Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 05/2018

Usnesení 0186/05/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 114 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 114 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • poskytnutí náborového příspěvku a stipendia pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-05-2018-02, př. 1, RK-05-2018-02, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 114 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku a stipendia.


Usnesení 0187/05/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 590 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 590 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • poskytnutí náborových příspěvků pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-05-2018-03, př. 1, RK-05-2018-03, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 590 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 0188/05/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 480 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 480 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava příspěvkovou organizaci;
 • poskytnutí náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-05-2018-04, př. 1, RK-05-2018-04, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 480 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 0189/05/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 130 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 130 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • poskytnutí náborových příspěvků pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-05-2018-05, př. 1, RK-05-2018-05, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 130 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 0190/05/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-05-2018-06, př. 1.


Usnesení 0191/05/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-05-2018-07, př. 1.


Usnesení 0192/05/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových a věcných darů pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů  RK-05-2018-08, př. 1, RK-05-2018-08, př. 2 a RK-05-2018-08, př. 3.


Usnesení 0193/05/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-05-2018-09, př. 1.


Usnesení 0194/05/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s odepsáním nedobytných pohledávek Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v celkové výši 152 372 Kč dle materiálu RK-05-2018-10, př. 1.


Usnesení 0195/05/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • snížení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, s určením na úhradu části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO o částku 17 689 200 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, s určením na úhradu části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO o částku 17 689 200 Kč.


Usnesení 0196/05/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 975 829 Kč při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 975 829 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 975 829 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na úhradu nákladů spojených se správou areálu Buchtův kopec.


Usnesení 0197/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV“ formou otevřeného řízení dle ZZVZ odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění;
schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-05-2018-13, př. 1;
bere na vědomí
smlouvu o poskytnutí služeb uzavřenou s Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. dle materiálu RK-05-2018-13, př. 2
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-05-2018-13, př. 3upr1;
bere na vědomí
informace týkající se vnitřního vybavení Krajské knihovny Vysočiny uvedené v materiálu RK-05-2018-13.


Usnesení 0198/05/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 2721/38 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 a  par. č. 2721/39 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2 vzniklých dle GP č. 385-8119/2017, vše v k. ú. a obci Nevcehle z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 2721/38 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 a par. č. 2721/39 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2 vzniklé dle GP č. 385-8119/2017, vše v k. ú. a obci Nevcehle z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle.


Usnesení 0199/05/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 657/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2 a par. č. 657/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2, oddělené geometrickým plánem č.610-134/2016  z pozemku par. č. 657/1 v k.ú. Petrkov a  obci Lípa z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 657/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2 a  par. č. 657/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2 oddělené geometrickým plánem č.610-134/2016  z pozemku par. č. 657/1 v k.ú. Petrkov a obci Lípa z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa.


Usnesení 0200/05/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • zveřejnit záměr darování  pozemku par. č. 5969/7 o výměře 32 m2 odděleného na základě geometrického plánu č. 1029-51/2017 z pozemku par. č. 5969/5 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice na úřední desce krajského úřadu;
 • uzavřít s městysem Kamenice na straně oprávněného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně povinného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti užívání části pozemku par. č. 5969/5 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 5969/7 o výměře 32 m2 oddělený na základě geometrického plánu č. 1029-51/2017 z pozemku par. č. 5969/5 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice.


Usnesení 0201/05/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0202/05/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 na straně pronajímatele, Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 42 N15/18 dle materiálu RK-05-2018-18, př. 1, kterou se ukončuje nájemní smlouva ve znění dodatků této smlouvy.


Usnesení 0203/05/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 1093/37 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 a par. č. 1093/38 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1980-118/2017 z pozemku par. č. 1093/3 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky  par. č. 1093/37 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 a par. č. 1093/38 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1980-118/2017 z pozemku par. č. 1093/3 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou.


Usnesení 0204/05/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-05-2018-21, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0205/05/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567:

 • smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících dle materiálu RK-05-2018-22, př. 1;
 • smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle materiálu RK-05-2018-22, př. 2.


Usnesení 0206/05/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-05-2018-23, př. 1.


Usnesení 0207/05/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky par. č. 481/4 o výměře 158 m2, par. č. 481/5 o výměře 34 m2, par. č. 481/6 o výměře 20 m2 a par. č. 481/7 o výměře 1 m2, oddělené geometrickým plánem č. 182-68/2017 z pozemku par. č. 481 v k. ú. a obci Stáj z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stáj;
 • nabýt darem pozemek par. č. 463/53 o výměře 1 m2, oddělený z pozemku par. č. 463/39 a pozemek par. č. 48/5 o výměře 3 m2, oddělený z pozemku par. č. 48  dle geometrického plánu č. 182-68/2017 v k. ú. a obci Stáj z vlastnictví obce Stáj do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0208/05/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0209/05/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2018-27, př. 1;
 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování částí pozemků KN par. č. 2062, par. č. 2063/11 a par. č. 2071/1 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře.
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obcí Nová Ves u Chotěboře budoucí darovací smlouvu na převod částí pozemků KN par. č. 2062, par. č. 2063/11 a par. č. 2071/1 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře, zastavěných chodníky, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře.


Usnesení 0210/05/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci „Domov Kopretina Černovice – havárie výtahu“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci.


Usnesení 0211/05/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, jako povinným z věcného břemene a Krajem Vysočina, jako oprávněným z věcného břemene, úplatnou smlouvu o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování stavby „SŠ PTA Jihlava – napojení areálu Školní na veřejnou kanalizaci“ na pozemcích par. č. 49/7 a 51/5 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava dle materiálu RK-05-2018-30, př. 1.


Usnesení 0212/05/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 

uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“- 9. stavba smlouvy zakládající právo investora provést stavbu, smlouvu nájemní a smlouvy o výpůjčce v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-05-2018-31, př. 1.   


Usnesení 0213/05/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl "b" o výměře 20 m2, díl "c" o výměře 16 m2, díl "e" o výměře 21 m2 a pozemek par. č. 837/34 o výměře 21 m2, oddělené geometrickým plánem č. 351-1/2018 z pozemku par. č. 837/1 v k. ú. a obci Horní Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky.


Usnesení 0214/05/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 433/14 o výměře 152 m2, par. č. 433/15 o výměře 33 m2 a par. č. 433/16 o výměře 11 m2, oddělených geometrickým plánem č. 159-288/2017 z pozemku par. č. 433/8 v k. ú. a obci Nová Buková z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Buková;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 433/14 o výměře 152 m2, par. č. 433/15 o výměře 33 m2 a par. č. 433/16 o výměře 11 m2, oddělené geometrickým plánem č. 159-288/2017 z pozemku par. č. 433/8 v k. ú. a obci Nová Buková z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Buková.


Usnesení 0215/05/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-05-2018-35, př. 1 a RK-05-2018-35, př. 2.


Usnesení 0216/05/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-05-2018-37.


Usnesení 0217/05/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a Povodím Vltavy, s. p., Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 jako budoucím povinným na pozemky pro stavbu "II/128 Pacov - Lukavec, 2. a 3. stavba" v rozsahu dle materiálu RK-05-2018-25, př. 1.


Usnesení 0218/05/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-05-2018-29, př. 2;

rozhoduje

vybrat společnost ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč, IČO 292 32 864 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“;

ukládá

odboru majetkového oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 0219/05/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Gymnázium Velké Meziříčí – Oprava oken“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-05-2018-34, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-05-2018-34, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-05-2018-34, př. 3upr1.


Usnesení 0220/05/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

stavební záměr „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu“ dle materiálu RK-05-2018-36, př. 1;

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina zahájit projektovou přípravu stavebního záměru "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce stravovacího provozu".


Usnesení 0221/05/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky „II/150 Pavlíkov - Leštinka“ dle materiálu RK-05-2018-38, př. 1;

rozhoduje

vybrat jako nejvýhodnější nabídku zakázky nabídku předloženou M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, v souladu s materiálem RK-05-2018-38, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 0222/05/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o podání návrhu na rozpočtové opatření k SFDI z důvodu zajištění přípravy na DI pro NTK pro NJZ EDU dle materiálů RK-05-2018-39, př. 1, RK-05-2018-39, př. 2, RK-05-2018-39, př. 3.


Usnesení 0223/05/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zařadit jmenovité akce:

 • III/12924 Humpolec - ul. Lnářská;
 • II/152 Moravské Budějovice - průtah;
 • II/392 Velké Meziříčí - Tasov,

do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.


Usnesení 0224/05/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční dar z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku ve výši 167 500 Kč městu Moravské Budějovice, IČO 70890749, dle materiálu RK-05-2018-41, př. 3.


Usnesení 0225/05/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvy o spolupráci dle materiálu RK-05-2018-42, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje dle materiálu RK-05-2018-42, př. 3.

rozhoduje

uzavřít Smlouvy o spolupráci dle materiálu RK-05-2018-42, př. 2;


Usnesení 0226/05/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

 • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 v celkové výši 1 622 554 732,86 Kč dle materiálu RK-05-2018-43, př. 1;
 • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí na evropské projekty za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 v celkové výši 377 784 569,36 Kč dle materiálu RK-05-2018-43, př. 2.


Usnesení 0227/05/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením 6 ks nepotřebných mapníků z majetku kraje, s převedením 2 ks Horácké galerii v Novém Městě na Moravě a prodejem 4 ks  v ceně 200 Kč/ks  Moravskému zemskému archivu v Brně - Státnímu okresnímu archivu v Havlíčkově Brodě.


Usnesení 0228/05/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-05-2018-45, př. 1.


Usnesení 0229/05/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

seznam kulturních akcí nominovaných na Zlatou jeřabinu - Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 dle materiálu RK-05-2018-46, př. 1.


Usnesení 0230/05/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-05-2018-47, př. 1.


Usnesení 0231/05/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 dle materiálu RK-05-2018-48, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 dle materiálu RK-05-2018-48, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci Dynamického nákupního systému na dodávky propagačních předmětů 2017 - 2020 v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 a informaci o skutečně uhrazených cenách v jednotlivých veřejných zakázkách dle materiálu RK-05-2018-48, př. 3;
 • .informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci Dynamického nákupního systému dodávky výpočetní techniky v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 a informaci o skutečně uhrazených cenách v jednotlivých veřejných zakázkách dle materiálu RK-05-2018-48, př. 4.


Usnesení 0232/05/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít Smlouvu o zajištění bezpečnosti informací dle materiálu RK-05-2018-49, př. 1;
 • že, výkon funkce projektového manažera u projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" bude vykonávat Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, prostřednictvím své zaměstnankyně Ing. Kateřiny Kurkové a u projektu "Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016" Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, prostřednictvím svého zaměstnance  Ing. Radka Rychnovského.


Usnesení 0233/05/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky na služby s názvem "Optimalizace sítě pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina" v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-05-2018-50, př. 1;

pověřuje

komisi k provádění úkonů zadavatele ve složení dle materiálu RK-05-2018-50, př. 2upr1;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Optimalizace sítě pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a  v termínech stanovených ZZVZ.


Usnesení 0234/05/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a sociální politiky zaměstnanosti o částku 200 000 Kč při současném zvýšení § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení o částku 200 000 Kč;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci Tomáši Rohovskému, IČO: 06549624, ve výši 200 000 Kč na financování pečovatelské služby dle materiálu RK-05-2018-51, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-05-2018-51, př. 2.


Usnesení 0235/05/2018/RK
Rada kraje
ukládá

odboru sociálních věcí podání projektové žádosti „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ dle materiálu RK-05-2018-52, př. 1, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 77.


Usnesení 0236/05/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

změnu v projektu dle materiálu RK-05-2018-53;

ukládá

odboru sociálních věcí zapracovat tuto změnu do systému MS2014+ dle požadavků IROP.


Usnesení 0237/05/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • o uložení odvodu do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci, IČO 71184601 dle materiálu RK-05-2018-54, př. 1;
 • o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci, IČO 71184601 ve výši 2 847 Kč vzhledem k důvodům uvedeným v materiálu RK-05-2018-54, př. 2.


Usnesení 0238/05/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizaci NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČO: 27163059, na činnost konzultačních středisek ve výši 150 000 Kč dle materiálu RK-05-2018-55, př. 2; uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-05-2018-55, př. 2.


Usnesení 0239/05/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace:

 •  Střední škola stavební Jihlava dle materiálu RK-05-2018-56, př. 1;
 • Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř dle materiálu RK-05-2018-56, př. 2;
 • Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-05-2018-56, př. 3.


Usnesení 0240/05/2018/RK

Rada kraje
souhlasí
 • s převodem prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 180 000 Kč u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou;
 • s čerpáním fondu investic ve výši 700 000 Kč na pořízení nových počítačových sestav do učebny výpočetní techniky u Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 dle přílohy RK-05-2018-58, př. 1;
 • s čerpáním fondu investic ve výši 962 595 Kč na dokončení projektu Kaipan 14, pořízení a realizaci zabezpečovacího systému školy, pořízení nových dveří haly dílen (ul. Strojírenská) dle materiálu RK-05-2018-58, př. 2 a čerpání FI na opravy havarijního stavu podlah (ul. Studentská) dle přílohy RK-05-2018-58, př. 3 u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou.


Usnesení 0241/05/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění pro následující vozidla Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť starší 10 let:
 • vozidlo RENAULT TRAFIC registrační značky 3J4 4730 na období od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2020;
 • vozidlo IVECO DAILY registrační značky 4J8 7318 na období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2020;
 • vozidlo ŠKODA FABIA COMBI registrační značky 2J6 8314 na období od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2020.


Usnesení 0242/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcné dary vítězům řemeslných soutěží a přehlídek dle materiálu RK-05-2018-60, př. 1.


Usnesení 0243/05/2018/RK

Rada kraje
souhlasí


Usnesení 0244/05/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 v celkové výši 8 068 214 Kč dle materiálu RK-05-2018-62;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizaci zřizované krajem o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 dle tabulky 1 materiálu RK-05-2018-62, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-05-2018-62, př. 1.


Usnesení 0245/05/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání v celkové výši 5 295 600 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi dle materiálu RK-05-2018-63, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání dle tabulky 1 materiálu RK-05-2018-63, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu RK-05-2018-63, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu RK-05-2018-63, př. 2.


Usnesení 0246/05/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 – Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora výuky plavání v  základních školách v roce 2018 (II. etapa) určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 2 336 005 Kč dle materiálu RK-05-2018-64, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-05-2018-64, př. 1.


Usnesení 0247/05/2018/RK

Rada kraje
souhlasí
s vyřazením kopírky MINOLTA EP 1080, inventární číslo 287, rok pořízení 1999, pořizovací cena 139 900 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Havlíčkův Brod dle materiálu RK-05-2018-65.


Usnesení 0248/05/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k prodloužení akreditace stávajících vzdělávacích programů vyšší odborné školy obor vzdělání 26‑41‑N/03 Automatizace a informatika, obor vzdělání 26‑47-N/03 Informační technologie ve strojírenství obor vzdělání 64‑31-N/06 Ekonomika strojírenství (vše v denní formě vzdělávání) u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou uvedené v materiálu RK-05-2018-66, př. 2;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-05-2018-66, př. 1 kódy 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E;
ukládá
OŠMS předložit žádost o změny ve školském rejstříku školy a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-05-2018-66, př. 1 kódy 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E na příslušný správní orgán.


Usnesení 0249/05/2018/RK
Rada kraje
jmenuje

hodnotící komisi ve složení:

 • Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina – Jana Hotařová - Nováková, Roman Wolker;
 • zástupci sportovních organizací – Luboš Straka (AŠSK), Vítězslav Holub (ČUS);
 • zástupce mediálních partnerů – Jan Kodet (Region Vysočina);
 • zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina – Milan Kastner (OŠMS);
 • zástupce olympioniků – Bedřich Ščerban (Nadační fond olympioniků region Vysočina).


Usnesení 0250/05/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 – Gymnázia ve výši 244 261,20 Kč a § 3127 - Střední školy ve výši 698 030,40 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 942 291,60 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
 • Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť, IČO 48461636 o částku 698 030,40 Kč;
 • Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 o částku 244 261,20 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-05-2018-68.


Usnesení 0251/05/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-05-2018-69, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-05-2018-69, př. 1.


Usnesení 0252/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-05-2018-70, př. 3.


Usnesení 0253/05/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

 • s pronájmem nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0842 za splnění podmínky, že více než polovina podlahové plochy nemovitostí bude i nadále odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení a bude k tomuto účelu určena;
 • s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.2018, za podmínek uvedených v materiálu RK-05-2018-71, př. 5;

 • s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1262 za podmínek uvedených v materiálu RK-05-2018-71, př. 6.


Usnesení 0254/05/2018/RK
Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-05-2018-72, př. 1.


Usnesení 0255/05/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-05-2018-73;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-05-2018-73, př. 3.


Usnesení 0256/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-05-2018-74, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v materiálu RK-05-2018-74, př. 3 – Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce k projektu „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách “;
 • o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-05-2018-74, př. 2 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v materiálu RK-05-2018-74, př. 4 – Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce k projektu „Biodiverzita II. – PP Hajnice“.


Usnesení 0257/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálech RK-05-2018-75, př. 1, RK-05-2018-75, př. 2 a RK-05-2018-75, př. 3 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v materiálech RK-05-2018-75, př. 4, RK-05-2018-75, př. 5 a RK-05-2018-75, př. 6 – Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce k projektům „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“, „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ a „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“.


Usnesení 0258/05/2018/RK

Rada kraje
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství zajistit prezentaci Kraje Vysočina na 45. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích.


Usnesení 0259/05/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
realizaci „Praktického pokusu různého způsobu hnojení na pozemcích Školního statku Humpolec s použitím biologického kompostu z místní kompostárny.“


Usnesení 0260/05/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-05-2018-78.


Usnesení 0261/05/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o realizaci třetího ročníku hokejového kempu pro hokejisty (mládež) z partnerského regionu Minská oblast Běloruska dle materiálu RK-05-2018-79.


Usnesení 0262/05/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz