK-07-2018-42, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-42, ZK-07-2018-42pr01.doc, ZK-07-2018-42pr02.doc


43. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001 - Stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu

Usnesení 0700/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č.  O02508.0001 dle materiálu ZK-07-2018-43, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-43, ZK-07-2018-43pr01.pdf, ZK-07-2018-43pr02.doc


44. Uzavření dodatku k partnerské smlouvě v rámci projektu "Učíme se ze života pro život"

Usnesení 0701/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek k partnerské smlouvě dle materiálu ZK-07-2018-44, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (15. 12. 2018)

termín: 15. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-44, ZK-07-2018-44pr01.docx


45. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky od Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Usnesení 0702/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 2 793 000 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512 na předfinancování projektu „Maturitu zvládneme“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-45


46. Předfinancování projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“

Usnesení 0703/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu „Učíme se ze života pro život“ na realizaci dalších aktivit projektu ve výši max. 10 000 000 Kč.

odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-46


47. Dofinancování domácí hospicové péče a souvisejících služeb charitní ošetřovatelské péče - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví

P. Franěk seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0704/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a  činnosti v oblasti sociální péče o částku 1 mil. Kč při současném snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví o částku 1 mil. Kč, určenou na dofinancování nákladů na provoz domácí ošetřovatelské péče;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a  činnosti v oblasti sociální péče o částku 1 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 mil. Kč;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče:
  • Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260 ve výši 2 030 tis. Kč na dofinancování služeb Bárka – Charitní domácí hospicová péče a ošetřovatelská péče dle materiálu ZK-07-2018-47, př. 5;
  • Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260 ve výši 770 tis. Kč na dofinancování služeb Domácí hospicová péče Žďár nad Sázavou a ošetřovatelská péče dle materiálu ZK-07-2018-47, př. 6;
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče:
 • Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260 ve výši 2 030 tis. Kč na dofinancování služeb Bárka – Charitní domácí hospicová péče a ošetřovatelská péče dle materiálu RK-30-2018-xx, př.  5;
 • Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260 ve výši 770 tis. Kč na dofinancování služeb Domácí hospicová péče Žďár nad Sázavou a ošetřovatelská péče dle materiálu RK-30-2018-xx, př.  6;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů ZK-07-2018-47, př.  5 a  ZK-07-2018-47, př. 6.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 11. 2018), Odbor zdravotnictví (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-47, ZK-07-2018-47pr01.pdf, ZK-07-2018-47pr02.pdf, ZK-07-2018-47pr03.pdf, ZK-07-2018-47pr04.pdf, ZK-07-2018-47pr05.doc, ZK-07-2018-47pr06.doc


48. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

P. Franěk předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku výše uvedené příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0705/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 12 Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-48, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-48, ZK-07-2018-48pr01.doc


49. Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI a zásady pro financování sociálních služeb v projektu

P. Franěk informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0706/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI dle materiálů ZK-07-2018-49, př. 2, ZK-07-2018-49, př. 3ZK-07-2018-49, př. 4 a ZK-07-2018-49, př. 5.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-49, ZK-07-2018-49pr01.pdf, ZK-07-2018-49pr02.doc, ZK-07-2018-49pr03.doc, ZK-07-2018-49pr04.xls, ZK-07-2018-49pr05.doc, ZK-07-2018-49pr06.xls


54. Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci

P. Franěk seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci.
H. Vrzalová přednesla negativní stanovisko politického klubu KSČM k předloženému návrhu dofinancování.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0707/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-07-2018-54, př. 1 a ZK-07-2018-54, př. 2;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 632 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-07-2018-54, př. 1;

 • schválit změny ve výši příspěvku na vyrovnávací platbu (dotace) pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-07-2018-54, př. 2;

 • uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace a změn ve výši dotace na jednotlivé služby dle materiálu ZK-07-2018-54, př. 3.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (15. 12. 2018)

termín: 15. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 6, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-54, ZK-07-2018-54pr01.xls, ZK-07-2018-54pr02.xls, ZK-07-2018-54pr03.pdf


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 50, 51 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


50. Zajištění finančních prostředků na realizaci projektů zateplení objektů Nemocnice Nové Město na Moravě (OPŽP)

Usnesení 0708/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 43,2 mil. Kč na zvláštní účet projektů uvedených v materiálu ZK-07-2018-50, př. 1 s  tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-50, ZK-07-2018-50pr01.xls


51. Převod finančních prostředků na zvláštní účet projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“

Usnesení 0709/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 88 300 000 Kč na zvláštní účet projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (11. 11. 2018), Odbor majetkový (11. 11. 2018)

termín: 11. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-51


52. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2019

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotace Stanici Pavlov, o. p. s., na zajištění provozu v roce 2019. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0710/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice Pavlov, o. p. s. v roce 2019;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2018-52, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-52, ZK-07-2018-52pr01.pdf, ZK-07-2018-52pr02.pdf


53. Dotace na hospodaření v lesích dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství

J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnutí dotací z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0711/07/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1031 – Pěstební činnost o  částku 1 551 270 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 551 270 Kč určenou na poskytnutí dotací;

rozhoduje
 • vyhradit si právo rozhodnout v souladu s § 37 zákona o krajích o poskytnutí dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu ZK-07-2018-53, př. 2 a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace;
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálů ZK-07-2018-53, př. 1 a ZK-07-2018-53, př. 2;
 • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace se žadateli dle materiálu ZK-07-2018-53, př. 3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2018-53, ZK-07-2018-53pr01.pdf, ZK-07-2018-53pr02.pdf, ZK-07-2018-53pr03.pdf


56. Rozprava členů zastupitelstva

V. Kaňkovský se zajímal o aktuální informace z jednání kalamitního štábu Kraje Vysočina zřízeného z důvodu nutnosti řešení kůrovcové kalamity.
J. Kalina požádal o informace týkající se dokončovacích prací na opravě Brněnského mostu v Jihlavě.
K vzneseným dotazům se vyjádřili E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, J. Běhounek a V. Novotný.J. Běhounek poděkoval zastupitelům za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 11. 12. 2018.

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Michal Suchý                                   ……...……………………………………

 

 

Ing. Lucie Vichrová                          ……...……………………………………


 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2018.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2018 dne 6. 11. 2018.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová, dne 12. 11. 2018 (zápis pořízen na základě záznamu).


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz