Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 02/2020

Usnesení 0054/02/2020/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-02-2020-02, př. 2.


Usnesení 0055/02/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-02-2020-03, př. 1 a RK-02-2020-03, př. 2.


Usnesení 0056/02/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2020-04, př. 1.


Usnesení 0057/02/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2020-05, př. 1.


Usnesení 0058/02/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotace z  kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-02-2020-07, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-02-2020-07, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-02-2020-07, př. 1.


Usnesení 0059/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje, žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-02-2020-06, př. 1upr1;
 • uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-02-2020-06, př.  2;

schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-02-2020-06, př. 1upr1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3312 – Hudební činnost o částku 80 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 80 000 Kč.


Usnesení 0060/02/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČ: 00836591 o částku 60 028 Kč na výdaje spojené s nákupem materiálního vybavení potřebného k realizaci profesní rekvalifikace odsouzených žen z věznice Světlá nad Sázavou.


Usnesení 0061/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-02-2020-09, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje dle materiálu RK-02-2020-09, př. 2.


Usnesení 0062/02/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety „Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019“ ve složení dle materiálu RK-02-2020-10, př. 1.


Usnesení 0063/02/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 4 dle materiálu RK-02-2020-11, př. 2 a v Žádosti o platbu č. 4 dle materiálu RK-02-2020-11, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-02-2020-11, př 2 a RK-02-2020-11, př. 3;

ukládá

Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Průběžnou zprávu o realizaci č. 4 a Žádost o platbu č. 4 projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálů RK-02-2020-11, př. 2 a RK-02-2020-11, př. 3 Centru pro regionální rozvoj ČR.


Usnesení 0064/02/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

čerpání fondu investic Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, na rok 2020 ve výši 90 000 Kč na nákup multifunkční tiskárny.


Usnesení 0065/02/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením knihovního systému Clavius nad 200 000 svazků z majetku kraje.


Usnesení 0066/02/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 v celkové výši 2 644 774 075,07 Kč dle materiálu RK-02-2020-14, př. 1 a přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a  jiných institucí přijatých na evropské projekty za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 v celkové výši 382 708 003,63 Kč dle materiálu RK-02-2020-14, př. 2.


Usnesení 0067/02/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-02-2020-15.


Usnesení 0068/02/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2020-16, př. 1;

bere na vědomí

uzavření darovací smlouvy pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2020-16, př. 2;

souhlasí

 • s použitím rezervního fondu v roce 2020 u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, ve výši 36 000 Kč ke stanovenému účelu dle darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-02-2020-16, př. 1;
 • s použitím rezervního fondu v roce 2020 u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, ve výši 20 000 Kč ke stanovenému účelu dle darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-02-2020-16, př. 2.


Usnesení 0069/02/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-02-2020-17, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-02-2020-17, př. 2 za 3. etapu projektu Transformace Domova Háj II.;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.


Usnesení 0070/02/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

čerpání fondu investic Domovu Kopretina Černovice, příspěvkové organizaci, na rok 2020 dle materiálu RK-02-2020-18, př. 1.


Usnesení 0071/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizaci Potravinová banka Vysočina, z. s., IČ: 01443658, se sídlem Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou, ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-02-2020-19, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-02-2020-19, př. 1.


Usnesení 0072/02/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

ocenění učitelek/učitelů středních škol dle materiálu RK-02-2020-20, př. 1;

rozhoduje

poskytnout učitelkám/učitelům středních škol věcné dary dle materiálu RK-02-2020-20, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-02-2020-20, př. 2.


Usnesení 0073/02/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hr. kraje, 1. stavba dle materiálu RK-02-2020-21, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení dodavatele STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO 60838744, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-02-2020-21, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0074/02/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou“ uzavřené s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu RK-02-2020-22, př. 1.


Usnesení 0075/02/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Rámcovou smlouvu o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV" s městem Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, Vnitřní město, 674 01 Třebíč 1, IČO: 00290629, dle materiálu RK-02-2020-23, př. 1.


Usnesení 0076/02/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

výši jednotlivých tranší za období leden až prosinec 2020 dle materiálu RK-02-2020-24, př. 1.


Usnesení 0077/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-02-2020-25, př. 1.


Usnesení 0078/02/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0079/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemků par. č. 3392/3 o výměře 771 m2 a par. č. 1467/18 o výměře 75 m2 v k. ú. a obci Želetava;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout  úplatně převést pozemky par. č. 3392/3 o výměře 771 m2 a par. č. 1467/18 o výměře 75 m2 v k. ú. a obci Želetava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví ZEMAD s. r. o., se sídlem Podolí 320, 675 26 Želetava, za kupní cenu ve výši 67 110 Kč. Kupující dále uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 800 Kč.


Usnesení 0080/02/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0081/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 984/13, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 316 m2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 984/13, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 316 m2 v k. ú. a obec Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.


Usnesení 0082/02/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0083/02/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0084/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 dle materiálu RK-02-2020-32, př. 1 k nájemní smlouvě číslo 7N15/18 uzavřené mezi ČR, Státním pozemkovým úřadem, na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce.


Usnesení 0085/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zrušit usnesení č. 1533/26/2019/RK.


Usnesení 0086/02/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje  rozhodnout změnit usnesení 0290/04/2011/ZK tak, že materiál ZK-04-2011-23, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-02-2020-34, př. 2.


Usnesení 0087/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • změnit usnesení č. 1333/24/2017/RK ze dne 25.7.2017 tak, že materiál RK-24-2017-37, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-02-2020-35, př. 1;
 • změnit usnesení č. 1935/35/2017/RK ze dne 31.10.2017 tak, že materiál RK-35-2017-20, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-02-2020-35, př. 2.


Usnesení 0088/02/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0394/05/2015/ZK ve znění usnesení 0393/05/2017/ZK a usnesení 0199/01/2018/ZK tak, že materiál  ZK-01-2018-14, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-02-2020-36, př. 1.


Usnesení 0089/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr prodeje nemovitých věcí dle materiálu RK-02-2020-37, př. 4, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;

schvaluje

 • způsob výběru zájemce o koupi hmotné nemovité věci výběrem zájemce výběrovým řízením „na určení pořadí“ ve smyslu ustanovení článku 7 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina;
 • podmínky a termíny výběrového řízení na koupi hmotné nemovité věci včetně dohody o  sankci za zmaření výběrového řízení dle materiálu RK-02-2020-37, př. 5.


Usnesení 0090/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-02-2020-38, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-02-2020-38, př. 1.


Usnesení 0091/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat projektové žádosti s názvy „Úspory energií - Nemocnice Třebíč, stravovací provoz (budova K)“, „Úspory energií - Nemocnice Třebíč, administrativa (budova N)“, „Úspory energií - Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, horní hala (staré dílny)“ dle materiálů RK-02-2020-39, př. 1, RK-02-2020-39, př. 2, RK-02-2020-39, př. 3 do 121. výzvy OPŽP;

schvaluje

znění pověření dle materiálu RK-02-2020-39, př. 4;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-02-2020-39, př. 5, RK-02-2020-39, př. 6, RK-02-2020-39, př. 7, RK-02-2020-39, př. 8, RK-02-2020-39, př. 9, RK-02-2020-39, př. 10, RK-02-2020-39, př. 11;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit projektové žádosti dle materiálů RK-02-2020-39, př. 1, RK-02-2020-39, př. 2, RK-02-2020-39, př. 3, do 121. výzvy OPŽP.


Usnesení 0092/02/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-02-2020-40, př. 1 a RK-02-2020-40, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2020-40, př. 1.


Usnesení 0093/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít licenční smlouvu dle materiálu RK-02-2020-41, př. 1 a podlicenční smlouvu dle materiálu RK-02-2020-41, př. 2.


Usnesení 0094/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-02-2020-42, př. 3.


Usnesení 0095/02/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s převodem spoluvlastnického podílu na nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-02-2020-43, př. 2.


Usnesení 0096/02/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ dle materiálu RK-02-2020-44, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2020-44, př. 1.


Usnesení 0097/02/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhlásit Program „NAŠE ŠKOLA 2020“ dle materiálu RK-02-2020-45, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 0098/02/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-02-2020-46, př. 3 a RK-02-2020-46, př. 4;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-02-2020-46, př. 1 do 31. výzvy Operačního programu Životní prostředí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 9,93 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu a pokud nebude převod schválen nebo nebude projekt v rámci Operačního programu Životní prostředí finančně podpořen, projekt nebude realizován.


Usnesení 0099/02/2020/RK

Rada kraje
vydává

nařízení Kraje Vysočina č. 1/2020, o zřízení přírodní památky Kamenný vrch u Heraltic, dle materiálu RK-02-2020-47, př. 1.


Usnesení 0100/02/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz