Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání ZK 07/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 07/2020 konaného dne 1. 12. 2020 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 06/2020

Úvodem hejtman V. Schrek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 43 členů zastupitelstva kraje. 

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Běhounek, M. Vystrčil.

Byly určeny zapisovatelky: P. Pospíchalová, M. Jakoubková.

Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh zařazení bodů:

58. Žádost obce Olešná o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě – prodloužení termínu realizace stavby nové požární zbrojnice

59. Poskytnutí náhrady za část nevyčerpané dovolené

60. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2020

61. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

62. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV02757.0009

63. FOND VYSOČINY - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v programu "Památky 2020"

64. Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

65. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

do programu jednání. 

M. Kukla vznesl návrh zařazení materiálu o volbě členů Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21.

V. Schrek akceptoval protinávrh M. Kukly s konstatováním, že předložení materiálu týkajícího se volby členů výborů zastupitelstva kraje je plánováno na následujícím zasedání zastupitelstva kraje. 

Hlasováním o návrhu M. Kukly zastupitelé rozhodli o nezařazení navrhovaného materiálu poměrem: pro 13 hlasů, proti 18 hlasů, zdrželo se 12.

Zastupitelstvo kraje návrh zařazení původně předložených materiálů akceptovalo a hlasovalo o upraveném programu jednání.

Ověřovatelkami zápisu byly navrženy: M. Bártová, M. Dudíková

Zastupitelstvo kraje návrh na ověřovatele akceptovalo a hlasovalo o návrhu usnesení. 

Upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 06/2020
02.  Zpráva o činnosti rady kraje
03.  Informace o činnosti krajského úřadu
04.  Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě – prodloužení termínu
05.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
06.  Darování kontejnerů na dezinfekci HZS Kraje Vysočina
58.  Žádost obce Olešná o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě – prodloužení termínu realizace stavby nové požární zbrojnice
59.  Poskytnutí náhrady za část nevyčerpané dovolené
07.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na obnovu zdravotnického přístroje – SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
08.  Návrh na úpravu zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
60.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2020
09.  Prodej pozemku v k. ú. Klokočov
10.  Majetkoprávní vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129 008"
11.  Zánik předkupního práva v k. ú. a obci Bohdalec
12.  Nabytí dílů pozemků v k.ú. a obci Úsobí
13.  Majetkoprávní vypořádání stavby II/360 Třebíč - Střítež
14.  Nabytí pozemků v k.ú. a obci Havlíčkův Brod
15.  Prodej pozemků v k. ú. a obci Želetava
16.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou
17.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, k. ú. Žebrákov u Světlé nad Sázavou
18.  Darování pozemků v k. ú. a obci Jezdovice
19.  Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
20.  Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340" - bezúplatné nabytí
21.  Majetkoprávní vypořádání pozemku po dokončení stavby "III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1" - bezúplatné nabytí
22.  Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
23.  Majetkoprávní vypořádání stavby "II/405 Brtnice obchvat“, změna usnesení 0212/03/2020/RK
24.  Změna usnesení 0381/05/2020/ZK
25.  Darování pozemku v k.ú. Libice nad Doubravou
26.  Darování pozemku v k.ú. a obci Netín
27.  Darování pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov
28.  Bezúplatné nabytí pozemku od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
29.  Majetkoprávní vypořádání stavby „Modernizace dálnice D1 – úsek 15, Exit 112 Jihlava – Exit 119 Velký Beranov“
30.  Smlouva o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Lidmaň
31.  Majetkoprávní dořešení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
32.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020
33.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí páté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
34.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
35.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí čtvrté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
37.  FOND VYSOČINY - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v programu "Cyklodoprava a cykloturistika 2019"
61.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
62.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV02757.0009
63.  FOND VYSOČINY - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v programu "Památky 2020"
36.  Změna Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
38.  Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
39.  Návrh na poskytnutí příspěvku na provoz pro poskytovatele sociálních služeb Domov Kamélie Křižanov, p.o. a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
40.  Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
41.  Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a informace o vývoji rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2020
42.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
43.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
44.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
45.  Dotace na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)
46.  Dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020
47.  Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
49.  Dotace na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul A a Modul B
50.  Dotace na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C
48.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Jednorázové akce 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
51.  FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace
52.  Předfinancování a spolufinancování projektu Education for Sustainable Development - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
53.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid - 19
54.  FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu
55.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
64.  Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
56.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
57.  Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o.p.s. na rok 2021
65.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
66.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0485/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 1. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.

Usnesení 0486/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Mgr. Martinu Bártovou a Mgr. Marii Dudíkovou ověřovatelkami zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 07/2020.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 1. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

 

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.


02. Zpráva o činnosti rady kraje

V. Schrek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje č. 25/2020 až 34/2020 a otevřel rozpravu. 

M. Kukla vznesl dotaz k materiálům:

 • Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/128 Lukavec - obchvat (RK-29-2020-16)
 • Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD (RK-29-2020-15)
 • Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“ (RK-29-2020-44)
 • Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Jihlava – JV obchvat (RK-31-2020-70)

K vzneseným dotazům se vyjádřili P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0487/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.

odpovědnost: rada kraje (1. 12. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (1. 12. 2020)

termín: 1. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-02, ZK-07-2020-02pr01.pdf, ZK-07-2020-02pr02.pdf, ZK-07-2020-02pr03.pdf, ZK-07-2020-02pr04.pdf, ZK-07-2020-02pr05.pdf, ZK-07-2020-02pr06.pdf, ZK-07-2020-02pr07.pdf, ZK-07-2020-02pr08.pdf, ZK-07-2020-02pr09.pdf, ZK-07-2020-02pr10.pdf


03. Informace o činnosti krajského úřadu

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval zastupitelstvo kraje o činnosti krajského úřadu v uplynulém období. Předloženou zprávu doplnil o informaci týkající se personální změny na oddělení správy realit odboru majetkového. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0488/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: Grémium ředitele (1. 12. 2020)

termín: 1. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-03, ZK-07-2020-03pr01.xls, ZK-07-2020-03pr02.xls, ZK-07-2020-03pr03.doc


04. Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě – prodloužení termínu

V. Schrek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace s novým termínem realizace výstavby objektu stanice HZS Kraje Vysočina.

J. Zahradníček požádal o zaslání písemného vyjádření týkajícího se časového harmonogramu tohoto projektu.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0489/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2020-04, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (24. 11. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-04, ZK-07-2020-04pr01.pdf, ZK-07-2020-04pr02.doc


05. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

V. Schrek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0490/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 3 600 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-07-2020-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2020-05, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 3 600 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 600 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: rada kraje (24. 11. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 11. 2021)

termín: 30. 11. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-05, ZK-07-2020-05pr01.pdf, ZK-07-2020-05pr02.pdf


06. Darování kontejnerů na dezinfekci HZS Kraje Vysočina

V. Schrek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnutí daru HZS Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0491/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout dar dle materiálu ZK-07-2020-06, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (1. 12. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-06, ZK-07-2020-06pr01.doc


58. Žádost obce Olešná o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě – prodloužení termínu realizace stavby nové požární zbrojnice

V. Schrek informoval zastupitelstvo kraje o žádosti obce Olešná o prodloužení termínu realizace stavby nové požární zbrojnice. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0492/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2020-58, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (1. 12. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-58, ZK-07-2020-58pr01.pdf, ZK-07-2020-58pr02.doc


59. Poskytnutí náhrady za část nevyčerpané dovolené

V. Schrek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o proplacení nevyčerpané části dovolené za rok 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0493/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout, podle §  35 odst. 2 písm. r) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, náhradu za nevyčerpanou dovolenou náležející za rok 2020 MUDr. Jiřímu Běhounkovi dle materiálu ZK-07-2020-59, př. 1, Mgr. Pavlovi Fraňkovi dle materiálu ZK-07-2020-59, př. 2, Ing. Martinu Kuklovi dle materiálu ZK-07-2020-59, př. 3, Ing. Janě Fialové, MBA, dle materiálu ZK-07-2020-59, př. 4.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (15. 12. 2020)

termín: 15. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-59, ZK-07-2020-59pr01.pdf, ZK-07-2020-59pr02.pdf, ZK-07-2020-59pr03.pdf, ZK-07-2020-59pr04.pdf


07. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na obnovu zdravotnického přístroje – SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví.

Z. Faltus vyjádřil podporu předloženému materiálu.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0494/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny ve výši 10 000 000 Kč dle materiálu ZK-07-2020-07, př. 2;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 10 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 10 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny.

odpovědnost: rada kraje (24. 11. 2020), Odbor zdravotnictví (22. 12. 2020), Odbor ekonomický (22. 12. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-07, ZK-07-2020-07pr01.pdf, ZK-07-2020-07pr02.docx, ZK-07-2020-07pr03.pdf


08. Návrh na úpravu zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek zřizovací listiny výše uvedené příspěvkové organizace a požádal o úpravu přílohy předloženého materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0495/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-08, př. 1upr1.

odpovědnost: rada kraje (22. 12. 2020), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-08, ZK-07-2020-08pr01.docx


60. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2020

M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje s předloženou zprávou o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za uplynulé období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0496/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2020 dle materiálu ZK-07-2020-60, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (1. 12. 2020), Odbor ekonomický (2. 12. 2020)

termín: 2. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-60, ZK-07-2020-60pr01.xls, ZK-07-2020-60pr02.xls

 

Předsedající přednesl návrh schválení bodů 09 - 31 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


09. Prodej pozemku v k. ú. Klokočov

Usnesení 0497/07/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-09, ZK-07-2020-09pr01.doc, ZK-07-2020-09pr02.pdf


10. Majetkoprávní vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129 008"

Usnesení 0498/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129-008" bezúplatným převodem pozemek par. č. 1356/22 ostatní plocha, silnice o výměře 90 m2 v katastrálním území Želiv z vlastnictví České republiky - Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-10, ZK-07-2020-10pr01.pdf


11. Zánik předkupního práva v k. ú. a obci Bohdalec

Usnesení 0499/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

o zániku předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina zapsaného na pozemcích par. č. 160/3, par. č. 1275/16, par. č. 1275/33 a par. č. 1286/3 v k. ú. a obci Bohdalec, vedených u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví 1 v k. ú. a obci Bohdalec pro obec  Bohdalec.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-11


12. Nabytí dílů pozemků v k.ú. a obci Úsobí

Usnesení 0500/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • úplatně nabýt díly pozemků včetně součástí a příslušenství zaměřené geometrickým plánem č. 613-51/2020 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu dle materiálu ZK-07-2020-12, př. 1;
 • nabýt darem díl "a" o výměře 16 m2 oddělený z pozemku par. č. 1106/5 dle geometrického plánu č.  613-51/2020 v k. ú. a obci Úsobí z vlastnictví obce Úsobí do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2021)

termín: 31. 7. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-12, ZK-07-2020-12pr01.xlsx, ZK-07-2020-12pr02.pdf


13. Majetkoprávní vypořádání stavby II/360 Třebíč - Střítež

Usnesení 0501/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2020-13, př. 1;

schvaluje

Dodatek č. 2092 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-13, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2021)

termín: 31. 5. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-13, ZK-07-2020-13pr01.docx, ZK-07-2020-13pr02.doc, ZK-07-2020-13pr03.pdf, ZK-07-2020-13pr04.pdf


14. Nabytí pozemků v k.ú. a obci Havlíčkův Brod

Usnesení 0502/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemky: 

 • Par. č. 778/85 trvalý travní porost o výměře 400 m2
 • Par. č. 2305/27 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 38 m2
 • Par. č. 789/9 ostatní plocha, zeleň o výměře 128 m2
 • Par. č. 3899 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 212 m2
 • Par. č. 789/11 zahrada o výměře 105 m2
 • Par. č. 789/12 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 124 m2
 • Par. č. 778/102 trvalý travní porost o výměře 6 m

všechny v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-14, ZK-07-2020-14pr01.pdf


15. Prodej pozemků v k. ú. a obci Želetava

Usnesení 0503/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně převést pozemky par. č. st. 382/6 o výměře 26 m2 a par. č. 1467/19 o výměře 44 m2 v k. ú. a obci Želetava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví ZEPOD, spol. s.r.o., Podolí 320, 675 26 Želetava za kupní cenu 125 Kč/m2;

schvaluje

Dodatek č. 2093 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2021)

termín: 30. 9. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-15, ZK-07-2020-15pr01.doc, ZK-07-2020-15pr02.pdf


16. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou

Usnesení 0504/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-07-2020-16, př. 2 v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Rokytnice nad Rokytnou;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-07-2020-16, př. 1 v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou z vlastnictví městyse Rokytnice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 2094 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-16, př. 3;
 • Dodatek č. 2095 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-16, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2021)

termín: 31. 7. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-16, ZK-07-2020-16pr01.xlsx, ZK-07-2020-16pr02.xlsx, ZK-07-2020-16pr03.doc, ZK-07-2020-16pr04.doc, ZK-07-2020-16pr05.pdf


17. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, k. ú. Žebrákov u Světlé nad Sázavou

Usnesení 0505/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 2096 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-17, ZK-07-2020-17pr01.doc


18. Darování pozemků v k. ú. a obci Jezdovice

Usnesení 0506/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky dle materiálu ZK-07-2020-18, př. 1 zaměřené geometrickým plánem č. 280-22/2018 v k. ú. a obci Jezdovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jezdovice;

schvaluje

Dodatek č. 2097 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-18, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2021)

termín: 31. 7. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-18, ZK-07-2020-18pr01.xlsx, ZK-07-2020-18pr02.doc, ZK-07-2020-18pr03.pdf


19. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev

Usnesení 0507/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-07-2020-19, př. 1 z vlastnictví města Horní Cerekev, se sídlem nám. T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev, IČO 002 48 185, do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 2098 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-19, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-19, ZK-07-2020-19pr01.xls, ZK-07-2020-19pr02.doc


20. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340" - bezúplatné nabytí

Usnesení 0508/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2020-20, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, Smíchov, IČ 708 89 953, do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-20, ZK-07-2020-20pr01.xls, ZK-07-2020-20pr02.doc, ZK-07-2020-20pr03.pdf


21. Majetkoprávní vypořádání pozemku po dokončení stavby "III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1" - bezúplatné nabytí

Usnesení 0509/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemek par. č. 514/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2 v k. ú. Velká Rovná a obci Pacov z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, Smíchov, IČ 708 89 953, do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-21, ZK-07-2020-21pr01.doc, ZK-07-2020-21pr02.pdf


22. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci

Usnesení 0510/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2293/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 153 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 - Řepy, IČO 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-22, ZK-07-2020-22pr01.docx, ZK-07-2020-22pr02.pdf


23. Majetkoprávní vypořádání stavby "II/405 Brtnice obchvat“, změna usnesení 0212/03/2020/RK

Usnesení 0511/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0212/03/2020/RK tak, že v materiálu ZK-03-2020-18, př. 1 se pozemek s číslem pořadí 34 nahrazuje materiálem ZK-07-2020-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-23, ZK-07-2020-23pr01.xls


24. Změna usnesení 0381/05/2020/ZK

Usnesení 0512/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit text usnesení 0381/05/2020/ZK tak, že text: 

"Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje 

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - části silnice III/35421 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žďár nad Sázavou; 

rozhoduje 

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Žďár nad Sázavou na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace -  části silnice III/35421 v rozsahu km 0,000 - 1,578 včetně součástí a  příslušenství a pozemků par. č. 5041/1 - ost. plocha, silnice o výměře 14 451 m2 a par. č. 8602/1- ost. plocha, silnice o výměře 11 m2 oba v k.ú. Město Žďár" 

se nahrazuje textem: 

"Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje 

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - části silnice III/35421 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žďár nad Sázavou; 

rozhoduje 

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Žďár nad Sázavou na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace -  části silnice III/35421 v rozsahu km 0,000 - 1,578 včetně součástí a  příslušenství a pozemků par. č. 5041/1 - ost. plocha, silnice o výměře 14 451 m2 a par. č. 8602/16- ost. plocha, silnice o výměře 11 m2 oba v k.ú. Město Žďár".

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-24


25. Darování pozemku v k.ú. Libice nad Doubravou

Usnesení 0513/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 2017/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 211 m2, oddělený GP č. 592-85/2020 z pozemku par. č. 2017 v k. ú. Libice nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou;

schvaluje

Dodatek č. 2099 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-25, ZK-07-2020-25pr01.doc, ZK-07-2020-25pr02.pdf


26. Darování pozemku v k.ú. a obci Netín

Usnesení 0514/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek  par. č. 1520/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 v k.ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín;

schvaluje

Dodatek č. 2100 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-26, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-26, ZK-07-2020-26pr01.pdf, ZK-07-2020-26pr02.doc


27. Darování pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov

Usnesení 0515/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky  v k.ú. a obci Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2020-27, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;

schvaluje

Dodatek č. 2101 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-27, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-27, ZK-07-2020-27pr01.xls, ZK-07-2020-27pr02.doc, ZK-07-2020-27pr03.pdf


28. Bezúplatné nabytí pozemku od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0516/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2498/31- ost. plocha, silnice o  výměře 24 m2 v k.ú. Pacov z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-28, ZK-07-2020-28pr01.pdf


29. Majetkoprávní vypořádání stavby „Modernizace dálnice D1 – úsek 15, Exit 112 Jihlava – Exit 119 Velký Beranov“

Usnesení 0517/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemky par. č. 880/2 ostatní plocha, silnice o výměře 139 m2, par. č. 880/3 ostatní plocha, silnice o výměře 146 m2, par. č. 880/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 a par. č. 880/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 všechny v katastrálním území Měšín,  nacházejících se pod  silničním tělesem komunikace II/352 a nadjezdem ev. č. D1-150 a k tomuto rozhodnout uzavřít mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jako dárcem a Krajem Vysočina, jako obdarovaným darovací smlouvu dle materiálu ZK-07-2020-29, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (1. 12. 2020)

termín: 1. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-29, ZK-07-2020-29pr01.doc


30. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Lidmaň

Usnesení 0518/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Lidmaň Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 1143/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. a obci Lidmaň dle materiálu ZK-07-2020-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-30, ZK-07-2020-30pr01.doc, ZK-07-2020-30pr02.pdf


31. Majetkoprávní dořešení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice

Usnesení 0519/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemek oddělený z pozemku par. č. 375/23 geometrickým plánem číslo 482-303/2014, nově označený jako par. č. 375/36 - ostatní plocha o výměře 48 m2 v k.ú. Okrouhlice z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic s.o. za kupní cenu 13 000 Kč.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-31, ZK-07-2020-31pr01.pdf, ZK-07-2020-31pr02.pdf


32. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020

M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava.

Z. Tůma sdělil své stanovisko k navrhované změně rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina.

M. Hyský a M. Houška podali doplňující informace k systému zajištění služeb veřejné linkové osobní dopravy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0520/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2292 – Dopravní obslužnost o částku 87 717 878 Kč na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy při současném snížení §  2212 – Silnice, určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na financování neinvestičních akcí dle seznamu ZK-04-2020-40, př. 2 o částku 87 717 878 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na financování neinvestičních akcí dle seznamu ZK-04-2020-40, př. 2 o částku 92 282 122 Kč při současném převodu finančních prostředků ve výši 92 282 122 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro rok 2020 o částku 180 000 000 Kč na realizaci akcí dle seznamu ZK-04-2020-40, př. 2;

ruší

usnesení č. 0526/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019;

stanoví

rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2020:

 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 626 864 878 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 20 mil. počtu ujetých km;

 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 460 520 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,5 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.

odpovědnost: rada kraje (1. 12. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-32, ZK-07-2020-32pr01.pdf, ZK-07-2020-32pr02.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 33 – 35, 37, 61 - 63 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


33. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí páté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

Usnesení 0521/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 022 483,67 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnutou Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (24. 11. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-33, ZK-07-2020-33pr01.xls


34. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace

Usnesení 0522/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 489 515,72 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace poskytnuté na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (24. 11. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-34, ZK-07-2020-34pr01.xls


35. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí čtvrté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

Usnesení 0523/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 77 603,91 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (24. 11. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-35, ZK-07-2020-35pr01.xls


37. FOND VYSOČINY - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v programu "Cyklodoprava a cykloturistika 2019"

Usnesení 0524/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace FV02740.0027 a FV02740.0012 dle materiálu ZK-07-2020-37, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (1. 12. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (1. 12. 2020)

termín: 1. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-37, ZK-07-2020-37pr01.pdf, ZK-07-2020-37pr02.pdf, ZK-07-2020-37pr03.doc


61. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

Usnesení 0525/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 24 308,36 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (1. 12. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-61, ZK-07-2020-61pr01.xls


62. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV02757.0009

Usnesení 0526/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02757.0009 dle materiálu ZK-07-2020-62, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (1. 12. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-62, ZK-07-2020-62pr01.pdf, ZK-07-2020-62pr02.pdf, ZK-07-2020-62pr03.docx


63. FOND VYSOČINY - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v programu "Památky 2020"

Usnesení 0527/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV102752.0037 dle materiálu ZK-07-2020-63, př. 4.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (21. 12. 2020)

termín: 21. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-63, ZK-07-2020-63pr01.pdf, ZK-07-2020-63pr02.pdf, ZK-07-2020-63pr03.doc, ZK-07-2020-63pr04.doc


36. Změna Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny

R. Fabeš zdůvodnil zastupitelstvu kraje úpravu dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0528/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 11 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny dle materiálu ZK-07-2020-36, př. 1upr1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-36, ZK-07-2020-36pr01.doc


38. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb

J. Tourek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit změny zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0529/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 17 Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-38, př. 1;
 • Dodatek č. 28 Zřizovací listiny Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-38, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (31. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-38, ZK-07-2020-38pr01.doc, ZK-07-2020-38pr02.doc


39. Návrh na poskytnutí příspěvku na provoz pro poskytovatele sociálních služeb Domov Kamélie Křižanov, p.o. a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci

J. Tourek předložil zastupitelstvu kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0530/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace o částku 321 000 Kč dle materiálu ZK-07-2020-39, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-07-2020-39, př. 1;

rozhoduje

 • schválit změny ve výši příspěvku na vyrovnávací platbu (dotace) pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-07-2020-39, př. 1;
 • uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace a změn ve výši dotace na jednotlivé služby dle materiálu ZK-07-2020-39, př. 2.

odpovědnost: Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace (31. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-39, ZK-07-2020-39pr01.xls, ZK-07-2020-39pr02.pdf


40. Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“

J. Tourek sdělil zastupitelstvu kraje podrobnosti k předloženému materiálu.

Předsedající nechal omylem hlasovat o textu návrhu usnesení bodu 41 (pro 42 hlasů, proti 0, zdržel se 1), proto prohlásit toto hlasování za zmatečné.

Zastupitelé kraje nejprve hlasovali o zmatečnosti návrhu (pro 42 hlasů, proti 0, zdržel se 0) a poté se hlasováním vyjádřili k předloženému návrhu usnesení bodu 40.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0531/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • snížit dotaci pro poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, ve výši 12 028 371 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu ZK-07-2020-40, př. 1;
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, ve výši 18 682 805 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu ZK-07-2020-40, př. 1;
 • uzavřít Dodatky č. II ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) dle materiálů ZK-07-2020-40, př. 2, ZK-07-2020-40, př. 3, ZK-07-2020-40, př. 4 a ZK-07-2020-40, př. 5.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-40, ZK-07-2020-40pr01.xls, ZK-07-2020-40pr02.pdf, ZK-07-2020-40pr03.pdf, ZK-07-2020-40pr04.doc, ZK-07-2020-40pr05.doc


41. Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a informace o vývoji rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2020

J. Tourek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0532/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 43xx o částku 16 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 16 000 000 Kč.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (8. 12. 2020)

termín: 8. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-41, ZK-07-2020-41pr01.xls, ZK-07-2020-41pr02.xls

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 42 – 47, 49, 50 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


42. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Usnesení 0533/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2020-42, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (1. 12. 2020), Odbor informatiky (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-42, ZK-07-2020-42pr01.pdf, ZK-07-2020-42pr02.doc, ZK-07-2020-42pr03.pdf, ZK-07-2020-42pr04.pdf, ZK-07-2020-42pr05.pdf


43. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Usnesení 0534/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2020-43, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (1. 12. 2020), Odbor informatiky (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-43, ZK-07-2020-43pr01.pdf, ZK-07-2020-43pr02.doc, ZK-07-2020-43pr03.pdf


44. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Usnesení 0535/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2020-44, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (1. 12. 2020), Odbor informatiky (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-44, ZK-07-2020-44pr01.pdf, ZK-07-2020-44pr02.doc, ZK-07-2020-44pr03.pdf, ZK-07-2020-44pr04.pdf, ZK-07-2020-44pr05.pdf


45. Dotace na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)

Usnesení 0536/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-07-2020-45, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (1. 12. 2020)

termín: 1. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-45, ZK-07-2020-45pr01.xlsx


46. Dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020

Usnesení 0537/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-07-2020-46, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (1. 12. 2020)

termín: 1. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-46, ZK-07-2020-46pr01.xls


47. Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020

Usnesení 0538/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-07-2020-47, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-07-2020-47, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (1. 12. 2020)

termín: 1. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-47, ZK-07-2020-47pr01.xls, ZK-07-2020-47pr02.xls, ZK-07-2020-47pr03.doc


49. Dotace na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul A a Modul B

Usnesení 0539/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol a základních škol dle materiálu ZK-07-2020-49, př. 1 (mateřské školy) a dle materiálu ZK-07-2020-49, př. 2 (základní školy).

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (1. 12. 2020)

termín: 1. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-49, ZK-07-2020-49pr01.xlsx, ZK-07-2020-49pr02.xlsx


50. Dotace na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C

Usnesení 0540/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol, které zřizují obce, dle tabulky 2 materiálu ZK-07-2020-50, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol, které zřizuje kraj, dle tabulky 1 materiálu ZK-07-2020-50, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (1. 12. 2020)

termín: 1. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-50, ZK-07-2020-50pr01.xls


48. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Jednorázové akce 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření

J. Břížďala informoval zastupitelstvo kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí dotace z uvedeného programu subjektům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0541/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-07-2020-48, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-07-2020-48, př. 3;
 • neposkytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-07-2020-48, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (24. 11. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-48, ZK-07-2020-48pr01.pdf, ZK-07-2020-48pr02.pdf, ZK-07-2020-48pr03.pdf, ZK-07-2020-48pr04.pdf, ZK-07-2020-48pr05.pdf


51. FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace

J. Břížďala předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0542/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2020-51, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (1. 12. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-51, ZK-07-2020-51pr01.pdf, ZK-07-2020-51pr02.pdf, ZK-07-2020-51pr03.doc


52. Předfinancování a spolufinancování projektu Education for Sustainable Development - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

J. Břížďala seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0543/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet určený na financování projektu Education for Sustainable Development ve výši max. 800 tis. Kč na předfinancování projektu (z toho předpokládané spolufinancování kraje činí cca 27 tis. Kč). Finanční prostředky budou převáděny postupně dle potřeby.

odpovědnost: rada kraje (1. 12. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-52, ZK-07-2020-52pr01.xlsx


53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid - 19

J. Břížďala předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0544/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program „Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid – 19“ právnickým osobám vykonávajícím činnost dětských domovů a dětských domovů se školou dle materiálu ZK-07-2020-53, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-53, ZK-07-2020-53pr01.xlsx


54. FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu

H. Hajnová upřesnila zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0545/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2020-54, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-54, ZK-07-2020-54pr01.pdf, ZK-07-2020-54pr02.pdf, ZK-07-2020-54pr03.pdf


55. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

H. Hajnová předložila zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0546/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02727.0014 dle materiálu ZK-07-2020-55, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-55, ZK-07-2020-55pr01.pdf, ZK-07-2020-55pr02.doc, ZK-07-2020-55pr03.pdf


64. Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

H. Hajnová sdělila zastupitelstvu kraje jména členů Výboru Regionální rady, kteří byli nominováni politickými kluby ANO 2011, KSČM a přenesla návrh usnesení. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0547/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
volí

členy Výboru Regionální rady regionu Soudržnosti Jihovýchod: 

 • Petra Bártu, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • MUDr. Jiřího Běhounka, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Mgr. Hanu Hajnovou, členku Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Ing. Josefa Klementa, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Ing. Vladimíra Novotného, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Mgr. Pavla Pacala, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Mgr. Pavla Fraňka, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Josefa Zahradníčka, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (4. 12. 2020)

termín: 4. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-64


56. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

L. Vlček předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0548/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0079 dle materiálu ZK-07-2020-56, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (1. 12. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-56, ZK-07-2020-56pr01.pdf, ZK-07-2020-56pr02.doc, ZK-07-2020-56pr03.pdf


57. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o.p.s. na rok 2021

L. Vlček informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotaci na zajištění provozu Stanice Pavlov v roce 2021.

J. Klement požádal o upřesnění, z jakého důvodu je materiál předkládán před schváleným rozpočtem kraje na rok 2021.

K vznesenému dotazu se vyjádřili L. Vlček, M. Hyský.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0549/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč na zajištění provozu Stanice Pavlov, o.p.s. v roce 2021;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2020-57, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (1. 12. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (15. 3. 2021)

termín: 15. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-57, ZK-07-2020-57pr01.pdf


65. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

L. Vlček upřesnil zastupitelstvu kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0550/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • o převodu finančních prostředků ve výši 13 580 530 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ dle materiálu ZK-07-2020-65, př. 1;
 • neposkytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ dle materiálu ZK-07-2020-65, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2020-65, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (1. 12. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2020-65, ZK-07-2020-65pr01.pdf, ZK-07-2020-65pr02.pdf, ZK-07-2020-65pr03.pdf


66. Rozprava členů zastupitelstva

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

V. Schrek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 22. 12. 2020.

 

 

 

 

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Mgr. Martina Bártová             ……...……………………………………

 

Mgr. Marie Dudíková             …..………………………………….…… 

 

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 07/2020.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 07/2020 dne 1. 12. 2020.

Zapsaly: P. Pospíchalová, M. Jakoubková, dne 11. 12. 2020 (zápis pořízen na základě záznamu).


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz