Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 07/2018

Usnesení 0313/07/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-07-2018-02, př. 1;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-07-2018-02, př. 1.


Usnesení 0314/07/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-07-2018-03, př. 1;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, způsobem uvedeným v materiálu RK-07-2018-03, př. 1.


Usnesení 0315/07/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 50 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy
  o částku 50 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 50 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s  pořádáním kongresu Dny mladých chirurgů;
ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 31. 7. 2018.


Usnesení 0316/07/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-07-2018-05, př. 1 a RK-07-2018-05, př. 2.


Usnesení 0317/07/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím dotace a peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-07-2018-06, př. 1 a RK-07-2018-06, př. 2.


Usnesení 0318/07/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-07-2018-09, př. 1.


Usnesení 0319/07/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 150 000  Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 150 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • poskytnutí náborových příspěvků pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-07-2018-07, př. 1, RK-07-2018-07, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 150 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 0320/07/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné placené Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 304 620Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 251 750 Kč určenou pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku  251 750 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
  (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného placeného Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, o částku 52 870 Kč.


Usnesení 0321/07/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

realizaci investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-07-2018-10, př. 2.


Usnesení 0322/07/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčených žadatelů pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-07-2018-11, př. 1, RK-07-2018-11, př. 2;
 • o zařazení žadatelů Petra Polívky a Hany Malcové do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadateli.


Usnesení 0323/07/2018/RK
Rada kraje
ruší

s účinností od 1. 3. 2018 Pravidla Rady Kraje Vysočina o zajištění odborných praxí a stáží ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina č. 12/2010 ze dne 16. 11. 2010.


Usnesení 0324/07/2018/RK
Rada kraje
vyhlašuje

2. ročník soutěže „Zemědělství na Vysočině“ dle materiálu RK-07-2018-13;

rozhoduje

financovat výdaje se zajištěním 2. ročníku soutěže „Zemědělství na Vysočině“ dle materiálu RK-07-2018-13;

schvaluje
 • harmonogram 2. ročníku soutěže „Zemědělství na Vysočině“ dle materiálu RK-07-2018-13;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje spočívající ve zvýšení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 70 000 Kč při současném snížení § 6113 – Zastupitelstva krajů o částku 70 000 Kč na finanční zajištění soutěže „Zemědělství na Vysočině“.


Usnesení 0325/07/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 dle materiálu RK-07-2018-14, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 2 000 000 Kč.


Usnesení 0326/07/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace obsažené v materiálu RK-07-2018-15, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-07-2018-15, př. 1.


Usnesení 0327/07/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o financování projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu dle materiálu RK-07-2018-16, př. 1.


Usnesení 0328/07/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s podáním žádosti na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2018 v rámci výzvy „Bezpečnost silnic II. a III. třídy“ na jmenovité akce dle materiálu RK-07-2018-17, př. 2.


Usnesení 0329/07/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem – Rekonstrukce ZTI“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-07-2018-18, př. 2;

rozhoduje

vybrat společnost STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 282 70 495 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem – Rekonstrukce ZTI“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 0330/07/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným za podmínek dle materiálů RK-07-2018-19, př. 1.


Usnesení 0331/07/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch pobočnému spolku KČT, oblast Vysočina se sídlem Erbenova 4798/2, 586 01 Jihlava, IČO 06571379, ve výši 50 000 Kč dle materiálu RK-07-2018-20, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2018-20, př. 2.


Usnesení 0332/07/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pořadatelům krajských postupových přehlídek a národních přehlídek v celkové výši 237 500 Kč dle materiálu RK-07-2018-21, př. 1 v  rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 06/16;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-07-2018-21, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pořadateli krajské postupové přehlídky ve výši 30 000 Kč dle materiálu RK-07-2018-21, př. 2 v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 06/16;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2018-21, př. 4.


Usnesení 0333/07/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 -  Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, organizaci Jimedis, z.s., IČO 04331702, se sídlem Pávov 11, 586 01 Jihlava, na podporu zajištění aktivit v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v Kraji Vysočina pro rok 2018;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2018-22, př. 2.


Usnesení 0334/07/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Krajské organizaci ČSŽ Vysočina, IČ: 00425222, se sídlem Horní 197, 580 01 Havlíčkův Brod ve výši 150 000 Kč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-07-2018-23, př. 2.


Usnesení 0335/07/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • převod nevyčerpaných prostředků ve výši 3 049 554,90 Kč na zvláštním účtu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“, registrační číslo projektu CZ.30.X.0/0.0/0.0/16_003/0000006, č. ú.: 4211071093/6800, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710, a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
 • převod připsaných úroků na projektovém účtu Potravinová pomoc do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 0336/07/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
zařazení akcí "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1" a "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2" do projektů v rámci projektového řízení;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit doplnění projektů "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1" a "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2" do projektů, pro jejichž přípravu a realizaci bylo schváleno předfinancování převodem finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 10 000 000 Kč usnesením č. 0557/06/2015/ZK a ve výši 45 000 000 Kč usnesením č. 0259/03/2016/ZK.


Usnesení 0337/07/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

znění žádosti o podporu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ dle materiálu RK-07-2018-26, př. 1;

rozhoduje

předložit žádost o podporu dle materiálu RK-07-2018-26, př. 1 do Výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.


Usnesení 0338/07/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 151 148,27 Kč (5 918,10 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účet projektového partnera ve výši 1 208,72 €.


Usnesení 0339/07/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01953.0179 za podmínek uvedených v materiálu RK-07-2018-28, př. 2.


Usnesení 0340/07/2018/RK
Rada kraje
jmenuje

členy komise pro vyhodnocení projektů v rámci soutěže Cena Zastupitelstva Kraje Vysočina SKUTEK ROKU 2017 dle materiálu RK-07-2018-29, př. 1.


Usnesení 0341/07/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na realizaci akcí v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu RK-07-2018-30, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-07-2018-30, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2018-30, př. 3;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na realizaci akcí v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu RK-07-2018-30, př. 2; za podmínek uvedených v materiálu RK-07-2018-30, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2018-30, př. 4.


Usnesení 0342/07/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“, krytého Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005158 vydaného dne 31. 5. 2017 na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 13/17 žadatelům uvedeným v materiálu RK-07-2018-31, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-07-2018-31, př. 5;
 • neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálu RK-07-2018-31, př. 4;
 • upravit Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech č. 13/17 ze dne 19. 9. 2017 dle materiálu RK-07-2018-31, př. 2;
bere na vědomí

rizika uvedená v materiálu RK-07-2018-31, př. 6.


Usnesení 0343/07/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-07-2018-32, př. 1.


Usnesení 0344/07/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2018-33, př. 1.


Usnesení 0345/07/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením dataprojektoru, inv, č. VT670, rok pořízení 2005, pořizovací cena 118 070,00 Kč, zůstatková cena 1 Kč a datavideoprojektoru LP 640, inv. č. Aut64, rok pořízení 2004, pořizovací cena 121 905,00 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava dle materiálu RK-07-2018-34.


Usnesení 0346/07/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 30 000 Kč při současném zvýšení § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže (ÚZ 00033) o částku 30 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou, IČO: 48895598, o částku 30 000 Kč za účelem pokrytí části nákladů souvisejících s účastí školního házenkářského družstva na mistrovství světa v Kataru.


Usnesení 0347/07/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2018 (Modul B) ve výši 663 680 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-07-2018-36, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace zřizované krajem dle tabulky 2 uvedené v materiálu RK-07-2018-36, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2018 (Modul B) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-07-2018-36, př. 1.


Usnesení 0348/07/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar nadačnímu fondu NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka se sídlem Na Hrázi 244, Milokošť, 698 01 Veselí nad Moravou, IČO: 29235715 ve výši 10 000 Kč dle materiálu RK-07-2018-37, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 10 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 10 000 Kč na poskytnutí daru.


Usnesení 0349/07/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018 pro vozidlo Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748 starší 10 let – Renault Trafic registrační značky 2J9 5277.


Usnesení 0350/07/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

se záměrem změny ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-07-2018-39, př. 1upr1 kód 1A;

ukládá

OŠMS předložit žádost o změnu ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-07-2018-39, př. 1upr1 kód 1A na příslušný správní orgán.


Usnesení 0351/07/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 200 000 Kč na poskytnutí finančního daru;
 • rozhodnout poskytnout finanční dar ve výši 200 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 75070961 dle materiálu RK-07-2018-40, př. 1.


Usnesení 0352/07/2018/RK
Rada kraje
vyhlašuje

3. ročník soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO;

schvaluje

propozice soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO dle materiálu RK-07-2018-41, př. 1;

bere na vědomí

informaci o nákladech 3. ročníku soutěže „Stavíme ze stavebnice ROTO“ dle materiálu RK-07-2018-41, př. 2.


Usnesení 0353/07/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Životní prostředí, § 3727 – Prevence vzniku odpadů vítězům soutěže dle materiálu RK-07-2018-42, př. 1 dle vzoru darovací smlouvy v RK-07-2018-42, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz