Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 05/2021

Usnesení 0222/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 10 000 000 Kč na pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá Krajem Vysočina v rámci řešení krizové situace.


Usnesení 0223/05/2021/RK

Rada kraje
zřizuje

Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany;

jmenuje

předsedu, místopředsedu a členy komise dle materiálu RK-05-2021-03, př. 1, s účinností od 16. 2. 2021.


Usnesení 0224/05/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o vzniku pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování dokumentů v rámci svěřené oblasti, které vydává hejtman kraje Mgr. Vítězslav Schrek, MBA pro předsedu Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina Ing. Bc. Martina Hyského;

ukládá

odboru sekretariátu hejtmana informovat o vzniku pověření pracovníky krajského úřadu, zejména dotčených odborů.


Usnesení 0225/05/2021/RK

Rada kraje
ruší

usnesení č. 0797/16/2010/RK ze dne 25. 5. 2010;

zřizuje

Škodní a likvidační skupinu Rady Kraje Vysočina;

schvaluje

Jednací řád Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2021-05, př. 1;

jmenuje

předsedu, místopředsedu a členy Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2021-05, př. 2.


Usnesení 0226/05/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-05-2021-06, př. 1;

souhlasí

na základě oprávnění vyplývajícího z ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s poskytováním všeobecné výpomoci orgánům státu (České republiky) orgány Kraje Vysočina a Krajem Vysočina zřizovanými příspěvkovými organizacemi při provádění protiepidemických opatření proti šíření onemocnění COVID-19 a ke zmírňování škodlivých následků epidemie, včetně účelné výpomoci při zajišťování testování a očkování obyvatel kraje, při zajišťování preventivních a realizaci ochranných opatření, externí komunikace a informování veřejnosti a včetně všech souvisejících organizačních a řídících, koordinačních, administrativních, odborných i obslužných činností; zejména činností potřebných k realizaci opatření doporučených nebo nařízených vládou, ústředními orgány státní správy, Ústředním krizovým štábem České republiky, Centrálním řídícím týmem, orgány hygienické služby, Krizovým štábem Kraje Vysočina a Zvláštní pracovní skupinou „VAKCINACE“ ustanovenou a jmenovanou Radou Kraje Vysočina;

schvaluje

využívání personálních zdrojů kraje a krajem zřizovaných příspěvkových organizací (zaměstnanců v hlavním pracovním poměru i účelově přijatých zaměstnanců na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti), věcných (materiálních) zdrojů kraje a krajem zřizovaných příspěvkových organizací (zejména vozidel autoprovozu, informační a komunikační techniky včetně sítí a přístupů na externí systémy, software, spotřebního materiálu, objektů, prostor a místností), dále informačních zdrojů a finančních zdrojů kraje alokovaných na kapitole „Požární ochrana a IZS“, § 5213 „Krizová opatření“ i alokovaných na příslušných jednotlivých resortních kapitolách rozpočtu Kraje Vysočina (v rozsahu umožněném aktuálně platným Rozpočtem Kraje Vysočina na rok 2021), a to výhradně za účelem provádění protiepidemických opatření proti šíření onemocnění COVID-19 včetně účelné výpomoci příslušným státním orgánům;

pověřuje

zvláštní pracovní skupinu „VAKCINACE“ zřízenou usnesením 0044/02/2021/RK operativním rozhodováním ve věci účelné výpomoci státním orgánům při organizaci a zabezpečení procesu očkování obyvatel kraje proti onemocnění COVID-19, a to včetně operativního rozhodování o využívání zdrojů kraje k tomuto účelu v rámci platných obecně závazných právních předpisů a interních předpisů kraje;

ukládá

 • hejtmanovi kraje situaci ohledně očkování v kraji monitorovat a v případě hrozících komplikací veřejně apelovat na plnění povinností ministerstva zdravotnictví, a to zejména na povinnost naplňovat přijatá mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob;
 • řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina poskytovat Krajskému koordinátorovi očkování na vyžádání účinnou součinnost krajského úřadu;
 • v rámci výkonu funkcí zřizovatele vyplývající z ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příspěvkovým organizacím, které splňují požadavky na výkon očkovacího místa, plně se zapojit do procesu očkování obyvatel kraje a průběžně zajišťovat pro proces očkování obyvatel potřebné personální a věcné podmínky podle pokynů Krajského koordinátora očkování a zvláštní pracovní skupiny „VAKCINACE“;
 • zvláštní pracovní skupině „VAKCINACE“, grémiu ředitele krajského úřadu, odboru informatiky, odboru zdravotnictví, odboru sociálních věcí a odboru školství, mládeže a sportu průběžně informovat podle povahy věci radu kraje nebo hejtmana a jeho náměstka se zaměřením pro oblast zdravotnictví o podstatných skutečnostech týkajících se realizace protiepidemických opatření, zejména o průběhu procesu očkování obyvatel kraje.


Usnesení 0227/05/2021/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
ochrana majetkových zájmů kraje v rámci probíhajícího soudního sporu


Usnesení 0228/05/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o nájmu movité věci pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-05-2021-08, př. 1.


Usnesení 0229/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

prodloužení termínu pro předložení zpracovaných osobních cílů (úkolů) do 30. 4. 2021;

ukládá

ředitelkám / ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina plnit a předkládat zpracované osobní cíle (úkoly) způsobem stanovených materiálem RK-05-2021-09, př. 1, jehož termín se posouvá do 30. 4. 2021.


Usnesení 0230/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

investiční plán Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na rok 2021 dle materiálu RK-05-2021-10, př. 1;

souhlasí

s realizací investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-05-2021-10, př. 1.


Usnesení 0231/05/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-05-2021-11, př. 1.


Usnesení 0232/05/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-05-2021-12, př. 1.


Usnesení 0233/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-05-2021-13, př. 1;
 • o zařazení žadatelky do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou.


Usnesení 0234/05/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí zbývající části výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě“ dle materiálu RK-05-2021-14, př. 5;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 19 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 19 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na předfinancování zbývající části výdajů projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu;

ukládá

ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, kopie akceptačních protokolů bez výhrad (za dílčí položky, etapy), případně kopie akceptačních protokolů s výhradami a/nebo doklady dokazující uplatnění sankcí, a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě“.


Usnesení 0235/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 120 000 Kč (ÚZ 00051) při současném zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 120 000 Kč (ÚZ 00051);
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 6 120 000 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 6 120 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, z důvodu změny formy kompenzace nájemného.


Usnesení 0236/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 5213 – Krizová opatření o částku 689 200 Kč při současném snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 689 200 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 114 000 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši  395 200 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 68 800 Kč,
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 76 800 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 34 400 Kč,

 za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.


Usnesení 0237/05/2021/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Informace subjektům na průběhu veřejné zakázky neúčastným jsou poskytovány až po ukončení řízení (po uzavření smlouvy).


Usnesení 0238/05/2021/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Informace subjektům na průběhu veřejné zakázky neúčastným jsou poskytovány až po ukončení řízení (po uzavření smlouvy).


Usnesení 0239/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce II/152 Hrotovice – Dukovany, 1. stavba formou otevřeného řízení, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-05-2021-19, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-05-2021-19, př. 1.

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-05-2021-19, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;


Usnesení 0240/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba formou otevřeného řízení, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-05-2021-20, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-05-2021-20, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-05-2021-20, př. 1.


Usnesení 0241/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu č. 136/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 za podmínek v ní uvedených dle materiálu RK-05-2021-21, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4213 -  Investiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 -  Silnice, příloha D2 - Investice v dopravě) rozpočtu kraje o účelové finanční prostředky ze SFDI ve výši 38 256 000 Kč na přípravu stavebních opatření a staveb využitelných pro přepravu nadrozměrných a těžkých komponent pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany dle materiálu RK-05-2021-21, př. 1.


Usnesení 0242/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít "Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" s obcí Slavíkov, IČO: 00268241, se sídlem Slavíkov 2, 582 65 Slavíkov, dle materiálu RK-05-2021-22, př. 1.


Usnesení 0243/05/2021/RK

Rada kraje
pověřuje

Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci podáním žádosti na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2021;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-05-2021-23, př. 4.

souhlasí

s rozpisem akcí, který bude předložen k odsouhlasení Centrální komisi SFDI dle materiálu RK-05-2021-23, př. 3;


Usnesení 0244/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

Koncepci výstavby tras telekomunikačních sítí v silničních pozemcích Kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2021-24, př. 1;

ukládá

odboru informatiky, odboru dopravy a silničního hospodářství a Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny realizaci dalších kroků navržených v koncepci.


Usnesení 0245/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

převod finančních prostředků v celkové výši  3 085 368,58 Kč ze zvláštního účtu ODBĚR COVID-19 PPF na základě Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina na jednotlivé nemocnice následovně: 

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku   1 631 782,56 Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku 424 696,04  Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku 559 800,39 Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku  291 667,47 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov obdrží částku 177 422,12 Kč.


Usnesení 0246/05/2021/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.


Usnesení 0247/05/2021/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0248/05/2021/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.


Usnesení 0249/05/2021/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.


Usnesení 0250/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně nájemce a Českými drahami, a.s., na straně pronajímatele, nájemní smlouvu na dočasné užívání části pozemku par. č. 6416/45 v k.ú. Město Žďár dle materiálu RK-05-2021-30, př. 1.


Usnesení 0251/05/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2600/31 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 mv k. ú. a obci Horní Cerekev  z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizaci, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234, do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • schválit technické podmínky převodu dle materiálu RK-05-2021-31, př. 1.


Usnesení 0252/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby „Transformace Domova Háj III - Havlíčkův Brod - stavební práce“, Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby „Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov“ a Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby „Transformace Domova Háj III - Chotěboř - stavební práce“ mezi budoucím uživatelem stavby a investorem stavby dle materiálů RK-05-2021-32, př. 1, RK-05-2021-32, př. 2RK-05-2021-32, př. 3.


Usnesení 0253/05/2021/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0254/05/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • Dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-05-2021-34, př. 1;
 • Dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-05-2021-34, př. 2.


Usnesení 0255/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1700/27/2020/RK tak, že se v materiálu RK-27-2020-55, př. 2 se ruší žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 6 a žádost pod pořadovým číslem 12 se nahrazuje materiálem RK-05-2021-35, př. 1.


Usnesení 0256/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v k. ú. Horní Heřmanice v rozsahu dle materiálu RK-05-2021-36, př. 1, oddělených geometrickým plánem č. 145-188/2013 z pozemků KN par. č. 1551 a par. č. 1561/2 v k. ú.  Horní Heřmanice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Heřmanice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v k. ú. Horní Heřmanice v rozsahu dle materiálu RK-05-2021-36, př. 1, oddělené geometrickým plánem č. 145-188/2013 z pozemků KN par. č. 1551 a par. č. 1561/2 v k.  ú. Horní Heřmanice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Heřmanice.


Usnesení 0257/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí, v rozsahu dle materiálu RK-05-2021-37, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ruda;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí, v rozsahu dle materiálu RK-05-2021-37, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ruda;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí v rozsahu dle materiálu RK-05-2021-37, př. 2, z vlastnictví obce Ruda do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0258/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 735/17 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 164 m2 v k. ú. Hosov a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 735/17- opst. plocha, jiná plocha o výměře 164 m2 v k. ú. Hosov a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.


Usnesení 0259/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Velká Bíteš, IČO 00295647 smlouvu o výpůjčce na pozemky tvořící trvalý a dočasný zábor stavby II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat v rozsahu, za podmínek a na dobu dle materiálu RK-05-2021-39, př. 1.


Usnesení 0260/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2021-40, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2021-40, př. 1.


Usnesení 0261/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1920/31/2020RK ze dne 20. 10. 2020 tak, že v materiálu RK-31-2020-30, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 4 nahrazuje materiálem RK-05-2021-41, př. 1.


Usnesení 0262/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti mezi povinným Povodím Vltavy, s.p., IČO 70889953, s právem hospodařit s majetkem České republiky, jako vlastníkem pozemku parc. č. 3178/1 v kat. území a obci Dolní Město, oprávněným Krajem Vysočina, IČO 70890749, jako vlastníkem stavby mostu evč. 347/40-5 a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p.o., IČO 00090450, jako investorem v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-05-2021-42, př. 1.


Usnesení 0263/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 2297/37/2020/RK ze dne 15. 12. 2020 tak, že v materiálu RK-37-2020-41, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 1 nahrazuje materiálem RK-05-2021-43, př. 1.


Usnesení 0264/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat části pozemků v k. ú. Hrotovice v rozsahu dle materiálu RK-05-2021-44, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Hrotovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Hrotovice smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „II/152 Hrotovice – Dukovany – I. etapa“ darovat části pozemků v k. ú. Hrotovice v rozsahu dle materiálu RK-05-2021-44, př. 1, které budou zastavěné stavebním objektem SO 120  - komunikace pro pěší Hrotovice, městu Hrotovice a město Hrotovice se zaváže tyto pozemky přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0265/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-05-2021-45, př. 1 a RK-05-2021-45, př. 2.


Usnesení 0266/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem „Úspory energií 2020“ na část 1 účastníka řízení STAREDO s.r.o., se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 28270495, na část 2 účastníka řízení STATUS stavební a.s., se sídlem Nádražní 998, 396 24 Humpolec, IČO: 46679120 a na část 3 účastníka řízení STATUS stavební a.s., se sídlem Nádražní 998, 396 24 Humpolec, IČO: 46679120;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0267/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 IX“ na část 1 účastníka řízení PL Building s.r.o., se sídlem Trhová 2301/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 07750056, na část 2 účastníka řízení V.I.R. Tech.,s.r.o., se sídlem Generála Fanty 847/3, 674 01 Třebíč, IČO: 03816931 a na část 3 účastníka řízení V.I.R. Tech.,s.r.o., se sídlem Generála Fanty 847/3, 674 01 Třebíč, IČO: 03816931;

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0268/05/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ dle materiálů RK-05-2021-48, př. 1 a RK-05-2021-48, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-05-2021-48, př. 1 a RK-05-2021-48, př. 2.


Usnesení 0269/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 367 248,12 Kč (14 277,81 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účet projektového partnera, Jihočeského kraje, ve výši 14 277,81 €.


Usnesení 0270/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0271/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálů RK-05-2021-51, př. 1, RK-05-2021-51, př. 2 včetně příloh, jejichž text je uveden na https://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/prijemce.


Usnesení 0272/05/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

seznam kulturních akcí nominovaných na Zlatou jeřabinu - Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2020 dle materiálu RK-05-2021-52, př. 1.


Usnesení 0273/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-05-2021-53, př. 1.


Usnesení 0274/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 98 356,86 Kč (ÚZ 110117051) určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položky 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 39 960,54 Kč (ÚZ 110117988) určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“;
 • zvýšení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ o částku 98 356,86 Kč a „Investiční příspěvek“ ve výši 39 960,54 Kč u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“.


Usnesení 0275/05/2021/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0276/05/2021/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat MUDr. Ivaně Ryglové, ředitelce Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-05-2021-56, př. 2.


Usnesení 0277/05/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

odstoupení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství z vedoucích pracovních míst dle materiálu RK-05-2021-57, př. 1;

vyhlašuje

v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 a § 166 odst. 3 věty první zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací dle materiálu RK-05-2021-57, př. 2;

odvolává

v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 věty první zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z vedoucích pracovních míst ředitelky/ředitele příspěvkových organizací dle materiálu RK-05-2021-57, př. 3;

rozhoduje

nehodnotit v rámci pravidelného hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2021 ředitelky/ředitele uvedené v materiálu RK-05-2021-57, př. 4.


Usnesení 0278/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 47 000 Kč Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod dle materiálu RK-05-2021-58, př. 1;
 • o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 47 000 Kč Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod z důvodů uvedených v písemné žádosti (RK-05-2021-58, př. 2).


Usnesení 0279/05/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-05-2021-59, př. 1.


Usnesení 0280/05/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-05-2021-60, př. 1.


Usnesení 0281/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-05-2021-61, př. 3.


Usnesení 0282/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

investiční plány příspěvkových organizací na rok 2021 dle materiálu RK-05-2021-62, př. 1;

souhlasí

s realizací investičních akcí označených v materiálu RK-05-2021-62, př. 1 hvězdičkou i přes pozastavení realizace všech investičních akcí uložené usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK.


Usnesení 0283/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 19. 6. – 24. 6. 2022 v Olomouckém kraji;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci účasti Kraje Vysočina na této akci.


Usnesení 0284/05/2021/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.


Usnesení 0285/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávy o realizaci a Žádostí o platbu za druhé etapy u projektů Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci a Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov, dle materiálů RK-05-2021-65, př. 1RK-05-2021-65, př. 2, RK-05-2021-65, př. 3 a RK-05-2021-65, př. 4;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+ v termínu stanoveném poskytovatelem dotace.


Usnesení 0286/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • převod nevyčerpaných prostředků ve výši 2 203 967,44 Kč na zvláštním účtu projektu „Učit se společně, růst individuálně“, č. ú.: 4200192818/6800, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710, a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků na projektovém účtu Učit se společně, růst individuálně do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 0287/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje na rok 2021 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 6 000 000 Kč (ÚZ 13307) určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;

ukládá

odboru sociálních věcí: 

 • provádět převod státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z rozpočtu kraje na účet příslušné příspěvkové organizace na základě pravomocně vydaného správního rozhodnutí krajského úřadu o přiznané výši tohoto příspěvku;
 • v termínu do 30. 9. běžného a do 31. 1. následujícího kalendářního roku předložit radě kraje návrh na změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u zřizovaných organizací provozujících zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši skutečně vyplacených příspěvků za dané období v rozpočtovém roce.


Usnesení 0288/05/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace - osobní automobil Opel Zafira, inventární číslo WBR2H0000QT2, rok výroby 2004, pořizovací cena 499 312 Kč, zůstatková cena 0 Kč, a jeho bezúplatným převodem jiné příspěvkové organizaci Kraje Vysočina - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, IČO 00090735, Masarykovo náměstí 1224/55, 58601 Jihlava.


Usnesení 0289/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku Podpora pracovníků formou supervize formou otevřeného řízení, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-05-2021-69, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-05-2021-69, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru sociálních věcí zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky Podpora pracovníků formou supervize dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-05-2021-69, př.  1.


Usnesení 0290/05/2021/RK

Rada kraje
vydává

nařízení Kraje Vysočina č. 1/2021, o zřízení přírodní rezervace Rašeliniště pod Trojanem, dle materiálu RK-05-2021-70, př. 1.


Usnesení 0291/05/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vyhodnocení plnění POH KV za rok 2019 a zprávu o plnění cílů POH KV za roky 2018 a 2019 dle materiálů RK-05-2021-71, př. 1 a RK-05-2021-71, př. 2


Usnesení 0292/05/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

souhrnnou závěrečnou zprávu zhodnocení krajské spolupráce s kolektivními systémy v roce 2020 dle materiálu RK-05-2021-72, př. 1;

rozhoduje

uzavřít:


Usnesení 0293/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o spolupráci se Sdružením obcí Vysočiny dle materiálu RK-05-2021-73, př. 1.


Usnesení 0294/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o udržitelnosti dle materiálu RK-05-2021-74, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti v ní uvedené.


Usnesení 0295/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 – Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 505 637 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-05-2021-75, př. 1;

souhlasí

s průběžným vyplácením přijatých dotací na škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy oprávněným příjemcům na základě podmínek o postupu vyplácení náhrad podle zákona č. 115/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušných dokladů dle daných postupů s tím, že odbor životního prostředí a zemědělství bude předkládat orgánům kraje ke schválení rozpočtové opatření o celkovém objemu přijatých a vyplacených účelových prostředků vždy po vyčerpání částky alokované v rozpočtu na kapitole Životní prostředí pro tyto účely.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz