Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 07/2020

Usnesení 0379/07/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s pořízením přístroje pro léčení traumat a nemocí pohybového aparátu pro ortopedické a rehabilitační oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;

ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku na úhradu nového přístroje pro léčení traumat a nemocí pohybového aparátu pro ortopedické a rehabilitační oddělení včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu.

schvaluje

 • zařazení akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-07-2020-02, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 412 000 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 412 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 412 000 Kč na úhradu výdajů spojených s pořízením přístroje pro léčení traumat a nemocí pohybového aparátu pro ortopedické a rehabilitační oddělení;


Usnesení 0380/07/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 500 000 Kč, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 1 500 000 Kč; 
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč,
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč,  

na pořízení hardwarového vybavení, softwarového vybavení, případně proškolení personálu lékáren v souvislosti s platností tzv. protipadělkové směrnici u léků, a na pořízení vhodného softwarového, či jiného nástroje na sledování spotřeby antibiotik;

ukládá

ředitelům všech nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví kompletní vyúčtování pořízených hardware, software, případně školení nejpozději do 11. 12. 2020.


Usnesení 0381/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2020 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 40 107 503,48 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ a o částku 8 175 016,79 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ a převedení těchto částek do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0382/07/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 866 400 Kč a § 3533 – Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 133 600 Kč při současném snížení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 2 000 000 Kč; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro: 
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 393 700 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 521 800 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 349 400 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 255 900 Kč,
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 345 600 Kč,
  • Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, ve výši 133 600 Kč,  

za účelem pořízení ochranných dýchacích pomůcek, dle materiálu RK-07-2020-05, př. 1.


Usnesení 0383/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-07-2020-06, př. 3.


Usnesení 0384/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2019, 2/2019, 3/2019 a 4/2019, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů RK-07-2020-07, př. 1, RK-07-2020-07, př. 2, RK-07-2020-07, př. 3, RK-07-2020-07, př. 4.


Usnesení 0385/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu RK-07-2020-08, př. 1.


Usnesení 0386/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina, IČ 86553216 ve výši 2 500 000 Kč dle materiálu RK-07-2020-09, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2020-09, př. 2.


Usnesení 0387/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci obci Pavlov v celkové výši 2 368 291 Kč na stavbu nové požární zbrojnice dle materiálu RK-07-2020-10, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-07-2020-10, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 368 291 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 368 291 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 0388/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout finanční dar obci Rohozná, Rohozná 113, 588 44 Rohozná, IČ: 00286516, ve výši 1 500 000 Kč dle materiálu RK-07-2020-11, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 1 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 500 000 Kč na poskytnutí finančního daru.


Usnesení 0389/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2019 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-07-2020-12, př. 1;
 • rozhodnout:
  • poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., IČO 26217350 ve výši 800 000 Kč dle materiálu RK-07-2020-12, př. 2;
  • poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, IČO 75070961 ve výši 1 000 000 Kč dle materiálu RK-07-2020-12, př. 3;
  • poskytnout finanční dar z kapitoly Zdravotnictví, § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví Městu Žďár nad Sázavou, IČO 00295841 ve výši 1 500 000 Kč dle materiálu RK-07-2020-12, př. 4;
  • poskytnout dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 – Požární ochrana – profesionální část České republice – Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČO 70885184 ve výši 5 400 000 Kč na realizaci projektu „Zajištění uskladnění odpovídajícího množství pohonných hmot pro složky IZS a vybrané subjekty zřizované orgány státní správy a samosprávy. Pohonné hmoty pro vyhlášené krizové stavy související s dlouhotrvajícími výpadky elektrické energie na území Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-07-2020-12, př. 5;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2020-12, př. 5;
  • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, IČO 00404454 ve výši 795 200 Kč na vybudování zimní expozice brodivých ptáků a bahňáků dle materiálu RK-07-2020-12, př. 6;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2020-12, př. 6.


Usnesení 0390/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2019 dle materiálu RK-07-2020-13, př. 1.


Usnesení 0391/07/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s podporou cyklodopravní kampaně a soutěže „Do práce na kole 2020“ v účastnických městech Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Pelhřimov v rozsahu dle materiálu RK-07-2020-14.


Usnesení 0392/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, dotaci Nadačnímu fondu Poutní cesty, IČO: 06211542, se sídlem Menhartova 1602, 393 01 Pelhřimov ve výši 45 000 Kč na realizaci akce – zpracování průvodce „Poutní cesta: Pouť na Svatou Horu aneb po stopách Jakuba Demla“;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2020-15, př. 2.


Usnesení 0393/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit  Program „Regionální kultura 2020“ dle materiálu RK-07-2020-16, př. 1.
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 0394/07/2020/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 5. 2020 na 490 zaměstnanců;

schvaluje

 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§6172) o částku 860 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 -Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 35 000 Kč při současném snížení kapitoly Krajský úřad, § 6172 – Činnost regionální správy o částku 35 000 Kč na převod do Sociálního fondu.


Usnesení 0395/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje udělit „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019 dle materiálu RK-07-2020-18, př. 2;

ukládá

oddělení řízení lidských zdrojů zajistit realizaci potřebných kroků vedoucích k přípravě a realizaci slavnostního předání Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2019.


Usnesení 0396/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-07-2020-19, př. 1.


Usnesení 0397/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • souhlasit s poskytnutím ručitelského závazku na akce dle seznamu v materiálu RK-07-2020-20, př. 2, které budou financovány z rozpočtu SFDI v roce 2020, a to do výše 180 mil. Kč;
 • schválit:
  • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 ve výši 60 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice  s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s realizací akcí dle materiálu RK-07-2020-20, př. 3RK-07-2020-20, př. 4;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 50 000 000 Kč na zajištění souvislých oprav silnic přílohy D1 část A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu RK-07-2020-20, př. 3;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 10 000 000 Kč s určením na kamerový systém a autorizované měření nafty dle materiálu RK-07-2020-20, př. 4;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, zajistit finanční čerpání na akce dle seznamu v materiálu RK-07-2020-20, př. 2 přednostně z prostředků rozpočtu SFDI v roce 2020.


Usnesení 0398/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce "II/347 Světlá nad Sázavou - přeložka silnice" dle materiálu RK-07-2020-21, př. 1.


Usnesení 0399/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“ s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu RK-07-2020-22, př. 1.


Usnesení 0400/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-07-2020-24, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-07-2020-24, př. 1.


Usnesení 0401/07/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351 dle materiálu RK-07-2020-25, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení dodavatele Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00  Praha 8, IČO 00014915, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-07-2020-25, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0402/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02735.0001 dle materiálu RK-07-2020-26, př. 2.


Usnesení 0403/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít se statutárním městem Jihlava se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, IČO 002 86 010, smlouvu o výpůjčce na pozemky a za podmínek uvedených v materiálu RK-07-2020-27, př. 1.


Usnesení 0404/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-07-2020-28, př. 1.


Usnesení 0405/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova ve Zboží, příspěvkové organizace dle materiálu RK-07-2020-29, př. 1.


Usnesení 0406/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-07-2020-30, př. 1;

souhlasí

s pronájmem STL plynovodu a plynovodních přípojek postavených na pozemcích par. č. 313 a 135/5 v k.ú. Nové Město na Moravě oprávněnému provozovateli na dobu neurčitou.


Usnesení 0407/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálů RK-07-2020-31, př. 1 a RK-07-2020-31, př. 2 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.


Usnesení 0408/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-07-2020-32, př. 1 z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 085 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů RK-07-2020-32, př. 2, RK-07-2020-32, př. 3, RK-07-2020-32, př. 4, RK-07-2020-32, př. 5, RK-07-2020-32, př. 6, RK-07-2020-32, př. 7 a RK-07-2020-32, př. 8.


Usnesení 0409/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-07-2020-33, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0410/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-07-2020-34, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 753-84/2019 z pozemku KN par. č. 1118/1 v k. ú. Rouchovany z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany.


Usnesení 0411/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-07-2020-36, př. 1;
 • uzavřít s Obcí Radostín nad Oslavou smlouvy o výpůjčce dle ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na části pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-07-2020-36, př. 1.


Usnesení 0412/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-07-2020-37, př. 1.


Usnesení 0413/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout převést úplatně pozemek par.č. 446/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti č.p. 1448, pozemek par.č. 446/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 202 m2, jehož součástí je jiná stavba čp. 1459, pozemek par.č. 446/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2, pozemek p.č. 446/7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 84 m2, stavbu, jinou stavbu bez čp/če postavenou na pozemcích par. č. 446/7 a 446/8 včetně všech součástí a příslušenství, stavbu kovové kolny umístěné na pozemku par.č. 446/5 a stavbu ocelového skladu umístěného na pozemku par.č. 446/2 vše v k.ú. a obci Třešť, z vlastnictví Kraje Vysočina  do vlastnictví města Třešť za kupní cenu ve výši 3 200 000 Kč vč. DPH dle kupní smlouvy dle materiálu RK-07-2020-38, př. 1;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť, dle materiálu RK-07-2020-38, př. 2.


Usnesení 0414/07/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0415/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0192/03/2019/ZK ze dne 14. 5. 2019 tak, že usnesení ve znění:

"zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést pozemek par. č. 1259/4 o výměře 75 m2 zaměřený geometrickým plánem č. 359-16/2018 z pozemků par. č. 1259/1 díl "a" a par. č. 971/3 díl "b" v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 za celkovou kupní cenu 9375 Kč zjištěnou znaleckým posudkem znalce Ing. Jaromíra Hose jako cenu obvyklou"

bude nahrazeno zněním:

"zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést pozemek par. č. 1259/4 o výměře 75 m2 zaměřený geometrickým plánem č. 359-16/2018 z pozemků par. č. 1259/1 díl "a" a par. č. 971/3 díl "b" v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 za celkovou kupní cenu 8 960 Kč zjištěnou znaleckým posudkem znalce Ing. Jaromíra Hose jako cenu zjištěnou dle cenového předpisu (cena úřední)".


Usnesení 0416/07/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Nemocnice Třebíč - rekonstrukce výtahů v pavilonu U" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-07-2020-39, př. 1 a dle Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-07-2020-39, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka ELLIN s.r.o., Štítného 281/27, 130 00 Praha 3, IČO 256 28 178, jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Nemocnice Třebíč - rekonstrukce výtahů v pavilonu U";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0417/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 III“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-07-2020-40, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-07-2020-40, př. 2.


Usnesení 0418/07/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-07-2020-41, př. 1.


Usnesení 0419/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-07-2020-42, př. 3.


Usnesení 0420/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“, krytého Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009701 vydaného dne 8. 4. 2019 na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 5/19 žadatelům uvedeným v materiálu RK-07-2020-43, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-07-2020-43, př. 3;
 • neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálu RK-07-2020-43, př. 2;

bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-07-2020-43, př. 4.


Usnesení 0421/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020“ dle materiálu RK-07-2020-44, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 0422/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-45, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2020-45, př. 2.


Usnesení 0423/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-46, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2020-46, př. 4;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-46, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2020-46, př. 3.


Usnesení 0424/07/2020/RK

Rada kraje
ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina dopracovat projektovou žádost v souladu s materiálem RK-07-2020-47, př. 1;

rozhoduje

předložit projekt „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ do Fondu malých projektů Interreg V-A Rakousko-Česká republika s tím, že pokud nebude tato mezinárodní spolupráce schválena zastupitelstvem kraje, bude žádost stažena;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 400 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování projektu „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.


Usnesení 0425/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o realizaci projektu DigiVill - Využití digitalizace ve veřejné správě/Verwendung der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung dle materiálu RK-07-2020-48, př. 1 v případě, že Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválí převod finančních prostředků na předfinancování projektu;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-07-2020-48, př. 3;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina dopracovat projektovou žádost a zaregistrovat ji v systému Ems;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu RK-07-2020-48, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 400 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 0426/07/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

znění žádosti o podporu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ dle materiálu RK-07-2020-49, př. 1;

rozhoduje

předložit žádost o podporu dle materiálu RK-07-2020-49, př. 1 do Výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.


Usnesení 0427/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít:

 • dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství s partnerem z Francie - Lycée Hugues Libergier dle materiálu RK-07-2020-50, př. 3;
 • dodatek č. 2 Smlouvy o partnerství s partnerem z Rakouska - Land Niederösterreich Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Wissenschaft und Forschung dle materiálu RK-07-2020-50, př. 4.


Usnesení 0428/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:

 • Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2018/2019 a kalendářní rok 2019 dle materiálu RK-07-2020-51, př. 1;
 • shrnutí výroční zprávy dle materiálu RK-07-2020-51, př. 2.


Usnesení 0429/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si rozhodování o poskytování darů obcím do výše 100 000 Kč dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání č. 02/18 ze dne 6. 2. 2018;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 22 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 22 000 Kč na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání;
 • rozhodnout poskytnout dary obcím v celkové výši 11 222 000 Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání dle materiálu RK-07-2020-52, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-07-2020-52, př. 3.


Usnesení 0430/07/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 650 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349, o částku 650 000 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-07-2020-53.


Usnesení 0431/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost Házené Vysočina s.r.o., Žďárská 158, 59214 Nové Veselí, IČO: 06374204 ve výši 500 000 Kč na projekt Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina dle materiálu RK-07-2020-54, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2020-54, př. 1.


Usnesení 0432/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 300 000 Kč spolku SLIBY – CHYBY, z.s., se sídlem U Hřbitova 910/1, 586 01 Jihlava, IČO: 22844325;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2020-55, př. 1.


Usnesení 0433/07/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

projektový záměr „Education for Sustainable Development“ dle materiálů RK-07-2020-56, př. 1, RK-07-2020-56, př. 2 a RK-07-2020-56, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-07-2020-56, př. 6;

ukládá

Odboru školství, mládeže a sportu: 

doporučuje

zastupitelstvu kraje:


Usnesení 0434/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje neposkytnout organizaci NAMASKAR, z.s., se sídlem Hrubčická 495, 798 12 Kralice na Hané, IČO: 22890475, dotaci ve výši 1 476 300 Kč na projekt Anglické gramatické hry I-VII pro 4 677 studentů a 61 středních škol Kraje Vysočina.


Usnesení 0435/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-58, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-07-2020-58, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-58, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-07-2020-58, př. 4.


Usnesení 0436/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Sportoviště 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-59, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-07-2020-59, př. 5;
 • neposkytnout dotaci v rámci programu Sportoviště 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-59, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 


Usnesení 0437/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit záměr převést část vzdělávací činnosti Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326, která probíhá na pracovišti Humpolec, Husova 391, na Město Humpolec dle materiálu RK-07-2020-60.


Usnesení 0438/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit úkoly A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1, C.2, C.4, C.5 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2020 dle materiálu RK-07-2020-61, př. 1;
 • vzít na vědomí úkol C.3 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2020 dle materiálu RK-07-2020-61, př. 1;
 • vzít na vědomí opatření k úkolům A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2020 dle materiálu RK-07-2020-61, př. 1.


Usnesení 0439/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit záměr převést vzdělávací činnost Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 na město Třebíč dnem 1. 1. 2023 za podmínky vytvoření prostorových předpokladů pro vzdělávání žáků v prostorách města v rekonstruované budově v areálu Cyrilometodějská 22;
 • schválit záměr vytvořit prostorové podmínky pro vzdělávání žáků Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 v prostorách v majetku města Třebíč v rekonstruované budově v areálu Cyrilometodějská 22 dle materiálu RK-07-2020-62;
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o budoucí Smlouvě o převzetí vzdělávací činnosti, kterou vykonává příspěvková organizace Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 a o závazcích souvisejících dle materiálu RK-07-2020-62, př. 1upr1.


Usnesení 0440/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • sloučit příspěvkovou organizaci Základní škola speciální a Praktická škola Černovice, IČO: 70842612 s příspěvkovou organizací Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, IČO:  48461636 dnem 1. 7. 2020 dle materiálu RK-07-2020-76, př. 1;
 • schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť dle materiálu RK-07-2020-76, př. 2.


Usnesení 0441/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhlásit Program „Investujme v sociálních službách 2020“ dle materiálu RK-07-2020-63, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.


Usnesení 0442/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020“ jednotlivým subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-64, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2020-64, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020“ jednotlivým subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-64, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2020-64, př. 4.


Usnesení 0443/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „DOBROVOLNICVÍ 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-65, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2020-65, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z programu „DOBROVOLNICVÍ 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-65, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2020-65, př. 4.


Usnesení 0444/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z programu „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-66, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2020-66, př. 2.


Usnesení 0445/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-67, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2020-67, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-67, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2020-67, př. 4;
 • neposkytnout dotaci z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-67, př. 5.


Usnesení 0446/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na financování projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina ve výši 5 % celkových nákladů projektu, tj. max. 1 772 460,52 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 0447/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4344 – Sociální rehabilitace o částku 1 600 000 Kč při současném snížení § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 1 600 000 Kč na poskytnutí dotace;
 • rozhodnout poskytnout dotaci organizaci Vrátka, z.s., IČO: 22681841, ve výši 1 600 000 Kč dle materiálu RK-07-2020-69, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-07-2020-69, př. 2.


Usnesení 0448/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • zařadit navýšenou kapacitu 2 lůžka sociální služby chráněné bydlení poskytovatele VOR Jihlava, z. ú. do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina;
 • před společným projednáním s požadavky podanými v roce 2020 nezařadit sociální služby a požadavky na navýšení kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-07-2020-70, př. 1;
 • zařadit zamítnuté návrhy na nové služby a navýšení kapacit uvedené v materiálu RK-07-2020-70, př. 1 do projednávání o Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina na rok 2021 bez nutnosti podání nové samostatné žádosti v případě původního rozsahu žádosti dle materiálu RK-07-2020-70, př. 1.


Usnesení 0449/07/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o personální situaci a o přijatých opatřeních Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizaci dle materiálu RK-07-2020-71, př. 1;

schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4350 – Domovy pro seniory o částku 481 000 Kč při současném snížení § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 481 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Domov pro seniory Mitrov, příspěvkovou organizaci ve výši 481 000 Kč na úhradu výdajů spojených se zavedením příspěvku na dopravu pro zaměstnance;

souhlasí

 • se zavedením Příspěvku na dopravu, jako benefitu hrazeného zaměstnavatelem;
 • se záměrem dočasného postupného snížení kapacity domova ze 130 na 100 lůžek při nevyřešení dostatečného personálního zajištění přímé péče v organizaci.


Usnesení 0450/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020“ dle materiálu RK-07-2020-72, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 0451/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 16 177 470 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ dle materiálu RK-07-2020-73, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-07-2020-73, př. 2;
 • rozhodnout neposkytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ dle materiálu RK-07-2020-73, př. 3.


Usnesení 0452/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotace z programu „Stavby ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-74, př. 1;
 • neposkytnout dotace z programu „Stavby ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-74, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-07-2020-74, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz