Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání ZK-08-2020

Určeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání zastupitelstva kraje č. 08/2020, které se bude konat dne 22. 12. 2020 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 07/2020
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
  (V. Schrek, ZK-08-2020-02)
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
  (Z. Kadlec, ZK-08-2020-03)
 4. Náhrada výdělku
  (V. Schrek, ZK-08-2020-04)
 5. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
  (V. Schrek, ZK-08-2020-05)
 6. Zvolení předsedů a členů výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
  (V. Schrek, ZK-08-2020-06)
 7. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021
  (V. Schrek, ZK-08-2020-07)
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí daru na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
  (V. Schrek, ZK-08-2020-08)
 9. Předložení dokladů o pominutí důvodu neslučitelnosti funkcí
  (Z. Kadlec, ZK-08-2020-09)
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátky zápůjček od Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace poskytnuté na úhradu výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu a na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT
  (V. Novotný, ZK-08-2020-10)
 11. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek a zápůjčka na obnovu zdravotnického přístroje – SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
  (V. Novotný, ZK-08-2020-11)
 12. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
  (K. Janoušek, ZK-08-2020-12)
 13. Majetkoprávní příprava pro stavbu III/02324 Řípov, rekonstrukce zárubní zdi
  (K. Janoušek, ZK-08-2020-13)
 14. Prodej pozemku v k.ú. a obci Lučice
  (K. Janoušek, ZK-08-2020-14)
 15. Vzájemné darování pozemků v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov
  (K. Janoušek, ZK-08-2020-15)
 16. Darování pozemku v k.ú. a obci Velké Meziříčí
  (K. Janoušek, ZK-08-2020-16)
 17. Darování pozemků v k. ú. Kožichovice, obec Kožichovice
  (K. Janoušek, ZK-08-2020-17)
 18. Výmaz předkupního práva v katastrálních územích Jetřichovec a Pacov
  (K. Janoušek, ZK-08-2020-18)
 19. Přijetí daru pozemku v k. ú. Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina
  (K. Janoušek, ZK-08-2020-19)
 20. Uzavření kupní smlouvy s ČD, a. s. v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-022“
  (K. Janoušek, ZK-08-2020-20)
 21. Výmaz předkupního práva v k. ú. Suky a obci Ostrov nad Oslavou
  (K. Janoušek, ZK-08-2020-21)
 22. Dodatek Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvková organizace, a Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
  (K. Janoušek, ZK-08-2020-22)
 23. Dodatek Zřizovací listiny Dětského domova Rovečné, Rovečné 40
  (K. Janoušek, ZK-08-2020-23)
 24. Dodatek Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
  (K. Janoušek, ZK-08-2020-24)
 25. Dodatek Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace
  (K. Janoušek, ZK-08-2020-25)
 26. Směna pozemků, úhrada bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemků
  (K. Janoušek, ZK-08-2020-26)
 27. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021
  (M. Houška, ZK-08-2020-27)
 28. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Třebíč – průmyslová zóna sever – Rafaelova – II. etapa, okružní křižovatka
  (M. Houška, ZK-08-2020-28)
 29. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2021
  (M. Hyský, ZK-08-2020-29)
 30. Program ZDRAVÍ 2030 pro Kraj Vysočina na období 2021 - 2025
  (M. Hyský, ZK-08-2020-30)
 31. Dodatek ke Smlouvě o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille
  (R. Fabeš, ZK-08-2020-31)
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
  (R. Fabeš, ZK-08-2020-32)
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí šesté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
  (R. Fabeš, ZK-08-2020-33)
 34. Změna zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
  (J. Tourek, ZK-08-2020-34)
 35. Změna ve zřizovací listině příspěvkové organizace kraje
  (J. Břížďala, ZK-08-2020-35)
 36. Změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
  (L. Vlček, ZK-08-2020-36)
 37. FOND VYSOČINY – program „Čistá voda 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
  (L. Vlček, ZK-08-2020-37)
 38. FOND VYSOČINY – program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
  (L. Vlček, ZK-08-2020-38)
 39. Schválení aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2020
  (H. Hajnová, ZK-08-2020-39)
 40. Renominace zástupců Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
  (H. Hajnová, ZK-08-2020-40)
 41. Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV
  (H. Hajnová, ZK-08-2020-41)
 42. Zpráva o programovém období EU 2014 - 2020 a přípravě na programové období EU 2021 – 2027
  (H. Hajnová, ZK-08-2020-42)
 43. FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu
  (H. Hajnová, ZK-08-2020-43)
 44. FOND VYSOČINY - Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny
  (H. Hajnová, ZK-08-2020-44)
 45. FOND VYSOČINY - Finanční alokace pro rok 2021
  (H. Hajnová, ZK-08-2020-45)
 46. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2021
  (H. Hajnová, ZK-08-2020-46)
 47. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2021
  (V. Novotný, ZK-08-2020-47)
 48. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2021
  (J. Tourek, ZK-08-2020-48)
 49. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2021
  (J. Břížďala, ZK-08-2020-49)
 50. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021
  (J. Břížďala, ZK-08-2020-50)
 51. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2021
  (J. Břížďala, ZK-08-2020-51)
 52. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PAMÁTKY 2021
  (R. Fabeš, ZK-08-2020-52)
 53. Rozprava členů zastupitelstva


Mgr. Vítězslav Schrek, MBA v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz