Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 01/2018

Usnesení 0002/01/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01614.0015 dle materiálu 
RK-01-2018-30, př. 2.


Usnesení 0003/01/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

vybrat nabídku uchazeče zakázky dle materiálu RK-01-2018-02, př. 1, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Užívání a podpora licencí SW ESRI pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let“;

ukládá

odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.


Usnesení 0004/01/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu frankovacího stroje mezi Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací a společností EVROFIN FS s.r.o. dle podmínek stanovených v materiálu RK-01-2018-03, př. 1.


Usnesení 0005/01/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv o poskytnutí nadačního příspěvku a peněžních účelových darů pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-01-2018-04, př. 1, RK-01-2018-04, př. 2,
RK-01-2018-04, př. 3 a RK-01-2018-04, př. 4.


Usnesení 0006/01/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2018-05, př. 1.


Usnesení 0007/01/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2018-06, př. 1.


Usnesení 0008/01/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2018-07, př. 1.


Usnesení 0009/01/2018/RK
Rada kraje
schvaluje  

Plán činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-01-2018-08, př. 1.


Usnesení 0010/01/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje, žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-01-2018-09, př. 1;
 • uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2018-09, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu
  RK-01-2018-09, př. 1.


Usnesení 0011/01/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotace z  kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu
  RK-01-2018-10, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-01-2018-10, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2018-10, př. 2.


Usnesení 0012/01/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-01-2018-11, př. 1.

odpovědnost: předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina

termín: 31. 12. 2018


Usnesení 0013/01/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-01-2018-12, př. 1.


Usnesení 0014/01/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-01-2018-13, př. 1.


Usnesení 0015/01/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-01-2018-14, př. 1.


Usnesení 0016/01/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dar dle materiálu RK-01-2018-15, př. 2upr1.


Usnesení 0017/01/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 10 000 Kč spolku DUKLA Jihlava – mládež, z. s., Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČO: 70802769, dle materiálu RK-01-2018-16, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti j. n. o  částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 10 000 Kč.


Usnesení 0018/01/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

v rámci závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:

 • úpravu výše příspěvku pro jednotlivé pověřené knihovny zajišťující výkon regionálních funkcí knihoven v Kraji Vysočina při zachování celkového stanoveného objemu těchto prostředků dle materiálu RK-01-2018-17, př. 2;
 • úpravu výše příspěvku na regionální funkce zajišťované Krajskou knihovnou Vysočiny dle materiálu RK-01-2018-17, př. 2.


Usnesení 0019/01/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

výši jednotlivých tranší za období leden až prosinec 2018 dle materiálu RK-01-2018-18, př. 1.


Usnesení 0020/01/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky „II/152 Hrotovice - Dukovany, PD.“ dle materiálu RK-01-2018-19, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO  42767377, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-01-2018-19, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0021/01/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a způsobem umožňující dálkový přístup oznámení dle materiálu RK-01-2018-20, př. 1;
 • nezveřejnit v Ústředním věstníku Evropské unie informace o přímém uzavření smlouvy o veřejných službách v souladu se článkem 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. 10. 2007, ve znění nařízení 2016/2338 ze dne 14. 12. 2016.


Usnesení 0022/01/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou“ uzavřené s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu
RK-01-2018-21, př. 1.


Usnesení 0023/01/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

vybrat nabídku účastníka FORCORP GROUP, spol. s r.o., Hamerská 812, Olomouc Holice, 779 00, IČO 27841031, jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky "Úklidové služby a dodávky".

ukládá

Oddělení hospodářské správy Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy


Usnesení 0024/01/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-01-2018-23, př. 1.


Usnesení 0025/01/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – havárie, oprava vytápění Chelčického“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.


Usnesení 0026/01/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-01-2018-26, př. 1.


Usnesení 0027/01/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č.1087 ostatní plocha, silnice o výměře 4756 m2 v k.ú. Praskolesy u Mrákotína a obci Mrákotín za dohodnutou kupní cenu   475 600  Kč od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0028/01/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

se stavbou na pozemku dle materiálu RK-01-2018-28, př. 1.


Usnesení 0029/01/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-01-2018-25, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-01-2018-25, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-01-2018-25, př. 3upr1.


Usnesení 0030/01/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi statutárním městem Jihlava na straně budoucího povinného a vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného a stavebníka:

 • smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti týkající se vybudování nové přípojky vody k budově č.p. 1468 jako součásti pozemku par.č. 3002 v k. ú. Jihlava, kterou bude dotčen pozemek par. č. 5876/1 v k.ú. Jihlava;
 • smlouvu zakládající Kraji Vysočina oprávnění realizovat stavbu "Krajské komunitní a poradenské centrum Jihlava, třída Legionářů 36", v jejímž rámci budou provedeny tyto stavební akce: oprava kanalizační přípojky na pozemku par.  5861/12, provedení hydroizolací obvodové zdi budovy č.p. 1468 na pozemcích par.č. 5876/1 a par.č. 5861/12 a dále úprava stávajícího vjezdu z vnitrobloku sousedních budov na pozemku par.č. 2933 v k.ú. Jihlava za podmínek specifikovaných v materiálu RK-01-2018-29.


Usnesení 0031/01/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0032/01/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • čerpání fondu investic Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470 pro rok 2018 ve výši 217 558 Kč dle materiálu
  RK-01-2018-32, př. 1;
 • čerpání fondu investic Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 pro rok 2018 ve výši 300 685 Kč na pokrytí WiFi dle materiálu
  RK-01-2018-32, př. 2.


Usnesení 0033/01/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 30 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 000 Kč;

rozhoduje

poskytnout finanční dar panu Vladimíru Kozlerovi, IČO: 73559555, se sídlem 394  09 Kojčice  52, ve výši 30 000 Kč dle materiálu RK-01-2018-33, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz