Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání ZK 08/2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 08/2018, které se konalo dne 11. 12. 2018 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2018

Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: L. Vlček, P. Janoušek, M. Plodík, Č. Jůzl.

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.

Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:

86. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjček poskytnutých na realizaci projektů IROP u nemocnic a projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg

87. Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
88. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019

Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a hlasovalo o upraveném programu jednání.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: J. Veleba a H. Vrzalová.

Zastupitelstvo kraje návrh na ověřovatele akceptovalo a hlasovalo o návrhu usnesení.

Upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2018
02.  Zpráva o činnosti rady kraje
03.  Informace o činnosti krajského úřadu
04.  Náhrada výdělku
05.  Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
06.  Stanovení počtu uvolněných členů Rady Kraje Vysočina
07.  Vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Brně
08.  Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019
09.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10.  Dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. na podporu akce FIS OPA CUP – Evropský pohár v klasickém lyžování
11.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina
12.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů
13.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
14.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zvýšení závazných ukazatelů na financování rekonstrukcí a oprav nemovitého majetku pro vybrané nemocnice zřizované Krajem Vysočina
15.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2018
86.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjček poskytnutých na realizaci projektů IROP u nemocnic a projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg
16.  Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
17.  Majetkoprávní vypořádání pozemků s Českou republikou, Povodím Moravy, s.p.
18.  Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
19.  Uzavření budoucí kupní smlouvy - k.ú. Jihlava
20.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Rouchovany
21.  Prodej pozemku v k. ú. Týn u Třebíče
22.  Darování a přijetí daru pozemků v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě a obci Zubří
24.  Darování pozemků v k. ú. Hněvkovice u Humpolce a obci Humpolec
25.  Darování pozemků v k. ú. Krasoňov a obci Humpolec
26.  Darování pozemku v k. ú. a obci Libkova Voda
27.  Kupní smlouva v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/360 Střítež – Štěpánovice“
28.  Darování pozemků v k. ú. Želiv a obci Želiv
29.  Prodej pozemku v k.ú. Kamenice u Herálce
30.  Darování pozemku v k.ú. a obci Oudoleň
31.  Nabytí pozemků po dokončení akce „III/36044 Křižanov – most ev. č. 36044-1“
32.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
33.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
34.  Výkup pozemku v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
35.  Předání majetku k hospodaření Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava
23.  Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Moravské Budějovice
36.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/129, II/347 Humpolec – okružní křižovatka (u Vodaku)
37.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Stránecká Zhoř pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Stránecká Zhoř - průtah
38.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní
39.  Stanovení rozsahu drážní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2019
40.  Smlouva mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu
41.  Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line, projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny – převod majetku
42.  Dotace na obnovu kulturních památek - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ02381.0039
43.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
44.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí první splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldwiertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
45.  FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0021
46.  Akce Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace – Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg
47.  Změna zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
48.  Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s Městem Pacov
49.  Sloučení příspěvkových organizací Domov důchodců Onšov a Domov Jeřabina Pelhřimov
50.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu PODPORUJEME PRORODINNOU A SENIORSKOU POLITIKU OBCÍ 2018
51.  Úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u příspěvkových organizací, změny ve výši příspěvku na jednotlivé sociální služby (převody dotace) – rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
52.  Dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018
53.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
54.  Změna ve zřizovací listině
55.  Dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
56.  Změny v partnerských smlouvách projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě)
57.  Příprava projektu do OPŽP 2014-2020 - „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“
58.  Informace o výstupech Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018
59.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2018
60.  Profil Kraje Vysočina – prosinec 2018
61.  Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
62.  Program rozvoje Kraje Vysočina – změna názvu a prodloužení platnosti
63.  Rámec tematického zaměření programů Fondu Vysočiny pro rok 2019
64.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019
65.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UNESCO 2019
66.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PAMÁTKY 2019
67.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019
68.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu DOBROVOLNICTVÍ 2019
69.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019
70.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019
71.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019
72.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019
73.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2019
74.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019
75.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2019
76.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2019
77.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019
78.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019
79.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019
80.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019
81.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2019
82.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019
83.  Odvolání a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
84.  Odvolání a volba člena Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
85.  Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
87.  Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
88.  Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
89.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0712/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0713/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Ing. Jana Velebu a Mgr. Helenu Vrzalovou ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2018.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.


02. Zpráva o činnosti rady kraje

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženou zprávou o činnosti rady kraje a otevřel rozpravu.

M. Houška vznesl dotaz k bodům:
- Znalostní cesta Tchaj-wan 2018, vzdělávací kurz Autonomní vozidlo – návrh na provedení rozpočtového opatření (RK-31-2018-04)
- Příprava žádostí o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury (RK-32-2018-32)
J. Kalina a C. Čepička požádali o doplňující informace k materiálu:
- Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace tvůrcům filmu Muž, který stál v cestě (RK-32-2018-19)
V. Kaňkovský požádal o informace k návrhu opakovaného vyhlášení veřejné zakázky na nemocniční informační systémy.

K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek, J. Hyliš a P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0714/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-02, ZK-08-2018-02pr01.pdf, ZK-08-2018-02pr02.pdf, ZK-08-2018-02pr03.pdf, ZK-08-2018-02pr04.pdf


03. Informace o činnosti krajského úřadu

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval zastupitelstvo kraje o zvolení nového vedoucího oddělení přezkoumání hospodaření obcí na odboru kontroly, kterým se stal Ing. Bc. Josef Šenk. K předloženému materiálu obsahujícímu informaci o činnosti krajského úřadu v uplynulém období otevřel rozpravu.

M. Houška požádal o upřesnění počtu předložených žádostí o podporu projektů z Integrovaného regionálního operačního programu a o informace z návštěvy prezidenta italského regionu.
O. Benc požádal o písemnou zprávu týkající se náhradní rodinné péče, pěstounů na přechodnou dobu a spolupráce s Psychocentrem.
J. Kalina vznesl dotaz k průběhu jednání ohledně prodeje areálu bývalého sanatoria Buchtův kopec.

K vzneseným dotazům se vyjádřili Z. Kadlec, J. Fischerová, M. Hyský.
Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0715/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: Grémium ředitele (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-03, ZK-08-2018-03pr01.xls, ZK-08-2018-03pr02.xls, ZK-08-2018-03pr03.doc


04. Náhrada výdělku

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválení podmínek a výše paušální částky poskytované jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0716/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

s účinností od 1. 1. 2019 neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina, kteří jsou podnikajícími  fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost, poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce ve výši 250 Kč za 1 hodinu (nejvýše 8 000 Kč/1 kalendářní měsíc), v rozsahu nejvýše 8  hodin/1 den, nejvýše 32 hodin/1 kalendářní měsíc, nejvýše 160 hodin/1 kalendářní rok.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-04


05. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh poskytnutí odměn členům výborů zastupitelstva kraje a členům komisí rady kraje za období 1. 6. 2018 – 30. 11. 2018. Předložený materiál doplnil o upravenou přílohu č. 2 a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0717/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2018 – 30. 11. 2018 dle materiálu ZK-08-2018-05, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2018 – 30. 11. 2018 dle materiálu ZK-08-2018-05, př. 2upr1;
bere na vědomí
 • vzdání se odměny Ing. Miloše Štěpanovského za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu ZK-08-2018-05, př. 3;
 • vzdání se odměny Ing. Martina Uhlíře, MBA, za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu ZK-08-2018-05, př. 4.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (11. 12. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-05, ZK-08-2018-05pr01.xls, ZK-08-2018-05pr02.xls, ZK-08-2018-05pr03.pdf, ZK-08-2018-05pr04.pdf


06. Stanovení počtu uvolněných členů Rady Kraje Vysočina

J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu stanovení počtu uvolněných členů Rady Kraje Vysočina.
J. Kalina vyjádřil své stanovisko k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0718/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
stanoví

s účinností od 12. 12. 2018 počet uvolněných členů Rady Kraje Vysočina na 8 s tím, že neuvolněným členem rady ve funkci náměstka hejtmana kraje bude Pavel Pacal.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje (12. 12. 2018)

termín: 12. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 1, zdrželo se 5.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-06, ZK-08-2018-06pr01.pdf


07. Vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Brně

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí informaci o vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Brně. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0719/08/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-07, ZK-08-2018-07pr01.pdf


08. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem Programu Prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0720/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace o realizaci Programu Prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK-08-2018-08, př. 1;

rozhoduje

schválit Program Prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu ZK-08-2018-08, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 12. 2018)

termín: 30. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-08, ZK-08-2018-08pr01.doc, ZK-08-2018-08pr02.doc, ZK-08-2018-08pr03.xls


09. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0721/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 850 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-08-2018-09, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-08-2018-09, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 850 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 850 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-09, ZK-08-2018-09pr01.pdf, ZK-08-2018-09pr02.pdf


10. Dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. na podporu akce FIS OPA CUP – Evropský pohár v klasickém lyžování

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě, z.s.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0722/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Zastupitelstvo kraje (ÚZ 00018) ve výši 300 000 Kč spolku SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě, IČ: 43378480, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce FIS OPA CUP – Evropský pohár v klasickém lyžování dle materiálu ZK-08-2018-10, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-08-2018-10, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (5. 4. 2019), Odbor ekonomický (5. 4. 2019)

termín: 5. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-10, ZK-08-2018-10pr01.PDF, ZK-08-2018-10pr02.doc


11. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina

J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0723/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-08-2018-11, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor informatiky (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-11, ZK-08-2018-11pr01.doc


12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek Smlouvy o společném postupu zadavatelů uzavřené s Městem Třebíč. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0724/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-08-2018-12, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor informatiky (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-12, ZK-08-2018-12pr01.DOCX


13. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0725/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352210) o částku 22  857 384,60 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, na předfinancování druhé etapy projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (11. 12. 2018), Odbor ekonomický (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-13


14. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zvýšení závazných ukazatelů na financování rekonstrukcí a oprav nemovitého majetku pro vybrané nemocnice zřizované Krajem Vysočina

V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0726/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 8 850 000 Kč a položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 400 000 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 9 250 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro:
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 400 000 Kč za účelem krytí provozních výdajů akce dle materiálu ZK-08-2018-14, př. 5.

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (31. 12. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-14, ZK-08-2018-14pr01.pdf, ZK-08-2018-14pr02.pdf, ZK-08-2018-14pr03.pdf, ZK-08-2018-14pr04.pdf, ZK-08-2018-14pr05.pdf


15. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2018

M. Kukla předložil zastupitelstvu kraje na vědomí pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0727/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2018 dle materiálu ZK-08-2018-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (14. 12. 2018)

termín: 14. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-15, ZK-08-2018-15pr01.xls


86. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjček poskytnutých na realizaci projektů IROP u nemocnic a projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg

M. Kukla seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0728/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o  celkovou částku 105 941 009,28 Kč v souvislosti s přijatými splátkami poskytnutých zápůjček od:

 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (ORG 352220), na předfinancování projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ ve výši 50 472 299,60 Kč;
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (ORG 352230), na předfinancování projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ ve výši 21 908 574,62  Kč;
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (ORG 352240), na předfinancování projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ ve výši 33 538 637,28 Kč;
 • Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace (ORG 331570), na předfinancování projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ ve výši 21 497,78 Kč a převedení těchto finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-86


16. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019

M. Kukla seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019.
M. Houška přednesl doporučující stanoviska finančního výboru i politického klubu KDU-ČSL.
P. Hodáč vyjádřil za politický klub KSČM negativní stanovisko k předloženému návrhu Rozpočtu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0729/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-08-2018-16, př. 1 – Rozpočet kraje 2019;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2019 materiálu ZK-08-2018-16, př. 1 (Rozpočet kraje 2019, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2018 do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Evropské projekty;
svěřuje

radě kraje provádění:

 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a  v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:

a) ke změně příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z fondu investic při současném poskytnutí finančních prostředků ve stejné výši, a to formou příspěvku na provoz nebo investičního příspěvku, popř. ke změně příspěvku na provoz u zřizovaných příspěvkových organizací, kdy potřeba navýšení příspěvku u organizací je současně kryta snížením příspěvku ve stejném objemu u jiných organizací v rámci kapitoly;

b) ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:

b.a) příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;

b.b) příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatých příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu,

kdy je zároveň ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo v objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční příspěvek) na její běžný nebo investiční rozvoj;

c) ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z fondu investic;

d) ke změně rozpočtu kraje, kdy:

d.a) dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;

d.b) příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;

 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.

Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 5, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-16, ZK-08-2018-16pr01.pdf, ZK-08-2018-16pr02.pdf, ZK-08-2018-16pr03.pdf


Předsedající přednesl návrh schválení bodů 17 - 22, 24 - 35 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

 


17. Majetkoprávní vypořádání pozemků s Českou republikou, Povodím Moravy, s.p.

Usnesení 0730/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt bezúplatným převodem pozemky v rozsahu a za podmínek dle Smlouvy o  bezúplatném převodu dle materiálu ZK-08-2018-17, př. 1 z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-17, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno dle Darovací smlouvy dle materiálu ZK-08-2018-17, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-17, ZK-08-2018-17pr01.docx, ZK-08-2018-17pr02.doc, ZK-08-2018-17pr03.xls


18. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016

Usnesení 0731/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o zřízení služebnosti ve prospěch Kraje Vysočina jako oprávněného ze služebnosti dle Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-18, př. 2;

rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu materiálu ZK-08-2018-18, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice a.s. se sídlem Lipnice 20, Český Rudolec, IČO 499 69 111 a zřídit bezúplatnou služebnost ve prospěch Kraje Vysočina jako oprávněného ze služebnosti na pozemcích dle Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti dle materiálu ZK-08-2018-18, př. 2;

schvaluje

dodatek č. 1794 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-18, př. 1.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje (11. 12. 2018), Odbor majetkový (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-18, ZK-08-2018-18pr01.doc, ZK-08-2018-18pr02.doc, ZK-08-2018-18pr03.pdf, ZK-08-2018-18pr04.pdf, ZK-08-2018-18pr05.pdf


19. Uzavření budoucí kupní smlouvy - k.ú. Jihlava

Usnesení 0732/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, na straně vlastníka pozemku a  Krajem Vysočina, na straně investora stavby "Krajský úřad Kraje Vysočina, administrativní budova E", smlouvu o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku par. č. 3942/1 - ost. plocha, manipulační plocha  v k .ú. Jihlava v rozsahu cca 1,5 m2 dle materiálu ZK-08-2018-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-19, ZK-08-2018-19pr01.doc, ZK-08-2018-19pr02.pdf


20. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Rouchovany

Usnesení 0733/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany smlouvu o  budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby darovat část pozemku KN par. č. 1118/1 v  k. ú. Rouchovany, zastavěnou chodníky, do vlastnictví obce Rouchovany a obec Rouchovany se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 3. 2019)

termín: 29. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-20, ZK-08-2018-20pr01.pdf


21. Prodej pozemku v k. ú. Týn u Třebíče

Usnesení 0734/08/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-21, ZK-08-2018-21pr01.pdf, ZK-08-2018-21pr02.pdf, ZK-08-2018-21pr03.doc


22. Darování a přijetí daru pozemků v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě a obci Zubří

Usnesení 0735/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-22, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 452-11/2018, PGP-371/2018-714 z pozemku KN p. č. 94/1, ostatní plocha, silnice v katastrálním území Zubří u Nového Města na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zubří;
 • nabýt darem pozemek par. č. 137/29, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 452-11/2018, PGP-371/2018-714 z pozemku KN par. č. 137/1 v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě z vlastnictví obce Zubří do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1796 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-22, př. 3;
 • dodatek č. 1797 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-22, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-22, ZK-08-2018-22pr01.xls, ZK-08-2018-22pr02.pdf, ZK-08-2018-22pr03.doc, ZK-08-2018-22pr04.doc


24. Darování pozemků v k. ú. Hněvkovice u Humpolce a obci Humpolec

Usnesení 0736/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v k. ú. Hněvkovice u Humpolce v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-24, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo  323-1822/2017, PGP-1173/2017-304 ze dne 18.12.2017 z pozemků KN par. č. 786/18, par. č. 786/28, par. č.  786/30 v k. ú. Hněvkovice u  Humpolce z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;

schvaluje

dodatek č. 1798 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,  dle materiálu ZK-08-2018-24, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-24, ZK-08-2018-24pr01.xls, ZK-08-2018-24pr02.pdf, ZK-08-2018-24pr03.doc


25. Darování pozemků v k. ú. Krasoňov a obci Humpolec

Usnesení 0737/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v k. ú. Krasoňov v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-25, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 452-85/2016, PGP-968/2016-304 z pozemku KN par. č. 899/1 v k. ú. Krasoňov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;

schvaluje

dodatek č. 1799 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-25, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-25, ZK-08-2018-25pr01.xls, ZK-08-2018-25pr02.pdf, ZK-08-2018-25pr03.doc


26. Darování pozemku v k. ú. a obci Libkova Voda

Usnesení 0738/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek KN par. č. 1656/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 397 m2 v k. ú. Libkova Voda, obec Libkova Voda z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Libkova Voda;

schvaluje

dodatek č. 1800 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-26, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-26, ZK-08-2018-26pr01.pdf, ZK-08-2018-26pr02.doc


27. Kupní smlouva v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/360 Střítež – Štěpánovice“

Usnesení 0739/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt úplatně pozemek KN par. č. 295/26 ostatní plocha, silnice, o výměře 6 m2 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou od vlastníka ZD Výčapy, družstvo za cenu 100 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-27, ZK-08-2018-27pr01.pdf


28. Darování pozemků v k. ú. Želiv a obci Želiv

Usnesení 0740/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v k. ú. Želiv  rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-28, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 720-968/2018, PGP-688/2018-304 a  geometrickým plánem č. 721-968/2018, PGP-710/2018-304 z pozemků KN par. č. 1276, 1386/1, 1352/15, 1351/1 v k. ú. Želiv,  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;

schvaluje

dodatek č. 1801 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-28, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-28, ZK-08-2018-28pr01.xls, ZK-08-2018-28pr02.pdf, ZK-08-2018-28pr03.pdf, ZK-08-2018-28pr04.doc


29. Prodej pozemku v k.ú. Kamenice u Herálce

Usnesení 0741/08/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-29, ZK-08-2018-29pr01.pdf, ZK-08-2018-29pr02.pdf, ZK-08-2018-29pr03.doc


30. Darování pozemku v k.ú. a obci Oudoleň

Usnesení 0742/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 729/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2, oddělený geometrickým plánem č. 403-1166/2018 z pozemku par. č. 729/1 v k. ú. a obci Oudoleň z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Oudoleň;

schvaluje

dodatek č. 1803 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-30, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-30, ZK-08-2018-30pr01.pdf, ZK-08-2018-30pr02.docx, ZK-08-2018-30pr03.doc


31. Nabytí pozemků po dokončení akce „III/36044 Křižanov – most ev. č. 36044-1“

Usnesení 0743/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky par. č. 2354/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2, par. č.  2354/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 a par. č. 2354/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2, vše v k. ú. a obci Křižanov z vlastnictví Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Kraje Vysočina, dle smlouvy dle materiálu ZK-08-2018-31, př. 1;

schvaluje

dodatek č. 1804 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-31, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-31, ZK-08-2018-31pr01.docx, ZK-08-2018-31pr02.doc


32. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0744/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-08-2018-32, př. 1 z  vlastnictví České republiky a  příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-32, ZK-08-2018-32pr01.xls


33. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina

Usnesení 0745/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky par. č. 582/3 o výměře 43 m2, par. č. 582/4 o  výměře 299 m2 a par. č. 583/3 o výměře 241 m2 zaměřené geometrickým plánem č. 313-677/2016 v k. ú. a obci Dalečín od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.  

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-33, ZK-08-2018-33pr01.pdf, ZK-08-2018-33pr02.pdf


34. Výkup pozemku v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice

Usnesení 0746/08/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-34, ZK-08-2018-34pr01.pdf


35. Předání majetku k hospodaření Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava

Usnesení 0747/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 17 Zřizovací listiny Střední školy průmyslové, technické a  automobilní Jihlava, dle materiálu ZK-08-2018-35, př. 1, kterým se předávají do hospodaření organizace nemovité věci - nově pořízené stavby kioskových trafostanic.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-35, ZK-08-2018-35pr01.doc


23. Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Moravské Budějovice

M. Kukla podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu prodeje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0748/08/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-23, ZK-08-2018-23pr01.pdf, ZK-08-2018-23pr02.pdf, ZK-08-2018-23pr03.pdf, ZK-08-2018-23pr04.doc


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 36 - 38 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


36. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/129, II/347 Humpolec – okružní křižovatka (u Vodaku)

Usnesení 0749/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec dle materiálu ZK-08-2018-36, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-36, ZK-08-2018-36pr01.docx


37. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Stránecká Zhoř pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Stránecká Zhoř - průtah

Usnesení 0750/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a obcí Stránecká Zhoř dle materiálu ZK-08-2018-37, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-37, ZK-08-2018-37pr01.docx


38. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní

Usnesení 0751/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. dle materiálu ZK-08-2018-38, př.  1.

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-38, ZK-08-2018-38pr01.docx


39. Stanovení rozsahu drážní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2019

J. Hyliš informoval zastupitelstvo kraje o návrhu stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2019. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0752/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
stanoví

rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2019 maximálně do 325 370 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,3 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-39


40. Smlouva mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu

J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území s Jihočeským krajem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0753/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít „Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky“ s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO:  70890650, dle materiálu ZK-08-2018-40, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-40, ZK-08-2018-40pr01.pdf


41. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line, projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny – převod majetku

J. Fischerová upřesnila zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0754/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatky zřizovacích listin dle materiálů ZK-08-2018-41, př. 2, ZK-08-2018-41, př. 3, ZK-08-2018-41, př. 4, ZK-08-2018-41, př. 5, ZK-08-2018-41, př. 6.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-41, ZK-08-2018-41pr01.xlsx, ZK-08-2018-41pr02.DOC, ZK-08-2018-41pr03.DOC, ZK-08-2018-41pr04.DOC, ZK-08-2018-41pr05.DOC, ZK-08-2018-41pr06.DOC


42. Dotace na obnovu kulturních památek - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ02381.0039

J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0755/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02381.0039 dle materiálu ZK-08-2018-42, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-42, ZK-08-2018-42pr01.pdf, ZK-08-2018-42pr02.pdf, ZK-08-2018-42pr03.doc


43. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“

J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0756/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o  částku 8 534,20 Kč v souvislosti s první splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a  převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-43


44. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí první splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldwiertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0757/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 505 949,91 Kč v souvislosti s první splátkou  části zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldwiertel-Mühlviertel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-44


45. FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0021

J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0758/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0021 dle materiálu ZK-08-2018-45, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-45, ZK-08-2018-45pr01.pdf, ZK-08-2018-45pr02.pdf, ZK-08-2018-45pr03.doc


46. Akce Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace – Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg

J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem vzít na vědomí informace o předloženém projektovém záměru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0759/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace o akci Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-46, př. 1;

schvaluje
 • závazek kraje na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“ do výše 600 000 Kč poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“, tj. max. do výše 90 000 Kč z rozpočtu kraje.

odpovědnost: Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 5. 2019), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-46, ZK-08-2018-46pr01.doc


47. Změna zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace

P. Franěk informoval zastupitelstvo kraje o navrhované změně zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0760/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 20 Zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-47, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-47, ZK-08-2018-47pr01.doc


48. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s Městem Pacov

P. Franěk předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace s Městem Pacov. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0761/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 dle materiálu ZK-08-2018-48, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-48, ZK-08-2018-48pr01.pdf, ZK-08-2018-48pr02.doc


49. Sloučení příspěvkových organizací Domov důchodců Onšov a Domov Jeřabina Pelhřimov

P. Franěk sdělil zastupitelstvu kraje podrobnosti k návrhu rozhodnout o sloučení shora uvedených příspěvkových organizací kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0762/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vydává

rozhodnutí o sloučení Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace s  Domovem Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizací, dle materiálu ZK-08-2018-49, př. 1;

schvaluje

Dodatek č. 22 Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-49, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-49, ZK-08-2018-49pr01.doc, ZK-08-2018-49pr02.doc


50. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu PODPORUJEME PRORODINNOU A SENIORSKOU POLITIKU OBCÍ 2018

P. Franěk seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci daného grantového programu žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0763/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018“ subjektům uvedeným v materiálu ZK-08-2018-50, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu ZK-08-2018-50, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor sociálních věcí (27. 11. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-50, ZK-08-2018-50pr01.pdf, ZK-08-2018-50pr02.pdf


51. Úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u příspěvkových organizací, změny ve výši příspěvku na jednotlivé sociální služby (převody dotace) – rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci

P. Franěk předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0764/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodnout schválit úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ  13 305) u vybraných příspěvkových organizací za odvětví sociální péče;

schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-08-2018-51, př. 1;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace o částku 925 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 1 084 000 Kč dle materiálu ZK-08-2018-51, př. 1;
 • v rámci závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (UZ 13305) přesun finančních prostředků mezi jednotlivými sociálními službami u vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče dle materiálu ZK-08-2018-51, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-51, ZK-08-2018-51pr01.xls, ZK-08-2018-51pr02.xls


Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 52 - 56 v bloku; M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru k bodu 53. K navrhovaným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


52. Dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018

Usnesení 0765/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018 dle materiálu ZK-08-2018-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-52, ZK-08-2018-52pr01.xlsx


53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů

Usnesení 0766/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3127 – Střední školy, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost) o částku 9 000 000 Kč na poskytnutí dotace;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 9 000 000 Kč u Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, IČO 60545941 na pokrytí dotace městu Telč;
rozhoduje

poskytnout dotaci městu Telč, IČO 00286745 ve výši 9 000 000 Kč na realizaci akce „Sportovní areál Hradecká, Telč“ dle Smlouvy o poskytnutí dotace, ID O02568.0001.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-53


54. Změna ve zřizovací listině

Usnesení 0767/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 11 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč dle materiálu ZK-08-2018-54, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-54, ZK-08-2018-54pr01.doc


55. Dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání

Usnesení 0768/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu ZK-08-2018-55, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu ZK-08-2018-55, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-55, ZK-08-2018-55pr01.xls, ZK-08-2018-55pr02.xls


56. Změny v partnerských smlouvách projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě)

Usnesení 0769/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-56, ZK-08-2018-56pr01.doc, ZK-08-2018-56pr02.doc, ZK-08-2018-56pr03.doc, ZK-08-2018-56pr04.doc


57. Příprava projektu do OPŽP 2014-2020 - „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“

M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu schválit přípravu uvedeného projektu do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0770/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 100  000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu tohoto projektu.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-57, ZK-08-2018-57pr01.pdf


58. Informace o výstupech Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018

M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informace o výstupech Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0771/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

výstupy Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018 dle materiálu ZK-08-2018-58, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-58, ZK-08-2018-58pr01.doc


59. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2018

M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit úpravu předložených zásad zastupitelstva kraje a vyhlásit soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2018“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0772/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu ZK-08-2018-59, př. 1;

vyhlašuje

soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2018“ dle materiálu ZK-08-2018-59, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-59, ZK-08-2018-59pr01.doc


60. Profil Kraje Vysočina – prosinec 2018

P. Pacal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu vzít na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0773/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

aktualizaci Profilu Kraje Vysočina dle materiálu ZK-08-2018-60, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-60, ZK-08-2018-60pr01.pdf, ZK-08-2018-60pr02.doc


61. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informace týkající se programovacího období EU 2014-2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0774/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace týkající se programovacího období EU 2014-2020 uvedené v materiálu ZK-08-2018-61, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-61, ZK-08-2018-61pr01.docx


62. Program rozvoje Kraje Vysočina – změna názvu a prodloužení platnosti

P. Pacal upřesnil zastupitelstvu kraje návrh změnit název uvedeného dokumentu a prodloužit jeho platnost do roku 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0775/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Strategii rozvoje Kraje Vysočina na období 2015 až 2020 dle materiálu ZK-08-2018-62, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-62, ZK-08-2018-62pr01.pdf, ZK-08-2018-62pr02.pdf


63. Rámec tematického zaměření programů Fondu Vysočiny pro rok 2019

P. Pacal sdělil zastupitelstvu kraje podrobnosti k návrhu schválit rámec tematického zaměření programů Fondu Vysočiny pro rok 2019.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
P. Pacal přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0776/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rámec tematického zaměření programů Fondu Vysočiny na rok 2019 dle materiálu ZK-08-2018-63, př. 1.

odpovědnost: Pavel Pacal (31. 12. 2018), Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-63, ZK-08-2018-63pr01.docx


J. Fischerová přednesla návrh na schválení bodů 64 až 67 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


64. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019

Usnesení 0777/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-64, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu "TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019" ve složení:
  • Ladislav Seidl (Krajský úřad Kraje Vysočina),
  • Petr Stejskal (Krajský úřad Kraje Vysočina),
  • Tomáš Čihák (Vysočina Tourism, příspěvková organizace),
  • Jana Caklová (Vysočina Tourism, příspěvková organizace),
 • Ladislava Seidla předsedou řídicího výboru Programu "TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019";
 • garantem Programu "TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019" odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Veroniku Švarcovou s právem hlasovacím a Zuzanu Vondrákovou s právem poradním;
pověřuje

radu  kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-64, ZK-08-2018-64pr01.doc


65. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UNESCO 2019

Usnesení 0778/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „UNESCO 2019" dle materiálu ZK-08-2018-65, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-65, ZK-08-2018-65pr01.doc


66. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PAMÁTKY 2019

Usnesení 0779/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program "PAMÁTKY 2019" dle materiálu ZK-08-2018-66, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „PAMÁTKY 2019“ ve složení:

  Jana Musilová (Národní památkový ústav)

  David Pavlata (Národní památkový ústav)

  Jana Zadražilová (Krajský úřad Kraje Vysočina)

  Vít Hrbek (Krajský úřad Kraje Vysočina) 

 • Janu Musilovou předsedkyní řídicího výboru Programu „PAMÁTKY 2019“; 
 • garantem Programu „PAMÁTKY 2019“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-66, ZK-08-2018-66pr01.doc


67. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019

Usnesení 0780/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-67, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (14. 12. 2018)

termín: 14. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-67, ZK-08-2018-67pr01.doc


P. Franěk přednesl návrh na schválení bodů 68 až 71 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo  následující návrhy usnesení v bloku.


68. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu DOBROVOLNICTVÍ 2019

Usnesení 0781/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „DOBROVOLNICTVÍ 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-68, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor sociálních věcí (12. 12. 2018)

termín: 12. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-68, ZK-08-2018-68pr01.doc


69. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019

Usnesení 0782/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program “Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-69, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (12. 12. 2018)

termín: 12. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-69, ZK-08-2018-69pr01.doc


70. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019

Usnesení 0783/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PEĆĚ 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-70, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (12. 12. 2018)

termín: 12. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-70, ZK-08-2018-70pr01.doc


71. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019

Usnesení 0784/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019 dle materiálu ZK-08-2018-71, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (12. 12. 2018)

termín: 12. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-71, ZK-08-2018-71pr01.doc


J. Fialová přednesla návrh na schválení bodů 72 až 78 v bloku; k bodům 75 a 76 byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů programů. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


72. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019

Usnesení 0785/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-72, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (11. 12. 2018), rada kraje (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-72, ZK-08-2018-72pr01.doc


73. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2019

Usnesení 0786/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „Celoroční aktivity handicapovaných 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-73, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-73, ZK-08-2018-73pr01.doc


74. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019

Usnesení 0787/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-74, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (11. 12. 2018), rada kraje (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-74, ZK-08-2018-74pr01.doc


75. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2019

Usnesení 0788/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „SPORTOVIŠTĚ 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-75, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „SPORTOVIŠTĚ 2019“ ve složení:

ČSSD - Milan Stránský (HB);

KDU-ČSL – Ondřej Pavlas (HB); Josef Dvořák (ZR);

ODS – Jaroslav Vymazal (JI); Petr Adam (HB);

KSČM – Marek Řezáč (JI); Jaroslav Píša (JI);

SPV – Eva Požárová (JI); Bohumír Nikl (HB);

ANO 2011 – Jaromír Munia (HB); Václav Novák (TR);

SPD + SPO - Josef Matula (JI); Jarmila Mahelová (ZR);

 • Alenu Vidlákovou (ZR, ČSSD) předsedkyní řídicího výboru Programu „SPORTOVIŠTĚ 2019“,
 • garantem Programu „SPORTOVIŠTĚ 2019“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ing. Zdeňka Beneše s právem hlasovacím a Mgr. Petra Horkého s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-75, ZK-08-2018-75pr01.doc


76. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2019

Usnesení 0789/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „Sportujeme a volný čas 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-76, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „Sportujeme a volný čas 2019“ ve složení:

ČSSD - Ivana Mojžyšková (HB); Jana Nováková Hotařová (JI);

KDU-ČSL – Magda Vaňková (JI); Petr Žák (TR);

ODS – Alena Kukrechtová (PE); Petr Staněk (ZR);

KSČM – Roman Ondrušek (PE);

SPV – Jan Burda (TR); Pavlína Zábranská (JI);

ANO 2011 - Radek Procházka (PE); Pavel Švec (ZR);

SPD + SPO - Michal Suchý ml. (JI); Jiří Kaštan (ZR);

 • Kamila Vejvodu (ZR, KSČM) předsedou řídicího výboru Programu „Sportujeme a volný čas 2019“;
 • garantem Programu „Sportujeme a volný čas 2019“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ing. Milana Kastnera s právem hlasovacím a Kateřinu Němcovou s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-76, ZK-08-2018-76pr01.doc


77. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019

Usnesení 0790/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-77, př.  1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019“ ve složení:

         Mgr. Antonín Veselý

         PaedDr. Jaroslav Ptáček

         Mgr. Roman Křivánek

         Ing. Luboš Stejskal

 • Mgr. Antonína Veselého předsedou řídicího výboru Programu „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019“;
 • garantem Programu „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Mgr. Hanu Koudelovou s právem hlasovacím a Bc. Zdeňku Hlouškovou s právem poradním;
pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (12. 12. 2018)

termín: 12. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-77, ZK-08-2018-77pr01.doc


78. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019

Usnesení 0791/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-78, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-78, ZK-08-2018-78pr01.doc


M. Hyský přednesl návrh na schválení bodů 79 až 81 v bloku; k bodům 79 a 80 byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů programů. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


79. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019

Usnesení 0792/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „Stavby ve vodním hospodářství 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-79, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „Stavby ve vodním hospodářství 2019“ ve složení:

ČSSD - František Kučera (PE); Martin Hyský (JI);

KDU-ČSL – Josef Herbrych (TR);

ODS – Ivo Rohovský (ZR); Josef Nedvěd (JI);

KSČM – Hana Hodáčová (PE); Jan Zimmermann (HB);

SPV – Zdeněk Jirsa (JI); Pavel Hájek (PE);

ANO 2011 – Lucie Vichrová (JI); Martin Kukla (PE);

SPD + SPO - Ctibor Čepička (JI); Emil Dračka (TR);

 • Karla Voldána (JI, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru Programu „Stavby ve vodním hospodářství 2019“,
 • garantem Programu „Stavby ve vodním hospodářství“ odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Ing. Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Ing. Martina Drápelu s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-79, ZK-08-2018-79pr01.doc


80. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019

Usnesení 0793/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-80, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ ve složení:

ČSSD - Vladimír Černý (TR); Jaroslav Bártl (JI);

KDU-ČSL – Lenka Koláčná (JI); Petr Kesl (PE);

ODS – Jan Švaříček (TR);

KSČM – Ladislav Brož (PE); Helena Vrzalová (JI);

SPV – Pavlína Buršíková (TR); Bohumír Nikl (HB);

ANO 2011 – Radek Kourek (JI); Jaroslav Drahoš (JI);

SPD + SPO - Iva Švehlíková (JI); František Zítka (ZR);

 • Helenu Hinkovou (JI, ODS) předsedkyní řídicího výboru Programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“,
 • garantem Programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ odbor životního prostředí a  zemědělství a zástupce garanta Ing. Evu Navrátilovou s právem hlasovacím a Ing. Ivetu Křivánkovou s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (11. 12. 2018), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-80, ZK-08-2018-80pr01.doc


81. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2019

Usnesení 0794/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-81, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-81, ZK-08-2018-81pr01.doc


82. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje návrh vyhlásit program na podporu venkovských obcí a sídel v obnově jejich majetku a zdůvodnil úpravu přílohy tohoto materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0795/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-82, př. 1upr1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-82, ZK-08-2018-82pr01.doc


83. Odvolání a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina

J. Veleba předložil zastupitelstvu kraje návrh odvolat a zvolit člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0796/08/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-83, ZK-08-2018-83pr01.pdf


84. Odvolání a volba člena Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

J. Veleba předložil zastupitelstvu kraje návrh odvolat a zvolit člena Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0797/08/2018/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-84, ZK-08-2018-84pr01.pdf


85. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019

P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0798/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu ZK-08-2018-85, př. 1.

odpovědnost: předseda Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina (31. 12. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-85, ZK-08-2018-85pr01.doc


87. Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje návrh odvolat a zvolit člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0799/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
odvolává

Ladislava Meda z funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina k 31. 12. 2018;

volí

Leopolda Bambulu do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina s účinností od 1. 1. 2019.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-87, ZK-08-2018-87pr01.doc


88. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019

M. Houška předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0800/08/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu ZK-08-2018-88, př. 1.

odpovědnost: předseda finančního výboru, Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2018-88, ZK-08-2018-88pr01.doc


89. Rozprava členů zastupitelstva

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast a s přáním příjemného prožití vánočních svátků ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat dne 29. 1. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

Ing. Jan Veleba                             ……...……………………………………

 

 

Mgr. Helena Vrzalová                   …..………………………………….……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2018.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2018 dne 11. 12. 2018.

Zapsaly: P. Pospíchalová, M. Jakoubková dne 14. 12. 2018 (zápis pořízen na základě záznamu).


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz