Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 01/2019

Usnesení 0002/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019" dle materiálu RK-01-2019-02, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovně právního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.


Usnesení 0003/01/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2019-03, př. 1.


Usnesení 0004/01/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-01-2019-04, př. 1, RK-01-2019-04, př. 2 a RK-01-2019-04, př. 3.


Usnesení 0005/01/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje:

 • Postel porodní Golem, r. v. 2001, inventární číslo 001-000-001-051, pořizovací cena 108  576,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a jeho následnou ekologickou likvidací:

 •  Postel porodní Golem, r. v. 2001, inventární číslo 001-000-001-051, pořizovací cena 108  576,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.


Usnesení 0006/01/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-01-2019-06, př. 1;
 • o zařazení žadatelky do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle materiálu RK-01-2019-06, př. 2.


Usnesení 0007/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotace z  kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-01-2019-07, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2019-07, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-01-2019-07, př. 1.


Usnesení 0008/01/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje, žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-01-2019-08, př. 1;
 • uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2019-08, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-01-2019-08, př. 1.


Usnesení 0009/01/2019/RK
Rada kraje
jmenuje

paní Hanu Žákovou členkou Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.


Usnesení 0010/01/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0011/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-01-2019-11, př. 1.


Usnesení 0012/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-01-2019-12, př. 1.


Usnesení 0013/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018 a 5/2018, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů RK-01-2019-13, př. 1, RK-01-2019-13, př. 2, RK-01-2019-13, př. 3, RK-01-2019-13, př. 4, RK-01-2019-13, př. 5.


Usnesení 0014/01/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0015/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3312 – Hudební činnost o částku 3 950 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o  částku 3 950 000 Kč dle materiálu RK-01-2019-15, př. 2;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-01-2019-15, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2019-15, př. 3.


Usnesení 0016/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2018 dle materiálu RK-01-2019-16, př. 1.


Usnesení 0017/01/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dar dle materiálu RK-01-2019-17, př. 2.


Usnesení 0018/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 1 200 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-01-2019-18, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2019-18, př. 2;
 • uzavřít dodatky č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu a  stavební úpravy a nástavbu hasičské zbrojnice dle materiálu RK-01-2019-18, př. 4;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 200 000 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 0019/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ dle materiálu RK-01-2019-19, př. 1.


Usnesení 0020/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „PREVENCE KRIMINALITY 2019“ dle materiálu   RK-01-2019-20, př. 1.


Usnesení 0021/01/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-01-2019-21, př. 1.


Usnesení 0022/01/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění usnesení rady kraje za druhé pololetí roku 2018 dle materiálu RK-01-2019-22, př. 2;

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu RK-01-2019-22, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:


Usnesení 0023/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu RK-01-2019-23, př. 1.


Usnesení 0024/01/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Nájemní smlouvu dle materiálu RK-01-2019-24, př. 1.


Usnesení 0025/01/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

přijaté finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 12. 12. 2018 do 31. 12. 2018 dle materiálu RK-01-2019-25;

schvaluje


Usnesení 0026/01/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

finanční prostředky přijaté na projekty EU v období od 12. 12. 2018 do 31. 12. 2018 dle materiálu RK-01-2019-26

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od vedoucího partnera projektu „RUMOBIL“ ve výši 1 254 085,80 Kč.


Usnesení 0027/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „ÚZEMNÍ PLÁNY 2019“ dle materiálu RK-01-2019-27, př. 1.


Usnesení 0028/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ dle materiálu  RK-01-2019-28, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 0029/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019“ dle materiálu  RK-01-2019-29, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 0030/01/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line dle materiálů RK-01-2019-30, př. 1 a RK-01-2019-30, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-01-2019-30, př. 1 a RK-01-2019-30, př. 2.


Usnesení 0031/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“:


Usnesení 0032/01/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2019-32, př. 2.


Usnesení 0033/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „MATEŘSKÁ CENTRA 2019" dle materiálu RK-01-2019-33, př. 1.


Usnesení 0034/01/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

Žádost o změnu v projektu „Transformace Domova Háj II.“ dle materiálu RK-01-2019-34;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu prostřednictvím systému ISKP14+, včetně požadovaných příloh.


Usnesení 0035/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů realizujících proces transformace pobytových zařízení sociální péče v komunitní typy sociálních služeb dle materiálu RK-01-2019-35, př. 1 ve výši max. 30 000 000 Kč pro účely hrazení faktur spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.


Usnesení 0036/01/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 644 608 Kč dle materiálu RK-01-2019-36, př. 2, s podmínkou výplaty spočívající ve schválení převodu finančních prostředků na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI;
 • Závazný pokyn zřizovatele k použití Příspěvku na provoz z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu RK-01-2019-36, př. 5;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, ve výši 132 670 840 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu RK-01-2019-36, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020 z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“ pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, dle materiálu RK-01-2019-36, př. 4;
 • schválit maximální výši příspěvku na provoz pro poskytovatele sociálních služeb příspěvkovým organizacím kraje na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020 ve výši 9 867 657 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu RK-01-2019-36, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů na financování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“ v celkové výši max. 60 000 000 Kč s tím, že tyto prostředky budou čerpány průběžně dle aktuální potřeby projektu;
 • rozhodnout o zařazení navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2019-36, př. 3 do 30. 6. 2020.


Usnesení 0037/01/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

změnu závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ na rok 2018 u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-01-2019-37, př. 1.


Usnesení 0038/01/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

prodloužit o jeden rok hodnocené období pro ředitelky/ředitele, uvedené v materiálu RK-01-2019-38, př. 1, kteří nebudou hodnoceni v roce 2019, ale v roce 2020.


Usnesení 0039/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji dle materiálu RK-01-2019-39, př. 1.


Usnesení 0040/01/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost těmto organizacím: 
 • Krajskému atletickému svazu Vysočina, se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586  01 Jihlava, IČO 70923060 ve výši 130 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v atletice;
 • Krajskému šachovému svazu Vysočina, se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586  01 Jihlava, IČO 04473396 ve výši 60 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v šachu;
 • Tělocvičné jednotě Sokol Bedřichov, se sídlem Sokolovská 4656/122c, 586 01 Jihlava, IČO  00530948 ve výši 156 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v moderní gymnastice;
 • Sportovnímu klubu OK Jihlava, z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 63442566 ve výši 160 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v orientačním běhu;
 • Judu Vysočina z.s., se sídlem Janovice 22, 588 13 Polná, IČO 22750886 ve výši 80 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v judu;
 • Tělovýchovné jednotě Spartak Třebíč, spolek, se sídlem Manž. Curieových 1112, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, IČO 44065558 ve výši 82 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v triatlonu;
 • Florbalu Vysočina z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO  04932170 ve výši 160 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve florbalu chlapci;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost těmto organizacím:
 • Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 586  01 Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale;
 • Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO  75070961 ve výši 470 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v házené;
 • SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v lyžování;
 • DUKLE Jihlava – mládež, z.s., se sídlem Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769 ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v ledním hokeji;
 • Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s., se sídlem Pavlovova 2672/14, 586 01 Jihlava, IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve volejbalu;
 • Krajskému centru talentované mládeže, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč IČO 05197392 ve výši 600 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v tenisu;
 • Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 58601 Jihlava, IČO 63438216 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
 • HB Ostrov, z.s., se sídlem Žižkova 3329, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 26570068 ve výši 210 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve stolním tenisu;
 • Basketbalovému klubu Jihlava z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v basketbalu;
 • SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 280 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v biatlonu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-01-2019-40, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Florbalová škola Jihlava, z.s., se sídlem Helenínská 567/2, 586 01 Jihlava, IČO 26987121 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve florbalu dívky.


Usnesení 0041/01/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Dámskému házenkářskému klubu Slavoj Žirovnice,  z.s., se sídlem Nová 757, 394 68 Žirovnice, IČO: 22760105 ve výši 10 000 Kč dle materiálu RK-01-2019-41, př. 1.


Usnesení 0042/01/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

Konkretizace opatření na období 2019 k Plánu rozvoje sportu v Kraji Vysočina (2018 – 2025) dle materiálu RK-01-2019-42, př. 1upr1.


Usnesení 0043/01/2019/RK
Rada kraje
jmenuje

hodnotící komisi ankety Učitel Vysočiny 2019 ve složení:

 • radní pro školství Kraje Vysočina – Ing. Jana Fialová, MBA – předsedkyně komise,
 • náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina – Ing. Jana Fischerová, CSc.,
 • zástupce ČŠI – PaedDr. Jaroslava Rybová,
 • předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina - Mgr.  et  Mgr. Bohumila Kobrlová;
 • zástupce Krajské rady Unie školských asociací ČR – CZESHA – Mgr. Jiří Forman,
 • zástupce Vysočina Education – Mgr. Roman Křivánek,
 • zástupce Asociace ředitelů gymnázií ČR – Mgr. Vlastimil Čepelák.


Usnesení 0044/01/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0045/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2018 v celkové výši 2 400 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Školství, mládeže a sportu, §  3419 – Ostatní tělovýchovná činnost na poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČO: 00529672;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 2 400 000 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 na realizaci projektu „výstavba budovy pro zázemí organizačního výboru, tiskového střediska, technickou komisi a rozhodčí v souvislosti s MS v softbalu 2019“;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-01-2019-83, př. 1upr1.


Usnesení 0046/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit usnesení 0468/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017.


Usnesení 0047/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit usnesení 0326/04/2015/ZK.


Usnesení 0048/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0504/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018 tak, že materiál ZK-04-2018-47, př. 1, se nahrazuje materiálem RK-01-2019-47, př. 2.


Usnesení 0049/01/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 1030/17/2018/RK ze dne 5.6.2018 tak, že text:

"Rada kraje rozhoduje

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníky pozemků na straně pronajímatele nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ v katastrálních územích Okříšky, Hvězdoňovice, Petrovice u Třebíče, Krahulov a Stařeč v rozsahu, za podmínek, ceny a na dobu dle materiálu RK-17-2018-75, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele, městysem Okříšky, městysem Stařeč, obcemi Hvězdoňovice, Petrovice a Krahulov na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ v  k. ú. Okříšky, Hvězdoňovice, Petrovice u Třebíče, Krahulov a Stařeč v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-17-2018-75, př. 1."

se nahrazuje textem:

"Rada kraje rozhoduje

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníky pozemků na straně pronajímatele nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ v katastrálních územích Okříšky, Hvězdoňovice, Petrovice u Třebíče, Krahulov a Stařeč v rozsahu, za podmínek, ceny a na dobu dle materiálu RK-01-2019-48, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele, městysem Okříšky, městysem Stařeč, obcemi Hvězdoňovice a Krahulov na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ v k. ú. Okříšky, Hvězdoňovice, Krahulov a Stařeč v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-01-2019-48, př. 1".


Usnesení 0050/01/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0051/01/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0052/01/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-01-2019-51, př. 1 mezi Krajem Vysočina, investorem stavby „II/128 Salačova Lhota - obchvat“ a Lesy České republiky, s.p., vlastníkem části zatrubnění potřebného pro citovanou stavbu.


Usnesení 0053/01/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0054/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-01-2019-53, př. 1.


Usnesení 0055/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-01-2019-54, př. 1 za kupní cenu 100 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0056/01/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČO 479 16 621 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu – projektová dokumentace“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0057/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - bývalou  silnici III/34531 včetně součástí a  příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
 • rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - bývalou  silnici III/34531 včetně součástí a  příslušenství a  pozemek par. č. 673/11  - ost. plocha, silnice o  výměře 12  105 mz  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.


Usnesení 0058/01/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96,  400 01 Ústí nad Labem, IČO:  27295567 a  Krajem Vysočina smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a  o  budoucí kupní smlouvě dle materiálů RK-01-2019-57, př. 1 a RK-01-2019-57, př. 2.


Usnesení 0059/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatně pozemky par. č. 448/7 o výměře 1580 m2 a par. č.  448/8 o výměře 180 mv k. ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov a pozemek par. č.  1761/10 o výměře 31 m2 v k. ú. a obci Pacov  z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0060/01/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2019-59, př. 1;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2019-59, př. 1.


Usnesení 0061/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy, Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-01-2019-60, př. 1, kterým se vyjímá nemovitý majetek z hospodaření organizace.


Usnesení 0062/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit usnesení 0119/02/2016/ZK.


Usnesení 0063/01/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

aktualizovaný seznam budov pro předložení do specifického cíle 5.1 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 dle materiálu RK-01-2019-62, př. 1;

ukládá

v případě schválení finančních prostředků Zastupitelstvem Kraje Vysočina připravit projekty na budovách vyznačených v materiálu RK-01-2019-62, př. 1 jako vhodné do 121. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a předložit projektové žádosti ke schválení Radě Kraje Vysočina; 

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 2,5 mil Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov.


Usnesení 0064/01/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-01-2019-63, př. 1;
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-01-2019-63, př. 1.


Usnesení 0065/01/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0066/01/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava v roce 2018 dle materiálu RK-01-2019-65.


Usnesení 0067/01/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o změnu projektu dle materiálů RK-01-2019-66, př. 1 a RK-01-2019-66, př. 2 za podmínky, že Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválí převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 1 250 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Connecting Regions AT-CZ;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit navýšení rozpočtu projektu Connecting Regions AT-CZ spojené s prodloužením jeho realizace v  rámci Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika do 31. 12. 2022, se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 5 000 €, tj. 125 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč), kde Kraj Vysočina plní roli vedoucího partnera;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 1 250 000 Kč (1 euro = 25 Kč) na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Connecting Regions AT-CZ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Connecting Regions AT-CZ.


Usnesení 0068/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 350 000 Kč na realizaci akce „Krajské koordinační a  servisní středisko pro NNO v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-01-2019-67, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-01-2019-67, př. 2.


Usnesení 0069/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s., Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč na realizaci akce „Malé granty 2019 projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-01-2019-68, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-01-2019-68, př. 2.


Usnesení 0070/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje

 • vyhlásit Program „NAŠE ŠKOLA 2019“ dle materiálu RK-01-2019-69, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.


Usnesení 0071/01/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02047.0005 dle materiálu RK-01-2019-70, př. 2.


Usnesení 0072/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2019“ dle materiálu RK-01-2019-71, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.


Usnesení 0073/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 dle materiálu RK-01-2019-72, př. 1.


Usnesení 0074/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „Čistá voda 2019“ dle materiálu RK-01-2019-73, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.


Usnesení 0075/01/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 1 272  108  Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2018 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-01-2019-74, př. 1.


Usnesení 0076/01/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí, při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolování.


Usnesení 0077/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálů RK-01-2019-76, př. 1 a RK-01-2019-76, př. 2.


Usnesení 0078/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 3799 – Ostatní ekologické záležitosti o částku 365 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 365 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci městysu Křižanov ve výši 365 000 Kč na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2019-77, př. 2.


Usnesení 0079/01/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace o řešení Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za II. pololetí roku 2018 dle materiálu RK-01-2019-78.


Usnesení 0080/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2292 – Dopravní obslužnost o částku 28 733 915 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 28  733 915 Kč na pokrytí zvýšených nákladů dopravců v linkové dopravě způsobené změnou nařízení vlády upravující výši minimální mzdy;
 • stanovit rozsah veřejné linkové osobní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2019 ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 405 789 915 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 18,5 mil. počtu ujetých km.


Usnesení 0081/01/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 17 a dodatek č. 18 ke smlouvě o závazku veřejné služby s Jindřichohradeckými místními drahami, a. s. dle materiálu RK-01-2019-80, př. 1.


Usnesení 0082/01/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „Bezpečná silnice 2019“ dle materiálu RK-01-2019-81, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 0083/01/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
jedná se o cenovou nabídku dopravce - obchodní tajemstvíKrajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz