Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do zastupitelstva kraje 07/2019 - 10. 12. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zpráva o činnosti rady kraje
3 Informace o činnosti krajského úřadu
4 Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020
5 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
6 Náhrada výdělku
7 Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě – prodloužení termínu
8 Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
9 Dodatek zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
10 Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace – Smlouva o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz s Jihočeským krajem
11 Aktualizace zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
12 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“
13 Změna termínu vrácení zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
14 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2019
15 Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření
16 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2019
17 Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
18 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Okrouhlice
19 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba“
20 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Čechtín
21 Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
22 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Zdeslavice a obci Číhošť
23 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Leškovice
24 Darování pozemku v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod, smlouva o zřízení služebnosti
25 Darování pozemků v k. ú. Studenec u Třebíče, obec Studenec
26 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dobrá Voda u Jedlé a k. ú. Jedlá a obci Jedlá
27 Žádost o odkoupení nemovitých věcí v k.ú. a obci Jihlava
28 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
29 Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat a smlouva o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Velké Meziříčí
30 Darování pozemků v k. ú. Bobrůvka, obec Bobrůvka
31 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/406 Dvorce- Telč, 2. stavba (Studnice-Telč)“
32 Darování pozemků v k. ú. Měřín, obec Měřín
33 Darování pozemku v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše, obec Nové Sady
34 Darování pozemků v k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí, obec Martinice
35 Darování pozemků v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou, obec Pavlov
36 Prodej pozemku v k.ú. a obci Ujčov
37 Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Třešť
38 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, obec Dolní Krupá
39 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Rouchovany, obec Rouchovany
40 Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
41 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
42 Předání nemovitých věci do hospodaření Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
43 Majetkoprávní příprava pro akci „II/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky“
44 Majetkoprávní příprava pro akci „II/128 Pacov - Lukavec, stavba 1“
45 Uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 10.6.2019 – pozemky v k. ú. Želiv, obec Želiv
46 Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
47 Darování pozemní komunikace a pozemku - k.ú. Pejškov
48 Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“ – bezúplatné nabytí pozemků od SPÚ
49 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Jihlava - Dvorce“ - přijetí daru
50 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Pacov pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/128 Pacov - průtah, PD
51 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513 pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/354 Radostín nad Oslavou – opěrná zeď
52 Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a PROfi Jihlava spol.s r.o.
53 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky
54 Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020
55 Prodloužení platnosti Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina
56 Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2020 - 2022
57 Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
58 Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
59 Předfinancování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
60 Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci - úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u příspěvkových organizací, změny ve výši příspěvku na jednotlivé sociální služby (převody dotace)
61 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou
62 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky příspěvkovou organizací Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč
63 Dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019
64 Zajištění výchovné péče a volnočasových aktivit pro děti v dětských odděleních nemocnic
65 Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina – změna usnesení
66 Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Třebíči – změna usnesení
67 Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2019
68 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
69 Dotace na „Hospodaření v lesích 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace FV 02739.0401
70 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
71 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
72 FOND VYSOČINY - návrh na neposkytnutí dotací z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019
73 Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
74 Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2020
75 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2020
76 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020
77 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKY 2020"
78 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020
79 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020
80 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UNESCO 2020
81 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020
82 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020
83 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020
84 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020
85 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu DOBROVOLNICTVÍ 2020
86 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020
87 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020
88 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020
89 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2020
90 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020
91 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020
92 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2020
93 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2020
94 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2020
95 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2020
96 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“
97 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020
98 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020
99 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“
100 Dohoda o spolupráci na přípravě a realizaci projektu "Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy"
101 Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb poskytovaných společností SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
102 FOND VYSOČINY - Památky 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02718.0001
103 Návrh plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020
105upr1 FOND VYSOČINY – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace FV02739

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz