Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání ZK-07-2020

Určeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 40 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání zastupitelstva kraje č. 07/2020, které se bude konat dne 1.12.2020 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 06/2020
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
  (V. Schrek, ZK-07-2020-02)
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
  (Z. Kadlec, ZK-07-2020-03)
 4. Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě – prodloužení termínu
  (V. Schrek, ZK-07-2020-04)
 5. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (V. Schrek, ZK-07-2020-05)
 6. Darování kontejnerů na dezinfekci HZS Kraje Vysočina
  (V. Schrek, ZK-07-2020-06)
 7. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na obnovu zdravotnického přístroje – SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
  (V. Novotný, ZK-07-2020-07)
 8. Návrh na úpravu zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
  (V. Novotný, ZK-07-2020-08)
 9. Prodej pozemku v k. ú. Klokočov
  (K. Janoušek, ZK-07-2020-09)
 10. Majetkoprávní vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129 008"
  (K. Janoušek, ZK-07-2020-10)
 11. Zánik předkupního práva v k. ú. a obci Bohdalec
  (K. Janoušek, ZK-07-2020-11)
 12. Nabytí dílů pozemků v k.ú. a obci Úsobí
  (K. Janoušek, ZK-07-2020-12)
 13. Majetkoprávní vypořádání stavby II/360 Třebíč - Střítež
  (K. Janoušek, ZK-07-2020-13)
 14. Nabytí pozemků v k.ú. a obci Havlíčkův Brod
  (K. Janoušek, ZK-07-2020-14)
 15. Prodej pozemků v k. ú. a obci Želetava
  (K. Janoušek, ZK-07-2020-15)
 16. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou
  (K. Janoušek, ZK-07-2020-16)
 17. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, k. ú. Žebrákov u Světlé nad Sázavou
  (K. Janoušek, ZK-07-2020-17)
 18. Darování pozemků v k. ú. a obci Jezdovice
  (K. Janoušek, ZK-07-2020-18)
 19. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
  (K. Janoušek, ZK-07-2020-19)
 20. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340" - bezúplatné nabytí
  (K. Janoušek, ZK-07-2020-20)
 21. Majetkoprávní vypořádání pozemku po dokončení stavby "III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1" - bezúplatné nabytí
  (K. Janoušek, ZK-07-2020-21)
 22. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
  (K. Janoušek, ZK-07-2020-22)
 23. Majetkoprávní vypořádání stavby "II/405 Brtnice obchvat“, změna usnesení 0212/03/2020/RK
  (K. Janoušek, ZK-07-2020-23)
 24. Změna usnesení 0381/05/2020/ZK
  (K. Janoušek, ZK-07-2020-24)
 25. Darování pozemku v k.ú. Libice nad Doubravou
  (K. Janoušek, ZK-07-2020-25)
 26. Darování pozemku v k.ú. a obci Netín
  (K. Janoušek, ZK-07-2020-26)
 27. Darování pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov
  (K. Janoušek, ZK-07-2020-27)
 28. Bezúplatné nabytí pozemku od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
  (K. Janoušek, ZK-07-2020-28)
 29. Majetkoprávní vypořádání stavby „Modernizace dálnice D1 – úsek 15, Exit 112 Jihlava – Exit 119 Velký Beranov“
  (K. Janoušek, ZK-07-2020-29)
 30. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Lidmaň
  (K. Janoušek, ZK-07-2020-30)
 31. Majetkoprávní dořešení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
  (K. Janoušek, ZK-07-2020-31)
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020
  (M. Hyský, ZK-07-2020-32)
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí páté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
  (R. Fabeš, ZK-07-2020-33)
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
  (R. Fabeš, ZK-07-2020-34)
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí čtvrté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
  (R. Fabeš, ZK-07-2020-35)
 36. Změna Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
  (R. Fabeš, ZK-07-2020-36)
 37. FOND VYSOČINY - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v programu "Cyklodoprava a cykloturistika 2019"
  (R. Fabeš, ZK-07-2020-37)
 38. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
  (J. Tourek, ZK-07-2020-38)
 39. Návrh na poskytnutí příspěvku na provoz pro poskytovatele sociálních služeb Domov Kamélie Křižanov, p.o. a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
  (J. Tourek, ZK-07-2020-39)
 40. Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
  (J. Tourek, ZK-07-2020-40)
 41. Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a informace o vývoji rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2020
  (J. Tourek, ZK-07-2020-41)
 42. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
  (J. Břížďala, ZK-07-2020-42)
 43. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
  (J. Břížďala, ZK-07-2020-43)
 44. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
  (J. Břížďala, ZK-07-2020-44)
 45. Dotace na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)
  (J. Břížďala, ZK-07-2020-45)
 46. Dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020
  (J. Břížďala, ZK-07-2020-46)
 47. Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
  (J. Břížďala, ZK-07-2020-47)
 48. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Jednorázové akce 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (J. Břížďala, ZK-07-2020-48)
 49. Dotace na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul A a Modul B
  (J. Břížďala, ZK-07-2020-49)
 50. Dotace na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C
  (J. Břížďala, ZK-07-2020-50)
 51. FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace
  (J. Břížďala, ZK-07-2020-51)
 52. Předfinancování a spolufinancování projektu Education for Sustainable Development - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
  (J. Břížďala, ZK-07-2020-52)
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid - 19
  (J. Břížďala, ZK-07-2020-53)
 54. FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu
  (H. Hajnová, ZK-07-2020-54)
 55. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
  (H. Hajnová, ZK-07-2020-55)
 56. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
  (L. Vlček, ZK-07-2020-56)
 57. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o.p.s. na rok 2021
  (L. Vlček, ZK-07-2020-57)
 58. Rozprava členů zastupitelstva


Mgr. Vítězslav Schrek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz