Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 08/2018

Usnesení 0355/08/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžního účelového daru a věcných darů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-08-2018-02, př. 1 a RK-08-2018-02, př. 2.


Usnesení 0356/08/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-08-2018-03, př. 1.


Usnesení 0357/08/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-08-2018-04, př. 1;
 • o zařazení žadatelky Nicole Polcarové do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou.


Usnesení 0358/08/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitého majetku předaného k hospodaření Muzeu Vysočina Jihlava, příspěvkové organizaci, dle materiálu RK-08-2018-05, př. 1.


Usnesení 0359/08/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

jmenování Ing. Martina Kukly zástupcem Kraje Vysočina jako stálého hosta bez práva hlasování na zasedáních Regionální dislokační komise České Budějovice s účinností od 7. 3. 2018 dle materiálu RK-08-2018-06, př. 2.


Usnesení 0360/08/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu RK-08-2018-07, př. 1.


Usnesení 0361/08/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-08-2018-08, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 - Ostatní záležitosti veřejného pořádku na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-08-2018-08, př. 2 na základě smluv o  poskytnutí dotace dle materiálu RK-08-2018-08, př. 3;


Usnesení 0362/08/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2018 dle materiálů RK-08-2018-09, př. 1 a RK-08-2018-09, př. 2.


Usnesení 0363/08/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě (ID  O02352.0002) o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu RK-08-2018-10, př. 2.


Usnesení 0364/08/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

zprávu o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2017 dle materiálů RK-08-2018-51, př. 1, RK-08-2018-51, př. 2 a RK-08-2018-51, př. 3.


Usnesení 0365/08/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 6402 Finanční vypořádání minulých let, položky 2229 Ostatní přijaté vratky transferů o částku 485 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 485 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 485 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s  přípravou staveniště pro akce II/150 Pavlíkov – Leština, II/379 Velká Bíteš – Křoví a  II/406 Telč-hranice kraje v roce 2018.


Usnesení 0366/08/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek pro jednotlivé části veřejné zakázky Technický dozor stavebníka 01-2018, dopravní stavby dle materiálu RK-08-2018-12, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smluv na jednotlivé části veřejné zakázky účastníky zadávacího řízení, jejichž nabídky byly vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v  souladu s materiálem RK-08-2018-12, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smluv s vybranými dodavateli pro jednotlivé části veřejné zakázky.


Usnesení 0367/08/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozsah a realizaci aktivit dle materiálu RK-08-2018-13, př. 1;
 • pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-08-2018-13, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2223 – Bezpečnost silničního provozu o částku 400 000 Kč při současném snížení § 2212 – Silnice o částku 400 000 Kč určenou na pořízení propagačních předmětů v rámci akce Bezpečná Vysočina.


Usnesení 0368/08/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-08-2018-14, př. 1, RK-08-2018-14, př. 2, RK-08-2018-14, př.  3 a RK-08-2018-14, př. 4;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-08-2018-14, př. 1, RK-08-2018-14, př. 2, RK-08-2018-14, př. 3 a RK-08-2018-14, př. 4.


Usnesení 0369/08/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-08-2018-15, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, související s vrácením finančních prostředků na základě výzvy.


Usnesení 0370/08/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 378 613,69  Kč (15 037,66 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 12 544,52 €.


Usnesení 0371/08/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje) rozpočtu kraje o účelově určenou dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 161 155 Kč na realizaci projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“.

 


Usnesení 0372/08/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s. se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 na realizaci projektu „Osvěta Průmyslu 4.0 na Vysočině“ ve výši 1 500 000 Kč dle materiálu RK-08-2018-18, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-08-2018-18, př. 2.


Usnesení 0373/08/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., se sídlem Gabčíkova  2362/10, 182 00 Praha 8, IČO 67985921, na realizaci akce „Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“ ve výši 100  000 Kč dle materiálu RK-08-2018-19, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-08-2018-19, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.


Usnesení 0374/08/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

aktualizovaný seznam budov pro předložení do specifického cíle 5.1 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 dle materiálu RK-08-2018-20, př. 1;

ukládá

odboru regionálního rozvoje a odboru majetkovému v případě rozhodnutí zastupitelstva kraje o  použití finančních prostředků schválených usnesením č. 0596/07/2017/ZK ve výši max. 800 000 Kč na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov uvedených v materiálu RK-08-2018-20, př. 1, připravit projekty těchto budov do 100. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a předložit projektové žádosti radě kraje ke schválení;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o použití finančních prostředků schválených usnesením č.  0596/07/2017/ZK ve výši max. 800 000 Kč na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov uvedených v materiálu RK-08-2018-20, př. 1.


Usnesení 0375/08/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0376/08/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na straně vlastníka pozemků smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu „II/602 Jihlava – JV obchvat, PHS Pístov“ na pozemcích par. č. 723/49, par. č. 723/50, par. č. 723/51, par. č. 723/52 a  par. č. 723/53 v katastrálním území Pístov u Jihlavy dle materiálu RK-08-2018-24, př. 1.


Usnesení 0377/08/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného a Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, oprávněným hospodařit s majetkem státu na straně povinného, smlouvu o zřízení služebnosti dle smlouvy dle materiálu RK-08-2018-25, př. 1, po realizaci stavební akce „II/150 Havlíčkův Brod – most ev. č. 150-025“ za jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti ve výši 45 100 Kč +21 % DPH.


Usnesení 0378/08/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt  pozemek par. č. 59/9 o výměře 260 m2 oddělený z pozemku par. č. 59/2 a  pozemek par. č. 181/3 o výměře 54 m2 oddělený z pozemku par. č. 181/1 v k.ú. Popice u Jihlavy a obci Jihlava, oba dle GP č. 226-25/2015, z vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p.  do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy o bezúplatném převodu dle materiálu RK-08-2018-26, př. 1.


Usnesení 0379/08/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi městem Telč na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Telč zaváže po realizaci stavby „II/406 Dvorce – Telč, 2. Stavba (Studnice – Telč)“ darovat část pozemku KN par. č. 7080/3 k k.ú. a obci Telč, zastavěného silnicí, do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0380/08/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-08-2018-28, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Salačova Lhota;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky dle materiálu RK-08-2018-28, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Salačova Lhota;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-08-2018-28, př. 2 z vlastnictví obce Salačova Lhota do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0381/08/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-08-2018-29, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-08-2018-29, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv.


Usnesení 0382/08/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0383/08/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-08-2018-32, př. 1.


Usnesení 0384/08/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít s obcí Ujčov smlouvu o výpůjčce na část pozemku par. č. 434/37 o výměře cca 8 m2 v k. ú. a obci Ujčov za účelem realizace stavby „Výstavba nové autobusové čekárny Ujčov“ a to na dobu 12-ti měsíců.


Usnesení 0385/08/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Nusle, IČ 659 93 390, na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na části pozemků uvedených v materiálu RK-08-2018-34, př. 1 pro stavbu „D1 modernizace – úsek 16. Exit 119 Velký Beranov – exit 134 Měřín“, a to na dobu 31 měsíců.


Usnesení 0386/08/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-08-2018-35, př. 1 a RK-08-2018-35, př. 2.


Usnesení 0387/08/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

Vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-08-2018-36, př. 1.


Usnesení 0388/08/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

stavební záměr "Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu" dle materiálů RK-08-2018-22, př. 1 a RK-08-2018-22, př. 2.


Usnesení 0389/08/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování:

 • pozemku par. č. 609/6 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 3895 m2, jehož součástí je stavby hřiště a stavba hřiště umělého povrchu pro skok vysoký;
 • pozemku par. č. 609/7 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 240 m2, jehož součástí je stavba běžecké dráhy;
 • pozemku par. č. st. 2181 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.;

včetně součástí a příslušenství, vše v k.ú. a obci Telč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.


Usnesení 0390/08/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Lesy České republiky, státní podnik, na straně pronajímatele, smlouvu nájemní na části pozemků par. č. 392, par. č. 393 a par. č. 417/4 o  celkové výměře 567 m2, vše v k. ú. Doupě dle smlouvy dle materiálu RK-08-2018-30, př. 1upr1.


Usnesení 0391/08/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu čp. 1960“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-08-2018-37, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníky sdružení – společnosti Bačina s.r.o., U Agrostroje 920, 393 01 Pelhřimov, IČO  035 16 512 a Bačina stavební firma a.s., U Agrostroje 920, 393 01 Pelhřimov, IČO  632  78 944 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu čp.1960“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 0392/08/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. XX Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-08-2018-38, př. 1.


Usnesení 0393/08/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.


Usnesení 0394/08/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

čerpání fondu investic Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO: 60545992

pro rok 2018 ve výši 3 000 685 Kč dle materiálu RK-08-2018-40, př. 1.


Usnesení 0395/08/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, dle materiálu RK-08-2018-41, př. 1.


Usnesení 0396/08/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením Dataprojektoru U3 880, inventární číslo 7-400194-CD, rok pořízení 2001, pořizovací cena 167 850 Kč, zůstatková cena 20 227 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední odbornou školou Nové Město na Moravě dle materiálu RK-08-2018-42.


Usnesení 0397/08/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

odstoupení z vedoucího pracovního místa ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, dle materiálu RK-08-2018-43, př. 1;

vyhlašuje

v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, dle materiálu RK-08-2018-43, př.  2;

rozhoduje

nehodnotit v rámci pravidelného hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2018 Ing. Ladislava Fialu, ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628.


Usnesení 0398/08/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-08-2018-44, př. 1.


Usnesení 0399/08/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci na projektu „S Vysočinou do Evropy“ se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, dle materiálu RK-08-2018-45, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o částku 100 000 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 82 640 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 17 360 Kč) rozpočtu Kraje Vysočina dle materiálu RK-08-2018-45, př. 1.


Usnesení 0400/08/2018/RK
Rada kraje
vyhlašuje

5. ročník soutěže Stavíme z Merkuru;

schvaluje

propozice soutěže Stavíme z Merkuru dle materiálu RK-08-2018-46, př. 1;

bere na vědomí

informaci o nákladech 5. ročníku soutěže Stavíme z Merkuru dle materiálu RK-08-2018-46, př. 2;

rozhoduje

poskytnout věcné dary účastníkům 5. ročníku soutěže Stavíme z Merkuru dle materiálu RK-08-2018-46, př. 3.


Usnesení 0401/08/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-08-2018-47, př. 1;

rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-08-2018-47, př. 3 (zletilí) a RK-08-2018-47, př. 4 (nezletilí) s žáky uvedenými v materiálu RK-08-2018-47, př. 1, s nimiž nebyla dosud smlouva uzavřena.


Usnesení 0402/08/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže spolku Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., IČO 26524783 ve výši 400 000 Kč na jeho činnost;


Usnesení 0403/08/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 76 256 Kč u organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-08-2018-49, př. 1.


Usnesení 0404/08/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, IČO 60545941 o částku 20 000 Kč na dofinancování krajského kola Mistrovství ČR v grafických předmětech.


Usnesení 0405/08/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „Odpady 2018“ dle materiálu RK-08-2018-52, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz