Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do zastupitelstva kraje 08/2018 - 11. 12. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zpráva o činnosti rady kraje
3 Informace o činnosti krajského úřadu
4 Náhrada výdělku
5 Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
6 Stanovení počtu uvolněných členů Rady Kraje Vysočina
7 Vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Brně
8 Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019
9 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10 Dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. na podporu akce FIS OPA CUP – Evropský pohár v klasickém lyžování
11 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina
12 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů
13 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
14 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zvýšení závazných ukazatelů na financování rekonstrukcí a oprav nemovitého majetku pro vybrané nemocnice zřizované Krajem Vysočina
15 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2018
16 Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
17 Majetkoprávní vypořádání pozemků s Českou republikou, Povodím Moravy, s.p.
18 Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
19 Uzavření budoucí kupní smlouvy - k.ú. Jihlava
20 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Rouchovany
21 Prodej pozemku v k. ú. Týn u Třebíče
22 Darování a přijetí daru pozemků v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě a obci Zubří
23 Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Moravské Budějovice
24 Darování pozemků v k. ú. Hněvkovice u Humpolce a obci Humpolec
25 Darování pozemků v k. ú. Krasoňov a obci Humpolec
26 Darování pozemku v k. ú. a obci Libkova Voda
27 Kupní smlouva v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/360 Střítež – Štěpánovice“
28 Darování pozemků v k. ú. Želiv a obci Želiv
29 Prodej pozemku v k.ú. Kamenice u Herálce
30 Darování pozemku v k.ú. a obci Oudoleň
31 Nabytí pozemků po dokončení akce „III/36044 Křižanov – most ev. č. 36044-1“
32 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
33 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
34 Výkup pozemku v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
35 Předání majetku k hospodaření Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava
36 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/129, II/347 Humpolec – okružní křižovatka (u Vodaku)
37 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Stránecká Zhoř pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Stránecká Zhoř - průtah
38 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní
39 Stanovení rozsahu drážní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2019
40 Smlouva mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu
41 Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line, projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny – převod majetku
42 Dotace na obnovu kulturních památek - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ02381.0039
43 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
44 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí první splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldwiertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
45 FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0021
46 Akce Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace – Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg
47 Změna zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
48 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s Městem Pacov
49 Sloučení příspěvkových organizací Domov důchodců Onšov a Domov Jeřabina Pelhřimov
50 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu PODPORUJEME PRORODINNOU A SENIORSKOU POLITIKU OBCÍ 2018
51 Úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u příspěvkových organizací, změny ve výši příspěvku na jednotlivé sociální služby (převody dotace) – rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
52 Dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018
53 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
54 Změna ve zřizovací listině
55 Dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
56 Změny v partnerských smlouvách projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě)
57 Příprava projektu do OPŽP 2014-2020 - „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“
58 Informace o výstupech Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018
59 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2018
60 Profil Kraje Vysočina – prosinec 2018
61 Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
62 Program rozvoje Kraje Vysočina – změna názvu a prodloužení platnosti
63 Rámec tematického zaměření programů Fondu Vysočiny pro rok 2019
64 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019
65 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UNESCO 2019
66 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PAMÁTKY 2019
67 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019
68 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu DOBROVOLNICTVÍ 2019
69 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019
70 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019
71 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019
72 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019
73 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2019
74 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019
75 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2019
76 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2019
77 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019
78 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019
79 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019
80 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019
81 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2019
82 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019
83 Odvolání a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
84 Odvolání a volba člena Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
85 Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
86 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjček poskytnutých na realizaci projektů IROP u nemocnic a projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg
87 Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
88 Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz