Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 06/2019

Usnesení 0289/06/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku „Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina“ účastníka VISITECH a.s., IČO25543415;

ukládá

Odboru analýz a podpory řízení a Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj o  částku  4 364 130 Kč na realizaci zakázky „Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina“ při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o  částku  4 364 130 Kč.


Usnesení 0290/06/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

přípravu projektu "Zlepšování digitálního vzdělávání v Kraji Vysočina" v rámci programu ERASMUS+


Usnesení 0291/06/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 1/2019 dle materiálu RK-06-2019-04, př. 1.


Usnesení 0292/06/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-06-2019-05, př. 1.


Usnesení 0293/06/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo o částku 60 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 60 000 Kč;

rozhoduje

poskytnout finanční dary subjektům v celkové výši 60 000 Kč dle materiálu RK-06-2019-06, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-06-2019-06, př. 3.


Usnesení 0294/06/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje:

 • Ventilátor anesteziologický Anemat N8 MINI, inv. č. 004-000-050-632, r. v. 1988, pořizovací cena (PC) 43 138,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Ventilátor anesteziologický Anemat N8 MINI, inv. č. 004-000-050-631, r. v. 1988, PC 43 137,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Ventilátor anesteziologický Anemat N8 MINI, inv. č. 004-000-050-630, r. v. 1988, PC 43 137,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Ventilátor anesteziologický Anemat N8 MINI, inv. č. 004-000-050-633, r. v. 1988, PC 43 138,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Ventilátor anesteziologický Anemat N8 MINI (repase), inv. č. 004-000-051-124, r. v. 2004, PC 182 348,- Kč, ZC 1,- Kč;
 • Ventilátor anesteziologický Anemat N8 MINI (repase), inv. č. 004-000-051-123, r. v. 2004, PC 182 348,- Kč, ZC 1,- Kč;
 • Oxymetr pulsní Novametrix 515B, inv. č. 004-000-050-744, r. v. 1996, PC 52 100,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní Novametrix 515B, inv. č. 004-000-050-745, r. v. 1996, PC 52 100,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:

 • Ventilátor anesteziologický Anemat N8 MINI, inv. č. 004-000-050-632, r. v. 1988, pořizovací cena (PC) 43 138,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Ventilátor anesteziologický Anemat N8 MINI, inv. č. 004-000-050-631, r. v. 1988, PC 43 137,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Ventilátor anesteziologický Anemat N8 MINI, inv. č. 004-000-050-630, r. v. 1988, PC 43 137,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Ventilátor anesteziologický Anemat N8 MINI, inv. č. 004-000-050-633, r. v. 1988, PC 43 138,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Ventilátor anesteziologický Anemat N8 MINI (repase), inv. č. 004-000-051-124, r. v. 2004, PC 182 348,- Kč, ZC 1,- Kč;
 • Ventilátor anesteziologický Anemat N8 MINI (repase), inv. č. 004-000-051-123, r. v. 2004, PC 182 348,- Kč, ZC 1,- Kč;
 • Oxymetr pulsní Novametrix 515B, inv. č. 004-000-050-744, r. v. 1996, PC 52 100,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní Novametrix 515B, inv. č. 004-000-050-745, r. v. 1996, PC 52 100,- Kč, ZC 0,- Kč.


Usnesení 0295/06/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace:

 • Transformátor 3-fázový olejový, inventární číslo 000-000-000-777, rok výroby (r. v.) 1979, pořizovací cena (PC) 11 072,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Diesselagregát pojízdný, inv. č. 000-000-000-785, r. v. 1977, PC 236 460,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel varný, inv. č. 000-000-000-774, r. v. 1977, PC 17 364,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel varný, inv. č. 000-000-000-775, r. v. 1977, PC 17 364,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel parní, inv. č. 000-000-000-800, r. v. 1982, PC 26 283,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel parní, inv. č. 000-000-000-801, r. v. 1983, PC 18 144,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel parní, inv. č. 000-000-000-807, r. v. 1983, PC 17 746,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel parní, inv. č. 000-000-000-885, r. v. 1991, PC 53 285,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel parní, inv. č. 000-000-000-886, r. v. 1991, PC 53 286,- Kč, ZC 0,- Kč;

rozhoduje

přijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví Kraje Vysočina:

 • Transformátor 3-fázový olejový, inventární číslo 000-000-000-777, rok výroby (r. v.) 1979, pořizovací cena (PC) 11 072,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Diesselagregát pojízdný, inv. č. 000-000-000-785, r. v. 1977, PC 236 460,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel varný, inv. č. 000-000-000-774, r. v. 1977, PC 17 364,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel varný, inv. č. 000-000-000-775, r. v. 1977, PC 17 364,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel parní, inv. č. 000-000-000-800, r. v. 1982, PC 26 283,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel parní, inv. č. 000-000-000-801, r. v. 1983, PC 18 144,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel parní, inv. č. 000-000-000-807, r. v. 1983, PC 17 746,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel parní, inv. č. 000-000-000-885, r. v. 1991, PC 53 285,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel parní, inv. č. 000-000-000-886, r. v. 1991, PC 53 286,- Kč, ZC 0,- Kč.


Usnesení 0296/06/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o pronájmu se servisním zabezpečením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-06-2019-09, př. 1.


Usnesení 0297/06/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčených žadatelek pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-06-2019-10, př. 1, RK-06-2019-10, př. 2;                              
 • o zařazení žadatelek do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle materiálů RK-06-2019-10, př. 3, RK-06-2019-10, př. 4.


Usnesení 0298/06/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-06-2019-11, př. 1 a RK-06-2019-11, př. 2.


Usnesení 0299/06/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o pronájmu reklamní plochy a umístění reklamy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-06-2019-12, př. 1.


Usnesení 0300/06/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 325 490 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 269 000 Kč určenou pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 269 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací o částku 56 490 Kč.


Usnesení 0301/06/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba) o účelové finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR na úhradu nákladů vynaložených na činnosti související se zajištěním připravenosti na mimořádné události a krizové situace ve výši 2 000 000 Kč (ÚZ 35018);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 2 000 000 Kč určenou na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.


Usnesení 0302/06/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 887 363,17 Kč při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 887 363,17 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 887 363,17 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na úhradu nákladů za rok 2018 spojených se správou areálu Buchtův kopec.


Usnesení 0303/06/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-06-2019-16, př. 2.


Usnesení 0304/06/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít s obcí Ujčov Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-06-2019-17, př. 1.


Usnesení 0305/06/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0303/04/2015/ZK ze dne 23. 6. 2015 tak, že text:

 • nabýt darem pozemky par. č. 820/12 – ostatní plocha, zeleň o výměře 3 m2, par. č. 7351/15 – ostatní plocha, silnice o výměře 903 m2 a par. č. 7397/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 401 m2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-04-2015-32, př. 4;

se nahrazuje textem:

 • bezúplatně nabýt pozemky par. č. 820/12 – ostatní plocha, zeleň o výměře 3 m2, par. č. 7351/15 – ostatní plocha, silnice o výměře 903 m2 a par. č. 7397/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 401 m2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0306/06/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0307/06/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-06-2019-21, př. 1.


Usnesení 0308/06/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-06-2019-22, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0309/06/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2019-23, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2019-23, př. 1.


Usnesení 0310/06/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr propachtování nemovitého majetku v rozsahu materiálu RK-06-2019-18, př. 1.


Usnesení 0311/06/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-06-2019-24, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-06-2019-24, př. 2.


Usnesení 0312/06/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Háj II. - Světlá nad Sázavou - stavební práce" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-06-2019-25, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-06-2019-25, př. 2.


Usnesení 0313/06/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

Informace uvedené v důvodové zprávě;

schvaluje

změnu pojistného programu týkající se havarijního pojištění vozidel do 3,5 t:

 • havarijně pojišťovat  vozidla do 3,5 t do 7 let stáří od data uvedení vozidla do provozu, vyjma vozidel KSÚSV dle podmínek uvedených v důvodové zprávě;
 • ukončit sjednaná havarijní pojištění u  vozidel do 3,5 t starších 7 let a dodržovat postup při sjednávání havarijního pojištění dle důvodové zprávy;
 • bez časového omezení havarijně pojistit vozidla do 3,5 t  ZZS vybavené výstražným zvukovým  a světelným zařízením a vozidla určená pro zásah v rámci IZS;
 • havarijně pojistit sanitní vozidla starší 7 let nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina   dle rozhodnutí provozovatele vozidla a to maximálně do 10 let stáří vozidla, u vozidel starších 10 let pouze s předchozím  souhlasem  zřizovatele;
 • havarijně pojistit vozidla do 3,5 t starší 7 let a vozidla starší 4 let  u KSÚSV pouze s  předchozím souhlasem zřizovatele v případě vozidla se speciální vestavbou, nástavbou, příp. s mimořádnou hodnotou vnitřního vybavení, vozidla s velmi nízkým průběh ujetých km, vysokou pojistnou částkou vozidla;
doporučuje

provozovatelům vozidel dodržovat srovnatelné podmínky dopadů na zaměstnance pro případ zaviněné nehody u havarijně pojištěného i havarijně nepojištěného vozidla;

ukládá

krajskému úřadu zajistit přiměřenou metodickou pomoc ředitelům příspěvkových organizací (provozovatelům vozidel) na úseku uplatnění, vyčíslení, vedení a případného prominutí a  odepsání  pohledávky vzniklé na havarijně nepojištěném vozidle způsobené zaměstnancem.


Usnesení 0314/06/2019/RK
Rada kraje
stanoví

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 5. 2019 na 472 zaměstnanců;

schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172) o částku 1 139 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy o částku 1 532 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 46 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 578 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu.


Usnesení 0315/06/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Zajištění úklidových služeb“ účastníka ZENOVA services s.r.o., IČO 25051865;

ukládá

Odboru analýz a podpory řízení a Oddělení hospodářské správy Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 0316/06/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění dle materiálu RK-06-2019-29, př. 1;

 • Pravidla Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí a k projektovému řízení  Kraje Vysočina a zřizovaných příspěvkových organizací dle materiálu  RK-06-2019-29, př. 3.


Usnesení 0317/06/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o narovnání pro akci „II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka“ dle materiálu RK-06-2019-30, př. 1.


Usnesení 0318/06/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku Koordinátor BOZP II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s výzvou k podání nabídek, dle materiálu RK-06-2019-31, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-06-2019-31, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky Koordinátor BOZP II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených výzvou k podání nabídek, dle materiálu RK-06-2019-31, př. 1.


Usnesení 0319/06/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku Technický dozor stavebníka II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s výzvou k podání nabídek, dle materiálu RK-06-2019-32, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-06-2019-32, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky Technický dozor stavebníka II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených výzvou k podání nabídek, dle materiálu RK-06-2019-32, př. 1.


Usnesení 0320/06/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií o celkovou částku 1 200 000 Kč za účelem pokrytí mimořádných akvizičních činností zřizovaných příspěvkových organizací na úseku kultury při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 200 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u příspěvkových organizací na úseku kultury v roce 2019 k pokrytí mimořádných akvizičních činností sbírkotvorných organizací dle materiálu RK-06-2019-33, př. 2;
stanoví

u příspěvkových organizací na úseku kultury dle materiálu RK-06-2019-33, př. 3 jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2019 použití fondu investic včetně jmenovitého seznamu mimořádných akvizičních činností financovaných z prostředků fondu investic.


Usnesení 0321/06/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3314 – Činnosti knihovnické při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve výši 1 500 000 Kč ve formě mimořádného investičního příspěvku s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny na zajištění vnitřního vybavení nové budovy knihovny (kompaktní regály);
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2019 u Krajské knihovny Vysočiny o částku 1 500 000 Kč určenou na zajištění vnitřního vybavení nové budovy knihovny (kompaktní regály) dle materiálu RK-06-2019-34, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit závazek Kraje Vysočina na zabezpečení finančního krytí veřejných zakázek Krajské knihovny Vysočiny na vnitřní vybavení nové budovy knihovny, a to formou poskytnutí mimořádných finančních prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Kultura pro rok 2020 Krajské knihovně Vysočiny ve výši do 28 400 000 Kč.


Usnesení 0322/06/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-06-2019-35, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-06-2019-35, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • poskytnout dotaci z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-06-2019-35, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-06-2019-35, př. 4.


Usnesení 0323/06/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0324/06/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky "Dodávka nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod" formou zjednodušeného podlimitního řízení v  souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-06-2019-37, př. 1;

jmenuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky "Dodávka nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod" hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-06-2019-37, př. 2;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Dodávka nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod“ jsou zaměstnanci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku dodávky „Dodávka nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky a  v termínech stanovených zákonem, dle materiálu RK-06-2019-37, př. 1.


Usnesení 0325/06/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele LB BOHEMIA, s.r.o., Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav, IČO 26224461, k  uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku "Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků";

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky a  provést úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 0326/06/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí (účelový znak 13307) ve výši 7 000 000 Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;

ukládá

vedoucí odboru sociálních věcí:

 • provádět převod státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z rozpočtu kraje na účet příslušné příspěvkové organizace na základě pravomocně vydaného správního rozhodnutí krajského úřadu o přiznané výši tohoto příspěvku;
 • v termínu do 30. 9. běžného a do 31. 1. následujícího kalendářního roku předložit radě kraje návrh na změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u zřizovaných organizací provozujících zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši skutečně vyplacených příspěvků za dané období v rozpočtovém roce.


Usnesení 0327/06/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Krajské organizaci ČSŽ Vysočina, IČ: 00425222, se sídlem Horní 197, 580 01 Havlíčkův Brod ve výši 150 000 Kč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-06-2019-40, př. 2.


Usnesení 0328/06/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-06-2019-41, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-06-2019-41, př. 2,

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.


Usnesení 0329/06/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

změny v projektu, které budou součástí Žádosti o změnu č. 2, dle materiálu RK-06-2019-42;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu č. 2 projektu "Transformace Domova Háj III.", reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883 v termínu stanoveném poskytovatelem dotace poté, co bude vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.


Usnesení 0330/06/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci č. 2 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V. dle materiálu RK-06-2019-43, př. 1 a žádost o platbu dle materiálu RK-06-2019-43, př. 2.


Usnesení 0331/06/2019/RK
Rada kraje
vyhlašuje

6. ročník soutěže Stavíme z Merkuru;

schvaluje

propozice soutěže Stavíme z Merkuru dle materiálu RK-06-2019-44, př. 1;

bere na vědomí

informaci o nákladech 6. ročníku soutěže „Stavíme z Merkuru“ dle materiálu RK-06-2019-44, př. 2;

rozhoduje

poskytnout věcné dary účastníkům 6. ročníku soutěže „Stavíme z Merkuru“ dle materiálu RK-06-2019-44, př. 3.


Usnesení 0332/06/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže spolku Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., IČO 26524783 ve výši 400 000 Kč na jeho činnost;


Usnesení 0333/06/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč Českému svazu ledního hokeje z.s., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 00536440;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2019-46, př. 1.


Usnesení 0334/06/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením vysekávacího stroje na kůži, výrobce SVIT ZPS Zlín, inventární číslo 206, rok pořízení 1999, pořizovací cena 178 984 Kč, zůstatková cena 0 Kč, způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-06-2019-47.


Usnesení 0335/06/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci na projektu „S Vysočinou do Evropy“ se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, dle materiálu RK-06-2019-48, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o částku 60 500 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 50 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 10 500 Kč) rozpočtu Kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2019-48, př. 1.


Usnesení 0336/06/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže o částku 50 000 Kč při současném snížení § 3113 – Základní školy o částku 50 000 Kč (ÚZ 00326) na poskytnutí dotace;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč organizaci Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., se sídlem Fr. Hrubína 753/1, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, IČO: 26524783, dle materiálu RK-06-2019-49, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2019-49, př. 1.


Usnesení 0337/06/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 - Sportovní školy – gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“ ve výši 6 985 380 Kč dle materiálu RK-06-2019-50;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 3 551 520 Kč na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 3 433 860 Kč na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 3 551 520 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 3 433 860 Kč na rok 2019 na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“.


Usnesení 0338/06/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019 v celkové výši 8 875 033 Kč dle materiálu RK-06-2019-51;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizaci zřizované krajem o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019 dle tabulky 1 materiálu RK-06-2019-51, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-06-2019-51, př. 1.


Usnesení 0339/06/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3133 – Dětské domovy o částku 105 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a  rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 105 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Dětskému domovu, Senožaty 199, IČO 70844330, o částku 105 000 Kč na nákup hořáku pro plynový kotel dle materiálu RK-06-2019-52.


Usnesení 0340/06/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa) určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 3 135 602 Kč dle materiálu RK-06-2019-53, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-06-2019-53, př. 1.


Usnesení 0341/06/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019 v celkové výši 122 176 148 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi dle materiálu RK-06-2019-54;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019 dle materiálu RK-06-2019-54, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-06-2019-54, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-06-2019-54, př. 2.


Usnesení 0342/06/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 502 610,42 Kč (19 537,82 €);
 • převod finančních prostředků dle materiálu RK-06-2019-55, př. 1 na bankovní účet projektového partnera ve výši 11 529,64 €.


Usnesení 0343/06/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-06-2019-57, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-06-2019-57, př. 1.


Usnesení 0344/06/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-06-2019-58, př. 7, RK-06-2019-58, př. 8 a RK-06-2019-58, př. 9.


Usnesení 0345/06/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

 • s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-06-2019-59, př. 3;
 • s pronájmem nemovitosti, ve které dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.1116 za splnění podmínky, že více než polovina podlahové plochy nemovitosti bude i nadále odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení a bude k tomuto účelu určena.


Usnesení 0346/06/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0347/06/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

znění Projektové žádosti dle materiálů RK-06-2019-61, př. 1, znění Analýzy proveditelnosti dle materiálu RK-06-2019-61, př. 2 a znění plné moci dle materiálu RK-06-2019-61, př. 3;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálů RK-06-2019-61, př. 1 do 117. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 70 000 000 Kč na zvláštní účet kraje, který bude založený a určený k realizaci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III s tím, že finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu;
 • vzít na vědomí rizika uvedená v materiálu RK-06-2019-61, př. 4;
 • schválit spolufinancování projektu ve výši dle materiálu RK-06-2019-61, př. 4.


Usnesení 0348/06/2019/RK
Rada kraje
jmenuje

členy komise pro výběr projektů v rámci soutěže Cena Zastupitelstva Kraje Vysočina SKUTEK ROKU 2018 dle materiálu RK-06-2019-62, př. 1.


Usnesení 0349/06/2019/RK
Rada kraje
ruší

nominaci Ing. Josefa Pavlíka jako člena Rady pro inovace Kraje Vysočina;

nominuje

Ing. Martina Kuklu členem Rady pro inovace Kraje Vysočina.


Usnesení 0350/06/2019/RK
Rada kraje
nominuje

 • Ing. Ivonu Hájkovou jako zástupce Kraje Vysočina v pracovní skupině Evropského regionu Dunaj-Vltava k tématu „Průmysl 4.0“ a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph.D. jejím náhradníkem;
 • Bc. Veroniku Švarcovou zástupcem Kraje Vysočina v pracovní skupině Evropského regionu Dunaj-Vltava k tématu „Cestovní ruch“ a Mgr. Petra Tlustoše jejím náhradníkem;
 • Ing. Soňu Měrtlovou zástupcem Kraje Vysočina v pracovní skupině Evropského regionu Dunaj-Vltava k tématu „Zdravotnictví“ a Bc. Davida Talpu jejím náhradníkem.


Usnesení 0351/06/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1037 – Celospolečenské funkce lesů o částku 250 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 250 000 Kč na realizaci opatření pachové ohradníky.


Usnesení 0352/06/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v ZZoR dle materiálu RK-06-2019-66, př. 1 a v ZŽoP dle materiálu RK-06-2019-66, př. 2;

ukládá

odboru životního prostředí a zemědělství předložit ZZoR a ZŽoP k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ dle materiálů RK-06-2019-66, př. 1 a RK-06-2019-66, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz