Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 07/2019

Usnesení 0354/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce na financování akce „Mobiliář pro výdejnu léčiv“ dle materiálu RK-07-2019-02, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 1 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 1 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování akce „Mobiliář pro výdejnu léčiv“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb;
ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví:

 • žádosti o převod příslušné částky z prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce na realizaci akce „Mobiliář pro výdejnu léčiv“.


Usnesení 0355/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2018 dle materiálu RK-07-2019-03, př. 1.


Usnesení 0356/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-07-2019-04, př. 1.


Usnesení 0357/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-07-2019-05, př. 3.


Usnesení 0358/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu RK-07-2019-06, př. 1upr1.


Usnesení 0359/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část neinvestiční dotaci pro SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina, IČ 86553216 ve výši 2 200 000 Kč dle materiálu RK-07-2019-07, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2019-07, př. 2.


Usnesení 0360/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:


Usnesení 0361/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ dle materiálu RK-07-2019-09, př. 1.


Usnesení 0362/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje udělit „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2018 dle materiálu RK-07-2019-10, př. 2;

ukládá

oddělení řízení lidských zdrojů zajistit realizaci potřebných kroků vedoucích k přípravě a realizaci slavnostního předání Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2018.


Usnesení 0363/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou soutěže „O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu“ vyhlašované v rámci 29. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.


Usnesení 0364/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit  Program „REGIONÁLNÍ KULTURA 2019“ dle materiálu RK-07-2019-12, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 0365/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 12  000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 12  000 000 Kč na vybavení rekonstruovaného objektu Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace;
 • dodatek č. XX Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-07-2019-13, př. 1.


Usnesení 0366/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:

- Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2019 dle materiálu RK-07-2019-14, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Třebíč pro rok 2019, dle materiálu RK-07-2019-14, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2019, dle materiálu RK-07-2019-14, př. 3;

- Městu Pelhřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Pelhřimov pro rok 2019, dle materiálu RK-07-2019-14, př. 4;


Usnesení 0367/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a  manželství:

- Městu Havlíčkův Brod ve  výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2019 dle materiálu RK-07-2019-15, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2019, dle materiálu RK-07-2019-15, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2019, dle materiálu RK-07-2019-15, př. 3;

- Městu Pehřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2019, dle materiálu RK-07-2019-15, př. 4;


Usnesení 0368/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina ze dne 12. 5. 2015 č. 06/15 dle materiálu RK-07-2019-16, př. 1upr1.


Usnesení 0369/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-07-2019-17, př. 1.


Usnesení 0370/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „Investujme v sociálních službách 2019“ dle materiálu RK-07-2019-18, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.


Usnesení 0371/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z programu „Provozování domácí hospicové péče 2019“ subjektům, na projekt a ve výši 14 995 000 Kč dle materiálu RK-07-2019-19, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2019-19, př. 2.


Usnesení 0372/07/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Specifická primární prevence rizikového chování ve školách 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-20, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2019-20, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „Specifická primární prevence rizikového chování ve školách 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-20, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2019-20, př. 4.


Usnesení 0373/07/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019“ jednotlivým subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-21, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2019-21, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019“ jednotlivým subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-21, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2019-21, př. 4.


Usnesení 0374/07/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „DOBROVOLNICVÍ 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-22, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2019-22, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z programu „DOBROVOLNICVÍ 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-22, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2019-22, př. 4.


Usnesení 0375/07/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • uzavřít Smlouvu č. 136/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 za podmínek v ní uvedených dle materiálu RK-07-2019-23, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4213 -  Investiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 -  Silnice, příloha D2 - Investice v dopravě) rozpočtu kraje o účelové finanční prostředky ze SFDI ve výši 5 077 692 Kč na přípravu  stavebních opatření a staveb nutných pro umožnění přepravy nadrozměrných a těžkých kompozit pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany dle materiálu RK-07-2019-23, př. 1.


Usnesení 0376/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit: 

 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2018 v celkové výši 150 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice na pokrytí zvýšených nákladů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace spojených s údržbou silnic v zimním období 2018/2019, na opravy silnic po zimní sezoně a na realizaci investičních akcí mostů;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2019 o celkovou částku 50 000 000 Kč, z toho:
  • na pokrytí zvýšených nákladů na údržbu silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina v zimním období 2018/2019, částka 20 000 000 Kč;
  • na zajištění oprav po zimě dle seznamu RK-07-2019-24, př. 2, částka 30 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 100 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí z přílohy D1B dle materiálu RK-07-2019-24, př. 4;
 • převod finančních prostředků ve výši 150 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účty určené na financování projektů „II/406 Dvorce - Telč, 1 stavba“- a „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba“ s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů.


Usnesení 0377/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce "II/360, II/354 Nové Město na Moravě - okružní křižovatka" dle materiálu RK-07-2019-25, př. 1.


Usnesení 0378/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-07-2019-26, př. 1.


Usnesení 0379/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obcí Rouchovany souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku par. č. 1529/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 63 m2 v k. ú. Heřmanice u Rouchovan a obci Rouchovany ve prospěch Kraje Vysočina dle materiálu RK-07-2019-27, př. 1.


Usnesení 0380/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-07-2019-28, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 0381/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-07-2019-30, př. 1.


Usnesení 0382/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu RK-07-2019-31, př. 1
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny Školního statku Humpolec, Dusilov 384, dle materiálu RK-07-2019-31, př. 2.


Usnesení 0383/07/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0384/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-07-2019-33, př. 2.


Usnesení 0385/07/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými dle materiálu RK-07-2019-34, př. 1.


Usnesení 0386/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - vyřazenou silnici III/36037 v rozsahu km 1,530 - 1,972, včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Věcov;
 • rozhodnout  převést darem pozemní komunikaci - vyřazenou silnici III/36037 v rozsahu km 1,530 - 1,972, včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Věcov;
 • schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu RK-07-2019-35, př. 1upr1.


Usnesení 0387/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-07-2019-29, př. 1;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu RK-07-2019-29, př. 2.


Usnesení 0388/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:

 • Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018 dle materiálu RK-07-2019-36, př. 1;
 • shrnutí výroční zprávy dle materiálu RK-07-2019-36, př. 2.


Usnesení 0389/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si rozhodování o poskytování darů obcím do výše 100 000 Kč dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání č. 02/18 ze dne 6. 2. 2018;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 109 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 109 000 Kč na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání;
 • rozhodnout poskytnout dary obcím v celkové výši 11 109 000 Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání dle materiálu RK-07-2019-37, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-07-2019-37, př. 3.


Usnesení 0390/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji dle materiálu RK-07-2019-38, př. 1.


Usnesení 0391/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava IČO: 22908951 na projekt Klubová akademie FKM VYSOČINA JIHLAVA dle materiálu RK-07-2019-39, př. 1;


Usnesení 0392/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost Házené Vysočina s.r.o., Žďárská 158, 59214 Nové Veselí, IČO: 06374204 ve výši 500 000 Kč na projekt Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina dle materiálu RK-07-2019-40, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2019-40, př. 1.


Usnesení 0393/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč na poskytnutí finančního daru;
 • rozhodnout poskytnout finanční dar ve výši 1 000 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 75070961 dle materiálu RK-07-2019-41, př. 1.


Usnesení 0394/07/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-07-2019-42, př. 1;

rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-07-2019-42, př. 3 (zletilí) a RK-07-2019-42, př. 4 (nezletilí) s žáky uvedenými v materiálu RK-07-2019-42, př. 1, s nimiž nebyla dosud smlouva uzavřena a s žáky, kteří dosáhnou ve II. pololetí školního roku 2018/2019 na výplatu „odměny za prokazatelně dobré výsledky ve studiu“.

 


Usnesení 0395/07/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání v celkové výši 6 056 800 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi dle materiálu RK-07-2019-43, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté prostředky na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání dle tabulky 1 materiálu RK-07-2019-43, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu RK-07-2019-43, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu RK-07-2019-43, př. 2.


Usnesení 0396/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019“ dle materiálu RK-07-2019-44, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 0397/07/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-45, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2019-45, př. 4;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-45, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2019-45, př. 3.


Usnesení 0398/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-46, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2019-46, př. 2.


Usnesení 0399/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s. se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině“ ve výši 1 500 000 Kč dle materiálu RK-07-2019-47, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2019-47, př. 3.


Usnesení 0400/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ZZ01942.0018 dle materiálu RK-07-2019-48, př. 3.


Usnesení 0401/07/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:


Usnesení 0402/07/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-50, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2019-50, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-50, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-50, př. 4;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2019-50, př. 5;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-50, př. 6.


Usnesení 0403/07/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Stavby ve vodním hospodářství 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-51, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-07-2019-51, př. 2.
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotace z programu „Stavby ve vodním hospodářství 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-51, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-07-2019-51, př. 4;
 • neposkytnout dotace z programu „Stavby ve vodním hospodářství 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-51, př. 5.


Usnesení 0404/07/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz