Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 02/2018

Usnesení 0035/02/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor dle podmínek stanovených v materiálu RK-02-2018-02, př. 1.


Usnesení 0036/02/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

realizaci investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-02-2018-03, př. 1.


Usnesení 0037/02/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2018-04, př. 1.


Usnesení 0038/02/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

závěrečnou zprávu o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle materiálu RK-02-2018-05, př. 1.


Usnesení 0039/02/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina v součinnosti s Odborem zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina a vedením Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace zajistit projektovou přípravu akce "Nemocnice Třebíč - přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů";

rozhoduje
 • změnit název akce "Nemocnice Třebíč - rekonstrukce VZT" zařazené v rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole Nemovitý majetek v příloze M2 - Zdravotnictví na nový název "Nemocnice Třebíč - přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů";
 • zařadit do rozpočtu kraje kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví novou akci s  názvem "Nemocnice Třebíč - Rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje".


Usnesení 0040/02/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-02-2018-07, př. 1.


Usnesení 0041/02/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1585/10 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 155 m2 a  par. č. 1585/11 - ostatní plocha, zeleň o výměře 209 m2, vzniklé dle geometrického plánu č. 1057-17/2016 z pozemku par. č. 1585 v k. ú. a obci Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín.


Usnesení 0042/02/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl "b" o výměře 53 m2, oddělený z pozemku par. č. 2227 geometrickým plánem č. 349-25/2017 v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova a obci Dobrá Voda z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobrá Voda.


Usnesení 0043/02/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-02-2018-10, př. 1 a RK-02-2018-10, př. 2.


Usnesení 0044/02/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0045/02/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK, ve znění usnesení 1321/24/2017/RK tak, že v materiálu RK-24-2017-25, př. 1, se část týkající se pozemků uvedených v řádcích pod pořadovým číslem 8 a 9 v katastrálním území Pančava nahrazuje materiálem RK-02-2018-12, př. 1.


Usnesení 0046/02/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně dle GP č. 2994-41/2016 nově vzniklý pozemek par.  č. 280/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 369 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě z  vlastnictví města Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 776 750 Kč + DPH ve výši 373 117,50 Kč.


Usnesení 0047/02/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-02-2018-14, př. 1.


Usnesení 0048/02/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít s obcí Okrouhlice na straně oprávněného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně povinného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti užívání části pozemku par. č. 368/2 v k.  ú. a obci Okrouhlice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 368/10 o výměře 11 m2 a par. č. 368/11 o výměře 66 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 537-31/2017 z pozemku par. č. 368/2 v k. ú. a obci Okrouhlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice.


Usnesení 0049/02/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemek v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-02-2018-18, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy.


Usnesení 0050/02/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného a Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, oprávněným hospodařit s majetkem státu na straně povinného, smlouvu o zřízení služebnosti dle materiálu RK-02-2018-20, př. 1, po stavební akci „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-021“ za jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti ve výši 10 000 Kč + DPH.


Usnesení 0051/02/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout o výběru dodavatele odlišně od doporučení hodnotící komise. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.


Usnesení 0052/02/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout  úplatně převést pozemek par. č. 348/1 zastavěná plocha a  nádvoří o výměře 1793 m2, jehož součástí je stavba Velké Meziříčí, č. p. 363, bydlení, pozemek par. č. 349/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, výroba, pozemek par. č. 348/2 ostatní plocha o výměře 442 m2, pozemek par. č. 349/1 ostatní plocha o výměře 782 m2, vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Jana Horáčka, r.č. 800903/3505, Kachlíkova 6, 635 00 Brno, za kupní cenu 11  100  000 Kč. 


Usnesení 0053/02/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít smlouvu nájemní mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a  vlastníkem Českou republikou – právo hospodařit s majetkem státu pro  Lesy ČR s. p. jako pronajímatelem dle materiálu RK-02-2018-19, př. 3, v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část II“;
 • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu nájemní mezi vlastníkem Českou republikou – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR s. p. jako budoucím povinným, společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a. s., jako budoucím oprávněným a Krajem Vysočina jako investorem stavby dle materiálu RK-02-2018-19, př. 4, v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část II“ – přeložka vodovodu;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • úplatně nabýt pozemky v k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou a v k. ú. Ledeč nad Sázavou v rozsahu, za kupní cenu a podmínek dle kupní smlouvy dle materiálu RK-02-2018-19, př. 1 z vlastnictví České republiky – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR a. s. do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část II“;
 • bezúplatně nabýt pozemek v k. ú. Ledeč nad Sázavou dle smlouvy o bezúplatném převodu hmotných nemovitých věcí dle materiálu RK-02-2018-19, př. 2 z vlastnictví České republiky – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR a. s. do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část II“.


Usnesení 0054/02/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně oprávněného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně investora trojstrannou smlouvu o  zřízení služebnosti dle materiálu RK-02-2018-21, př. 1.

 


Usnesení 0055/02/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a  opravy mostů a úpravu akcí přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-02-2018-22, př. 1;

bere na vědomí

aktualizované přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů a D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizované KSÚSV dle materiálu RK-02-2018-22, př. 2.


Usnesení 0056/02/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a převodem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-02-2018-23, př. 1 na příspěvkové organizace kraje, dle jejich projeveného zájmu.


Usnesení 0057/02/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „II/360 Třebíč - Střítež“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  platném znění, v  souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2018-24, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-02-2018-24, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/360 Třebíč - Střítež“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2018-24, př. 1.


Usnesení 0058/02/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety „Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017“ ve složení dle materiálu RK-02-2018-25, př. 1.


Usnesení 0059/02/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv o výpůjčce dle materiálů RK-02-2018-26, př. 1 a RK-02-2018-26, př. 2.


Usnesení 0060/02/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-02-2018-27, př. 1 a  ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-02-2018-27, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2018-27, př. 2;

ukládá

Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Průběžnou zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálů RK-02-2018-27, př. 1 a RK-02-2018-27, př. 2 Centru pro regionální rozvoj ČR.


Usnesení 0061/02/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6118 – Volba prezidenta republiky) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 200 000 Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s volbou prezidenta České republiky.


Usnesení 0062/02/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

přijaté finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 12. 12. 2017 do 31. 12. 2017 dle materiálu RK-02-2018-29;

schvaluje


Usnesení 0063/02/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

žádost o platbu projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-02-2018-30, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.


Usnesení 0064/02/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro rok 2017 o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ÚZ 13307) v rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu RK-02-2018-31, př. 1.


Usnesení 0065/02/2018/RK
Rada kraje
vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-02-2018-32, př. 1;

schvaluje

složení výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova Jeřabina Pelhřimov, dle materiálu RK-02-2018-32, př. 2upr1.


Usnesení 0066/02/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

prodloužit hodnocené období v roce 2018 pro ředitelky/ředitele uvedené v materiálu RK-02-2018-33, př. 1 o rok.


Usnesení 0067/02/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením kopírky Minolta Di 2510, inventární číslo DHM 408, rok pořízení 2004, pořizovací cena 158 865 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod dle materiálu RK-02-2018-34.


Usnesení 0068/02/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o částku 39 301 Kč určenou na nákup pozemků;
 • změnu závazného ukazatele Odvod z fondu investic o částku 39 301 Kč u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583, na nákup pozemků;
ukládá
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583, ve výši 39 301 Kč dle materiálu RK-02-2018-35;
 • řediteli Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583, provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 39 301 Kč.


Usnesení 0069/02/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit projektový záměr organizace Střední průmyslové školy Třebíč „Laboratoř silnoproudé elektrotechniky“ do zásobníku akcí k budoucí realizaci dle materiálu RK-02-2018-36, př. 1.


Usnesení 0070/02/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 - Územní plánování v celkové výši 1 830 250 Kč na pomoc při pořizování územního plánu dle materiálu RK-02-2018-37, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-02-2018-37, př. 2.


Usnesení 0071/02/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-02-2018-38, př. 3.


Usnesení 0072/02/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-02-2018-39, př. 1 a RK-02-2018-39, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-02-2018-39, př. 1 a RK-02-2018-39, př. 2.


Usnesení 0073/02/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace o předsednictví Kraje Vysočina v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava v roce 2018 dle materiálů RK-02-2018-40, RK-02-2018-40, př. 1 a RK-02-2018-40, př. 2;

rozhoduje

poskytnout věcný dar v podobě karafy a sklenic z tradičního broušeného skla z produkce regionálního výrobce politickému zástupci Dolního Bavorska, prezidentu okresního sněmu Dr.  Olafu Heinrichovi, s účinností k okamžiku předání daru hejtmanem kraje, případně náměstkem hejtmana Mgr. Pavlem Pacalem;

ukládá

hejtmanovi kraje, případně náměstkovi hejtmana Mgr. Pavlu Pacalovi, předat věcný dar dle materiálu RK-02-2018-40.


Usnesení 0074/02/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-02-2018-41, př. 11, RK-02-2018-41, př. 12, RK-02-2018-41, př. 13, RK-02-2018-41, př. 14 a RK-02-2018-41, př. 15.


Usnesení 0075/02/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-02-2018-42, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2018-42, př. 1.


Usnesení 0076/02/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 - Ostatní záležitosti zahraničního obchodu na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem „Euroregion Dunaj – Vltava“ dle materiálu RK-02-2018-43, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-02-2018-43, př. 2.


Usnesení 0077/02/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-02-2018-44, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v materiálu RK-02-2018-44, př. 2 – Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce k projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“.


Usnesení 0078/02/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí, při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolování.


Usnesení 0079/02/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 1 063 313 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2017 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-02-2018-46, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz