Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání ZK 07/2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 07/2019 konaného dne 10. 12. 2019 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:

- 43 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 10. 12. 2019;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 06/2019

Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné, omluvil pozdější příchod L. Vlčka, a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: P. Janoušek, J. Veleba.

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová. 

Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů programu jednání: 

 • 98. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020;
 • 99. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“;
 • 100. Dohoda o spolupráci na přípravě a realizaci projektu "Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy";
 • 101. Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb poskytovaných společností SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci;
 • 102. FOND VYSOČINY - Památky 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02718.0001;
 • 103. Návrh plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020. 

Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a hlasovalo o upraveném programu jednání. 

Ověřovateli zápisu byli navrženi: RNDr. Marie Kružíková a Ing. Jaromír Kalina.  

Zastupitelstvo kraje návrh na ověřovatele akceptovalo a hlasovalo o návrhu usnesení. 

Upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 06/2019
02.  Zpráva o činnosti rady kraje
03.  Informace o činnosti krajského úřadu
04.  Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020
05.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
06.  Náhrada výdělku
07.  Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě – prodloužení termínu
08.  Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
09.  Dodatek zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
10.  Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace – Smlouva o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz s Jihočeským krajem
11.  Aktualizace zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
12.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“
13.  Změna termínu vrácení zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
99.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“
14.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2019
15.  Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření
16.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2019
17.  Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
18.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Okrouhlice
19.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba“
20.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Čechtín
21.  Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
22.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Zdeslavice a obci Číhošť
23.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Leškovice
24.  Darování pozemku v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod, smlouva o zřízení služebnosti
25.  Darování pozemků v k. ú. Studenec u Třebíče, obec Studenec
26.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dobrá Voda u Jedlé a k. ú. Jedlá a obci Jedlá
27.  Žádost o odkoupení nemovitých věcí v k.ú. a obci Jihlava
28.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
30.  Darování pozemků v k. ú. Bobrůvka, obec Bobrůvka
31.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/406 Dvorce- Telč, 2. stavba (Studnice-Telč)“
32.  Darování pozemků v k. ú. Měřín, obec Měřín
33.  Darování pozemku v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše, obec Nové Sady
34.  Darování pozemků v k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí, obec Martinice
35.  Darování pozemků v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou, obec Pavlov
36.  Prodej pozemku v k.ú. a obci Ujčov
37.  Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Třešť
38.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, obec Dolní Krupá
39.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Rouchovany, obec Rouchovany
40.  Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
41.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
42.  Předání nemovitých věci do hospodaření Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
43.  Majetkoprávní příprava pro akci „II/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky“
44.  Majetkoprávní příprava pro akci „II/128 Pacov - Lukavec, stavba 1“
45.  Uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 10.6.2019 – pozemky v k. ú. Želiv, obec Želiv
46.  Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
47.  Darování pozemní komunikace a pozemku - k.ú. Pejškov
48.  Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“ – bezúplatné nabytí pozemků od SPÚ
49.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Jihlava - Dvorce“ - přijetí daru
29.  Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat a smlouva o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Velké Meziříčí
50.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Pacov pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/128 Pacov - průtah, PD
51.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513 pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/354 Radostín nad Oslavou – opěrná zeď
52.  Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a PROfi Jihlava spol.s r.o.
53.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky
54.  Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020
100.  Dohoda o spolupráci na přípravě a realizaci projektu "Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy"
55.  Prodloužení platnosti Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina
56.  Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2020 - 2022
57.  Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
58.  Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
59.  Předfinancování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
60.  Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci - úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u příspěvkových organizací, změny ve výši příspěvku na jednotlivé sociální služby (převody dotace)
101.  Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb poskytovaných společností SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
102.  FOND VYSOČINY - Památky 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02718.0001
61.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou
62.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky příspěvkovou organizací Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč
63.  Dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019
64.  Zajištění výchovné péče a volnočasových aktivit pro děti v dětských odděleních nemocnic
65.  Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina – změna usnesení
66.  Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Třebíči – změna usnesení
67.  Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2019
68.  Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
69.  Dotace na „Hospodaření v lesích 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace FV 02739.0401
70.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
71.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
72.  FOND VYSOČINY - návrh na neposkytnutí dotací z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019
73.  Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
74.  Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2020
75.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2020
76.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020
77.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKY 2020"
78.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020
79.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020
80.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UNESCO 2020
81.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020
82.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020
83.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020
84.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020
85.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu DOBROVOLNICTVÍ 2020
86.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020
87.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020
88.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020
89.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2020
90.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020
91.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020
92.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2020
93.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2020
94.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2020
95.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2020
96.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“
97.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020
98.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020
103.  Návrh plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020
104.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0471/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0472/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

RNDr. Marii Kružíkovou a Ing. Jaromíra Kalinu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 07/2019.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.


02. Zpráva o činnosti rady kraje

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje č. 31/2019 až 34/2019 a otevřel rozpravu.

M. Plodík vznesl dotaz k materiálu 

 • Návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů" (RK-34-2019-18).

M. Houška požádal o upřesnění bodu

J. Zahradníček vznesl dotaz k bodům:

 • FOND VYSOČINY – návrh na neposkytnutí dotace z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 (RK-32-2019-29);
 • Veřejná zakázka na stavební práce: II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hr. kraje, 1. stavba (RK-33-2019-39) - požádal o zaslání podkladových materiálů.

H. Vrzalová požádala o zaslání doplňujících informací k bodu

 • Průběžné vyhodnocení stavu plnění Strategie paliativní péče Kraje Vysočina do roku 2020 (RK-32-2019-12).

K vzneseným dotazům se vyjádřili V. Novotný, J. Fialová, J. Hyliš, a H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0473/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-02, ZK-07-2019-02pr01.pdf, ZK-07-2019-02pr02.pdf, ZK-07-2019-02pr03.pdf, ZK-07-2019-02pr04.pdf


03. Informace o činnosti krajského úřadu

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zprávu o činnosti krajského úřadu, kterou doplnil o informace týkající se personálních změn uskutečněných v rámci krajského úřadu. K materiálu nebyly vzneseny žádné požadavky na interpelace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0474/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: Grémium ředitele (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-03, ZK-07-2019-03pr01.xls, ZK-07-2019-03pr02.xls, ZK-07-2019-03pr03.doc


04. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020.

J. Kalina se dotázal na základě jakých faktorů vzešla v rámci statistického šetření věková skupina 18 – 27 let jako nejvíce ohrožená exekučním řízením a požádal o zaslání doplňujících informací.

M. Vystrčil vyjádřil svůj názor k trestné činnosti páchané dospívající mládeží.

K dotazu se vyjádřili J. Běhounek, I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0475/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina za rok 2019 dle materiálu ZK-07-2019-04, př. 1;

schvaluje

Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu ZK-07-2019-04, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (26. 11. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-04, ZK-07-2019-04pr01.doc, ZK-07-2019-04pr02.doc, ZK-07-2019-04pr03.xls


05. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí dotací na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany obcím.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0476/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 900 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-07-2019-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2019-05, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-05, ZK-07-2019-05pr01.pdf, ZK-07-2019-05pr02.pdf


06. Náhrada výdělku

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout neuvolněným členům zastupitelstva kraje náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0477/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

s účinností od 1. 1. 2020 neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina, kteří jsou podnikajícími  fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost, poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce ve výši 250 Kč za 1 hodinu (nejvýše 8 000 Kč/1 kalendářní měsíc), v rozsahu nejvýše 8  hodin/1 den, nejvýše 32 hodin/1 kalendářní měsíc, nejvýše 160 hodin/1 kalendářní rok.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-06


07. Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě – prodloužení termínu

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0478/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2019-07, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-07, ZK-07-2019-07pr01.pdf, ZK-07-2019-07pr02.doc


08. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit odměny členům výborů a komisí kraje za období 1. 6. 2019 – 30. 11. 2019. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0479/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2019 – 30. 11. 2019 dle materiálu ZK-07-2019-08, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2019 – 30. 11. 2019 dle materiálu ZK-07-2019-08, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (10. 12. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-08, ZK-07-2019-08pr01.xls, ZK-07-2019-08pr02.xls


09. Dodatek zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0480/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2019), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-09, ZK-07-2019-09pr01.docx


10. Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace – Smlouva o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz s Jihočeským krajem

V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o návrhu schválit Smlouvu o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz s Jihočeským krajem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0481/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Smlouvu o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem dle materiálu ZK-07-2019-10, př. 1;

ukládá

odboru zdravotnictví a odboru sociálních věcí jednat o snížení počtu lůžek ZDVOP v Trojlístku – centru pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci, pro pokrytí potřeb Kraje Vysočina.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor zdravotnictví (30. 6. 2020), Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020), Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-10, ZK-07-2019-10pr01.docx


11. Aktualizace zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů

V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit aktualizaci předložených zásad zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0482/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů dle materiálu ZK-07-2019-11, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor zdravotnictví (26. 11. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-11, ZK-07-2019-11pr01.pdf, ZK-07-2019-11pr02.doc, ZK-07-2019-11pr03.doc


12. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“

V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. 

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0483/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 34 466 487 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor zdravotnictví (10. 12. 2019), Odbor ekonomický (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-12


13. Změna termínu vrácení zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0484/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce k předfinancování výdajů projektu financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu pod názvem “Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ dle materiálu ZK-07-2019-13, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor zdravotnictví (10. 12. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-13, ZK-07-2019-13pr01.pdf, ZK-07-2019-13pr02.doc


99. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“

V. Novotný sdělil zastupitelstvu kraje podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0485/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 5 215 052,34 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor zdravotnictví (10. 12. 2019), Odbor ekonomický (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-99


14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2019

Na zasedání se dostavil L. Vlček. J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0486/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2292 – Dopravní obslužnost spočívající ve zvýšení výdajů o částku 7 000 000 Kč na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné drážní osobní dopravy při současném snížení výdajů o částku 7 000 000 Kč z prostředků na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy;

ruší

 • usnesení č. 0046/01/2019/ZK ze dne 29. 01. 2019; 
 • usnesení č. 0752/08/2018/ZK ze dne 11. 12. 2018;

stanoví

základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2019: 

 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 388 789 915 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 18,5 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 332 370 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,3 mil. počtu ujetých vlkm.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-14


15. Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření

M. Kukla předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0487/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2019 o celkovou částku 120 588 tis. Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) dle materiálu ZK-07-2019-15, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019, části daňové příjmy o částku 250 000 tis. Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-15, ZK-07-2019-15pr01.xls


16. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2019

M. Kukla upřesnil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu kraje za období leden – říjen 2019.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0488/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2019 dle materiálu ZK-07-2019-16, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor ekonomický (11. 12. 2019)

termín: 11. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-16, ZK-07-2019-16pr01.xls


17. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020

M. Kukla podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtu kraje na rok 2020.

M. Houška ve svém vystoupení nejprve seznámil přítomné zastupitele s kladným stanoviskem finančního výboru a poté přednesl doporučující stanovisko politického klubu KDU-ČSL.

M. Plodík vyjádřil za politický klub KSČM negativní postoj k předloženému návrhu rozpočtu kraje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0489/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-07-2019-17, př. 1 – Rozpočet kraje 2020;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2020 materiálu ZK-07-2019-17, př. 1 (Rozpočet kraje 2020, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Evropské projekty;
 • zapojení zůstatků dosud nečerpaných zápůjček, které byly schváleny příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem v zastupitelstvu kraje, do rozpočtu kraje na rok 2020;
 • zapojení zůstatku Fondu Vysočiny ve výši bankovního výpisu ke dni 31. 12. 2019 do rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2020;

svěřuje

radě kraje provádění: 

 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s rozpočty příspěvkových organizací zřizovaných krajem včetně úprav závazných ukazatelů těchto organizací;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech. 

Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželo se 7.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-17, ZK-07-2019-17pr01.pdf, ZK-07-2019-17pr02.pdf, ZK-07-2019-17pr03.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 18 – 28, 30 - 49 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


18. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Okrouhlice

Usnesení 0490/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v k. ú. a obci Okrouhlice v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-18, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Okrouhlice v rozsahu materiálu ZK-07-2019-18, př. 2 z vlastnictví obce Okrouhlice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • úplatně nabýt pozemky v k. ú. a obci Okrouhlice v rozsahu materiálu ZK-07-2019-18, př. 3 z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v KN ke dni podání návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2;

schvaluje

 • Dodatek č. 1940 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-18, př. 5;
 • Dodatek č. 1941 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-18, př. 6.
 • Dodatek č. 1942 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-18, př. 7.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-18, ZK-07-2019-18pr01.xls, ZK-07-2019-18pr02.xls, ZK-07-2019-18pr03.xls, ZK-07-2019-18pr04.pdf, ZK-07-2019-18pr05.doc, ZK-07-2019-18pr06.doc, ZK-07-2019-18pr07.doc


19. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba“

Usnesení 0491/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina od České republiky – Státního pozemkového úřadu bezúplatným převodem pozemek par. č. 1787/22, orná půda o výměře 14  m2 v katastrálním území Kejžlice.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-19, ZK-07-2019-19pr01.pdf


20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Čechtín

Usnesení 0492/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky par. č. 1628/5 o výměře 42 m2 a par. č. 1628/6 o výměře 67 m2 v katastrálním území a obci Čechtín z vlastnictví  Kraje Vysočina do vlastnictví obce Čechtín;
 • nabýt darem pozemek par. č. 1670 o výměře 66 m2 v katastrálním území a obci Čechtín z vlastnictví obce Čechtín do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 1943 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-20, ZK-07-2019-20pr01.doc, ZK-07-2019-20pr02.pdf


21. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

Usnesení 0493/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 684/1, ostatní plocha o výměře 1141 m2, v k.ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-21, ZK-07-2019-21pr01.pdf, ZK-07-2019-21pr02.pdf


22. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Zdeslavice a obci Číhošť

Usnesení 0494/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemní komunikace - silnice III/13010 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhošť;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina, jako budoucím dárcem a obcí Číhošť, jako budoucím obdarovaným na převod části pozemní komunikace - silnice III/13010 včetně součástí a příslušenství a části pozemku par. č. 482 v k. ú. Zdeslavice a obci Číhošť.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-22, ZK-07-2019-22pr01.pdf


23. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Leškovice

Usnesení 0495/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhradit si

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemní komunikace - silnice III/3454 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina, jako budoucím dárcem a obcí Leškovice, jako budoucím obdarovaným na převod části pozemní komunikace - silnice III/3454 včetně součástí a příslušenství a části pozemku par. č. 599/1 v k. ú. a obci Leškovice.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-23, ZK-07-2019-23pr01.pdf


24. Darování pozemku v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod, smlouva o zřízení služebnosti

Usnesení 0496/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

ve smyslu § 37 zákona č. 129/200 Sb., o krajích, v platném znění, pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, spočívající v umístění a provozování stavby silnice III/03814, včetně údržby, stavebních úprav a oprav na pozemku stavební parcela číslo 243 v k. ú. Termesivy, odděleném geometrickým plánem číslo 487-88/2019 z pozemku par. č. 618 v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod;

rozhoduje

 • převést darem pozemek stavební parcela číslo 243 v k. ú. Termesivy o výměře 490 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 487-88/2019 z pozemku par. č. 618 v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
 • uzavřít smlouvu o bezúplatném zřízení služebnosti mezi městem Havlíčkův Brod, na straně povinného a Krajem Vysočina, na straně oprávněného, spočívající v umístění a provozování stavby silnice III/03814, včetně údržby, stavebních úprav a oprav na pozemku stavební parcela číslo 243 v k. ú. Termesivy, odděleném geometrickým plánem číslo 487-88/2019 z pozemku par. č. 618 v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod;

schvaluje

Dodatek č. 1944 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2019-24, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 7. 2020)

termín: 30. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-24, ZK-07-2019-24pr01.pdf, ZK-07-2019-24pr02.pdf, ZK-07-2019-24pr03.doc


25. Darování pozemků v k. ú. Studenec u Třebíče, obec Studenec

Usnesení 0497/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-25, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 593-15/2019 z pozemků KN par. č. 674/1 a par. č. 681/24 v katastrálním území Studenec u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Studenec;

schvaluje

Dodatek č. 1945 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-25, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-25, ZK-07-2019-25pr01.xls, ZK-07-2019-25pr02.pdf, ZK-07-2019-25pr03.doc


26. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dobrá Voda u Jedlé a k. ú. Jedlá a obci Jedlá

Usnesení 0498/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemek par. č. 172/5 o výměře 1491 m2, oddělený geometrickým plánem č. 91-333/2018 z pozemku par. č. 172/1 v k. ú. Dobrá  Voda u Jedlé a obci Jedlá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jedlá;
 • nabýt darem pozemek par. č. 451/2 o výměře 179 m2 v k. ú. a obci Jedlá z vlastnictví obce Jedlá do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 1946 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2019-26, př. 1;
 • Dodatek č. 1947 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2019-26, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-26, ZK-07-2019-26pr01.doc, ZK-07-2019-26pr02.doc, ZK-07-2019-26pr03.pdf, ZK-07-2019-26pr04.pdf


27. Žádost o odkoupení nemovitých věcí v k.ú. a obci Jihlava

Usnesení 0499/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nepřevést pozemky pod stavbami řadových garáží, dle materiálu ZK-07-2019-27, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví jednotlivých žadatelů - vlastníků staveb řadových garáží.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-27, ZK-07-2019-27pr01.xls, ZK-07-2019-27pr02.pdf, ZK-07-2019-27pr03.pdf, ZK-07-2019-27pr04.pdf


28. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0500/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2019-28, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-28, ZK-07-2019-28pr01.xls


30. Darování pozemků v k. ú. Bobrůvka, obec Bobrůvka

Usnesení 0501/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-30, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 340-58/2018 z pozemku KN par. č. 2130/1 v katastrálním území Bobrůvka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bobrůvka;

schvaluje

Dodatek č. 1948 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-30, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-30, ZK-07-2019-30pr01.xls, ZK-07-2019-30pr02.pdf, ZK-07-2019-30pr03.doc


31. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/406 Dvorce- Telč, 2. stavba (Studnice-Telč)“

Usnesení 0502/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 7080/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 324 m2 v k. ú. Telč, obec Telč z vlastnictví města Telč do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 1949 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2019-31, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-31, ZK-07-2019-31pr01.pdf, ZK-07-2019-31pr02.doc


32. Darování pozemků v k. ú. Měřín, obec Měřín

Usnesení 0503/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-32, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 1143-17/2019 z pozemku KN par. č. 188 v katastrálním území Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín;

schvaluje

Dodatek č. 1950 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-32, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-32, ZK-07-2019-32pr01.xls, ZK-07-2019-32pr02.pdf, ZK-07-2019-32pr03.doc


33. Darování pozemku v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše, obec Nové Sady

Usnesení 0504/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-33, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 304-114/2019 z pozemku KN par. č. 593 v katastrálním území Nové Sady u Velké Bíteše z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Sady;

schvaluje

Dodatek č. 1951 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-33, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-33, ZK-07-2019-33pr01.xls, ZK-07-2019-33pr02.pdf, ZK-07-2019-33pr03.doc


34. Darování pozemků v k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí, obec Martinice

Usnesení 0505/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-34, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 497-156/2019 z pozemku KN par. č. 1516/2 v k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Martinice;

schvaluje

Dodatek č. 1952 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-34, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-34, ZK-07-2019-34pr01.xls, ZK-07-2019-34pr02.pdf, ZK-07-2019-34pr03.doc


35. Darování pozemků v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou, obec Pavlov

Usnesení 0506/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-35, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 203-19/2019 z pozemku KN par. č. 411/1 v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;

schvaluje

Dodatek č. 1953 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-35, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-35, ZK-07-2019-35pr01.xls, ZK-07-2019-35pr02.pdf, ZK-07-2019-35pr03.doc


36. Prodej pozemku v k.ú. a obci Ujčov

Usnesení 0507/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně převést pozemek par. č.  23/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 166 m2 v k.ú. a obci Ujčov  firmě DŘEVOSPOL - výroba násad, s. r. o., Ujčov 44, PSČ 592 62, IČ 449 63 998 za kupní cenu v místě a čase obvyklou, tedy 14 940 Kč a úhradu nákladů za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 800 Kč;

schvaluje

Dodatek č. 24 Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace dle materiálu ZK-07-2019-36, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-36, ZK-07-2019-36pr01.pdf, ZK-07-2019-36pr02.doc


37. Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Třešť

Usnesení 0508/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v k. ú. a obci Třešť dle materiálu ZK-07-2019-37, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Třešť dle materiálu ZK-07-2019-37, př. 1 z vlastnictví města Třešť do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 1954 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2019-37, př. 4;
 • dodatek č. 1955 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2019-37, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-37, ZK-07-2019-37pr01.xls, ZK-07-2019-37pr02.xls, ZK-07-2019-37pr03.pdf, ZK-07-2019-37pr04.doc, ZK-07-2019-37pr05.doc


38. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, obec Dolní Krupá

Usnesení 0509/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-38, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 466-59/2019  z pozemku KN par. č. 1504/36 v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Krupá;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-38, př. 2, oddělené geometrickým plánem číslo 466-59/2019  z pozemků KN par. č. 132/1, par. č. 132/6, par. č. 1491/39  v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu z vlastnictví obce Dolní Krupá do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 1956 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-38, př. 4;
 • Dodatek č. 1957 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-38, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-38, ZK-07-2019-38pr01.xls, ZK-07-2019-38pr02.xls, ZK-07-2019-38pr03.pdf, ZK-07-2019-38pr04.doc, ZK-07-2019-38pr05.doc


39. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Rouchovany, obec Rouchovany

Usnesení 0510/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-39, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 700-563/2015  z pozemku KN par. č. 1115/1 v k. ú. Rouchovany  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany;
 • nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-39, př. 2, oddělený geometrickým plánem číslo 700-563/2015  z pozemku KN par. č. 1110/1 v k. ú. Rouchovany z vlastnictví obce Rouchovany do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 1958 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-39, př. 4;
 • Dodatek č. 1959 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-39, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-39, ZK-07-2019-39pr01.xls, ZK-07-2019-39pr02.xls, ZK-07-2019-39pr03.pdf, ZK-07-2019-39pr04.doc, ZK-07-2019-39pr05.doc


40. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace

Usnesení 0511/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-40, ZK-07-2019-40pr01.doc


41. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 0512/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 1960 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2019-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-41, ZK-07-2019-41pr01.doc


42. Předání nemovitých věci do hospodaření Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

Usnesení 0513/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 28 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-42, ZK-07-2019-42pr01.doc


43. Majetkoprávní příprava pro akci „II/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky“

Usnesení 0514/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-07-2019-43, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.

odpovědnost: Odbor majetkový (20. 3. 2019)

termín: 20. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-43, ZK-07-2019-43pr01.xls, ZK-07-2019-43pr02.pdf


44. Majetkoprávní příprava pro akci „II/128 Pacov - Lukavec, stavba 1“

Usnesení 0515/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálů ZK-07-2019-44, př. 1 a ZK-07-2019-44, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv;
 • v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálů ZK-07-2019-44, př. 1 a ZK-07-2019-44, př. 2 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“ dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-44, ZK-07-2019-44pr01.xls, ZK-07-2019-44pr02.xls, ZK-07-2019-44pr03.pdf


45. Uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 10.6.2019 – pozemky v k. ú. Želiv, obec Želiv

Usnesení 0516/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně dárce a obcí Želiv na straně obdarovaného ze dne 10. 6. 2019 dle materiálu ZK-07-2019-45, př. 1;

schvaluje

Dodatek č. 1961 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2019-45, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-45, ZK-07-2019-45pr01.doc, ZK-07-2019-45pr02.doc, ZK-07-2019-45pr03.pdf


46. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř

Usnesení 0517/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • vyhradit si pravomoc rozhodnout převést veřejné osvětlení z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře;
 • nabýt darem z vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné stavbou silnice II/345 a mostu ev. č. 345-005 v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-46, př. 1 dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-07-2019-46, př. 2;
 • převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře pozemky a  veřejné osvětlení v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-46, př. 3 dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-07-2019-46, př. 4;

schvaluje

 • Dodatek č. 1962 Zřizovací listiny  Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým budou nabyté pozemky předány do hospodaření  dle materiálu ZK-07-2019-46, př. 5;
 • Dodatek č. 1963 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým budou pozemky vyjmuty z hospodaření dle materiálu ZK-07-2019-46, př. 6.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje (10. 12. 2019), Odbor majetkový (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-46, ZK-07-2019-46pr01.docx, ZK-07-2019-46pr02.doc, ZK-07-2019-46pr03.docx, ZK-07-2019-46pr04.doc, ZK-07-2019-46pr05.doc, ZK-07-2019-46pr06.doc


47. Darování pozemní komunikace a pozemku - k.ú. Pejškov

Usnesení 0518/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - úsek vyřazené silnice III/01931 v rozsahu km 0,692 - 1,031 včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;

rozhoduje

převést darem pozemní komunikaci - úsek vyřazené silnice III/01931 v rozsahu km 0,692 - 1,031, včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 452/1 - ost. plocha, silnice o výměře 1 239 m2, oddělený GP č. 68-257/2017 z pozemku par. č. 452 v k.ú. Pejškov, obec Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;

schvaluje

Dodatek č. 1964 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-07-2019-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-47, ZK-07-2019-47pr01.doc, ZK-07-2019-47pr02.pdf


48. Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“ – bezúplatné nabytí pozemků od SPÚ

Usnesení 0519/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 012 12 774, pozemky uvedené v materiálu ZK-07-2019-48, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-48, ZK-07-2019-48pr01.xls


49. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Jihlava - Dvorce“ - přijetí daru

Usnesení 0520/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem část pozemku par. č. 475/3 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava, dle GP č. 374-106/2017 nově oddělenou jako pozemek par. č. 475/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlavy do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-49, ZK-07-2019-49pr01.pdf


29. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat a smlouva o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Velké Meziříčí

M. Kukla  seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce "II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0521/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhrazuje si

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě dle materiálu ZK-07-2019-29, př. 2;

rozhoduje

 • uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat dle materiálu ZK-07-2019-29, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Velké Meziříčí na straně budoucího obdarovaného na převod úseku pozemní komunikace - silnice II/360 a stavebních objektů v k.ú. Velké Meziříčí v rozsahu dle materiálu dle ZK-07-2019-29, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-29, ZK-07-2019-29pr01.docx, ZK-07-2019-29pr02.pdf, ZK-07-2019-29pr03.pdf, ZK-07-2019-29pr04.pdf


50. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Pacov pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/128 Pacov - průtah, PD

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Pacov. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0522/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a městem Pacov dle materiálu ZK-07-2019-50, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-50, ZK-07-2019-50pr01.pdf


51. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513 pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/354 Radostín nad Oslavou – opěrná zeď

J. Hyliš seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0523/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513, dle materiálu ZK-07-2019-51, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-51, ZK-07-2019-51pr01.pdf


52. Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a PROfi Jihlava spol.s r.o.

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o uzavření Dohody o narovnání mezi Krajem Vysočina a společností PROfi Jihlava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0524/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o narovnání mezi Krajem Vysočina a PROfi Jihlava spol. s r.o. dle materiálu ZK-07-2019-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 12. 2019)

termín: 30. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-52, ZK-07-2019-52pr01.docx, ZK-07-2019-52pr02.doc, ZK-07-2019-52pr03.docx


53. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky

J. Hyliš informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavření dodatku Smlouvy o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0525/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, dle materiálu ZK-07-2019-53, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-53, ZK-07-2019-53pr01.pdf


54. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020

J. Hyliš požádal zastupitelstvo kraje o stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0526/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
stanoví

rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020: 

 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 534 810 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 20 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 460 520 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,5 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-54


100. Dohoda o spolupráci na přípravě a realizaci projektu "Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy"

J. Hyliš informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu uzavření Dohody o spolupráci se Statutárním městem Jihlava.

J. Kalina vyjádřil své stanovisko ke způsobu financování tohoto projektu.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0527/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o spolupráci na přípravě a realizaci projektu "Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy" dle materiálu ZK-07-2019-100, př. 1

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-100, ZK-07-2019-100pr01.docx

 

Předsedající přednesl návrh schválení bodů 55 – 60, 101 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru k bodu 60.


55. Prodloužení platnosti Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina

Usnesení 0528/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

prodloužit platnost Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-55, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-55, ZK-07-2019-55pr01.doc


56. Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2020 - 2022

Usnesení 0529/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2020 - 2022 dle materiálu ZK-07-2019-56, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-56, ZK-07-2019-56pr01.docx


57. Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci

Usnesení 0530/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 20 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-57, př. 1;
 • Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-57, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-57, ZK-07-2019-57pr01.doc, ZK-07-2019-57pr02.doc


58. Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

Usnesení 0531/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného předfinancování projektů transformace sociálních služeb dle materiálu ZK-07-2019-58, př. 1 ve výši max. 50 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2022), Odbor ekonomický (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-58, ZK-07-2019-58pr01.pdf


59. Předfinancování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

Usnesení 0532/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na financování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina v celkové výši max. 8 000 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-59


60. Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci - úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u příspěvkových organizací, změny ve výši příspěvku na jednotlivé sociální služby (převody dotace)

Usnesení 0533/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-07-2019-60, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (UZ 13305) u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina poskytujících sociální služby dle materiálu ZK-07-2019-60, př. 1;
 • v rámci závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (UZ 13305) přesun finančních prostředků mezi jednotlivými sociálními službami u vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociální péče dle materiálu ZK-07-2019-60, př. 1;

ukládá

ředitelce Domova Ždírec, příspěvkové organizace, vrátit vyplacené finanční prostředky z příspěvku na provoz z důvodu jeho snížení dle materiálu ZK-07-2019-60, př. 1 na účet kraje v termínu do 11. 12. 2019.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (11. 12. 2019)

termín: 11. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-60, ZK-07-2019-60pr01.xls


101. Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb poskytovaných společností SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci

Usnesení 0534/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-07-2019-101, př. 3;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, 4350 Domovy pro seniory společnosti SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o., IČO: 08169306, ve výši 1 973 000 Kč na financování sociálních služeb dle materiálu ZK-07-2019-101, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-07-2019-101, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-101, ZK-07-2019-101pr01.pdf, ZK-07-2019-101pr02.doc, ZK-07-2019-101pr03.xls


102. FOND VYSOČINY - Památky 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02718.0001

J. Fischerová informovala zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Arnolec v rámci programu „Památky 2019“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0535/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID  FV02718.0001 dle materiálu ZK-07-2019-102, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-102, ZK-07-2019-102pr01.pdf, ZK-07-2019-102pr02.doc

 

Předsedající přednesl návrh schválení bodů 61 - 66 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru k bodům 61, 62.


61. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou

Usnesení 0536/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 2 748 000 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, IČO 48895598, na předfinancování projektu "Laboratoř elektrotechnických měření" a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-61


62. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky příspěvkovou organizací Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč

Usnesení 0537/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 7 352 000 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460, na předfinancování projektu "Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení" a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-62


63. Dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019

Usnesení 0538/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019 dle materiálu ZK-07-2019-63, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-63, ZK-07-2019-63pr01.xlsx


64. Zajištění výchovné péče a volnočasových aktivit pro děti v dětských odděleních nemocnic

Usnesení 0539/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-64, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (1. 1. 2020)

termín: 1. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-64, ZK-07-2019-64pr01.docx, ZK-07-2019-64pr02.docx


65. Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina – změna usnesení

Usnesení 0540/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0536/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018 tak, že text: „Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši max. 57,4 mil. Kč (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 39,4 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby. Z uspořených prostředků na spolufinancování lze hradit nezbytné neuznatelné náklady projektu“ se nahrazuje textem „Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši max. 62,1 mil. Kč (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 44,1 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby. Z uspořených prostředků na spolufinancování lze hradit nezbytné neuznatelné náklady projektu.“

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-65


66. Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Třebíči – změna usnesení

Usnesení 0541/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0388/05/2019/ZK ze dne 10. 9. 2019 tak, že text: "Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ ve výši max. 25 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 2,56 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby." se nahrazuje textem: "Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ ve výši 28 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 5,56 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby."

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-66


67. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2019

M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení výše uvedené Zásady a návrh vyhlášení soutěže Skutek roku 2019. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0542/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu ZK-07-2019-67, př. 1;

vyhlašuje

soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2019“ dle materiálu ZK-07-2019-67, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-67, ZK-07-2019-67pr01.doc


68. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0543/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-68, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-68, ZK-07-2019-68pr01.docx, ZK-07-2019-68pr02.docx


69. Dotace na „Hospodaření v lesích 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace FV 02739.0401

M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s upraveným návrhem rozhodnutí o uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace, uzavřené v rámci Programu Fondu Vysočiny „Hospodaření v lesích 2019“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení dle upraveného materiálu.

Usnesení 0544/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV 02739.0401 dle materiálu ZK-07-2019-69, př. 3upr1.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-69, ZK-07-2019-69pr01.pdf, ZK-07-2019-69pr02.pdf, ZK-07-2019-69pr03.doc


70. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0545/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • o převodu finančních prostředků ve výši 21 871 990 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II“ dle materiálu ZK-07-2019-70, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2019-70, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 12. 2020)

termín: 30. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-70, ZK-07-2019-70pr01.pdf, ZK-07-2019-70pr02.pdf


71. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o žádosti o prodloužení doby realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0546/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02716.0068 dle materiálu ZK-07-2019-71, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (20. 12. 2019)

termín: 20. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-71, ZK-07-2019-71pr01.pdf, ZK-07-2019-71pr02.doc, ZK-07-2019-71pr03.pdf


72. FOND VYSOČINY - návrh na neposkytnutí dotací z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací žadatelům z programu „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0547/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-07-2019-72, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-72, ZK-07-2019-72pr01.pdf, ZK-07-2019-72pr02.pdf, ZK-07-2019-72pr03.pdf


73. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje na vědomí Zprávu o programovacím období EU 2014-2020.

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0548/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech ZK-07-2019-73, př. 1 a ZK-07-2019-73, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-73, ZK-07-2019-73pr01.docx, ZK-07-2019-73pr02.docx


74. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2020

P. Pacal seznámil zastupitelstvo kraje s věcným zaměření Fondu Vysočiny, včetně návrhu jednotlivých finančních alokací na rok 2020.

L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0549/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

věcné zaměření Fondu Vysočiny včetně návrhu jednotlivých finančních alokací dle materiálů ZK-07-2019-74, př. 1 a ZK-07-2019-74, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-74, ZK-07-2019-74pr01.xls, ZK-07-2019-74pr02.docx


Předsedající přednesl návrh schválení bodů 75 až 98 v bloku. K bodům 78, 79, 92, 93, 96 a 97 byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů programů. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


75. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2020

Usnesení 0550/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „PREVENCE KRIMINALITY 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-75, př. 1;

jmenuje

řídicí výbor Programu „PREVENCE KRIMINALITY 2020“ ve složení: 

Mgr. Petr Horký (Krajský úřad Kraje Vysočina); 

Bc. Monika Havelková (Krajský úřad Kraje Vysočina); 

Bc. Jiří Kafka (Krajský úřad Kraje Vysočina); 

Mgr. Lumír Bartů (Krajský úřad Kraje Vysočina); 

Mgr. Martina Bártová (STŘED, z.ú.); 

Mgr., mjr. JUDr. Dana Čírtková (Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina); 

 • Mgr. Martinu Bártovou předsedou řídicího výboru Programu „PREVENCE KRIMINALITY 2020“;
 • garantem Programu „PREVENCE KRIMINALITY 2020“ odbor sekretariát hejtmana a zástupce garanta Mgr. Andreu Pohanovou s právem hlasovacím a Ing. Jana Murárika s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (26. 11. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-75, ZK-07-2019-75pr01.doc


76. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020

Usnesení 0551/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020 dle materiálu ZK-07-2019-76, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020 ve složení: 

Ladislav Seidl (Krajský úřad Kraje Vysočina) 

Petr Stejskal (Krajský úřad Kraje Vysočina) 

Tomáš Čihák (Vysočina Tourism, příspěvková organizace) 

Jana Caklová (Vysočina Tourism, příspěvková organizace) 

 • Ladislava  Seidla předsedou řídicího výboru Programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020;
 • garantem Programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Zuzanu Vondrákovou s právem hlasovacím a Veroniku Švarcovou s právem poradním;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-76, ZK-07-2019-76pr01.doc


77. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKY 2020"

Usnesení 0552/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program "PAMÁTKY 2020" dle materiálu ZK-07-2019-77, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „PAMÁTKY 2020“ ve složení: 

  Gabriela Kaščáková (Národní památkový ústav) 

  David Pavlata (Národní památkový ústav) 

  Jana Zadražilová (Krajský úřad Kraje Vysočina) 

  Vít Hrbek (Krajský úřad Kraje Vysočina)  

 • Davida Pavlatu předsedou řídicího výboru Programu „PAMÁTKY 2020“; 
 • garantem Programu „PAMÁTKY 2020“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-77, ZK-07-2019-77pr01.doc


78. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020

Usnesení 0553/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-78, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ ve složení:

ČSSD - Bohumil Novák (JI); Zdeněk Ryšavý (TR);

KDU-ČSL – Petr Piáček (JI); Pavla Krejzlová(ZR);

ODS – Jaroslav Vymazal (JI); Martina Šlosrová (HB);

KSČM – Ladislav Nováček (PE);

SPV – Jan Burda (TR); Jiří Antonů (JI);

ANO 2011 - Marek Hurda (JI); Miloš Hrůza (TR);

SPD + SPO - Bohumil Trávník (ZR); Romana Vyhnanovská (JI);

 • Jaroslava Jirků (JI, KSČM) předsedou řídicího výboru Programu „CYKLODOPRAVA A  CYKLOTURISTIKA 2020“;
 • garantem Programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Zuzanu Vondrákovou s právem hlasovacím a Petra Stejskala s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-78, ZK-07-2019-78pr01.doc


79. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020

Usnesení 0554/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020 dle materiálu ZK-07-2019-79, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020 ve složení:

ČSSD - Marie Kružíková (JI); Ivana Mojžyšková (HB);

KDU-ČSL – Josef Mach (ZR);

ODS – Václav Průša (HB); Karel Müller (TR);

KSČM – Helena Vrzalová (JI); Lenka Vytisková (PE);

SPV – Pavlína Zábranská (JI); Jiří Antonů (JI);

ANO 2011 – František Smažil (ZR); Ivana Čepičková (JI);

SPD + SPO - Milan Mokrý (ZR); Ctibor Čepička (JI);

 • Vladislava Hynka (JI, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020;
 • garantem Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Petra Stejskala s právem hlasovacím a Zuzanu Vondrákovou s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-79, ZK-07-2019-79pr01.doc


80. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UNESCO 2020

Usnesení 0555/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „UNESCO 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-80, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-80, ZK-07-2019-80pr01.doc


81. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020

Usnesení 0556/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „Postupové přehlídky v kultuře 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-81, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-81, ZK-07-2019-81pr01.doc


82. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020

Usnesení 0557/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program “SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-82, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor sociálních věcí (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-82, ZK-07-2019-82pr01.doc


83. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020

Usnesení 0558/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-83, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-83, ZK-07-2019-83pr01.doc


84. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020

Usnesení 0559/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-84, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-84, ZK-07-2019-84pr01.doc


85. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu DOBROVOLNICTVÍ 2020

Usnesení 0560/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „DOBROVOLNICTVÍ 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-85, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-85, ZK-07-2019-85pr01.docx


86. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020

Usnesení 0561/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-86, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (10. 12. 2019), rada kraje (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-86, ZK-07-2019-86pr01.doc


87. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020

Usnesení 0562/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-87, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-87, ZK-07-2019-87pr01.doc


88. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020

Usnesení 0563/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-88, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (10. 12. 2019), rada kraje (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-88, ZK-07-2019-88pr01.doc


89. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2020

Usnesení 0564/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „Celoroční aktivity handicapovaných 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-89, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-89, ZK-07-2019-89pr01.pdf


90. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020

Usnesení 0565/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-90, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-90, ZK-07-2019-90pr01.pdf, ZK-07-2019-90pr02.pdf


91. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020

Usnesení 0566/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-91, př. 1;

jmenuje

 • řídící výbor Programu „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020“ ve složení: 

Mgr. Antonín Veselý 

PaedDr. Jaroslav Ptáček 

Mgr. Roman Křivánek 

Ing. Luboš Stejskal 

 • Mgr. Antonína Veselého předsedou řídícího výboru Programu „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020“; 
 • garantem Programu „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Mgr. Hanu Koudelovou s právem hlasovacím a Bc. Zdeňku Hlouškovou s právem poradním;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-91, ZK-07-2019-91pr01.doc


92. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2020

Usnesení 0567/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „SPORTOVIŠTĚ 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-92, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „SPORTOVIŠTĚ 2020“ ve složení:

ČSSD - Ivo Přibyl (JI); Jiří Novotný (HB);

KDU-ČSL – Josef Dvořák (ZR); Jiří Štercl (PE);

ODS – Jiří Servít (ZR);

KSČM – Ladislav Brož (PE); Milan Plodík (HB);

SPV – Bohumír Nikl (HB); Zdeněk Jirsa (JI);

ANO 2011 – Pavel Franěk (TR); Bohumila Kobrlová (PE);

SPD + SPO - Bohumil Trávník (ZR); Michal Suchý ml. (JI);

 • Helenu Hinkovou (JI, ODS) předsedkyní řídicího výboru Programu „SPORTOVIŠTĚ 2020“;
 • garantem Programu „SPORTOVIŠTĚ 2020“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ing. Zdeňka Beneše s právem hlasovacím a Mgr. Petra Horkého s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-92, ZK-07-2019-92pr01.doc


93. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2020

Usnesení 0568/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program  „Sportujeme a volný čas 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-93, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „Sportujeme a volný čas 2020“ ve složení:

ČSSD - Jana Nováková Hotařová (JI); Alena Jandová (HB);

KDU-ČSL – Ondřej Pavlas (HB); Petr Žák (TR);

ODS – Petr Staněk (ZR); Pavel Hejtmánek (HB);

KSČM – Milan Pekař (PE); Kamil Vejvoda (ZR);

SPV – Jan Burda (TR); Pavlína Zábranská (JI);

ANO 2011 - Radek Procházka (PE);

SPD + SPO - Bohumil Trávník (ZR); Michal Suchý ml. (JI);

 • Vlastimila Forsta (ZR, ANO 2011) předsedou řídicího výboru Programu „Sportujeme a volný čas 2020“;
 • garantem Programu „Sportujeme a volný čas 2020“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ing. Milana Kastnera s právem hlasovacím a Kateřinu Němcovou s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-93, ZK-07-2019-93pr01.pdf


94. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2020

Usnesení 0569/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-94, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-94, ZK-07-2019-94pr01.doc


95. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2020

Usnesení 0570/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-95, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-95, ZK-07-2019-95pr01.doc


96. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“

Usnesení 0571/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „Stavby ve vodním hospodářství 2020“ ve složení:

ČSSD - Vladimír Černý (TR); Josef Komínek (ZR);

KDU-ČSL – Josef Herbrych (TR); Pavel Janoušek (ZR);

ODS – Oldřich Mrázek (TR); Ivo Rohovský (ZR);

KSČM – Hana Hodáčová (PE); Jan Zimmermann (HB);

SPV – Zdeněk Jirsa (JI);

ANO 2011 - Josef Kott (PE); Lucie Vichrová (JI);

SPD + SPO - Petr Bašta (TR); Iva Švehlíková (JI);

 • Pavla Hájka (PE, SPV) předsedou řídicího výboru Programu „Stavby ve vodním hospodářství 2020“;
 • garantem Programu „Stavby ve vodním hospodářství 2020“ odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Ing. Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Ing. Martina Drápelu s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-96, ZK-07-2019-96pr01.doc


97. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020

Usnesení 0572/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-97, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ ve složení:

ČSSD - Jaroslav Bártl (JI); Bohuslav Kůrka (HB);

KDU-ČSL – Čeněk Jůzl (HB); Jan Kasal (PE);

ODS – Jakub John (TR); Ludmila Straková (JI);

KSČM – Marek Řezáč (PE); Helena Novotná (PE);

SPV – Eva Požárová (JI); Bohumír Nikl (HB);

ANO 2011 - Radek Kourek (JI); Ludmila Řezníčková (ZR);

SPD + SPO - František Zítka (ZR);

 • Ctibora Čepičku (JI, SPD + SPO) předsedou řídicího výboru Programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“;
 • garantem Programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Evu Navrátilovou s právem hlasovacím a Ivetu Křivánkovou s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-97, ZK-07-2019-97pr01.doc


98. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020

Usnesení 0573/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICÉ PÉČE 2020 dle materiálu ZK-07-2019-98, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), Odbor zdravotnictví (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-98, ZK-07-2019-98pr01.doc


103. Návrh plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020

L. Vlček seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem plánu činnosti Výboru na rok 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0574/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu ZK-07-2019-103, př. 1.

odpovědnost: předseda Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina (31. 12. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2019-103, ZK-07-2019-103pr01.doc


104. Rozprava členů zastupitelstva

Předsedové jednotlivých politických klubů popřáli všem přítomným příjemné prožití svátků vánočních. 

J. Běhounek poté poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se uskuteční 11. 2. 2020.

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

  

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Jaromír Kalina                         ……...……………………………………

 

 

RNDr. Marie Kružíková                 …..………………………………….……

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 07/2019.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 07/2019 dne 10. 12. 2019.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 13. 12. 2019 (zápis pořízen na základě záznamu).


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz