Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání ZK-08-2018

Určeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2018, které se bude konat dne 11.12.2018 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2018
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
  (J. Běhounek, ZK-08-2018-02)
 3. Informace o činnosti
  (Z. Kadlec, ZK-08-2018-03)
 4. Náhrada výdělku
  (J. Běhounek, ZK-08-2018-04)
 5. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
  (J. Běhounek, ZK-08-2018-05)
 6. Stanovení počtu uvolněných členů Rady Kraje Vysočina
  (J. Běhounek, ZK-08-2018-06)
 7. Vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Brně
  (J. Běhounek, ZK-08-2018-07)
 8. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019
  (J. Běhounek, ZK-08-2018-08)
 9. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (J. Běhounek, ZK-08-2018-09)
 10. Dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. na podporu akce FIS OPA CUP – Evropský pohár v klasickém lyžování
  (J. Běhounek, ZK-08-2018-10)
 11. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina
  (J. Běhounek, ZK-08-2018-11)
 12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů
  (J. Běhounek, ZK-08-2018-12)
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
  (V. Novotný, ZK-08-2018-13)
 14. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zvýšení závazných ukazatelů na financování rekonstrukcí a oprav nemovitého majetku pro vybrané nemocnice zřizované Krajem Vysočina
  (V. Novotný, ZK-08-2018-14)
 15. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2018
  (M. Kukla, ZK-08-2018-15)
 16. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
  (M. Kukla, ZK-08-2018-16)
 17. Majetkoprávní vypořádání pozemků s Českou republikou, Povodím Moravy, s.p.
  (M. Kukla, ZK-08-2018-17)
 18. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
  (M. Kukla, ZK-08-2018-18)
 19. Uzavření budoucí kupní smlouvy - k.ú. Jihlava
  (M. Kukla, ZK-08-2018-19)
 20. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Rouchovany
  (M. Kukla, ZK-08-2018-20)
 21. Prodej pozemku v k. ú. Týn u Třebíče
  (M. Kukla, ZK-08-2018-21)
 22. Darování a přijetí daru pozemků v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě a obci Zubří
  (M. Kukla, ZK-08-2018-22)
 23. Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Moravské Budějovice
  (M. Kukla, ZK-08-2018-23)
 24. Darování pozemků v k. ú. Hněvkovice u Humpolce a obci Humpolec
  (M. Kukla, ZK-08-2018-24)
 25. Darování pozemků v k. ú. Krasoňov a obci Humpolec
  (M. Kukla, ZK-08-2018-25)
 26. Darování pozemku v k. ú. a obci Libkova Voda
  (M. Kukla, ZK-08-2018-26)
 27. Kupní smlouva v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/360 Střítež – Štěpánovice“
  (M. Kukla, ZK-08-2018-27)
 28. Darování pozemků v k. ú. Želiv a obci Želiv
  (M. Kukla, ZK-08-2018-28)
 29. Prodej pozemku v k.ú. Kamenice u Herálce
  (M. Kukla, ZK-08-2018-29)
 30. Darování pozemku v k.ú. a obci Oudoleň
  (M. Kukla, ZK-08-2018-30)
 31. Nabytí pozemků po dokončení akce „III/36044 Křižanov – most ev. č. 36044-1“
  (M. Kukla, ZK-08-2018-31)
 32. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
  (M. Kukla, ZK-08-2018-32)
 33. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
  (M. Kukla, ZK-08-2018-33)
 34. Výkup pozemku v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
  (M. Kukla, ZK-08-2018-34)
 35. Předání majetku k hospodaření Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava
  (M. Kukla, ZK-08-2018-35)
 36. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/129, II/347 Humpolec – okružní křižovatka (u Vodaku)
  (J. Hyliš, ZK-08-2018-36)
 37. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Stránecká Zhoř pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Stránecká Zhoř - průtah
  (J. Hyliš, ZK-08-2018-37)
 38. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní
  (J. Hyliš, ZK-08-2018-38)
 39. Stanovení rozsahu drážní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2019
  (J. Hyliš, ZK-08-2018-39)
 40. Smlouva mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu
  (J. Hyliš, ZK-08-2018-40)
 41. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line, projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny – převod majetku
  (J. Fischerová, ZK-08-2018-41)
 42. Dotace na obnovu kulturních památek - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ02381.0039
  (J. Fischerová, ZK-08-2018-42)
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
  (J. Fischerová, ZK-08-2018-43)
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí první splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldwiertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
  (J. Fischerová, ZK-08-2018-44)
 45. FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0021
  (J. Fischerová, ZK-08-2018-45)
 46. Akce Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace – Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg
  (J. Fischerová, ZK-08-2018-46)
 47. Změna zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
  (P. Franěk, ZK-08-2018-47)
 48. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s Městem Pacov
  (P. Franěk, ZK-08-2018-48)
 49. Sloučení příspěvkových organizací Domov důchodců Onšov a Domov Jeřabina Pelhřimov
  (P. Franěk, ZK-08-2018-49)
 50. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu PODPORUJEME PRORODINNOU A SENIORSKOU POLITIKU OBCÍ 2018
  (P. Franěk, ZK-08-2018-50)
 51. Úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u příspěvkových organizací, změny ve výši příspěvku na jednotlivé sociální služby (převody dotace) – rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
  (P. Franěk, ZK-08-2018-51)
 52. Dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018
  (J. Fialová, ZK-08-2018-52)
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
  (J. Fialová, ZK-08-2018-53)
 54. Změna ve zřizovací listině
  (J. Fialová, ZK-08-2018-54)
 55. Dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
  (J. Fialová, ZK-08-2018-55)
 56. Změny v partnerských smlouvách projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě)
  (J. Fialová, ZK-08-2018-56)
 57. Příprava projektu do OPŽP 2014-2020 - „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“
  (M. Hyský, ZK-08-2018-57)
 58. Informace o výstupech Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018
  (M. Hyský, ZK-08-2018-58)
 59. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2018
  (M. Hyský, ZK-08-2018-59)
 60. Profil Kraje Vysočina – prosinec 2018
  (P. Pacal, ZK-08-2018-60)
 61. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
  (P. Pacal, ZK-08-2018-61)
 62. Program rozvoje Kraje Vysočina – změna názvu a prodloužení platnosti
  (P. Pacal, ZK-08-2018-62)
 63. Rámec tematického zaměření programů Fondu Vysočiny pro rok 2019
  (P. Pacal, ZK-08-2018-63)
 64. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019
  (J. Fischerová, ZK-08-2018-64)
 65. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UNESCO 2019
  (J. Fischerová, ZK-08-2018-65)
 66. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PAMÁTKY 2019
  (J. Fischerová, ZK-08-2018-66)
 67. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019
  (J. Fischerová, ZK-08-2018-67)
 68. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu DOBROVOLNICTVÍ 2019
  (P. Franěk, ZK-08-2018-68)
 69. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019
  (P. Franěk, ZK-08-2018-69)
 70. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019
  (P. Franěk, ZK-08-2018-70)
 71. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019
  (P. Franěk, ZK-08-2018-71)
 72. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019
  (J. Fialová, ZK-08-2018-72)
 73. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2019
  (J. Fialová, ZK-08-2018-73)
 74. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019
  (J. Fialová, ZK-08-2018-74)
 75. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2019
  (J. Fialová, ZK-08-2018-75)
 76. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2019
  (J. Fialová, ZK-08-2018-76)
 77. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019
  (J. Fialová, ZK-08-2018-77)
 78. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019
  (J. Fialová, ZK-08-2018-78)
 79. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019
  (M. Hyský, ZK-08-2018-79)
 80. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019
  (M. Hyský, ZK-08-2018-80)
 81. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2019
  (M. Hyský, ZK-08-2018-81)
 82. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019
  (P. Pacal, ZK-08-2018-82)
 83. Odvolání a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
  (J. Veleba, ZK-08-2018-83)
 84. Odvolání a volba člena Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
  (J. Veleba, ZK-08-2018-84)
 85. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
  (L. Vlček, ZK-08-2018-85)
 86. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz