Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 01/2021

Usnesení 0002/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dar dle materiálu RK-01-2021-02, př. 1.


Usnesení 0003/01/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

přijaté finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 8. 12. 2020 do 31. 12. 2020 dle materiálu RK-01-2021-03, př. 1;

schvaluje


Usnesení 0004/01/2021/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0005/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zdravotnictví, § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví ve výši 15 900 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČ: 00426164, Rubešovo náměstí 171, na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-01-2021-05, př. 1.


Usnesení 0006/01/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2021-06, př. 1.


Usnesení 0007/01/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a následným použitím na náhradní díly, nebo odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:

 • Skiaskopicko-skiagrafická stěna Philips, inv. č. 001-000-001-569, r. v. 2010, pořizovací cena 8 260 388,- Kč, zůstatková cena 1 541 931,- Kč.


Usnesení 0008/01/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-01-2021-08, př. 1 a RK-01-2021-08, př. 2.


Usnesení 0009/01/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2021-09, př. 1.


Usnesení 0010/01/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-01-2021-10, př. 1 a RK-01-2021-10, př. 2.


Usnesení 0011/01/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2021-11, př. 1.


Usnesení 0012/01/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 5213 – Krizová opatření o částku 628 800 Kč při současném snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 628 800 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 131 200 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 282 000 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 67 600 Kč,
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 108 800 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 39 200 Kč,

za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.


Usnesení 0013/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-01-2021-13, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-01-2021-13, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-01-2021-13, př. 1.


Usnesení 0014/01/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky III/1281 Košetice - Vyklantice, PD dle materiálu RK-01-2021-14, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení DOPRAPLAN s.r.o., Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava, IČO 05411572, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-01-2021-14, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0015/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro koncesi malého rozsahu na služby „Platební brána pro elektronické odbavení cestujících“ podle § 178 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-01-2021-15, př. 1upr1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-01-2021-15, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti dodavatele;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení pro koncesi malého rozsahu na služby „Platební brána pro elektronické odbavení cestujících“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-01-2021-15, př. 1upr1.


Usnesení 0016/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o financování projektu EDUBIM II dle materiálu RK-01-2021-16, př. 1.


Usnesení 0017/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

předložit projekt „ON THE ROAD“ do Fondu malých projektů;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 320 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „ON THE ROAD“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.


Usnesení 0018/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

rozdělit projektový záměr II/357 Dalečín - Unčín na části II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa a II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa dle materiálu RK-01-2021-18, př. 1;

schvaluje

přípravu žádosti o poskytnutí podpory projektu II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa do 95. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádost o poskytnutí podpory projektu II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa do Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 0019/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „ II/152 Jemnice-průtah" formou otevřeného podlimitního řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-01-2021-19, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-01-2021-19, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/152 Jemnice-průtah“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-01-2021-19, př. 1.


Usnesení 0020/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku Koordinátor BOZP 01-2021, dopravní stavby formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o  zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s výzvou k podání nabídky, dle materiálu RK-01-2021-20, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-01-2021-20, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky Koordinátor BOZP 01-2021, dopravní stavby dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených výzvou k podání nabídek, dle materiálu RK-01-2021-20, př. 1.


Usnesení 0021/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku Koordinátor BOZP 02-2021, dopravní stavby formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o  zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s výzvou k podání nabídky, dle materiálu RK-01-2021-21, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-01-2021-21, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky Koordinátor BOZP 02-2021, dopravní stavby dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených výzvou k podání nabídek, dle materiálu RK-01-2021-21, př. 1.


Usnesení 0022/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků uvedených v materiálu RK-01-2021-22, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Větrný Jeníkov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-01-2021-22, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Větrný Jeníkov.


Usnesení 0023/01/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt v rámci majetkoprávního vypořádání silnice II/150 bezúplatným převodem pozemky par. č. 410/89 ostatní plocha, silnice o výměře 2948 m2 a par. č. 410/90 ostatní plocha, silnice o výměře 538 m2 v katastrálním území Leštinka u Světlé nad Sázavou z vlastnictví České republiky - Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0024/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 708 90013, na straně budoucího povinného ze služebnosti, Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, na straně investora, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro akci "III/3881 Pokojov průtah" dle materiálu RK-01-2021-24, př. 1.


Usnesení 0025/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2021-25, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2021-25, př. 1.


Usnesení 0026/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku v k. ú. Hvězdoňovice, v rozsahu dle materiálu RK-01-2021-26, př. 1, odděleného  geometrickým plánem číslo 173-47078/2019 z pozemku KN par. č. 701/1 v k. ú. Hvězdoňovice, obec Hvězdoňovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek v k. ú. Hvězdoňovice v rozsahu dle materiálu RK-01-2021-26, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 173-47078/2019 z pozemku KN par. č. 701/1 v k. ú. Hvězdoňovice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hvězdoňovice.


Usnesení 0027/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-01-2021-27, př. 1 a RK-01-2021-27, př. 2.


Usnesení 0028/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat geometrickým plánem č. 338-287/2020 oddělené pozemky par. č. 2314/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 a par. č. 2314/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 z pozemku par. č. 2314 v k. ú. Brzkov do vlastnictví obce Brzkov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem geometrickým plánem č. 338-287/2020 nově vzniklé pozemky par. č. 2314/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 a par. č. 2314/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 oddělené z pozemku par. č. 2314 v k. ú. Brzkov do vlastnictví obce Brzkov.


Usnesení 0029/01/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

podání 8. Žádosti o změnu v projektech "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov" dle materiálu RK-01-2021-29, prostřednictvím systému ISKP14+.


Usnesení 0030/01/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci spočívající ve změně závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Odvod z fondu investic“ dle materiálu RK-01-2021-30, př. 1.


Usnesení 0031/01/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

stanovisko k Návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky, dle materiálu RK-01-2021-31, př. 2upr1.


Usnesení 0032/01/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

znění plné moci dle materiálu RK-01-2021-32, př. 2.


Usnesení 0033/01/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2021-33, př. 2.


Usnesení 0034/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálů RK-01-2021-34, př. 1, RK-01-2021-34, př. 2RK-01-2021-34, př. 3, včetně příloh RK-01-2021-34, př. 4, RK-01-2021-34, př. 5RK-01-2021-34, př. 6.


Usnesení 0035/01/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s darováním nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02737.0223, za podmínek uvedených v materiálu RK-01-2021-35, př. 4;
 • s darováním nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0073, za podmínek uvedených v materiálu RK-01-2021-35, př. 5.


Usnesení 0036/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0037/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-01-2021-37, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „EVL a PR Havranka - revitalizační opatření“ a v materiálu RK-01-2021-37, př. 2 - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „EVL V Lisovech - II. fáze revitalizačních opatření“.


Usnesení 0038/01/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • odvolat z funkce delegáta členské schůze Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., Mgr. Otu Bence;
 • jmenovat delegátem členské schůze Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., RNDr. Jana Břížďalu;
 • odvolat člena kontrolní komise Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., Milana Plodíka; 
 • navrhnout za člena kontrolní komise Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., Ing. Martina Kuklu.


Usnesení 0039/01/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (zkráceně BISON, z. s.) dle materiálu RK-01-2021-39, př. 1.


Usnesení 0040/01/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

převod finančních prostředků v celkové výši 2 933 824,79 Kč ze zvláštního účtu ODBĚR COVID-19 na základě Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina na jednotlivé nemocnice následovně: 

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku 1 302 121,94  Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku 581 984,90  Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku 408 877,30  Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku 472 633,46  Kč
 • Nemocnice Pelhřimov obdrží částku 168 207,19 Kč.


Usnesení 0041/01/2021/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.


Usnesení 0042/01/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-01-2021-42, př. 1 a RK-01-2021-42, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-01-2021-42, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz