Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 03/2020

Usnesení 0102/03/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Výzvu k předkládání projektů č. 1 roku 2020 dle materiálu RK-03-2020-02, př. 2;

bere na vědomí

zprávu o finančních příspěvcích poskytnutých na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina, včetně přehledu o realizovaných projektech v rámci každé vyhlášené Výzvy v roce 2019, dle materiálu RK-03-2020-02, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o finančních příspěvcích poskytnutých na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina, včetně přehledu o realizovaných projektech v rámci každé vyhlášené Výzvy v roce 2019, dle materiálu RK-03-2020-02, př. 1.


Usnesení 0103/03/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-03-2020-03.


Usnesení 0104/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhlásit Program "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020" dle materiálu RK-03-2020-04, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovně právního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 0105/03/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s pořízením licenčních práv k SQL serveru formou nákupu na splátky Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-03-2020-05, př. 1.


Usnesení 0106/03/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-03-2020-06, př. 1 a RK-03-2020-06, př. 2.


Usnesení 0107/03/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investiční akce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-03-2020-07, př. 1 a RK-03-2020-07, př. 2.


Usnesení 0108/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o uzavření Smlouvy o finanční podpoře a darovací smlouvy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů č. 9/19 dle materiálu RK-03-2020-08, př. 1.


Usnesení 0109/03/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohody o ukončení Smluv o finanční podpoře dle materiálu RK-03-2020-65, př. 1;

doporučuje

Zastupitelstvu Kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o finanční podpoře dle materiálů RK-03-2020-65, př. 2 a darovacích smlouvy dle materiálu RK-03-2020-65, př. 3.


Usnesení 0110/03/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění usnesení rady kraje za druhé pololetí roku 2019 dle materiálu RK-03-2020-09, př. 2;

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu RK-03-2020-09, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 


Usnesení 0111/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020“ dle materiálu RK-03-2020-10, př. 1.


Usnesení 0112/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 900 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-03-2020-11, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2020-11, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 0113/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2019 dle materiálu RK-03-2020-12, př. 1.


Usnesení 0114/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-03-2020-13, př. 1.


Usnesení 0115/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-03-2020-14, př. 1.


Usnesení 0116/03/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0117/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit:
 • zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2019 v celkové výši 371 500 831,41 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-03-2020-16, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-03-2020-16, př. 1;
 • převod finančních prostředků ve výši 3 540 000 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • rozhodnout:
 • poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Českému svazu biatlonu, z.s., IČO 00539180 ve výši 5 000 000 Kč na realizaci akce „IBU World Cup Biathlon – Světový pohár v biatlonu, NMNM“ dle materiálu RK-03-2020-16, př. 2;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2020-16, př. 2;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., IČO 43378480 ve výši 3 000 000 Kč na realizaci akce „FIS Světový pohár v běžeckém lyžování, Nové Město na Moravě / Zlatá lyže Českomoravské vrchoviny 2020“ dle materiálu RK-03-2020-16, př. 3;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2020-16, př. 3.


Usnesení 0118/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 


Usnesení 0119/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou soutěže „O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu“ vyhlašované v rámci 30. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.


Usnesení 0120/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhlásit Program „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020“ dle materiálu RK-03-2020-19, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 0121/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyslovit souhlas s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, u které byla provedena stavební obnova za předpokladu, že nabyvatel bude zavázán k dodržení podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2020-20, př. 2.


Usnesení 0122/03/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, u které byla provedena stavební obnova (ZZ01938.0068)  za předpokladu, že nabyvatel bude zavázán k dodržení podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2020-21, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyslovit souhlas s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, u které byla provedena stavební obnova (ZZ01938.0072) za předpokladu, že nabyvatel bude zavázán k dodržení podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2020-21, př. 1.


Usnesení 0123/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o celkovou částku 1 032 620 Kč v souvislosti se splátkami zápůjček poskytnutých Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektů „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ (739 460 Kč) a „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" (293 160 Kč) a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0124/03/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

žádost o platbu projektu "Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina" dle materiálu RK-03-2020-23, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.


Usnesení 0125/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „MATEŘSKÁ CENTRA 2020" dle materiálu RK-03-2020-24, př. 1.


Usnesení 0126/03/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

změny v projektu popsané v materiálu RK-03-2020-25, které budou součástí Žádosti o změnu č. 4;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu č. 4 projektu "Transformace Domova Háj III.", reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883, včetně dalších příloh požadovaných dotačním orgánem.


Usnesení 0127/03/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Vysočina pro seniory - aktivně a spolu!!!, podpořeného z  Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2019 dle materiálu RK-03-2020-26, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh poskytovateli dotace MPSV.


Usnesení 0128/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zařadit sociální službu sociální rehabilitace organizace Medou z.s., IČO 03718981 do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina po dobu realizace projektu z Operačního programu Zaměstnanost s podmínkou, že služba nebude jakkoliv finančně podporována z rozpočtu kraje.


Usnesení 0129/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „Bezpečná silnice 2020“ dle materiálu RK-03-2020-28, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 0130/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 ve výši 50 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, přílohy D2 – Investice v dopravě na realizaci akcí dle materiálu RK-03-2020-29, př. 1;
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 ve výši 100 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice  s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s realizací akcí dle materiálu RK-03-2020-29, př. 3 a materiálu RK-03-2020-29, př. 4;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 82 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí  přílohy D1 část B) Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů dle materiálu RK-03-2020-29, př. 3;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 18 000 000 Kč na zajištění souvislých oprav silnic přílohy D1 část A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu RK-03-2020-29, př. 4.


Usnesení 0131/03/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

projektové záměry dle materiálu RK-03-2020-30, př. 1;

rozhoduje

změnit usnesení č. 1013/17/2018/RK tak, že materiál RK-17-2018-58, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-03-2020-30, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0514/04/2018/ZK tak, že materiál ZK-04-2018-57, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-03-2020-30, př. 2.


Usnesení 0132/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velké Meziříčí a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko dle materiálu RK-03-2020-31, př. 1.


Usnesení 0133/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko dle materiálu RK-03-2020-32, př. 1.


Usnesení 0134/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Opatov dle materiálu RK-03-2020-33, př. 1.


Usnesení 0135/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Uhelná Příbram dle materiálu RK-03-2020-34, př. 1.


Usnesení 0136/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu RK-03-2020-35, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.


Usnesení 0137/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-03-2020-37, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0138/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Školního statku Humpolec, Dusilov 384 dle materiál RK-03-2020-38, př. 1.


Usnesení 0139/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. XX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2020-39, př. 1.


Usnesení 0140/03/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-03-2020-42, př. 1 a RK-03-2020-42, př. 2.


Usnesení 0141/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0297/04/2019/ZK tak, že v materiálu ZK-04-2019-23, př. 1 se mění navrhovaná kupní cena ze 100 Kč/m2 na 125 Kč/m2.


Usnesení 0142/03/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Chotěboř - stavební práce" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-03-2020-36, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2, IČO 282 23 063 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Chotěboř - stavební práce";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0143/03/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít smlouvu nájemní s vlastníkem aktuálně evidovaným v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy na pozemek v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-03-2020-40, př. 3;
 • uzavřít mezi obcí Radostín nad Oslavou na straně půjčitele a Krajem Vysočina na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce v rozsahu dle materiálu RK-03-2020-40, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • nabýt darem pozemky z vlastnictví obce Radostín nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-03-2020-40, př. 1;

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Radostín nad Oslavou smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se obec Radostín nad Oslavou zaváže po realizaci stavby darovat části pozemků v rozsahu dle materiálu RK-03-2020-40, př. 2 do vlastnictví Kraje Vysočina. Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0144/03/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít:

 • Dodatek č. 17 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-03-2020-41, př. 1;
 • Dodatek č. 10 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-03-2020-41, př. 2.


Usnesení 0145/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si pravomoc rozhodnout  převést pozemní komunikace - ze silniční sítě vyřazenou silnici III/02325 a úsek vyřazené silnice III/36065;
 • rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč pozemní komunikaci - ze silniční sítě vyřazenou silnici III/02325 v rozsahu staničení km 0,000- 1,882 v celé délce 1 882 m, včetně součástí a příslušenství a pozemky touto pozemní komunikací zastavěné par. č.  974/6 – orná půda o výměře 110 m2, par. č. 1030/10 – lesní pozemek o výměře 39 m2, par. č. 1519/2 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 101 m2 a par. č. 1519/4 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 22 693 m2, vše v k. ú. Ptáčov a dále pozemní komunikaci - ze silniční sítě vyřazený úsek silnice III/36065 v rozsahu staničení 0,000 - 1,334 m v délce 1 334 m,  včetně součástí a příslušenství a pozemky touto pozemní komunikací zastavěné par. č. 532/42 – ost. plocha, silnice o výměře 11 148 m2 a geometrickým plánem č. 328-46501/2019 nově oddělený pozemek par. č. 530/55 – ost. plocha silnice o výměře 2 197 m2 v k. ú. Slavice.


Usnesení 0146/03/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace" formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-03-2020-45, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-03-2020-45, př. 2.


Usnesení 0147/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné stavbou „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ - 9. stavba“  v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu RK-03-2020-46, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.


Usnesení 0148/03/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČO: 708 899 53, na straně budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro akci "Školní statek Humpolec - plynová přípojka", dle materiálu RK-03-2020-64, př. 1.


Usnesení 0149/03/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat projektové žádosti s názvy „5.1a Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, stravovací provoz (pavilon 2)“, „5.1b Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, stravovací provoz (pavilon 2)“, „Úspory energií - Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, dolní hala (nové dílny)“ dle materiálů RK-03-2020-47, př. 1, RK-03-2020-47, př. 2, RK-03-2020-47, př. 3 do 121. výzvy OPŽP;

schvaluje

znění pověření dle materiálu RK-03-2020-47, př. 4;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-03-2020-47, př. 5, RK-03-2020-47, př. 6, RK-03-2020-47, př. 7, RK-03-2020-47, př. 8, RK-03-2020-47, př. 9, RK-03-2020-47, př. 10, RK-03-2020-47, př. 11;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit projektové žádosti dle materiálů RK-03-2020-47, př. 1, RK-03-2020-47, př. 2, RK-03-2020-47, př. 3 do 121. výzvy OPŽP; 

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 115,7 mil. Kč na zvláštní účet projektů uvedených v materiálu RK-03-2020-47, př. 12 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.


Usnesení 0150/03/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-03-2020-48, př. 4 a RK-03-2020-48, př. 5.


Usnesení 0151/03/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-03-2020-49, př. 7, RK-03-2020-49, př. 8 a RK-03-2020-49, př. 9.


Usnesení 0152/03/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-03-2020-50, př. 1 a RK-03-2020-50, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2020-50, př. 3.


Usnesení 0153/03/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o realizaci projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ dle materiálu RK-03-2020-51, př. 1 v případě, že zastupitelstvo kraje schválí převod finančních prostředků na předfinancování projektu;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina dopracovat projektovou žádost a předložit její znění ke schválení Radě Kraje Vysočina;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 0154/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s. se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 ve výši 1 500 000 Kč na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020“ dle materiálu RK-03-2020-52, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2020-52, př. 3.


Usnesení 0155/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 280 000 Kč na realizaci projektu „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-03-2020-53, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2020-53, př. 2.


Usnesení 0156/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 - Ostatní záležitosti zahraničního obchodu na kofinancování projektu „Evropský region Dunaj–Vltava“ dle materiálu RK-03-2020-54, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2020-54, př. 2.


Usnesení 0157/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „ÚZEMNÍ PLÁNY 2020“ dle materiálu RK-03-2020-55, př. 1.


Usnesení 0158/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pořídit zkráceným postupem návrh Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na základě návrhu oprávněného investora ŘSD ČR. Navrhovaný obsah Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina je uveden v materiálu RK-03-2020-56, př. 1.


Usnesení 0159/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže spolku Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., IČO 26524783 ve výši 400 000 Kč na jeho činnost;


Usnesení 0160/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatky k partnerským smlouvám s partnery projektu uvedenými v materiálu RK-03-2020-58, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-03-2020-58, př. 2 a se změněnými rozpočty jako přílohami uvedenými v materiálu RK-03-2020-58, př. 3.


Usnesení 0161/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout:
 • uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu DigiMe organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu RK-03-2020-59, př. 1;
 • uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu EduSTEM, organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu RK-03-2020-59, př. 2;
 • schválit:
 • převod finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 000 000 Kč s určením pro organizaci Vysočina Education na předfinancování projektu DigiMe;
 • převod finančních prostředků ve výši 7 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 7 000 000 Kč s určením pro organizaci Vysočina Education na předfinancování projektu EduSTEM.


Usnesení 0162/03/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 55 000 000 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2020 dle materiálu RK-03-2020-60, př. 1.


Usnesení 0163/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 14 672 480 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ dle materiálu RK-03-2020-61, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2020-61, př. 2.


Usnesení 0164/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020 dle materiálu RK-03-2020-62, př. 1.


Usnesení 0165/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ dle materiálu RK-03-2020-63, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz