Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 06/2018

Usnesení 0264/06/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 – Požární ochrana – profesionální část dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 ve výši 4 500 000 Kč dle materiálu RK-06-2018-02, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2018-02, př. 2.


Usnesení 0265/06/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část neinvestiční dotaci SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina, IČ 86553216 ve výši 1 900 000 Kč dle materiálu RK-06-2018-03, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2018-03, př. 2.


Usnesení 0266/06/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0267/06/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0268/06/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-06-2018-06, př. 1 a RK-06-2018-06, př. 2.


Usnesení 0269/06/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-06-2018-07, př. 1.


Usnesení 0270/06/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-06-2018-08, př. 1, RK-06-2018-08, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 370 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 370 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 370 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 0271/06/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 680 000 Kč při současném snížení položky 5167 – Služby školení a vzdělávání o částku 1 680 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, ve výši 150 000 Kč
  • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 15 000 Kč
  • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, ve výši 15 000 Kč

   za účelem podpory vzdělávání zaměstnanců zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-06-2018-09, př. 4;

ukládá

ředitelům všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví:

 • žádost o předchozí schválení využití příspěvku (účast na externím školení, druh pořádané vzdělávací akce včetně celkových nákladů), která bude nutnou podmínkou pro následné poskytnutí příspěvku na provoz;
 • žádost o poskytnutí příspěvku, a to průběžně nebo pololetně nejpozději do 16. 7. 2018 za I.  pololetí a do 14. 12. 2018 za II. pololetí. Součástí žádosti bude kopie účetního dokladu s  vyčíslením případně uplatňovaného nároku na odpočet DPH a kopie výpisu z bankovního účtu (pokladního dokladu) dokládající jeho úhradu;
 • kompletní vyúčtování školících akcí nejpozději do 14. 12. 2018, ve kterém bude uvedeno: název vzdělávací aktivity, přehled účastníků vzdělávací aktivity, datum schválení odborem zdravotnictví, datum konání, celková částka, datum úhrady závazku, vyhodnocení přínosů vzdělávací akce;
 • vyplněné dotazníky účastníků vzdělávacích akcí (mimo akcí pořádaných společností EFEKT PLUS s.r.o.) spolufinancovaných Krajem Vysočina (RK-06-2018-09, př. 2), a to průběžně nebo pololetně nejpozději do 16. 7. 2018 za I. pololetí a do 14. 12. 2018 za II.  pololetí.


Usnesení 0272/06/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 600 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 600 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava příspěvkovou organizaci;
 • poskytnutí náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-06-2018-10, př. 1, RK-06-2018-10, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 600 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 0273/06/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci „Nemocnice Jihlava - Protialkoholní záchytná stanice“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví.


Usnesení 0274/06/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. č. 931/9 – ostatní plocha, jiná plocha o  výměře 269 m2 a par. č. 931/10 - ostatní plocha, zeleň o výměře 164 m2, vzniklé dle geometrického plánu č. 472-40/2017 z pozemku par. č. 931/1 v k. ú. Zvole nad Pernštejnem a  obci Zvole;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 931/9 – ostatní plocha, jiná plocha o  výměře 269 m2 a par. č. 931/10 - ostatní plocha, zeleň o výměře 164 m2, vzniklé dle geometrického plánu č. 472-40/2017 z pozemku par. č. 931/1 v k. ú. Zvole nad Pernštejnem a  obci Zvole z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole.


Usnesení 0275/06/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 3112/7 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 142 m2 odděleného GP č. 710-1108/2017 z pozemku par. č.  3112/1 a  par. č. 3196/2 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 532 m2 odděleného dle téhož GP z pozemku par. č. 3196  v k. ú. Dolní Město z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 3112/7 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 142 m2 a par. č. 3196/2 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 532 m2 oddělené GP č. 7140-1108/2017 z pozemků par. č. 3112/1 a par. č. 3196 v k. ú. Dolní Město  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město.


Usnesení 0276/06/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

změnit cenu u nabývaných nemovitostí podle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina 0112/02/2017/ZK - geometrickým plánem číslo 651-38/2016 ze dne 31. 10. 2016 nově utvořeného pozemku  par. č. 1516/2 v k.ú. a obci Velký Beranov a geometrickým plánem číslo 323-41/2016 ze dne 1. 11. 2016 nově utvořených pozemků par. č. 152/3, par. č. 153/5, par. č.  153/6, par. č. 311/7 a par. č. 311/13, všechny v k.ú. Henčov a obci Jihlava spolu s lesním porostem z kupní ceny 787 288 Kč na novou kupní cenu ve výši 952 618 Kč zahrnující daň z  přidané hodnoty.


Usnesení 0277/06/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-06-2018-15, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Radostín nad Oslavou;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-06-2018-15, př. 2 z vlastnictví obce Radostín nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0278/06/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 2536/4 - ost. plocha, silnice o výměře 656 m2 a par. č.  2536/5 - ost. plocha, silnice o výměře 96 m2 v k. ú. Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 2536/4 - ost. plocha, silnice o  výměře 656 m2 a par. č. 2536/4 - ost. plocha, silnice o výměře 96 m2 v k. ú. Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná.


Usnesení 0279/06/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0280/06/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-06-2018-18, př. 1.


Usnesení 0281/06/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2018-19, př. 1.


Usnesení 0282/06/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi městem Golčův Jeníkov na straně budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemků par. č. 98, par. č. 103, par. č. 104/1, par. č. 2654, par. č. 2162/1, par. č. st. 1026, par. č. st. 37/3 a par. č. 108/3 v k. ú. a obci Golčův Jeníkov pro akci „Transformace Domova Háj IV. – polyfunkční komunitní centrum Golčův Jeníkov“ za účelem vybudování přípojek inženýrských sítí, a to bezúplatně.


Usnesení 0283/06/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-06-2018-21, př. 1 a RK-06-2018-21, př. 2.


Usnesení 0284/06/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-06-2018-22, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ a  v materiálu RK-06-2018-22, př. 2 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“.


Usnesení 0285/06/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít příkazní smlouvy s obcemi s rozšířenou působností (Chotěboř, Pacov, Nové Město na Moravě, Jihlava, Pelhřimov, Telč, Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí a  Humpolec) dle vzoru, který je obsahem materiálu RK-06-2018-23, př. 1.


Usnesení 0286/06/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0287/06/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., se sídlem Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9, IČO 68378297, na realizaci akce „Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou“ ve výši 159 000 Kč dle materiálu RK-06-2018-25, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2018-25, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví o částku 159 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a  majetek kraje o částku 159 000 Kč.


Usnesení 0288/06/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0607 za podmínek uvedených v materiálu RK-06-2018-26, př. 2.


Usnesení 0289/06/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch pobočnému spolku KČT, oblast Vysočina, se sídlem Erbenova 4798/2, 586 01 Jihlava, IČO 06571379, ve výši 220 000 Kč dle materiálu RK-06-2018-27, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2018-27, př. 2.


Usnesení 0290/06/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

vývoz a prezentaci sbírkových předmětů ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, dle materiálu RK-06-2018-28, př. 1, na výstavě „Ahoj Nachbar! Satire und Karikaturen aus Tschechien“ v Karikaturmuseum Krems (Rakousko) konané od 3. 6. 2018 do 20. 1. 2019 (s vývozní lhůtou od 1. 5. 2018 do 15. 2. 2019), a to v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou.


Usnesení 0291/06/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, „Vlastní umělecká činnost v roce 2018“ dle materiálu RK-06-2018-29, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, připravit neprodleně pro zařazenou akci „Vlastní umělecká činnost v roce 2018“ projektovou žádost.


Usnesení 0292/06/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zrušit Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina č. 02/17 ze dne 10. 1. 2017;

schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií o celkovou částku 1 200 000 Kč za účelem pokrytí mimořádných akvizičních činností zřizovaných příspěvkových organizací na úseku kultury při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 200 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u příspěvkových organizací na úseku kultury v roce 2018 k pokrytí mimořádných akvizičních činností sbírkotvorných organizací dle materiálu RK-06-2018-30, př. 1;
stanoví

u příspěvkových organizací na úseku kultury dle materiálu RK-06-2018-30, př. 2 jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2018 použití fondu investic včetně jmenovitého seznamu mimořádných akvizičních činností financovaných z prostředků fondu investic.


Usnesení 0293/06/2018/RK
Rada kraje
nevyhovuje

žádosti příjemce dle materiálu RK-06-2018-31, př. 2.


Usnesení 0294/06/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Klubu českých turistů, se sídlem Revoluční 1056/8A, 110 00 Praha, IČO 00505609, ve  výši 150 000 Kč dle materiálu RK-06-2018-32, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2018-32, př. 2.


Usnesení 0295/06/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3311 – Divadelní činnost a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 185 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z fondu investic Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, v důsledku vyšší tvorby účetních odpisů z technického zhodnocení nemovitého majetku předaného organizaci k  hospodaření;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3311 – Divadelní činnost, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 185 000 Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 185 000 Kč na pokrytí vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku;
ukládá
 • odvod z  fondu investic do rozpočtu kraje Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci, ve výši 185 000 Kč;
 • řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizaci, provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 185 000 Kč.


Usnesení 0296/06/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

přípravu žádosti o poskytnutí podpory projektu II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba dle materiálu RK-06-2018-34, př. 1 do Integrovaného regionálního operačního programu;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádost o poskytnutí podpory projektu II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba do Integrovaného regionálního operačního programu dle materiálu RK-06-2018-34, př. 1.


Usnesení 0297/06/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 569 359,34 Kč dle materiálu RK-06-2018-35, př. 1.


Usnesení 0298/06/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a  politiky zaměstnanosti, organizaci Potravinová banka Vysočina, z. s., IČ:  01443658,  se  sídlem Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-06-2018-36, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2018-36, př. 1.


Usnesení 0299/06/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana soukromí a osobních údajů dotčených osob vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ochrana důvěrných informací dle § 276 odst. 3 zákoníku práce.


Usnesení 0300/06/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

odstoupení z vedoucích pracovních míst ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací dle materiálu RK-06-2018-38, př. 1;

vyhlašuje
 • v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na uvolněná vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací dle materiálu RK-06-2018-38, př. 2;
 • v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 věty první zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč dle materiálu RK-06-2018-38, př. 2;
odvolává

v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 věty první zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z vedoucího pracovního místa ředitele Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ke dni 31. 7. 2018, dle materiálu RK-06-2018-38, př. 3;

rozhoduje

nehodnotit v rámci pravidelného hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2018 ředitelky/ředitele uvedené v materiálu RK-06-2018-38, př. 4.


Usnesení 0301/06/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 142 982,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole a Praktické škole, U  Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593, o částku 142 982,40 Kč na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-06-2018-39.


Usnesení 0302/06/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 40 000 Kč pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Bystřice nad Pernštejnem, se sídlem Tyršova 403, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 43378412, na účast na mistrovství Evropy kadetů a juniorů v šermu v Soči;


Usnesení 0303/06/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o nákladech finálového dne 9. ročníku soutěže „S Vysočinou do Evropy“ dle materiálu RK-06-2018-41, př. 1;

rozhoduje

poskytnout věcné dary finalistům 9. ročníku soutěže „S Vysočinou do Evropy“ dle materiálu RK-06-2018-41, př. 2.


Usnesení 0304/06/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 28 000 Kč u organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-06-2018-42, př. 1.


Usnesení 0305/06/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0306/06/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění provozu bufetu dle materiálu RK-06-2018-44, př. 1.


Usnesení 0307/06/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vyřadit majetek specifikovaný dle tohoto materiálu v účetní ceně 0 Kč;
 • uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu o prodeji osobního vozidla reg.zn. 3J19685, přes autobazar za cenu dle znaleckého posudku dle materiálu RK-06-2018-45, př. 1.


Usnesení 0308/06/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

závěrečnou zprávu zhodnocení krajské spolupráce Kraje Vysočina se společností ASEKOL a.s. v roce 2017 dle materiálu RK-06-2018-46, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 9 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení se společností ASEKOL a.s. pro rok 2018, dle materiálu RK-06-2018-46, př. 2.


Usnesení 0309/06/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

závěrečnou zprávu o realizaci projektu Kraje Vysočina se společností ECOBAT s.r.o. s názvem „Intenzifikace zpětného odběru baterií v Kraji Vysočina“ v roce 2017 dle materiálu RK-06-2018-47, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu „Intenzifikace zpětného odběru baterií v Kraji Vysočina“ se společností ECOBAT s. r. o, dle materiálu RK-06-2018-47, př. 2.


Usnesení 0310/06/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

závěrečnou zprávu o realizaci projektu Kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a. s. s názvem Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina v roce 2017 dle materiálu RK-06-2018-48, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 8 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina se společností EKO-KOM, a. s., dle materiálu RK-06-2018-48, př. 2.


Usnesení 0311/06/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

závěrečnou zprávu z projektu spolupráce kraje se společností ELEKTROWIN a.s. v roce 2017 dle materiálu RK-06-2018-49, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 8 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Kraji Vysočina se společností  ELEKTROWIN a.s. dle materiálu RK-06-2018-49, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz