Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do zastupitelstva kraje 07/2020 - 1. 12. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zpráva o činnosti rady kraje
3 Informace o činnosti krajského úřadu
4 Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě – prodloužení termínu
5 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
6 Darování kontejnerů na dezinfekci HZS Kraje Vysočina
7 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na obnovu zdravotnického přístroje – SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
8 Návrh na úpravu zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
9 Prodej pozemku v k. ú. Klokočov
10 Majetkoprávní vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129 008"
11 Zánik předkupního práva v k. ú. a obci Bohdalec
12 Nabytí dílů pozemků v k.ú. a obci Úsobí
13 Majetkoprávní vypořádání stavby II/360 Třebíč - Střítež
14 Nabytí pozemků v k.ú. a obci Havlíčkův Brod
15 Prodej pozemků v k. ú. a obci Želetava
16 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou
17 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, k. ú. Žebrákov u Světlé nad Sázavou
18 Darování pozemků v k. ú. a obci Jezdovice
19 Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
20 Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340" - bezúplatné nabytí
21 Majetkoprávní vypořádání pozemku po dokončení stavby "III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1" - bezúplatné nabytí
22 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
23 Majetkoprávní vypořádání stavby "II/405 Brtnice obchvat“, změna usnesení 0212/03/2020/RK
24 Změna usnesení 0381/05/2020/ZK
25 Darování pozemku v k.ú. Libice nad Doubravou
26 Darování pozemku v k.ú. a obci Netín
27 Darování pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov
28 Bezúplatné nabytí pozemku od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
29 Majetkoprávní vypořádání stavby „Modernizace dálnice D1 – úsek 15, Exit 112 Jihlava – Exit 119 Velký Beranov“
30 Smlouva o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Lidmaň
31 Majetkoprávní dořešení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
32 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020
33 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí páté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
34 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
35 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí čtvrté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
36 Změna Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
37 FOND VYSOČINY - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v programu "Cyklodoprava a cykloturistika 2019"
38 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
39 Návrh na poskytnutí příspěvku na provoz pro poskytovatele sociálních služeb Domov Kamélie Křižanov, p.o. a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
40 Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
41 Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a informace o vývoji rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2020
42 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
43 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
44 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
45 Dotace na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)
46 Dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020
47 Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
48 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Jednorázové akce 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
49 Dotace na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul A a Modul B
50 Dotace na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C
51 FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace
52 Předfinancování a spolufinancování projektu Education for Sustainable Development - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
53 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid - 19
54 FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu
55 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
56 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
57 Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o.p.s. na rok 2021
58 Žádost obce Olešná o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě – prodloužení termínu realizace stavby nové požární zbrojnice
59 Poskytnutí náhrady za část nevyčerpané dovolené
60 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2020
61 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
62 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV02757.0009
63 FOND VYSOČINY - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v programu "Památky 2020"
64 Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
65 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz