Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 04/2019

Usnesení 0212/04/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

Výzvu k předkládání projektů č. 1 - "Sítě a bezpečnost" dle materiálu RK-04-2019-02, př. 1.


Usnesení 0213/04/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi statutárním městem Jihlava, IČO 00286010 na straně povinného ze služebností a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení a provozování stavby na pozemku a s tím souvisejícím právem vstupu oprávněného či jeho dodavatelů na tento pozemek za účelem údržby a provádění oprav stavby na pozemku tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 661-6444/2015 Jihlava, ze dne 20. 4. 2015 dle materiálu RK-04-2019-03, př. 1.


Usnesení 0214/04/2019/RK
Rada kraje
vyhlašuje

3. ročník soutěže „Zemědělství a lesnictví na Vysočině“ dle materiálu RK-04-2019-04;

rozhoduje

financovat výdaje se zajištěním 3. ročníku soutěže „Zemědělství a lesnictví na Vysočině“ dle materiálu RK-04-2019-04;

schvaluje

harmonogram 3. ročníku soutěže „Zemědělství a lesnictví na Vysočině“ dle materiálu RK-04-2019-04.


Usnesení 0215/04/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-04-2019-05, př. 1.


Usnesení 0216/04/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-04-2019-06, př. 1;
 • o zařazení žadatelky do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou.


Usnesení 0217/04/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje:

 • Defibrilátor Responder, r. v. 2009, inventární číslo 001-000-001-479, pořizovací cena (PC) 128 735,- Kč, zůstatková cena (ZC) 36 901,- Kč;
 • Automobil nákladní skříňový Avia A31.1L, r. v. 1988, inv. č. 001-000-000-303, PC 327 461,-  Kč, ZC 0,- Kč;
 • Dispenzor kruhový RR-2/220-290, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-768, PC 59 109,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Dispenzor kruhový RR-2/220-290, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-769, PC 59 109,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Dispenzor kruhový RR-2/220-290, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-770, PC 59 109,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

- s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a jeho následnou ekologickou likvidací:

 • Defibrilátor Responder, r. v. 2009, inventární číslo 001-000-001-479, pořizovací cena (PC) 128 735,- Kč, zůstatková cena (ZC) 36 901,- Kč;

- s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a odprodejem za ceny stanovené odborným odhadem:

 • Automobil nákladní skříňový Avia A31.1L, r. v. 1988, inv. č. 001-000-000-303, PC 327 461,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Dispenzor kruhový RR-2/220-290, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-768, PC 59 109,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Dispenzor kruhový RR-2/220-290, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-769, PC 59 109,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Dispenzor kruhový RR-2/220-290, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-770, PC 59 109,- Kč, ZC 0,- Kč.


Usnesení 0218/04/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

v souladu s Čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, „Vlastní umělecká činnost v roce 2019“ dle materiálu RK-04-2019-08, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, připravit neprodleně pro zařazenou akci „Vlastní umělecká činnost v roce 2019“ projektovou žádost.


Usnesení 0219/04/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

seznam kulturních akcí nominovaných na Zlatou jeřabinu - Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018 dle materiálu RK-04-2019-09, př. 1.


Usnesení 0220/04/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a  manželství organizaci Krajská rada seniorů Kraj Vysočina, p.s., IČO 02249626, se sídlem Karoliny Světlé 1547/11, 586 01 Jihlava, ve výši 50 000 Kč, dle materiálu RK-04-2019-10, př. 2.


Usnesení 0221/04/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a  manželství ve výši 200 000 Kč organizaci Diecézní charita Brno, IČO 44990260, se sídlem 60200 Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, na provoz Centra podpory rodin Ruth pro rok 2019;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-04-2019-11, př. 2.


Usnesení 0222/04/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • čerpání fondu investic Domovu Kopretina Černovice, příspěvkové organizaci IČ 70659001 dle materiálu RK-04-2019-12, př. 1;
 • čerpání fondu investic Domovu pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizaci IČ 71184562 dle materiálu RK-04-2019-12, př. 2;
 • čerpání fondu investic Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci IČ 71184465 dle materiálu RK-04-2019-12, př. 3;
 • čerpání fondu investic Domovu pro seniory Mitrov, příspěvkové organizaci IČ 71184449 dle materiálu RK-04-2019-12, př. 4;
 • čerpání fondu investic Domovu důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizaci IČ 00511897 dle materiálu RK-04-2019-12, př. 5;
 • čerpání fondu investic Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci IČ 00511676 dle materiálu RK-04-2019-12, př. 6;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4357 – Domovy se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6351 – Investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 500 000 Kč s určením pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 4357 – Domovy se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o částku 500 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 500 000 Kč na nákup 7- místného automobilu.


Usnesení 0223/04/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v oblasti školství na rok 2019 dle materiálu RK-04-2019-13, př. 1;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu RK-04-2019-13, př. 1.


Usnesení 0224/04/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace: 


Usnesení 0225/04/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11, dle materiálu RK-04-2019-15, př. 1.


Usnesení 0226/04/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

stanovisko OŠMS k záměru změny ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-04-2019-16, př. 1 kód 2A;

souhlasí

se záměrem změny ve školském rejstříku u školy a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-04-2019-16, př. 1 kód 1A;

ukládá

OŠMS předložit žádost o změnu ve školském rejstříku školy a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-04-2019-16, př. 1 kód 1A na příslušný správní orgán.


Usnesení 0227/04/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 679 546 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole a Praktické škole Moravské Budějovice, Dobrovského 11, IČO 60418494, o částku 679 546 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-04-2019-17.


Usnesení 0228/04/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, jako budoucím povinným ze služebnosti, Krajem Vysočina, jako budoucím oprávněným ze služebnosti a KSÚSV, na straně investora trojstrannou   smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v právu užívání  pozemku parc. č. 2119, druh pozemku vodní plocha,  v katastrálním území Sázavka pro  stavbu „II/346 Leština u Světlé, propustek v km 0,415“  dle materiálu RK-04-2019-18, př. 1.


Usnesení 0229/04/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně investora trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-04-2019-19, př. 1.


Usnesení 0230/04/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a obcí Lavičky na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na část pozemku par. č. 2552 v k. ú. a obci Lavičky v rozsahu dle materiálu RK-04-2019-20, př. 1  na dobu určitou do 31. 8. 2022.


Usnesení 0231/04/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti a vlastníky pozemků v k.ú. Pucov uvedených v materiálu RK-04-2019-21, př. 1 na straně povinných ze služebnosti bezúplatné smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v uložení a provozování kanalizačního potrubí, včetně práva vstupu a vjezdu na povinné pozemky za účelem údržby a oprav ve prospěch pozemku st. par. č. 213, jehož součástí je dům č.p. 71  v  k.ú. Pucov a pozemku st. par. č. 214, jehož součástí je dům č.p. 73 v k.ú. Pucov, vše ve vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0232/04/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

investiční záměr "SŠ PTA Jihlava – výukový pavilon máločetných oborů a svářečská škola" dle materiálu RK-04-2019-22, př. 1


Usnesení 0233/04/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Městem Třešť na straně půjčitele a Krajem Vysočina  na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na pozemky v k. ú. Třešť v rozsahu dle materiálu RK-04-2019-23, př. 1.


Usnesení 0234/04/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-04-2019-24, př. 1 a RK-04-2019-24, př. 2.


Usnesení 0235/04/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít Smlouvu o výpůjčce nemovité věci dle materiálu RK-04-2019-25, př. 1;
 • uhradit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových náhradu za bezesmluvní užívání pozemku par. č. 4638/3 v k.ú. Jihlava za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 ve výši 55 Kč/m2/rok a za období od 1. 1. 2019 do doby účinnosti Smlouvy o výpůjčce nemovité věci ve výši stanovené ve výzvě k jejímu zaplacení;
 • znovu požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  o bezúplatný převod pozemku par. č. 4638/3 v k.ú. Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0236/04/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-04-2019-26, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-04-2019-26, př. 1.


Usnesení 0237/04/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových  na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného Smlouvu o  uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle materiálů RK-04-2019-40, př. 1 a RK-04-2019-40, př. 2.


Usnesení 0238/04/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávání veřejné zakázky na „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Tělocvična - projektová dokumentace“ formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53/1 ZZVZ;

schvaluje jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-04-2019-27, př. 2.


Usnesení 0239/04/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.


Usnesení 0240/04/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-04-2019-29, př. 3.


Usnesení 0241/04/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-04-2019-30, př. 5 a RK-04-2019-30, př. 6.


Usnesení 0242/04/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02564.0004 dle materiálu RK-04-2019-31, př. 2.


Usnesení 0243/04/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít příkazní smlouvy s obcemi s rozšířenou působností (Chotěboř, Pacov, Nové Město na Moravě, Jihlava, Pelhřimov, Telč, Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí a Humpolec) dle vzoru, který je obsahem materiálu RK-04-2019-32, př. 1.


Usnesení 0244/04/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Memorandum o krajské spolupráci mezi Krajem Vysočina a Sdružením místních samospráv České republiky dle materiálu RK-04-2019-33, př. 1upr1.


Usnesení 0245/04/2019/RK
Rada kraje
jmenuje

Ing. Bc. Martina Hyského zástupcem Kraje Vysočina do voleb orgánů Národní sítě Zdravých měst České republiky.


Usnesení 0246/04/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

Akční plán k systému managementu hospodaření s energií pro rok 2019 dle materiálu RK-04-2019-35, př. 1;

ukládá

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit vyhodnocení naplňování Akčního plánu k systému managementu hospodaření s energií pro rok 2019 Radě Kraje Vysočina.


Usnesení 0247/04/2019/RK
Rada kraje
ukládá

odboru životního prostředí a zemědělství zajistit prezentaci Kraje Vysočina na 46. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích.


Usnesení 0248/04/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s partnerstvím v Celostátní síti pro venkov dle materiálu RK-04-2019-37, př. 1upr1.


Usnesení 0249/04/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-04-2019-38.


Usnesení 0250/04/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Obsahuje osobní údajeKrajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz