Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 05/2019

Usnesení 0252/05/2019/RK
Rada kraje
ukládá

odboru informatiky  zajistit vyhlášení zakázky malého rozsahu na pořízení Centrální databáze a zobrazovacího software pro data z čidel IoT.


Usnesení 0253/05/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele AUTOCONT a.s., IČ: 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00, k uzavření smlouvy na nadlimitní veřejnou zakázku „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – Private Cloud“;

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr dodavatele účastníku zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky a  provést úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 0254/05/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o pronájmu reklamní plochy a umístění reklamy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-05-2019-04, př. 1.


Usnesení 0255/05/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-05-2019-05, př. 1.


Usnesení 0256/05/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného a peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-05-2019-06, př. 1 a RK-05-2019-06, př. 2.


Usnesení 0257/05/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  40 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o  částku 40 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 40 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním kongresu Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě;
ukládá

ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 14. 6. 2019.


Usnesení 0258/05/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Sirotčí 63/4, Třebíč, IČO: 66610699 o částku 38 500 Kč na výdaje spojené s účastí na soutěži Gastrofestival Nitra 2019.


Usnesení 0259/05/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 620 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 300 620 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s administrací projektu "Krajská knihovna Havlíčkův Brod" dle materiálů RK-05-2019-09, př. 1, RK-05-2019-09, př. 2 a  projektu "Praní prádla" dle materiálů RK-05-2019-09, př. 3 a RK-05-2019-09, př. 4, a  to podle soupisu dle materiálu RK-05-2019-09, př. 7;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 300 620 Kč z důvodu administrace projektů "Krajská knihovna Havlíčkův Brod" dle materiálů RK-05-2019-09, př. 1 a RK-05-2019-09, př. 2 a "Praní prádla" dle materiálů RK-05-2019-09, př. 3 a RK-05-2019-09, př. 4;
ukládá
 • odboru analýz a podpory řízení, ředitelce Krajské knihovny Vysočiny a řediteli Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava po ukončení činností dle materiálů RK-05-2019-09, př. 1, RK-05-2019-09, př. 2, RK-05-2019-09, př. 3 a  RK-05-2019-09, př. 4 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;
 • Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci vrátit na účet zřizovatele přeplatek ve výši 81 092 Kč vzniklý při realizaci projektu "Bydlíme, pracujeme, žijeme" v termínu do 15. 3 2019;
bere na vědomí


Usnesení 0260/05/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o úspěšně provedeném dozorovém auditu systému řízení bezpečnosti informací dle  normy ČSN ISO/IEC 27001:2014.


Usnesení 0261/05/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch pobočnému spolku KČT, oblast Vysočina, se sídlem Erbenova 4798/2, 586 01 Jihlava, IČO 06571379, ve výši 370 000 Kč dle materiálu RK-05-2019-11, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-05-2019-11, př. 2.


Usnesení 0262/05/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s podporou cyklodopravní kampaně a soutěže „Do práce na kole 2019“ v účastnických městech Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Pelhřimov v rozsahu dle materiálu RK-05-2019-12.


Usnesení 0263/05/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-05-2019-13, př. 1.


Usnesení 0264/05/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-05-2019-14, př. 1.


Usnesení 0265/05/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizaci NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČO: 27163059, na činnost konzultačních středisek ve výši 150 000 Kč dle materiálu RK-05-2019-15, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o  poskytnutí dotace dle materiálu RK-05-2019-15, př. 2.


Usnesení 0266/05/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Domovem Háj, příspěvkovou organizací, na straně vypůjčitele, dle materiálu RK-05-2019-16, př. 1.


Usnesení 0267/05/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, jako budoucím povinným ze služebnosti, Krajem Vysočina, jako budoucím oprávněným ze služebnosti a KSÚSV, na straně investora trojstrannou   smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v právu užívání  pozemků parc. č.1638, druh pozemku vodní plocha a parc. č. 1656 druh pozemku vodní plocha oba   v katastrálním území Roučkovice  pro  stavbu „III/12813 Velká Chýška, most ev. č. 12813-2“ dle materiálu RK-05-2019-17, př. 1.


Usnesení 0268/05/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně investora trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-05-2019-18, př. 1.


Usnesení 0269/05/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně investora trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-05-2019-19, př. 1.


Usnesení 0270/05/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným púřevodem pozemky par. č.  2099/10 o  výměře 249 m2, par. č.  2099/11 o výměře  189 m2 a par. č. 2136/5 o výměře 1197 m2 v k. ú. a obci Červená Řečice z  vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v  likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy, PSČ 163 00 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu RK-05-2019-20, př. 1.


Usnesení 0271/05/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemků  par. č. 4201/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 115 m2, par. č. 4201/8 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 50 m2 a  par. č. 5204/1 -  ost. plocha, ost. komunikace o výměře 244 m2 v  k.ú. Moravské Budějovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 4201/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 115 m2, par. č.  4201/8 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 50 m2 a par. č. 5204/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 244 m2 v  k.ú. Moravské Budějovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice.


Usnesení 0272/05/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti mezi Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, jako povinným a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jako oprávněným na pozemku par. č. 2430/1 v k. ú. Havlíčkův Brod v rozsahu dle materiálu RK-05-2019-23, př. 1.


Usnesení 0273/05/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, jako oprávněným a obcí Věstín se sídlem Věstín 26, jako povinným smlouvu o zřízení služebnosti na pozemky v k. ú. Věstín a v k. ú. Věstínek v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-05-2019-24, př. 1.


Usnesení 0274/05/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2019-25, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2019-25, př. 1.


Usnesení 0275/05/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-05-2019-26, př. 1 a RK-05-2019-26, př. 2.


Usnesení 0276/05/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování části pozemku KN parcela číslo 822/1 dle geometrického plánu číslo 454-1337/2018, PGP-46/2019-601 označené jako parcela číslo 822/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m2 v k. ú. a obci Jeřišno;
doporučuje
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část pozemku KN parcela číslo 822/1 dle geometrického plánu číslo 454-1337/2018, PGP-46/2019-601označenou jako parcela číslo 822/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m2 v k. ú. a obci Jeřišno z vlastnictví Kraje vysočina do vlastnictví obce Jeřišno;
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 822/9, ostatní plocha, silnice, o  výměře 32 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 454-1337/2018, PGP-46/2019-601 z pozemků KN v k. ú. Jeřišno v rozsahu dle materiálu RK-05-2019-27, př. 1 z vlastnictví obce Jeřišno do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0277/05/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci "Nemocnice Pelhřimov - Havárie hydroizolace terasy 5.NP hlavní lůžkové budovy" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví.


Usnesení 0278/05/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-05-2019-28, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč, IČO 292 32 864 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 0279/05/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • čerpání fondu investic Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, IČO 48895598 na rok 2019 dle materiálu RK-05-2019-29, př. 1;
 • čerpání fondu investic Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí, IČO 48895377 na rok 2019 dle materiálu RK-05-2019-29, př. 2;
 • čerpání fondu investic Obchodní akademii, Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591 na rok 2019 dle materiálu RK-05-2019-29, př. 3;
 • čerpání fondu investic Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO  48895512 na rok 2019 dle materiálu RK-05-2019-29, př. 4.


Usnesení 0280/05/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

stanovisko OŠMS k záměru změny ve školském rejstříku u školy zřizované jiným zřizovatelem než Kraj Vysočina označené v materiálu RK-05-2019-30, př. 1 kódem 1A a 1B.


Usnesení 0281/05/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2019 subjektu na projekt a ve výši dle materiálu RK-05-2019-31, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-05-2019-31, př. 2.


Usnesení 0282/05/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0283/05/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-05-2019-33, př. 1.


Usnesení 0284/05/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-05-2019-34, př. 1;
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-05-2019-34, př. 1.


Usnesení 0285/05/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

 • s uzavřením Smlouvy o hypotečním úvěru (včetně zástavní smlouvy) na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-05-2019-35, př. 2;
 • s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1498, za podmínek uvedených v materiálu RK-05-2019-35, př. 2.


Usnesení 0286/05/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-05-2019-36, př. 7, RK-05-2019-36, př. 8 a RK-05-2019-36, př. 9.


Usnesení 0287/05/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 - Ostatní záležitosti zahraničního obchodu na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem „Evropský region Dunaj – Vltava“ dle materiálu RK-05-2019-37, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-05-2019-37, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz