Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 01/2020

Usnesení 0002/01/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.


Usnesení 0003/01/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2020-03, př. 1.


Usnesení 0004/01/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 5 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci o částku 5 500 000 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s realizací akce Obnova centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon;

ukládá

ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku na zajištění obnovy centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozpočtové opatření schválí.


Usnesení 0005/01/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava, IČ: 00836591 o částku 35 000 Kč na výdaje spojené s organizací akcí  s partnerskými regiony, konkrétně s Nitranským samosprávným krajem a Dolním Rakouskem.


Usnesení 0006/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dar dle materiálu RK-01-2020-06, př. 2.


Usnesení 0007/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o dílo s Mgr. Danielem Hanzlem dle materiálu RK-01-2020-07, př. 1.


Usnesení 0008/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o průběhu stáže dle materiálu RK-01-2020-08, př. 1.


Usnesení 0009/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-01-2020-09, př. 1.


Usnesení 0010/01/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 9/2019 dle materiálu RK-01-2020-10, př. 1.


Usnesení 0011/01/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-01-2020-11, př. 1.


Usnesení 0012/01/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-01-2020-12, př. 1.


Usnesení 0013/01/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-01-2020-13, př. 1.


Usnesení 0014/01/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-01-2020-14, př. 1.


Usnesení 0015/01/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

přijaté finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 11. 12. 2019 do 31. 12. 2019 dle materiálu RK-01-2020-15;

schvaluje


Usnesení 0016/01/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, o částku 78 650 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 ‑ Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 78 650 Kč, s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 78 650 Kč určenou na pokrytí části nákladů spojených s prezentací Kraje Vysočina na veletrhu GO a REGIONTOUR 2020.


Usnesení 0017/01/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-01-2020-17, př. 1.


Usnesení 0018/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o spolupráci v rámci projektu „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-01-2020-18, př. 1.


Usnesení 0019/01/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

převod nevyčerpaných prostředků ve výši 3 921 075,90 Kč na zvláštním účtu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III“, registrační číslo projektu CZ.30.X.0/0.0/0.0/18_008/0000022, č. ú.: 4200540050/6800, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710;

schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty související s převodem nevyčerpaných prostředků projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III“ na účet Ministerstva práce a sociálních věcí;
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků na projektovém účtu Potravinová pomoc III. do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 0020/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi společností Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu na pozemek par. č. 1813/15 – ostatní plocha, silnice o výměře 129 m2 v k. ú. a obci Přibyslav a dále na pozemky par. č. 127/11 – ostatní plocha, silnice o výměře 84 m2, par. č. 150/1 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 6 m2 a par. č. 150/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 9 m2 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi a obci Přibyslav za podmínek uvedených materiálu RK-01-2020-20, př. 1;
 • uzavřít mezi společností Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 na straně věřitele a Krajem Vysočina na straně dlužníka dohodu o vypořádání závazků za užívání pozemku par. č. 1813/15 – ostatní plocha, silnice o výměře 129 m2 v k. ú. a obci Přibyslav a dále pozemků par. č. 127/11 – ostatní plocha, silnice o výměře 84 m2, par. č. 150/1 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 6 m2 a par. č. 150/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 9 m2 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi a obci Přibyslav za podmínek uvedených materiálu RK-01-2020-20, př. 2.


Usnesení 0021/01/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-01-2020-21, př. 1.


Usnesení 0022/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zrušit usnesení č.  2006/36/2017/RK ze dne 14.11.2017  a usnesení č. 2016/36/2017/RK ze dne 14.11.2017.


Usnesení 0023/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2020-23, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2020-23, př. 1.


Usnesení 0024/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 7N16/48 dle materiálu RK-01-2020-24, př. 1.


Usnesení 0025/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S. - oprava sklářské pece Světlá n. S." zhotoviteli GLASS SERVICE, a.s., Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO 258 49 077 podle nabídky dle materiálu RK-01-2020-25, př. 1.


Usnesení 0026/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno a Krajem Vysočina smlouvu o zřízení služebnosti v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-01-2020-26, př. 1.


Usnesení 0027/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými  za podmínek dle materiálu RK-01-2020-27, př. 1.


Usnesení 0028/01/2020/RK

Rada kraje
ruší

zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT".


Usnesení 0029/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu pro PPP Třebíč“ ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zadávací dokumentací, a to dle materiálů RK-01-2020-29, př. 1, RK-01-2020-29, př. 2, RK-01-2020-29, př. 3, RK-01-2020-29, př. 4upr1, RK-01-2020-29, př. 5;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu pro PPP Třebíč“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-01-2020-29, př. 5;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci podlimitní veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu pro PPP Třebíč“ jsou zaměstnanci Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru školství, mládeže a sportu a Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina a Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu pro PPP Třebíč dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 0030/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

prodloužit o jeden rok hodnocené období pro ředitelky/ředitele, uvedené v materiálu RK-01-2020-30, př. 1, kteří nebudou hodnoceni v roce 2020, ale v roce 2021.


Usnesení 0031/01/2020/RK

Rada kraje
jmenuje

hodnotící komisi ve složení:

 • Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina – Jana Nováková - Hotařová, Čestmír Svoboda;
 • zástupci sportovních organizací – Luboš Straka (AŠSK), Vítězslav Holub (ČUS);
 • zástupce mediálních partnerů – Jan Kodet (Český rozhlas Vysočina);
 • zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina – Milan Kastner (OŠMS);
 • zástupce olympioniků – Bedřich Ščerban (Nadační fond olympioniků region Vysočina).


Usnesení 0032/01/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 1 250 000 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 1 250 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole a Mateřské škole při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina, IČO 70837228 o částku 1 250 000 Kč na pokrytí mzdových nákladů (920 000 Kč na platy a 330 000 Kč na související zákonné odvody) na vychovatele školních klubů dle materiálu RK-01-2020-32.


Usnesení 0033/01/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic Střední průmyslové školy Třebíč na rok 2020 dle materiálu RK-01-2020-33, př. 1.


Usnesení 0034/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina, se sídlem Tolstého1566/23, 58601 Jihlava, IČO 02118424 ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-01-2020-34, př. 1.


Usnesení 0035/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku III/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351 formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-01-2020-35, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-01-2020-35, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-01-2020-35, př. 1.


Usnesení 0036/01/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční) dle materiálu RK-01-2020-36, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO 43005560, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-01-2020-36, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0037/01/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o možnosti uzavřít smlouvu s dopravcem Tourbus, a.s., IČO 48533076, Zvonařka 512/2, Trnitá, Brno dle usnesení č. 1738/31/2019/RK ze dne 22. 10. 2019.


Usnesení 0038/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „ Skuhrov - most" formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v  souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-01-2020-38, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-01-2020-38, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „Skuhrov - most“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-01-2020-38, př. 1.


Usnesení 0039/01/2020/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-01-2020-39, př. 1.


Usnesení 0040/01/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO:  70890650, dle materiálu RK-01-2020-40, př. 1.


Usnesení 0041/01/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů dle materiálu RK-01-2020-41, př. 2;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizovanou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-01-2020-41, př. 3.


Usnesení 0042/01/2020/RK

Rada kraje
ruší

 • zadávací řízení na část 1 veřejné zakázky „Centrální systém dispečinku“ dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle materiálu RK-01-2020-42, př. 1;
 • zadávací řízení na část 2 veřejné zakázky „Software pro tvorbu jízdních řádů“ dle ustanovení § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle materiálu RK-01-2020-42, př. 2;

rozhoduje

 • zahájit zadávací řízení veřejné zakázky „Centrální systém dispečinku“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu s materiálem RK-01-2020-42, př. 3;
 • zahájit zadávací řízení veřejné zakázky „Software pro tvorbu jízdních řádů“ formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s materiálem RK-01-2020-42, př. 4;

jmenuje

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

 • odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „Centrální systém dispečinku“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-01-2020-42, př. 3;
 • odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „Software pro tvorbu jízdních řádů“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-01-2020-42, př. 4.


Usnesení 0043/01/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-01-2020-43, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-01-2020-43, př. 1.


Usnesení 0044/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-01-2020-44, př. 5 a RK-01-2020-44, př. 6.


Usnesení 0045/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2020-45, př. 3.


Usnesení 0046/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zpracovat aktualizaci Programu ZDRAVÍ 2020 pro Kraj Vysočina;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje aktualizaci Programu ZDRAVÍ 2020 pro Kraj Vysočina nejpozději do 31. 12. 2020.


Usnesení 0047/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02485.0005 dle materiálu RK-01-2020-47, př. 2.


Usnesení 0048/01/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-01-2020-48, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-01-2020-48, př. 1.


Usnesení 0049/01/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-01-2020-49, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-01-2020-49, př. 1.


Usnesení 0050/01/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava v roce 2019 dle materiálu RK-01-2020-50.


Usnesení 0051/01/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí, při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolování.


Usnesení 0052/01/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 1 319 838 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2019 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-01-2020-52, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz