Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 02/2021

Usnesení 0044/02/2021/RK

Rada kraje
zřizuje

za účelem organizační, metodické, informační a materiální podpory budování a provozu očkovacích center v bývalých okresních městech, případně očkovacích míst v dalších městech a obcích Kraje Vysočina, za účelem koordinace personálních zdrojů, softwarové podpory a koordinace poskytování informací a mediálních výstupů zvláštní pracovní skupinu s názvem "VAKCINACE";

jmenuje

členy zvláštní pracovní skupiny „VAKCINACE“ v tomto složení: 

Řídící úroveň: 

 • Vítězslav Schrek, hejtman
 • Vladimír Novotný, náměstek hejtmana pro zdravotnictví

Výkonná úroveň: 

 • Eva Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory krajského úřadu - vedoucí skupiny
 • Alexander Filip, krajský koordinátor očkování
 • Miroslav Březina, ředitel sekce pro službu veřejnosti krajského úřadu 
 • Ivana Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana krajského úřadu 
 • Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky krajského úřadu 
 • Soňa Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu
 • Klára Jiráková, pracovnice odboru informatiky krajského úřadu
 • Jaroslav Nulíček, pracovník odboru zdravotnictví krajského úřadu
 • Radim Hošek, Jitka Svatošová, Eva Neuwirthová, pracovníci oddělení tiskového odboru sekretariátu hejtmana krajského úřadu 
 • Jan Daniel Klimeš, medicínský expert

pověřuje

zvláštní pracovní skupinu „VAKCINACE“ úkoly charakteru výkonu funkce zřizovatele příspěvkových organizací v rozsahu nezbytném pro naplňování účelu existence skupiny;

ukládá

příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina působícím v resortech zdravotnictví, sociální věci a školství, mládeže a sportu respektovat rozhodnutí a pokyny zvláštní pracovní skupiny „VAKCINACE“.


Usnesení 0045/02/2021/RK

Rada kraje
ustavuje

personální složení redakční rady novin Kraj Vysočina za Kraj Vysočina dle materiálu RK-02-2021-02 s účinností od 19. 1. 2021;

jmenuje

Romana Fabeše, radního Kraje Vysočina, předsedou redakční rady novin Kraj Vysočina s účinností od 19. 1. 2021.


Usnesení 0046/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar Obci Senožaty, IČ 00249050, ve výši 100 000 Kč na úhradu nákladů vzniklých při mimořádné události dle materiálu RK-02-2021-03, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana - dobrovolná část o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na poskytnutí finančního daru.


Usnesení 0047/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčeného žadatele pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-02-2021-04, př. 1;
 • o zařazení žadatele do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelem.


Usnesení 0048/02/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2021-05, př. 1.


Usnesení 0049/02/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 v celkové výši 3 584 564 744,69 Kč dle materiálu RK-02-2021-07, př. 1 a přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a  jiných institucí přijatých na evropské projekty za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 v celkové výši 887 859 682,35 Kč dle materiálu RK-02-2021-07, př. 2.


Usnesení 0050/02/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-02-2021-08, př. 1 a RK-02-2021-08, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, související s vrácením finančních prostředků ve výši 247 500 Kč.


Usnesení 0051/02/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-02-2021-09, př. 1 a RK-02-2021-09, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, související s vrácením finančních prostředků ve výši 111 154,46 Kč.


Usnesení 0052/02/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-02-2021-10, př. 2.


Usnesení 0053/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0054/02/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-02-2021-12, př. 1 a v Závěrečné žádosti o platbu dle materiálu RK-02-2021-12, př. 4;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2021-12, př. 3;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje předložit Závěrečnou zprávu o realizaci a Závěrečnou žádost o platbu projektu „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ dle materiálů RK-02-2021-12, př. 1, RK-02-2021-12, př. 2, RK-02-2021-12, př. 3 a RK-02-2021-12, př. 4 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 0055/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-02-2021-13, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v materiálu RK-02-2021-13, př. 2 -  Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 630 000 000 Kč na zvláštní účet projektu „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“.


Usnesení 0056/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0591/11/2018/RK ze dne 3. 4. 2018 tak, že v materiálu RK-11-2018-44, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 24 nahrazuje materiálem RK-02-2021-14, př. 1.


Usnesení 0057/02/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-02-2021-15, př. 1 z vlastnictví města Havlíčkův Brod, IČ 002 67 449, se sídlem Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-02-2021-15, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod, IČ 002 67 449, se sídlem Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod;
 • nabýt pozemky dle materiálu RK-02-2021-15, př. 3 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 350 Kč/m2

rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků  dle materiálu RK-02-2021-15, př. 2;


Usnesení 0058/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, dle materiálu RK-02-2021-16, př. 2.


Usnesení 0059/02/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-02-2021-17, př. 1 a dle Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-02-2021-17, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka STARKON a.s, Bohuslavice 10, 588 56 Telč, IČO 262 27 525, jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0060/02/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí materiálu na veřejnou zakázku "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů Gynpor" dle Zprávy o hodnocení nabídek ze dne 19. 11. 2020 a v Protokolu o 2. jednání hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti ze dne 10. 12. 2020 dle materiálu RK-02-2021-18, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka VÝTAHY-VANĚRKA s.r.o., U hrádku 2960, 415 01 Teplice, IČO 254 79 296 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů Gynpor";

ukládá

odboru majetkovému bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0061/02/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 132/95 – orná půda o výměře 990 m2 v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0062/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

dohodou smluvních stran zrušit Smlouvu o zřízení služebnosti na stavbu "Slavice - Krejčí 5x RD: VN, TS, kabel. síť NN" ze dne 27. 10. 2020 uzavřené mezi firmou E.ON Distribuce, a. s. na straně oprávněného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně povinného ze služebnosti.


Usnesení 0063/02/2021/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0064/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • změnit usnesení 2214/36/2020/RK ze dne 8. 12. 2020 ze zasedání Rady Kraje Vysočina č. 36/2020 tak, že v že v materiálu RK-36-2020-56, př. 1 -  Seznam žádostí o uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti se ruší položka pořadové číslo 2, oprávněný: Správa železnic, státní organizace, akce: „Modernizace ŽST Jihlava město“, k. ú. Rantířov, par. č. 300/1,   OM 765/2020;
 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-02-2021-22, př. 1.


Usnesení 0065/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-02-2021-23, př. 1 a RK-02-2021-23, př. 2.


Usnesení 0066/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-02-2021-24, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-02-2021-24, př. 1.


Usnesení 0067/02/2021/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0068/02/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

výši jednotlivých tranší za období leden až prosinec 2021 dle materiálu RK-02-2021-26, př. 1.


Usnesení 0069/02/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace obsažené v materiálu RK-02-2021-27, př. 1

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2021-27, př. 1.


Usnesení 0070/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení „Technický dozor stavebníka 01-2021, dopravní stavby" v režimu zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2021-28, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-02-2021-28, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „Technický dozor stavebníka 01-2021, dopravní stavby“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2021-28, př. 1.


Usnesení 0071/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení „Technický dozor stavebníka 02-2021, dopravní stavby" v režimu zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2021-29, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-02-2021-29, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „Technický dozor stavebníka 02-2021, dopravní stavby“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2021-29, př. 1.


Usnesení 0072/02/2021/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0073/02/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením konvektomatu OTIS (inv. č. 900084), rok pořízení 2005, pořizovací cena 299 414,00 Kč, zůstatková účetní hodnota 71 030,50 Kč, způsobem navrženým Střední průmyslovou školou Třebíč, dle materiálu RK-02-2021-31.


Usnesení 0074/02/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením automobilu Renault Trafic VP 2.0 dCi (inv. č. 1-8), rok pořízení 2010, pořizovací cena 493 767 Kč, zůstatková účetní hodnota 0 Kč, způsobem navrženým Dětským domovem, Hrotovice, Sokolská 362, dle materiálu RK-02-2021-32.


Usnesení 0075/02/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-02-2021-33, př. 1.


Usnesení 0076/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy s partnery uvedenými v materiálu RK-02-2021-34, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-02-2021-34, př. 2.


Usnesení 0077/02/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vyjádření Odboru školství, mládeže a sportu k záměru zápisu změny v údajích o střední škole vedených ve školském rejstříku dle materiálu RK-02-2021-35, př. 1, kód 1A. 


Usnesení 0078/02/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

investiční plány příspěvkových organizací na rok 2021 dle materiálu RK-02-2021-36, př. 1;

souhlasí

s realizací investičních akcí označených v materiálu RK-02-2021-36, př. 1 pořadovými čísly 9, 10, 11 a 12 i přes pozastavení realizace všech investičních akcí uložené usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK.


Usnesení 0079/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 2356/37/2020/RK ze dne 15. 12. 2020 tak, že se materiál RK-37-2020-100, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-02-2021-37, př. 1;

schvaluje

rozdělení „Příspěvku na provoz“ u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2020 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby a na příspěvek na provoz, který není určen na základní činnosti sociální služby dle materiálu RK-02-2021-37, př. 2.


Usnesení 0080/02/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci organizaci Potravinová banka Vysočina, z. s., IČ: 01443658, se sídlem Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-02-2021-38, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-02-2021-38, př. 1.


Usnesení 0081/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o výpůjčce dle materiálů RK-02-2021-39, př. 1, RK-02-2021-39, př. 2, RK-02-2021-39, př. 3 a RK-02-2021-39, př. 4, a to na dobu určitou do 31. 1. 2025.


Usnesení 0082/02/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v závěrečné žádosti o platbu dle materiálu RK-02-2021-40, př. 2 a v závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-02-2021-40, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2021-40, př. 2;

ukládá

Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit závěrečnou žádost o platbu a závěrečnou zprávu o realizaci projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálů RK-02-2021-40, př. 2 a RK-02-2021-40, př. 3 Centru pro regionální rozvoj ČR.


Usnesení 0083/02/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 570 667,74 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0084/02/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-02-2021-42, př. 1.


Usnesení 0085/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o spolupráci v rámci projektu „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina - etapa II“ dle materiálu RK-02-2021-43, př. 1.


Usnesení 0086/02/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s podporou cyklodopravní kampaně a soutěže „Do práce na kole 2021“ v účastnických městech Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Pelhřimov v rozsahu dle materiálu RK-02-2021-44.


Usnesení 0087/02/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety „Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2020“ ve složení dle materiálu RK-02-2021-45, př. 1.


Usnesení 0088/02/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při integrovaném povolování, při posuzování vlivů na životní prostředí a při ochraně přírody a krajiny.


Usnesení 0089/02/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o řešení Národního akčního plánu pro regulaci ozáření obyvatel z radonu na území Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2020.


Usnesení 0090/02/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí,  § 3741 – Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 1 446 877 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2020 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-02-2021-48, př. 1.


Usnesení 0091/02/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o službách a systémech, které provozuje Kraj Vysočina pro podporu boje s pandemií nemoci COVID-19;

souhlasí

s návrhem dalších kroků a opatření. Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz