Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 03/2018

Usnesení 0081/03/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0082/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „Informační a komunikační technologie 2018“ dle materiálu RK-03-2018-03, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.


Usnesení 0083/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „Infrastruktura ICT 2018“ dle materiálu RK-03-2018-04, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.


Usnesení 0084/03/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné placené Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, ve výši 2 762 550 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 2 283 100 Kč určenou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 2 283 100 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-03-2018-05, př. 1;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného placeného Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací o částku 479 450 Kč.


Usnesení 0085/03/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dataprojektoru a stolního laparoskopického trenažéru s  možností  jejich následné koupě mezi společností PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizaci.


Usnesení 0086/03/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

vyhodnocení konkrétních výstupů návrhů na vzájemnou spolupráci mezi nemocnicemi zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací k 31. 12. 2017, dle materiálu RK-03-2018-07, př. 1.


Usnesení 0087/03/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění usnesení rady kraje za druhé pololetí roku 2017 dle materiálu RK-03-2018-08, př. 2;

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu RK-03-2018-08, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:


Usnesení 0088/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018 dle materiálu RK-03-2018-09, př. 1.


Usnesení 0089/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 600 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-03-2018-10, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2018-10, př. 2;
 • uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu RK-03-2018-10, př. 4;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 600 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 600 000 Kč.


Usnesení 0090/03/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-03-2018-12, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2018-12, př. 1.


Usnesení 0091/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2017 dle materiálu RK-03-2018-13, př. 1.


Usnesení 0092/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-03-2018-14, př. 1.


Usnesení 0093/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-03-2018-15, př. 1.


Usnesení 0094/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-03-2018-16, př. 1.


Usnesení 0095/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017 a 5/2017, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů RK-03-2018-17, př. 1, RK-03-2018-17, př. 2, RK-03-2018-17, př. 3, RK-03-2018-17, př. 4, RK-03-2018-17, př. 5.


Usnesení 0096/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 •  vyhlásit grantový program „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018“ dle materiálu RK-03-2018-18, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

 


Usnesení 0097/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“ dle materiálu RK-03-2018-20, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.


Usnesení 0098/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“:


Usnesení 0099/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 214310) o částku 390 062 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech);
 • schválit navýšení závazku kraje o částku 336 543,35 Kč za účelem dokrytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, na projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ z rozpočtu kraje (tj. závazek celkem ve výši 1 063 148,70 Kč odpovídající vlastním zdrojům organizace na financování projektu dle Změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 20. 12. 2017).


Usnesení 0100/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „Bezpečná silnice 2018“ dle materiálu  RK-03-2018-22, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 0101/03/2018/RK
Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2018-23, př. 1.


Usnesení 0102/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 v celkové výši 150 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na realizaci jmenovitých akcí dle materiálu RK-03-2018-24, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 150 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí z přílohy D1B dle materiálu RK-03-2018-24, př. 2.


Usnesení 0103/03/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0104/03/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 317/2 o výměře 52 m2, odděleného geometrickým plánem č. 98-95/2010 z pozemku par. č. 317, díl "a"  a pozemku par. č. 328 díl "b" a pozemku par. č. 328/2 o výměře 123 m2, odděleného geometrickým plánem č. 98-95/2010  z pozemku par. č. 328 v k. ú. a obci Nejepín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nejepín;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 317/2 o výměře 52 m2, oddělený geometrickým plánem č. 98-95/2010 z pozemku par. č. 317 díl "a" a pozemku par. č. 328 díl "b" a pozemek par. č. 328/2 o výměře 123 m2, oddělený geometrickým plánem č. 98-95/2010 z pozemku  par. č. 328 v k. ú. a obci Nejepín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nejepín.


Usnesení 0105/03/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 3691/180 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1313-66-2017 z pozemku par. č. 3691/1 v k. ú. a obci Žirovnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žirovnice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 3691/180 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1313-66-2017 z pozemku par. č. 3691/1 v k. ú. a obci Žirovnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žirovnice.


Usnesení 0106/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-03-2018-29, př. 1 oddělené geometrickým plánem č. 347-116/2017 z pozemku par. č. 837/1 v k. ú. a obci Horní Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky.


Usnesení 0107/03/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-03-2018-31, př. 1.


Usnesení 0108/03/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-03-2018-32, př. 1 a RK-03-2018-32, př. 2.


Usnesení 0109/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2018-34, př. 1.


Usnesení 0110/03/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • změnit usnesení rady kraje č. 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK, ve znění usnesení 1321/24/2017/RK, ve znění usnesení 1937/35/2017/RK tak, že v usnesení se na konec první odrážky vkládá text "nájemní smlouva na pronájem částí pozemků ve vlastnictví obce Rančířov bude uzavřena za nájemné ve výši  3 Kč/m2/rok";
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr převést darem v rámci stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“ nově vybudovaný stavební objekt SO 203 Most přes silnici II/602 v km 0,602 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rančířov;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • změnit usnesení č. 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení č. 0589/08/2016/ZK, ve znění usnesení č. 0391/05/2017/ZK, ve znění usnesení č. 0492/06/2017/ZK tak, že do materiálu ZK-05-2016-65, př. 1 se vkládá text "pozemky ve vlastnictví obce Rančířov v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-xx, př. 1 budou nabyty z vlastnictví obce Rančířov  do vlastnictví Kraje Vysočina úplatně za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2";
 • rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Rančířov na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na stavební objekt SO 203 Most přes silnici II/602 v km 0,602, vybudovaný v rámci stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“.


Usnesení 0111/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést nemovitosti dle materiálu RK-03-2018-30, př. 2, včetně součástí a příslušenství, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti B.R.A. Technology, IČO 02337100, se sídlem Studánková 514, Újezd, 149 00 Praha 4, za kupní cenu 18 150 000 Kč;

rozhoduje

uzavřít s vítězem výběrového řízení dohodu o sankci za zmaření výběrového řízení dle materiálu RK-03-2018-30, př. 4.


Usnesení 0112/03/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu čp. 1960“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-03-2018-33, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-03-2018-33, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-03-2018-33, př. 3upr1.


Usnesení 0113/03/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 310 030 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 310 030 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina", “Bezpečná nemocnice",  "Zvýšení bezpečnosti datového provozu"  a "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 310 030 Kč určenou na  pokrytí nákladů spojených s administrací projektů "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" (40 300 Kč), “Bezpečná nemocnice" (89 700 Kč), "Zvýšení bezpečnosti datového provozu" (89 700 Kč) a "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě" (90 330 Kč);
ukládá

odboru analýz a podpory řízení, řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálů RK-03-2018-35, př. 2, RK-03-2018-35, př. 3, RK-03-2018-35, př. 4, RK-03-2018-35, př. 5, RK-03-2018-35, př. 6, RK-03-2018-35, př. 7RK-03-2018-35, př. 8; RK-03-2018-35, př. 9 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit záměr poskytnout prostředky na spolufinancování projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" ve výši 210 tis. Kč;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" ve výši max. 800 tis. Kč.
bere na vědomí


Usnesení 0114/03/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 763 650 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů „Učit se společně, růst individuálně“ (153 650 Kč), „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“ (110 000 Kč) a projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.“ (500 000 Kč) z kapitoly Evropské projekty.


Usnesení 0115/03/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 dle materiálu RK-03-2018-37, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 3 dle materiálu RK-03-2018-37, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-03-2018-37, př. 1 a RK-03-2018-37, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 2 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 3 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ dle materiálů RK-03-2018-37, př. 1 a RK-03-2018-37, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020.


Usnesení 0116/03/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-03-2018-38, př. 1 a RK-03-2018-38, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-03-2018-38, př. 1 a RK-03-2018-38, př. 2.


Usnesení 0117/03/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o realizaci projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ dle materiálu RK-03-2018-39, př. 1 v případě, že zastupitelstvo kraje schválí převod finančních prostředků na předfinancování projektu;

ukládá

odboru regionálního rozvoje dopracovat projektovou žádost a předložit její znění ke schválení rady kraje;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 170 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 0118/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „NAŠE ŠKOLA 2018“ dle materiálu RK-03-2018-40, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.


Usnesení 0119/03/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-03-2018-41, př. 1, RK-03-2018-41, př. 2 a RK-03-2018-41, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-03-2018-41, př. 1 a RK-03-2018-41, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje předložit monitorovací zprávu a žádost o platbu v rámci projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“ na Státní fond životního prostředí.


Usnesení 0120/03/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1779 za podmínek uvedených v materiálu RK-03-2018-42, př. 2.


Usnesení 0121/03/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s likvidací instalovaného zdroje tepla pořízeného dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0297 ve znění dodatku č. 1 za podmínky instalace nového zdroje tepla, který bude splňovat podmínky čl. 3 odst. 2. písm. a) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 16/15 ze dne 17. 12. 2015 a jeho pořizovací hodnota musí být nejméně 34 602Kč včetně DPH.


Usnesení 0122/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit:

 - zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2017 v celkové výši 247 444 514 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-03-2018-44, př. 1;

- zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-03-2018-44, př. 1;

- převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, na kapitolu Sociální věci a na kapitolu Kultura na poskytnutí zápůjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem dle materiálu RK-03-2018-44, př. 2;

 • rozhodnout:

- poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Statutárnímu městu Jihlava, IČO 00286010 ve výši 5 000 000 Kč na rozvoj jihlavského sportu dle materiálu RK-03-2018-44, př. 3;

- uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2018-44, př. 3.


Usnesení 0123/03/2018/RK
Rada kraje
schvaluje
Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Vysočina žije seniory podpořeného z Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017 dle materiálu RK-03-2018-45, př. 1.
ukládá
odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh poskytovateli dotace MPSV.


Usnesení 0124/03/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a  manželství organizaci Krajská rada seniorů Kraj Vysočina, p.s., IČO 02249626, se sídlem Karoliny Světlé 1547/11, 586 01 Jihlava, ve výši 60 000 Kč, dle materiálu RK-03-2018-46, př. 2.


Usnesení 0125/03/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

čerpání fondu investic pro rok 2018 u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2018-47, př. 1.


Usnesení 0126/03/2018/RK
Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2018-48, př. 1.


Usnesení 0127/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2018-49, př. 1;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2018-49, př. 2;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, dle materiálu RK-03-2018-49, př. 3.


Usnesení 0128/03/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pověření pro služby zařazené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“ dle materiálu RK-03-2018-50, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 35 627 202 Kč z účtu projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V" dle materiálu RK-03-2018-50, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na období od 1. 3. 2018 do 30. 11. 2021 z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“ pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-03-2018-50, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů na financování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“ v celkové výši max. 10 000 000 Kč s tím, že tyto prostředky budou čerpány průběžně dle aktuální potřeby projektu.
 • rozhodnout zařadit kapacitu 9 klientů sociální rehabilitace poskytovatele INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV, z. ú. do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina do 31. 12. 2021.
 • schválit dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV“ dle materiálu RK-03-2018-50, př. 4.


Usnesení 0129/03/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o servisním nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálu RK-03-2018-51, př. 1.


Usnesení 0130/03/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

u Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou s použitím provozních prostředků na pokrytí mzdových výdajů pracovníků do výše 238  524  Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 85  869  Kč dle materiálu RK-03-2018-52.


Usnesení 0131/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „Sportujeme 2018“ dle materiálu RK-03-2018-53, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 0132/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2018“ dle materiálu RK-03-2018-54, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.


Usnesení 0133/03/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

čerpání fondu investic Střední průmyslové škole Třebíč IČO 66610702 pro rok 2018 ve výši 446 000 Kč dle materiálu RK-03-2018-55, př. 1upr1.


Usnesení 0134/03/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

postup při zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle  materiálu RK-03-2018-56, př. 1.


Usnesení 0135/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání dle materiálu RK-03-2018-57, př. 1.


Usnesení 0136/03/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost těmto organizacím:
  •  Krajskému atletickému svazu Vysočina, se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 70923060 ve výši 130 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v atletice;  
  • Krajskému šachovému svazu Vysočina, se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 04473396 ve výši 60 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v šachu;
  • Sportovnímu klubu OK Jihlava, z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 63442566 ve výši 160 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v orientačním běhu;
  • Judu Vysočina z.s., se sídlem Janovice 22, 588 13 Polná, IČO 22750886 ve výši 78 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v judu;
  • Tělovýchovné jednotě Spartak Třebíč, spolek, se sídlem Manž. Curieových 1112, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, IČO 44065558 ve výši 56 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v triatlonu;
  •  Florbalu Vysočina z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 04932170 ve výši 125 200 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve florbalu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-03-2018-58, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost těmto organizacím:
  •  Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO  75070961 ve výši 470 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v házené;
  • SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v lyžování;
  • DUKLE Jihlava – mládež, z.s., se sídlem Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769 ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v ledním hokeji;
  • Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s., se sídlem Pavlovova 2672/14, 586 01 Jihlava, IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve volejbalu;
  • Krajskému centru talentované mládeže, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč IČO 05197392 ve výši 600 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v tenisu;
  • Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 58601 Jihlava, IČO 63438216 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
  • Basketbalovému klubu Jihlava z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v basketbalu;
  • HB Ostrov, z.s., se sídlem Žižkova 3329, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 26570068 ve výši 202 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve stolním tenisu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-03-2018-58, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale.


Usnesení 0137/03/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 1 370 000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2018 dle materiálu RK-03-2018-59, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky ve výši 112 000 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-03-2018-59, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši 1 370 000 Kč organizacím dle materiálu RK-03-2018-59, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2018.


Usnesení 0138/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „Sportoviště 2018“ dle materiálu RK-03-2018-60, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.


Usnesení 0139/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci managementového sanačního opatření „Sedimentační tůně v PR Havranka“ a právu provést stavbu dle materiálu RK-03-2018-61, př. 1.


Usnesení 0140/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „Ekologická výchova 2018“ dle materiálu RK-03-2018-62, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.


Usnesení 0141/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Výzvu č. 4/2018 – zemědělské akce k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 – 2021 č. 17/14 ve znění Dodatku č. 1 dle materiálu RK-03-2018-63, př. 1;

jmenuje

hodnotitelskou komisi ve složení dle materiálu RK-03-2018-63, př. 2.


Usnesení 0142/03/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „Čistá voda 2018“ dle materiálu RK-03-2018-64, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz