Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do zastupitelstva kraje 08/2020 - 22. 12. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zpráva o činnosti rady kraje
3 Informace o činnosti krajského úřadu
4 Náhrada výdělku
5 Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
6 Zvolení předsedů a členů výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
7 Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021
8 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí daru na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
9 Předložení dokladů o pominutí důvodu neslučitelnosti funkcí
10 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátky zápůjček od Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace poskytnuté na úhradu výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu a na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT
11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek a zápůjčka na obnovu zdravotnického přístroje – SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
12 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
13 Majetkoprávní příprava pro stavbu III/02324 Řípov, rekonstrukce zárubní zdi
14 Prodej pozemku v k.ú. a obci Lučice
15 Vzájemné darování pozemků v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov
16 Darování pozemku v k.ú. a obci Velké Meziříčí
17 Darování pozemků v k. ú. Kožichovice, obec Kožichovice
18 Výmaz předkupního práva v katastrálních územích Jetřichovec a Pacov
19 Přijetí daru pozemku v k. ú. Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina
20 Uzavření kupní smlouvy s ČD, a. s. v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-022“
21 Výmaz předkupního práva v k. ú. Suky a obci Ostrov nad Oslavou
22 Dodatek Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvková organizace, a Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
23 Dodatek Zřizovací listiny Dětského domova Rovečné, Rovečné 40
24 Dodatek Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
25 Dodatek Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace
26 Směna pozemků, úhrada bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemků
27 Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021
28 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Třebíč – průmyslová zóna sever – Rafaelova – II. etapa, okružní křižovatka
29 Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2021
30 Program ZDRAVÍ 2030 pro Kraj Vysočina na období 2021 - 2025
31 Dodatek ke Smlouvě o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille
32 Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
33 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí šesté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
34 Změna zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
35 Změna ve zřizovací listině příspěvkové organizace kraje
36 Změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
37 FOND VYSOČINY – program „Čistá voda 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
38 FOND VYSOČINY – program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
39 Schválení aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2020
40 Renominace zástupců Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
41 Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV
42 Zpráva o programovém období EU 2014 - 2020 a přípravě na programové období EU 2021 – 2027
43 FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu
44 FOND VYSOČINY - Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny
45 FOND VYSOČINY - Finanční alokace pro rok 2021
46 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2021
47 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2021
48 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2021
49 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2021
50 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021
51 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2021
52 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PAMÁTKY 2021
53 Stanovení termínů zasedání zastupitelstva kraje na 1. pololetí roku 2021
54 Distanční účast na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz