Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání ZK 08/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 08/2020 konaného dne 22. 12. 2020 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 07/2020

Úvodem hejtman V. Schrek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Běhounek, V. Kaňkovský, M. Hyský.

Distanční účast na jednání zastupitelstva kraje: M. Houška.

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.

Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:

53. Stanovení termínů zasedání zastupitelstva kraje na 1. pololetí roku 2021;

54. Distanční účast na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a hlasovalo o upraveném programu jednání.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: MUDr. Radek Černý, Karel Dvořák.

Zastupitelstvo kraje návrh na ověřovatele akceptovalo a hlasovalo o návrhu usnesení.

Upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 07/2020
54.  Distanční účast na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina
02.  Zpráva o činnosti rady kraje
03.  Informace o činnosti krajského úřadu
04.  Náhrada výdělku
05.  Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
06.  Zvolení předsedů a členů výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
07.  Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021
08.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí daru na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
53.  Stanovení termínů zasedání zastupitelstva kraje na 1. pololetí roku 2021
09.  Předložení dokladů o pominutí důvodu neslučitelnosti funkcí
10.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátky zápůjček od Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace poskytnuté na úhradu výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu a na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT
11.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek a zápůjčka na obnovu zdravotnického přístroje – SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
12.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
13.  Majetkoprávní příprava pro stavbu III/02324 Řípov, rekonstrukce zárubní zdi
14.  Prodej pozemku v k.ú. a obci Lučice
15.  Vzájemné darování pozemků v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov
16.  Darování pozemku v k.ú. a obci Velké Meziříčí
17.  Darování pozemků v k. ú. Kožichovice, obec Kožichovice
18.  Výmaz předkupního práva v katastrálních územích Jetřichovec a Pacov
19.  Přijetí daru pozemku v k. ú. Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina
20.  Uzavření kupní smlouvy s ČD, a. s. v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-022“
21.  Výmaz předkupního práva v k. ú. Suky a obci Ostrov nad Oslavou
22.  Dodatek Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvková organizace, a Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
23.  Dodatek Zřizovací listiny Dětského domova Rovečné, Rovečné 40
24.  Dodatek Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
25.  Dodatek Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace
26.  Směna pozemků, úhrada bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemků
27.  Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021
28.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Třebíč – průmyslová zóna sever – Rafaelova – II. etapa, okružní křižovatka
29.  Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2021
30.  Program ZDRAVÍ 2030 pro Kraj Vysočina na období 2021 - 2025
31.  Dodatek ke Smlouvě o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille
32.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
33.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí šesté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
34.  Změna zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
35.  Změna ve zřizovací listině příspěvkové organizace kraje
36.  Změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
37.  FOND VYSOČINY – program „Čistá voda 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
38.  FOND VYSOČINY – program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
39.  Schválení aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2020
40.  Renominace zástupců Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
41.  Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV
42.  Zpráva o programovém období EU 2014 - 2020 a přípravě na programové období EU 2021 – 2027
43.  FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu
44.  FOND VYSOČINY - Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny
45.  FOND VYSOČINY - Finanční alokace pro rok 2021
46.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2021
47.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2021
48.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2021
49.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2021
50.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021
51.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2021
52.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PAMÁTKY 2021
55.  Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0551/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0552/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

MUDr. Radka Černého a Karla Dvořáka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 08/2020.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

 

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.


54. Distanční účast na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina

V. Schrek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0553/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

umožnit distanční účast zastupitele – náměstka hejtmana Ing. Miroslava Houšky na zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 22. 12. 2020 při splnění následujících technických podmínek: 

 • zastupitel je plnohodnotně audiovizuálně připojen,
 • v případě nedostatečného či nekvalitního připojení je zastupitel považován za nepřítomného na zasedání,
 • o nepřítomnosti zastupitele z důvodu nedostatečného či nekvalitního připojení rozhodne hejtman kraje,
 • zastupiteli za distanční účast na zasedání zastupitelstva nenáleží tzv. „paušální náhrada“ dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva.

odpovědnost: hejtman kraje (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-54


02. Zpráva o činnosti rady kraje

V. Schrek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápis ze zasedání rady kraje č. 35/2020 a otevřel rozpravu. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné požadavky na interpelace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0554/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.

odpovědnost: Rada kraje (22. 12. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-02, ZK-08-2020-02pr01.pdf


03. Informace o činnosti krajského úřadu

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informaci o činnosti krajského úřadu za příslušné období a otevřel rozpravu. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné požadavky na interpelace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0555/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: Grémium ředitele (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-03, ZK-08-2020-03pr01.xls, ZK-08-2020-03pr02.xls, ZK-08-2020-03pr03.docx


04. Náhrada výdělku

V. Schrek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří jsou podnikajícími fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0556/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

s účinností od 1. 1. 2021 neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina, kteří jsou podnikajícími  fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost, poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce ve výši 250 Kč za 1 hodinu (nejvýše 8 000 Kč/1 kalendářní měsíc), v rozsahu nejvýše 8  hodin/1 den, nejvýše 32 hodin/1 kalendářní měsíc, nejvýše 160 hodin/1 kalendářní rok.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-04


05. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina

V. Schrek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit odměny členům výborů a komisí Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0557/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2020 – 30. 11. 2020 dle materiálu ZK-08-2020-05, př. 1
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2020 – 30. 11. 2020 dle materiálu ZK-08-2020-05, př. 2;

bere na vědomí

 • vzdání se odměny Ing. Miloše Štěpanovského za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu ZK-08-2020-05, př. 3;
 • vzdání se odměny Ing. Martina Uhlíře, MBA, za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu ZK-08-2020-05, př. 4.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (22. 12. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-05, ZK-08-2020-05pr01.xls, ZK-08-2020-05pr02.xls, ZK-08-2020-05pr03.pdf, ZK-08-2020-05pr04.pdf


06. Zvolení předsedů a členů výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina

V. Schrek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem zvolit předsedy a členy níže uvedených výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina.

M. Kukla vyjádřil za politický klub ANO 2011 negativní postoj k počtu navrhovaných výborů a k politickému zastoupení členů v těchto výborech.

J. Zahradníček, J. Pokorný, R. Zlesák připojili svá negativní stanoviska.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0558/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
volí

 • předsedy a členy těchto výborů:
  • Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina;
 • členy tohoto výboru: 
  • Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina; 

 dle materiálu ZK-08-2020-06, př. 1upr1, s účinností od 22. 12. 2020.

odpovědnost: rada kraje (22. 12. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 10, zdrželi se 3. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-06, ZK-08-2020-06pr01.xls


07. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021

V. Schrek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu schválit Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0559/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu ZK-08-2020-07, př. 1;

schvaluje

Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu ZK-08-2020-07, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (22. 12. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (8. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-07, ZK-08-2020-07pr01.doc, ZK-08-2020-07pr02.pdf, ZK-08-2020-07pr03.pdf


08. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí daru na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny

V. Schrek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje.

J. Klement vyjádřil podporu předloženému materiálu.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0560/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-08-2020-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-08, ZK-08-2020-08pr01.doc


53. Stanovení termínů zasedání zastupitelstva kraje na 1. pololetí roku 2021

V. Schrek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí termíny zasedání zastupitelstva kraje na 1. pololetí roku 2021. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0561/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

návrhy termínů jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina na 1. pololetí roku 2021 dle materiálu ZK-08-2020-53.

odpovědnost: rada kraje (30. 6. 2021), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-53


09. Předložení dokladů o pominutí důvodu neslučitelnosti funkcí

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí uvedené oznámení. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0562/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

předložení dokladů o tom, že pominul důvod neslučitelnosti funkcí Mgr. Vítězslava Schreka, MBA, hejtmana Kraje Vysočina a Mgr. Jana Tourka, člena Rady Kraje Vysočina, dle materiálů ZK-08-2020-09, př. 1 a ZK-08-2020-09, př. 2.

odpovědnost: Oddělení ostatních správních činností (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-09, ZK-08-2020-09pr01.pdf, ZK-08-2020-09pr02.pdf


10. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátky zápůjček od Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace poskytnuté na úhradu výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu a na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT

V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0563/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 9 368 040 Kč v souvislosti se splátkami zápůjček od Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, poskytnutých na předfinancování výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu a na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT pro komplexní onkologické centrum a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (22. 12. 2020), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-10


11. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek a zápůjčka na obnovu zdravotnického přístroje – SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

V. Novotný upřesnil zastupitelstvu kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0564/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny ve výši 9 200 000 Kč dle materiálu ZK-08-2020-11, př. 2;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 9 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 9 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny.

odpovědnost: rada kraje (22. 12. 2020), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-11, ZK-08-2020-11pr01.pdf, ZK-08-2020-11pr02.docx, ZK-08-2020-11pr03.pdf

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 12 – 26 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


12. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 0565/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 2102 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2020-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-12, ZK-08-2020-12pr01.doc


13. Majetkoprávní příprava pro stavbu III/02324 Řípov, rekonstrukce zárubní zdi

Usnesení 0566/08/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-13, ZK-08-2020-13pr01.pdf, ZK-08-2020-13pr02.doc, ZK-08-2020-13pr03.doc


14. Prodej pozemku v k.ú. a obci Lučice

Usnesení 0567/08/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-14, ZK-08-2020-14pr01.pdf, ZK-08-2020-14pr02.doc


15. Vzájemné darování pozemků v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov

Usnesení 0568/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov dle materiálu ZK-08-2020-15, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov;
 • nabýt darem pozemek v k. ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov dle materiálu ZK-08-2020-15, př. 1 z vlastnictví obce Kozlov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatky č. 2106 a č. 2107 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálů ZK-08-2020-15, př. 4, ZK-08-2020-15, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-15, ZK-08-2020-15pr01.xls, ZK-08-2020-15pr02.xls, ZK-08-2020-15pr03.pdf, ZK-08-2020-15pr04.doc, ZK-08-2020-15pr05.doc


16. Darování pozemku v k.ú. a obci Velké Meziříčí

Usnesení 0569/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 2775/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

schvaluje

Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Gymnázia Velké Meziříčí, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2020-16, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-16, ZK-08-2020-16pr01.pdf, ZK-08-2020-16pr02.doc


17. Darování pozemků v k. ú. Kožichovice, obec Kožichovice

Usnesení 0570/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-08-2020-17, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 879-755/2020 z pozemků par. č. 2527/2 a par. č. 2527/5 v katastrálním území Kožichovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožichovice;

schvaluje

Dodatek č. 2108 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-08-2020-17, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-17, ZK-08-2020-17pr01.xls, ZK-08-2020-17pr02.pdf, ZK-08-2020-17pr03.doc


18. Výmaz předkupního práva v katastrálních územích Jetřichovec a Pacov

Usnesení 0571/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

s ohledem na zánik předkupního práva dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, požádat Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov o výmaz předkupního práva zřízeného ve prospěch Kraje Vysočina v rozsahu pozemků dle materiálu ZK-08-2020-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-18, ZK-08-2020-18pr01.pdf


19. Přijetí daru pozemku v k. ú. Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0572/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 377/13 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 m2 v k.ú. Pacov z vlastnictví města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 2109 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-08-2020-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-19, ZK-08-2020-19pr01.doc, ZK-08-2020-19pr02.pdf


20. Uzavření kupní smlouvy s ČD, a. s. v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-022“

Usnesení 0573/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt pozemky par. č. 375/48, ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2, par. č. 375/49, ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2, par. č. 375/50, ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2, par. č. 375/51, ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2 z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 709 94 226 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy kupní dle materiálu ZK-08-2020-20, př. 1 v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků po realizované stavební akci kraje s názvem „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-022“;

schvaluje

Dodatek č. 2110 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,dle materiálu ZK-08-2020-20, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-20, ZK-08-2020-20pr01.doc, ZK-08-2020-20pr02.pdf, ZK-08-2020-20pr03.pdf, ZK-08-2020-20pr04.pdf, ZK-08-2020-20pr05.doc


21. Výmaz předkupního práva v k. ú. Suky a obci Ostrov nad Oslavou

Usnesení 0574/08/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-21, ZK-08-2020-21pr01.pdf


22. Dodatek Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvková organizace, a Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou

Usnesení 0575/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • uzavření Dodatku č. 31 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2020-22, př. 1;
 • uzavření Dodatku č. 20 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, dle materiálu ZK-08-2020-22, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-22, ZK-08-2020-22pr01.doc, ZK-08-2020-22pr02.doc


23. Dodatek Zřizovací listiny Dětského domova Rovečné, Rovečné 40

Usnesení 0576/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Rovečné, Rovečné 40, dle materiálu ZK-08-2020-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-23, ZK-08-2020-23pr01.doc


24. Dodatek Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace

Usnesení 0577/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 24 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2020-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-24, ZK-08-2020-24pr01.doc


25. Dodatek Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace

Usnesení 0578/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 18 Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2020-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-25, ZK-08-2020-25pr01.doc


26. Směna pozemků, úhrada bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemků

Usnesení 0579/08/2020/ZK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-26, ZK-08-2020-26pr01.pdf, ZK-08-2020-26pr02.pdf, ZK-08-2020-26pr03.pdf, ZK-08-2020-26pr04.pdf, ZK-08-2020-26pr05.doc


27. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021

M. Houška podal zastupitelstvu kraje k předloženému návrhu Rozpočtu kraje doplňující komentář.

M. Kukla, M. Nevoral, Z. Faltus, J. Zahradníček, R. Zlesák, Z. Tůma, M. Vystrčil, V. Novotný, R. Černý, M. Mrkos vyjádřili svá stanoviska k předloženému dokumentu.

V. Schrek poděkoval zastupitelům za vznesené připomínky a stanoviska.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0580/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2021 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-08-2020-27, př. 1 – Rozpočet kraje 2021;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2021 materiálu ZK-08-2020-27, př. 1 (Rozpočet kraje 2021, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši dle bankovních výpisů k 31. 12. 2020 do rozpočtu kraje na rok 2021, kapitoly Evropské projekty;
 • zapojení zůstatku Fondu Vysočiny ve výši dle bankovního výpisu ke dni 31. 12. 2020 do rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2021;
 • zapojení zůstatků dosud nečerpaných zápůjček, které byly schváleny příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem v zastupitelstvu kraje, do rozpočtu kraje na rok 2021;

svěřuje

radě kraje provádění: 

 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
 • všech rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s rozpočty příspěvkových organizací zřizovaných krajem včetně úprav závazných ukazatelů těchto organizací;
 • rozpočtového opatření týkajícího se daně z příjmů placené Krajem Vysočina;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech. 

Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje, kromě všech rozpočtových opatření týkajících se financování výdajů na řešení havárií, živelných pohrom, pandemií, apod., které může schvalovat rada kraje s povinností podání informace na nejbližším zasedání zastupitelstva kraje;

ukládá

radě kraje zpracovat do 31. 3. 2021 úpravu rozpočtu kraje, která bude reagovat na legislativní změny účinné po 1. 1. 2021 a která bude odrážet další možné vlivy s dopadem do rozpočtu kraje.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 3. 2021), rada kraje (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 3, zdržel se 1. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-27, ZK-08-2020-27pr01.pdf, ZK-08-2020-27pr02.pdf, ZK-08-2020-27pr03.pdf


28. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Třebíč – průmyslová zóna sever – Rafaelova – II. etapa, okružní křižovatka

M. Houška předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0581/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč dle materiálu ZK-08-2020-28, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (22. 12. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (29. 1. 2021)

termín: 29. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-28, ZK-08-2020-28pr01.docx


29. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2021

V. Novotný požádal zastupitelstvo kraje o stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2021.

Z. Faltus vyjádřil ve svém vystoupení negativní stanovisko předloženému dokumentu.

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, doplnila předložený materiál o aktuální informace týkající se dopravní vytíženosti v kraji.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0582/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
stanoví

rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2021: 

 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 591 427 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 21 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 473 014 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,6 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.

odpovědnost: rada kraje (22. 12. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 4, zdrželo se 10. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-29


30. Program ZDRAVÍ 2030 pro Kraj Vysočina na období 2021 - 2025

V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Program ZDRAVÍ 2030 pro Kraj Vysočina na období 2021 – 2025. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0583/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Program ZDRAVÍ 2030 pro Kraj Vysočina na období 2021 – 2025 dle materiálů ZK-08-2020-30, př. 1 a ZK-08-2020-30, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (22. 12. 2020), Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-30, ZK-08-2020-30pr01.docx, ZK-08-2020-30pr02.xlsx

 

Předsedající přednesl návrh schválení bodů 31 - 33 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


31. Dodatek ke Smlouvě o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille

Usnesení 0584/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci ze dne 8. 11. 2019 dle materiálu ZK-08-2020-31, př. 2.

odpovědnost: rada kraje (22. 12. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-31, ZK-08-2020-31pr01.pdf, ZK-08-2020-31pr02.pdf, ZK-08-2020-31pr03.pdf


32. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0585/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 93 088,75 Kč v souvislosti se  splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (22. 12. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-32, ZK-08-2020-32pr01.pdf, ZK-08-2020-32pr02.xls, ZK-08-2020-32pr03.xls, ZK-08-2020-32pr04.pdf


33. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí šesté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

Usnesení 0586/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 63 209,89 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnutou Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: rada kraje (22. 12. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-33, ZK-08-2020-33pr01.xls


34. Změna zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

J. Tourek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu dodatku Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0587/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2020-34, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (22. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (22. 12. 2020), Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-34, ZK-08-2020-34pr01.doc


35. Změna ve zřizovací listině příspěvkové organizace kraje

J. Břížďala seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem dodatku Zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0588/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 11 Zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina dle materiálu ZK-08-2020-35, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (22. 12. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-35, ZK-08-2020-35pr01.doc


36. Změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

L. Vlček seznámil zastupitelstvo kraje s předloženou změnou Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0589/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-08-2020-36, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (22. 12. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-36, ZK-08-2020-36pr01.docx, ZK-08-2020-36pr02.pdf


37. FOND VYSOČINY – program „Čistá voda 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace

L. Vlček předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0590/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID  FV02742.0039 dle materiálu ZK-08-2020-37, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (22. 12. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-37, ZK-08-2020-37pr01.pdf, ZK-08-2020-37pr02.pdf, ZK-08-2020-37pr03.doc


38. FOND VYSOČINY – program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace

L. Vlček informoval zastupitelstvo kraje o změně příjemce dotace projektu, podpořeného v rámci programu Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0591/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID  FV02767.0069 dle materiálu ZK-08-2020-38, př. 3.

odpovědnost: rada kraje (22. 12. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-38, ZK-08-2020-38pr01.pdf, ZK-08-2020-38pr02.pdf, ZK-08-2020-38pr03.doc


39. Schválení aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2020

H. Hajnová předložila zastupitelstvu kraje ke schválení aktualizaci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0592/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu ZK-08-2020-39, př. 1;

vyhlašuje

soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2020“ dle materiálu ZK-08-2020-39, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (22. 12. 2020), Odbor regionálního rozvoje (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-39, ZK-08-2020-39pr01.doc


40. Renominace zástupců Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina

H. Hajnová předložila zastupitelstvu kraje návrh renominace zástupců Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0593/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
ruší

 • nominace MUDr. Jiřího Běhounka, Ing. Miroslava Houšky, Ing. Martina Kukly, Josefa Číže a RNDr. Miloše Vystrčila jako členů Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina a nominace Ing. Vladimíra Novotného, Ing. Tomáše Kučery, Mgr. Pavla Fraňka, Milana Plodíka a Ing. Jaroslava Vymazala jako náhradníků členů Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina;
 • nominaci Mgr. Pavla Pacala jako zástupce strategie inteligentní specializace a Mgr. Romana Fabeše jako jeho náhradníka;

nominuje

za Kraj Vysočina:

 • Mgr. Vítězslava Schreka, MBA, členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Petra Bártu jeho náhradníkem;
 • MUDr. Jiřího Běhounka, členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Ing. Bc. Martina Hyského jeho náhradníkem;
 • Ing. Lukáše Vlčka, členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Mgr. Romana Fabeše jeho náhradníkem;
 • Ing. Miroslava Houšku, členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Ing. Pavla Janouška jeho náhradníkem;
 • Ing. Martina Kuklu, členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Mgr. et Mgr. Bohumilu Kobrlovou jeho náhradnicí;
 • Mgr. Hanu Hajnovou, zástupcem strategie inteligentní specializace, Mgr. Milana Daďourka jejím náhradníkem.

odpovědnost: rada kraje (22. 12. 2020), Odbor regionálního rozvoje (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-40, ZK-08-2020-40pr01.docx


41. Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV

H. Hajnová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem změny obsazení orgánů Regionální rozvojové agentury Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0594/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
ruší

 • nominaci Mgr. Pavla Pacala členem Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70857555, za Kraj Vysočina;
 • nominaci Mgr. Pavla Pacala členem Předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70857555, za Kraj Vysočina;

nominuje

 • Mgr. Hanu Hajnovou členkou Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70857555, za Kraj Vysočina;
 • Mgr. Hanu Hajnovou členkou Předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70857555, za Kraj Vysočina; 

a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění a Předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina.

odpovědnost: rada kraje (22. 12. 2020), Odbor regionálního rozvoje (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-41


42. Zpráva o programovém období EU 2014 - 2020 a přípravě na programové období EU 2021 – 2027

H. Hajnová podala zastupitelstvu kraje doplňující informace k předložené Zprávě.

M. Kukla požádal o zpracování a následné předložení tabulky požadavků týkajících se zdravotnických přístrojů a zařízení pro krajské nemocnice.

H. Hajnová informovala zastupitele o právě probíhajícím jednání s ministerstvem zdravotnictví a přislíbila zpracování příslušného materiálu.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0595/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech ZK-08-2020-42, ZK-08-2020-42, př. 1, ZK-08-2020-42, př. 2, ZK-08-2020-42, př. 3 a ZK-08-2020-42, př. 4.

odpovědnost: rada kraje (22. 12. 2020), Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-42, ZK-08-2020-42pr01.docx, ZK-08-2020-42pr02.pdf, ZK-08-2020-42pr03.pdf, ZK-08-2020-42pr04.ppt


43. FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu

H. Hajnová předložila zastupitelstvu kraje návrh prodloužení doby realizace projektů podpořených v rámci Fondu Vysočiny - Program OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0596/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-08-2020-43, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-43, ZK-08-2020-43pr01.pdf, ZK-08-2020-43pr02.pdf, ZK-08-2020-43pr03.pdf


44. FOND VYSOČINY - Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny

H. Hajnová seznámila zastupitelstvo kraje s předloženou aktualizací Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0597/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-08-2020-44, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdrželo se 12. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-44, ZK-08-2020-44pr01.pdf, ZK-08-2020-44pr02.pdf


45. FOND VYSOČINY - Finanční alokace pro rok 2021

H. Hajnová podala zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu schválení věcného zaměření Fondu Vysočiny včetně návrhu jednotlivých finančních alokací Fondu Vysočiny pro rok 2021.

M. Kukla vyjádřil negativní stanovisko k předloženému materiálu.

L. Vlček a H. Hajnová doplnili předložený materiál o upřesňující informace.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0598/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

věcné zaměření Fondu Vysočiny včetně návrhu jednotlivých finančních alokací dle materiálů ZK-08-2020-45, př. 1 a ZK-08-2020-45, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (22. 12. 2020), Odbor ekonomický (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdrželo se 11. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-45, ZK-08-2020-45pr01.xls, ZK-08-2020-45pr02.docx

 

Předsedající přednesl návrh schválit body 46 - 52 v bloku.

K bodu 50 byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicího výboru programu a zastupitelstvo kraje schválilo následující návrhy usnesení v bloku.


46. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2021

Usnesení 0599/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2021“ dle materiálu ZK-08-2020-46, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 8. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-46, ZK-08-2020-46pr01.doc


47. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2021

Usnesení 0600/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2021" dle materiálu ZK-08-2020-47, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (22. 12. 2020), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 8. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-47, ZK-08-2020-47pr01.doc


48. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2021

Usnesení 0601/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2021“ dle materiálu ZK-08-2020-48, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (22. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 8. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-48, ZK-08-2020-48pr01.docx


49. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2021

Usnesení 0602/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2021“ dle materiálu ZK-08-2020-49, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (22. 12. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (23. 12. 2020)

termín: 23. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 8. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-49, ZK-08-2020-49pr01.pdf


50. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021

Usnesení 0603/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021" dle materiálu ZK-08-2020-50, př. 1;

jmenuje

• řídicí výbor Programu „SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021“ ve složení:

ČSSD – Vladimír Malý (TR);

KDU-ČSL – František Němec (HB);

ODS+STO – Petr Staněk (ZR);

KSČM – Kamil Vejvoda (ZR);

STAN+SNK ED – Jan Burda (TR);

ANO - Otto Vopěnka (HB);

• Jana Švaříčka (TR, Piráti) předsedou řídicího výboru Programu „SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021“;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: rada kraje (22. 12. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (23. 12. 2020)

termín: 23. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 8. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-50, ZK-08-2020-50pr01.pdf


51. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2021

Usnesení 0604/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2021“ dle materiálu ZK-08-2020-51, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (22. 12. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 8. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-51, ZK-08-2020-51pr01.pdf, ZK-08-2020-51pr02.pdf


52. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PAMÁTKY 2021

Usnesení 0605/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program "PAMÁTKY 2021" dle materiálu ZK-08-2020-52, př. 1;

jmenuje

 • řídící výbor Programu "PAMÁTKY 2021" ve složení: 

Gabriela Kaščáková (Národní památkový ústav)

David Pavlata (Národní památkový ústav)

Olga Čermáková (Krajský úřad Kraje Vysočina)

Jana Zadražilová (Krajský úřad Kraje Vysočina)

Vít Hrbek (Krajský úřad Kraje Vysočina)

 • Davida Pavlatu předsedou řídícího výboru Programu "PAMÁTKY 2021";

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 8. (M. Houška hlasoval pro).

Zdrojové materiály: ZK-08-2020-52, ZK-08-2020-52pr01.doc


55. Rozprava členů zastupitelstva

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

V. Schrek poděkoval všem přítomným za účast a s přáním příjemného prožití svátků vánočních ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se uskuteční 9. 2. 2021.

 

 

 

 

 

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA

hejtman Kraje Vysočina

  

 

Ověřovatelé zápisu:

  

MUDr. Radek Černý                                ……...……………………………………

 

 

 

Karel Dvořák                                            …..………………………………….…… 

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 08/2020.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 08/2020 dne 22. 12. 2020.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 23. 12. 2020 (zápis pořízen na základě záznamu).


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz